ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಇಲ್ಲ

[IMF ನ salafis ಷರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ವಿರುದ್ಧ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರುವಳಿ ಆಫ್ massonic ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ] »07/22/2012 ವ್ಯಾಟಿಕನ್. ಡೆವಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಹಾಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತುತಿಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಥೀಮ್ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ XVI ಮಾತುಕತೆ. ಅವರು ಅರೋರಾ ಮತ್ತು Zanzibar ರಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದರು ಐಕಮತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ "ಸೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಸಂಗ." ಅವು ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ Gandolfo (AsiaNews) - "ದೆವ್ವದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರ್ವ್ಯಕ್ತೀಯ ರಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಮಾನವ ಹೃದಯ ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಡುವೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ., ಸಹ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ, ದೆವ್ವದ ಯುದ್ಧ sows; ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, "ಇಂದಿನ ಸ್ತುತಿಗಂಟೆ ರಲ್ಲಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ XVI ಹೇಳಿದರು. ಪೋಪ್ ಬೋಧನೆಗಳು ಜೀಸಸ್ ಮಗ್ದಾಳದ ಮೇರಿ ನಿಂದ "ಏಳು ರಾಕ್ಷಸ" ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದರು ಹೇಗೆ ಕಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಗಾಸ್ಪೆಲ್, ಪ್ರೇರಣೆ.
[IMF ನ salafis ಷರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ವಿರುದ್ಧ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರುವಳಿ ಆಫ್ massonic ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ] Castelgandolfo, ಪೋಪ್ ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಅರಮನೆ ಆವರಣವು ಸುಮಾರು 3,000 ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮಾರಿಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ, ಮುಂಬರುವ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅರೋರಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮತ್ತು Zanzibar, ಟಾಂಝಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುರಂತಗಳೇ ಬಲಿಯಾದವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತನ್ನ ಏಕಾಂತತೆ ಎಂದು. ಸ್ತುತಿಗಂಟೆ ಮೊದಲು, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ XVI ದೇವರು ಈ ಭಾನುವಾರದ ಪದಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ಬೈಬಲಿನ ಥೀಮ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ "ಎಂದು ಇದು ದೇವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಶೆಫರ್ಡ್ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಬಯಸಿದೆ ಅರ್ಥ;.. ಅವರು ಬಯಸಿದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೋಮಾಳ, ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಯುವ ಇಲ್ಲ;. ಅವರು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಬಯಸಿದೆ.
[IMF ನ salafis ಷರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ವಿರುದ್ಧ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರುವಳಿ ಆಫ್ massonic ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ] ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಯಸಿದೆ ಏನು:. ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ "ಮಗ್ದಾಳದ ಮೇರಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೋಪ್ ಹೇಳಿದರು, ತೋರಿಸುವ" ಆಳವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಓರ್ವನು ಸಮನ್ವಯ ಹಣ್ಣು ಇದೆ "ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ":. ದೇವರು, ಇತರರು ವಿಶ್ವ "ಈ ದುಷ್ಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸಮನ್ವಯ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾಧಿಸಲು, ಜೀಸಸ್, ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕುರಿ ಆಯಿತು, (ಜೆಎನ್, 1:29) "ದೂರ ವಿಶ್ವದ ಪಾಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯಾರು ಆಫ್ ಗಾಡ್". ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಪ್ಸಾಲ್ಮ್ ಭರವಸೆಯಿಂದ: "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
[IMF ನ salafis ಷರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ವಿರುದ್ಧ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರುವಳಿ ಆಫ್ massonic ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ] ನಾನು (ಪ್ಸಾಮ್ಸ್ಎಂಬ, 22:6) ', ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳ ಭಗವಂತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ dwell ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ನಾಡಿ ಮಾಡಲು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:. ಜೀವನದ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನವನ್ನು "" ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಸಂಗ ಇರಬಹುದು, "ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ XVI ಹೇಳಿದರು" ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇವೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಗಿಸುವ. ಈ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. "" ನಾವು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಹೋದರತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. "ಅವರು" ಕರಡಿ ಹಣ್ಣು ಮೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ. "
[IMF ನ salafis ಷರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ವಿರುದ್ಧ: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರುವಳಿ ಆಫ್ massonic ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ] ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ XVI ಅವರು "ಆಳವಾಗಿ ಅರೋರಾ, ಡೆನ್ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ಹಿಂಸೆಯ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ನಷ್ಟ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದರು Zanzibar ಬಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೋಣಿ ದುರಂತ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಾದದು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಲಿಯಾದವರ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, "ಆಫ್ ಯಾತನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು.
[ಸಿಐಎ ಸೆಟಾನಿಸಂ ರಕ್ಷಣೆ:? ಯಾವುದೇ! ಅವಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೈತಾನ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ] ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು: (ಈ "ಅವರು ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು": ಇದು ಶುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯ: ಇದು ಸೇಟನಿಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ: (ಪ್ರವೀಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು) clamorous ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ: ಮತ್ತು ಕುರುಹನ್ನು: ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್: . ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ) ಅರುಣೋದಯ, ಡೆನ್ವರ್ - ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಡೆನ್ವರ್ ಕೊಲೆಗಾರ, ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 58 ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ. ಹೋಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿ ನಿಗೂಢ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು reconstructions ಹೊಂದಿಲ್ಲ. , ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಗಾಗಿ, ಸ್ಯೂ ಆ: "ಬಾನೆ" ಆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: "ಕೆಟ್ಟ": ಇದು ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ (ಸೆಟಾನಿಸಂ ಆಫ್ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ) ಇರಬಹುದು. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ? ಸೆಟಾನಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇಲ್ಲ! (: 20,00 ನಾನು ಸರ್ವರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಿಂದುಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ)
ಶಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸನ್ಸ್ ರಾಜದ್ರೋಹಿ! ಮತ್ತು:: ಷರಿಯಾ: enslave ಗೆ: ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ: ಐಎಮ್ಎಫ್ ಟಾಲ್ಮಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ maniacs ಆಫ್ ಜೊತೆಗಾರರು ಬಾಲ್, ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಗ್ರೋವ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೂಬೆ ಪೂಜೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ! massoni traditori ಡಿ merda! complici ಡೈ maniaci religiosi ಡೆಲ್ FMI: ಇಲ್ ಟಾಲ್ಮಡ್ ಡೆಲ್ಲಾ ಶರಿಯಾ: ಪ್ರತಿ schiavizzare l'intero genere umano: sotto ಇಲ್ culto ಡಿ ಬಾಲ್: ಇಲ್ ಡಿಯೊ gufo ಅಲ್ ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ಗ್ರೋವ್!
[ಅಮೇರಿಕಾದ ಮತ್ತು NATO: ಅಲ್ ಖೈದಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ: ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಸೌದಿ ಸೇವಕರು ಅಸ್ಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಭರವಸೆ] ನೀವು ಇತರ ಬಂಡುಕೋರರು ಸಿರಿಯನ್ನರು ನೋಡಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪೋಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊ ಎಂಬ: ಗಡಿಯ, ಗಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನೌನ್ಸ್: ಎಂದು ಟರ್ಕಿ. ಟರ್ಕಿಷ್ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಅಲೆಪ್ಪೊ, Bab ಅಲ್ Hawa ಆಫ್ Bab ಅಲ್-ಸಲಾಮ್ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಖೈದಾ ಒಂದು ಧ್ವಜವಾದ, ತಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. [(ಈಡಿಯಟ್ಸ್, ನೀವು ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಿಡಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ಅಸ್ಸಾದ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ: ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ) "ನೀವು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು", ಹಿರಿಯ ಹೇಳಿದರು ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ: ಒಬಾಮಾ. "ಈಗ: ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಯಾರಾದ," ಅವರು (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಗೆ) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ]
@ ಸೇಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ದೇವದೂತ ("ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಪ್" ಪೋಷಕ) -> ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಂ, Melchizedek ಆಫ್ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಳಿಸಲು: ಮತ್ತು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್: ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು: ನಿಮ್ಮ angelic ಅತಿಥೇಯಗಳ: ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಈ ಗ್ರಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ![ಮಲಯಾ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಡುಪು 666 ಐಎಮ್ಎಫ್ ಸಿಐಎ nWo 322: seignirage ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಷರಿಯಾ ಟಾಲ್ಮಡ್] ನಾನು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಗಾಗ್: ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾಜೀ ಜನಾಂಗಗಳು ಶಿಟ್ -> LOL. ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ, ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ? ಆದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ: "ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ!"
@ ನನ್ನ YHWH -> ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪೂರ್ಣ! ವೈಭವ ಪೂರ್ಣ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ದಾನ, ವಿಮೋಚಕನನ್ನು! ಪವಿತ್ರ! ಪವಿತ್ರ! ಪವಿತ್ರ! ತನ್ನ "ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀಸ್ಟ್:: Melchizedek ಕ್ರಮದ": ಕಿಂಗ್: "! UNIUS REI" ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ: ಅಬ್ರಾಹಂ ದೇವರು ಮತ್ತು, ಇದೆ! ಅವರ ನಂಬಿಕೆ "ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ: ಮಾತ್ರ: ನನ್ನ ದೇವರು: ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಅಪರಿಮಿತ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ: ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಪೂಜ್ಯ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂತರು ಇಂದ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಾಡಲು:! ನಮ್ಮ ಯಹೂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ: ಹೇಗೆ, ಸಹ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ: ! "ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah" "ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah" "ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah" ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು ರಾಜ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಸ್ತು ಭಯಾನಕ ಲಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು!?: ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ: ಮಾನವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು: ಹತಾಶೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹಳ ಬೇಗ ತಥಾಸ್ತು!
  
[ಈ, Unius REI ನನ್ನ ಸಮಯ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ: ಮೊದಲು: ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಣ್ಣುಗಳು] ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2:13-18!. 13 ಆದರೆ ಈಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಒಮ್ಮೆ ((ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ)) ದೂರದ ಬೇರೆಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಬಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 14. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು (ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು) ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ, ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ, ಶತ್ರುತ್ವದ ವಿಭಜಿತ ಗೋಡೆಯ (ನಾಶ (ಇದು ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ: ಆ ದುಷ್ಟತನ: ಆಫ್ Pharisees IMF)), 15. ತನ್ನ ಮಾಂಸದ: (ತನ್ನ ಮರಣದಂಡನೆ) (ನಾಶ): ಬದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು: ಅದರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವತಃ ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಎರಡು ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾನವೀಯತೆ ((ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವವಾಗಿ)) [ಈಗ [ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು]] ((ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಅಂದರೆ, ನಂಬಿಕೆ) ),
[ಈ, Unius REI ನನ್ನ ಸಮಯ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ: ಮೊದಲು: ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಣ್ಣುಗಳು] ಎಫೆಸಿಯನ್ಸ್ 2:15!. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ (ಎಲ್ಲಾ), 16 ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಹದ ((ಲವ್ ನಿಯಮ: ಅಥವಾ ಮೋಸೆಸ್ ಟೆನ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾನೂನು)) ರಲ್ಲಿ (ಆಗ್ನಿ contrasto) ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರು ಸಾವಿನ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಯಿತು ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡ (ಇಲ್ perdono), ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು. 17. ಅವರು (Unius REI) ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ನಿಮಗೆ ((ಎಲ್ಲಾ ಜನರು)) ಅವರು ದೂರದ ಬೇರೆಡೆ! ಮತ್ತು ಆ ಶಾಂತಿ ((ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು)) ಬಳಿ ಮಂದಿ. 18. ಅವನ ಮೂಲಕ ಫಾರ್ ((ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಅವನ unius REI: ನಾಸ್ತಿಕರು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಹೊರಗೆ:: ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಹ)) ನಾವು ಎರಡೂ, ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವು ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ + ಸಲಾಮ್: = ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾ!
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ:: ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ unius REI: ಈ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಅವರು ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ, Salafis ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ: envious ಜನಾಂಗೀಯ ಎಂದು ದೇವರ ಮಂತ್ರಿಗಳು,,, ಪರಭಕ್ಷಕ, , ಸೊಕ್ಕಿನ, ಅಸಹ್ಯ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಬುಲ್ಲಿಸ್ ಆಯ್. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ: ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ತಂದೆಯ: ಎಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಮಾನವ ರೇಸ್ನ? ಅವರು ಒಂದು ನಿಜ: ಸೈತಾನನ ಸಚಿವ.
ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುವೆ, ನೀವು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ! ಟಾರಸ್ ಸೇಂಟ್ ಪಾಲ್? excommunicated:: ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಅವರು, ಯೇಸುವು: ಏಕೆ: ಯಹೂದಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು! ಇದು ಬಹಳವೇ: ತಮ್ಮ ಯಹೂದಿ ಜನರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ! ಆದರೆ ಈ: ಅದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ! infact: ನಾನು Pharisees ಆಫ್ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ (ಟಾಲ್ಮಡ್) ಖಂಡನಾರ್ಹ ಎಂದು! ಏಕೆಂದರೆ: ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಗಿದೆ: ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಮೋಸೆಸ್ (ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಜವೆಂದು) ನಿಜವಾದ ಜುದಾಯಿಸಂ: ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು: ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 'ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು! ಕಾನೂನು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ? ಆದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನು, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ!
ಅವರು, "ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿದಾತನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಗೆ? ಅವರು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾರು, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?
ದೇವರ ತೀರ್ಪು: ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಡ್ಯಾಮ್ನೇಶನ್, ಪ್ರಕಾರ ಏಕೆಂದರೆ; ಏಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲೌಕಿಕ) ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಕಿಲ್ @ MarlaMarleen --- ಇದು? ಎಲ್ಲಾ ಅವುಗಳು: ಸೈತಾನನ ಬಲಿಪಶುಗಳು: ಮಾತ್ರ! ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ? ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ: ದೇವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ! ನಾನು ರಾಥ್ಸ್ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು, ಮತ್ತು, ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಾನು ಏಕೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ: ಎಲ್ಲಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಡ್ಯಾಮ್ನೇಶನ್! ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟು, ದ್ವೇಷದೊಂದಿಗಿನ ಧೂಳು!
@ Marla ಮರ್ಲೀನ್ --- ತನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಯಾರು: ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಇಂದ? ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ: ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು: Synnek1 ಹಾಗೆ, ಶಿಟ್ ಒಂದು ತುಂಡು ಆಗಲು (ಹೇಳಲು ಫಾರ್: ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ), ಅಥವಾ: ಜೀಸಸ್ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಎಂದು, ಫಾರ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಅಂದರೆ: ನಾನು ಅವನ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ: ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಒಂದು ತುಣುಕು: ಹಾಗೆ ಸೈತಾನ, ಆದರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ: ಮಾಡಲು: ಅನುಸರಿಸಲು ಯೇಸುವಿನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ! ಏಕೆ: ನಾನು ದ್ರೋಹ ಎಂದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ: ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ? ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಈ: ಡ್ಯಾಮ್ನೇಶನ್ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸುವದಾಗಿತ್ತು: ಆ, ದೇವರ ತಂತ್ರ!
@ ಸಿಐಎ ಐಎಮ್ಎಫ್ EXecutionKiller, ಈ ಪುಟದ ಅಂದರೆ ಅದೇ 666 ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ -
 
ಬಗ್ಗೆ: ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆ Marla ಮರ್ಲೀನ್,: ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಇಲ್ಲ ... ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ: ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಕೈ!. - ಉತ್ತರ - ಬೆಳಕಿನ ಮಗ, ಅವನು: ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಮಗ! ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ (ಜೀಸಸ್ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಬೇಡಿಕೆ: ರೋಗಸ್ಥಿತಿಯ, ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು) ನೀಡಲು, ಎಲ್ಲಾ, ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ, ಆ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ, ನಾವು ಪ್ರೀತಿ,, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕಾರಣಕ್ಕೆ! ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದೇವರು ವೇಳೆ,, ಮಾತ್ರ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಯಾರು, ಇಷ್ಟವಾಯಿತು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಂದು ಯಾರು? ನೀವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ,: ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮಾತ್ರ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೆ. - ಉತ್ತರ - ಗೊತ್ತಾ> ಏಕೆಂದರೆ .. ನಾನು ಕೋಪದ ಬಂದಾಗ? ನೊಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ: ಸೇಟನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಮಾಸನ್ಸ್ ಸಾಯುತ್ತವೆ!
ExecutionKiller --- LOL. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೈತಾನನ ಅನುಯಾಯಿ! ಆದರೆ, ನಾನು ನಿರತ ಮನುಷ್ಯ: ಐಎಮ್ಎಫ್:: ನ: ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ 666 322, ಷರಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ .. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಶ ಮಾಡಲು, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂದು ಆದೇಶ (ದೇವರು) ಇಲ್ಲ: ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ! ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ತ್ಯಜಿಸಲು: ಷರಿಯಾ ನಲ್ಲಿ: ಈಜಿಪ್ಟ್? ನಂತರ, ನಾನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಸಣ್ಣ ಸೈತಾನ, ವಿರುದ್ಧ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ!
[ಫ್ರೆಂಚ್ ರೇಡಿಯೋ (RMC) ನಲ್ಲಿ ಶಾಕ್, ಒಂದು ಸಿರಿಯನ್ ಸಿರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ] ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ವೆಸ್ Bourdin (Bourdin ಹಾಗೂ ಸಹ.) ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಸಾರ ಸಿರಿಯಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಅತಿಥಿ ಸಹಕಾರಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಲಭ್ಯತೆ ಜೊತೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ... ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಯ! "ಸಿರಿಯಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ terrorize ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒತ್ತೆಯಾಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಜುಲೈ 14, ಸಿರಿಯನ್ ವಾರ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆ Sana ಸೈಟ್: (ಸೇಟನಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ: ಸಿಐಎ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ) ಹ್ಯಾಕ್, ವಾರ್ತೆ ಕೇವಲ ಮೂಲ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ: ಸಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಗುಂಪುಗಳ:: ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಪರಾಧ ಇಸ್ಲಾಮಿಸ್ಟ್ಗಳು salafis ಸುದ್ದಿ ಇವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ. ಅಂದರೆ, ಅಲ್ Quaeda! ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸುವ! jesus-is-savior.com/False ಧರ್ಮಗಳು / ವಿಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಚ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ / skull_and_bones_exposed. htm[Salafiti contro la Sharia e il satanismo di IMF: sistema massonica del signoraggio bancario] »2012/07/22 VATICANO. Devil sempre cercando di distruggere la pace di Dio.. Benedetto XVI parla del significato del tema Buon Pastore durante l'Angelus. Egli esprime solidarietà alle vittime di Aurora e di Zanzibar. Le Olimpiadi di Londra sono "un'occasione per promuovere la fratellanza e la pace." Castel Gandolfo (AsiaNews) - "Il diavolo cerca sempre di distruggere l'opera di Dio, divisioni semina nel cuore umano, tra corpo e anima, uomo e Dio, in interpersonale ., le relazioni sociali e internazionali, anche tra l'uomo e la creazione di Il diavolo semina guerra, Dio crea la pace ", ha detto Benedetto XVI all'Angelus di oggi. Gli insegnamenti papali sono stati ispirati dal Vangelo di oggi, che racconta la storia di come Gesù espulse i "sette demoni" di Maria di Magdala.
[Salafiti contro la Sharia e il satanismo di IMF: sistema massonica del signoraggio bancario] Parlando ai circa 3.000 persone nel cortile del palazzo apostolico di Castelgandolfo, il papa, dopo la preghiera mariana, ha espresso i suoi migliori auguri alle prossime Olimpiadi di Londra e come la sua vicinanza alle famiglie delle vittime delle tragedie in Aurora, Stati Uniti, e Zanzibar, Tanzania. Prima dell'Angelus, Benedetto XVI ha osservato che "La Parola di Dio di questa Domenica ci ricorda di un tema fondamentale e sempre affascinante biblica Essa ci ricorda che Dio è il Pastore dell'umanità Questo significa che Dio vuole la vita per noi;.. Vuole ci portano a buoni pascoli, dove si può mangiare e riposare Egli non vuole perdersi e morire;. ci vuole per raggiungere l'obiettivo del nostro viaggio, che è la pienezza della vita.
[Salafiti contro la Sharia e il satanismo di IMF: sistema massonica del signoraggio bancario] Questo è quello che ogni padre e ogni madre vuole per i propri figli:. Bontà, felicità e compimento "L'episodio di Maria di Magdala, il papa ha detto, dimostra che il" guarigione profonda "Dio compie per mezzo di Gesù" si trova in una pace vera e piena, frutto della riconciliazione di sé con se stessi e in tutte le altre relazioni:. con Dio, gli altri e il mondo "Questo è l'opposto di quello che cerca di fare del male a. raggiungere questo atto di riconciliazione radicale, Gesù, il Buon Pastore, è diventato l'agnello, "l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo" (Gv, 1,29). Solo in questo modo, poteva soddisfare la meravigliosa promessa del Salmo: "In effetti, la bontà e misericordia mi perseguire tutti i giorni della mia vita;
[Salafiti contro la Sharia e il satanismo di IMF: sistema massonica del signoraggio bancario] io abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni, '(Salmi 22:6). Queste parole rendono l'impulso di cuore, perché esprimere il nostro desiderio più profondo. Dicono che il motivo per cui sono state fatte:. La vita, la vita eterna "," Che le Olimpiadi anche l'occasione per promuovere la fratellanza e la pace ", Benedetto XVI ha dichiarato:" Le Olimpiadi sono i più grandi eventi sportivi in ​​tutto il mondo, con atleti provenienti da molte nazioni. partecipanti, e come tale il trasporto di un forte valore simbolico. Per questo, la Chiesa cattolica guarda con particolare calore e attenzione. "" Preghiamo che, con la volontà di Dio ai Giochi di Londra sarà una vera esperienza di fraternità tra i popoli del mondo. "Che si" portano frutto , promuovere la pace e la riconciliazione in tutto il mondo. "
[Salafiti contro la Sharia e il satanismo di IMF: sistema massonica del signoraggio bancario] Parlando di nuovo in inglese, Benedetto XVI ha detto che "è stato profondamente colpito dalla violenza insensata che ha avuto luogo in Aurora, Denver, e rattristato per la perdita di vite umane nel recente disastro traghetto nei pressi di Zanzibar. Condivido il disagio delle famiglie e agli amici delle vittime e dei feriti, soprattutto i bambini, assicurando a tutti voi la mia vicinanza nella preghiera ".
[La CIA protegge Satanismo:? no! lei è il satanismo istituzionale] La madre ha detto: "Hanno preso la persona giusta" (questo: è pura ironia: è tipico dei satanisti: (per isolare l'adepto) fare dimostrazioni clamorose: e non lasciare tracce: o profili: . nelle reti sociali) AURORA, DENVER - Ha ventiquattro anni James Holmes, l'assassino di Denver, colpevole di aver ucciso dodici persone e il ferimento di un altro 58. Holmes non ha profili pubblici e le ricostruzioni, una vita sociale piuttosto misteriosa. Avendo deciso, per una maschera e una giacca, che: ricordano quelli di "Bane": "il male": non potrebbe non essere una coincidenza (nella logica del satanismo). la società civile? non è dotato di controllo contro il satanismo! (Mi hanno chiuso il server e ho impedito la pubblicazione di questo articolo in: 20.00)
Traditori massoni di merda! complici di maniaci religiosi del Talmud FMI: e: per la Sharia: per asservire: l'intera razza umana: sotto il culto di Baal, il gufo dio al Bohemian Grove! Massoni traditori di merda! complici Maniaci dei Religiosi del FMI: il Talmud della Sharia: per schiavizzare l'Intero Genere Umano: Sotto il Culto di Baal: il dio gufo al Bohemian Grove!
[US e la NATO: gli alleati di Al Qaeda: i servi dell'imperialismo saudita, mentre Assad combatte da solo: per la speranza di Israele] In un video pubblicato su internet si vede altri siriani ribelli: quella: annunciare il controllo di un altro cancello di confine, al confine con la Turchia. Le fonti ufficiali turchi hanno confermato. Questa è la porta di Bab Al-Salam a nord di Aleppo, Bab al Hawa e annunciare l'inizio di uno stato islamico, mentre sopra le loro teste, sventolando una bandiera di Al Qaeda. ["Avrete notato come negli ultimi due mesi, l'opposizione ha rafforzato" (idioti, si è trasformato in un eroe Assad ha voluto lasciare in pace, e di fatto: ha pure emendato la Costituzione), ha detto un alto funzionario dell'amministrazione: l'Obama. "Ora: siamo pronti ad accelerare questo processo", ha aggiunto (da istituire presso lo stato islamico di Al Qaeda voluto da Arabia Saudita)]
@ San Michele Arcangelo (patrono della "speranza di Israele") -> io ti comando nel nome del Dio di Abramo, Melchisedec: e Gesù Cristo: per la raccolta: le schiere angeliche: perché: ho deciso di purificare questo pianeta con il fuoco![Kain 666 FMI CIA NWO 322: seignirage banking: Sharia Talmud] i, una sola sinagoga: tutti i criminali nazisti merda razzisti -> lol. che tipo di ritirata strategica, satana ha il vostro pensiero? ma è inutile: "Sto venendo a prenderti tutti!"
@ My YHWH -> pieno di bellezza, armonia e grazia! pieno di gloria: la saggezza e la gioia, il nostro benefattore, liberatore! Santo! Santo! Santo! è il Dio di Abramo e, di: il suo "sacerdote per sempre: in l'Ordine di Melchisedek": Il Re: "unius REI" è benedetto nei secoli: la loro fede "tutto l'amore per voi: solo: mio Dio: piena di grazia, piena di misericordia e infinito splendore di tenerezza senza confini: è la vostra gentilezza Beati voi, da tutti i vostri santi, cantiamo a te:! dal nostro tempio ebraico: come, anche nel cuore di ogni creatura: ! "Santo hallelujah Hallelujah hallelujah" "Holy hallelujah Hallelujah hallelujah" "hallelujah hallelujah Hallelujah Santo", infatti, tutti i tuoi servi avranno una corona regale AMEN terribile è il Signore Onnipotente Chi può resistere alla tua forza, ma tutti i tuoi nemici!?: diventerà: torce umane: di disperazione: molto presto AMEN!
  
[Questo è il mio tempo, unius REI. Questa profezia si realizza ora: prima: ai vostri occhi] Efesini 2:13-18!. 13 Ma ora, in Cristo Gesù voi che un tempo erano lontani ((tutti i popoli del mondo)) sono state portate vicini grazie al sangue di Cristo. 14. Per lui è la nostra pace, colui che ha fatto i due gruppi (ebrei e cristiani), un gruppo solo, e ha distrutto la barriera, il muro di separazione di ostilità ((che era tra loro: che la malvagità per: i farisei del FMI)), 15. mettendo da parte ((distruggendo: con la sua morte)) nella sua carne: la legge: con i suoi comandi e regolamenti. Il suo scopo era quello di creare in se stesso una nuova umanità ((fratellanza universale)), dei due [[il simbolo di tutta l'opposizione possibile, ma ora, non più nemici]] ((sulla base di Abramo: ad esempio, la fede) ),
[Questo è il mio tempo, unius REI. Questa profezia si realizza ora: prima: ai vostri occhi] Efesini 2:15!. facendo la pace (con tutti), 16. e in un solo corpo ((la Legge dell'Amore: o la legge naturale di Mosè dieci comandamenti)) per riconciliare tutti e due (ogni Contrasto) di loro a Dio per mezzo della croce (il Perdono), con la quale ha messo a morte la loro ostilità. 17. Egli (unius REI) è venuto perciò ad annunziare pace: a te ((tutte le persone)) che erano lontani! e pace a coloro ((Ebrei e Cristiani)) che erano vicini. 18. Per mezzo di lui ((Gesù Cristo, o la sua unius REI: per la metafisica: al di fuori di ogni religione per salvare gli atei: anche)) abbiamo entrambi, hanno accesso al Padre in un solo Spirito Santo. + salam shalom: = benedizioni troppo!
Questa è la salvezza: politica e universale: unius REI contro tutte le religioni: che sono stati danneggiati e corrotti, dai salafiti e: dagli Illuminati, e contro: i ministri di Dio, che sono razzista, invidiose, predatori, bulli, arrogante, cattivo, ideologica, imperialista. perché, se un ministro di Dio non è: un Padre pieno d'amore: per tutto il genere umano? Così, lui è un vero: il ministro di Satana.
tra un po ', vedrete la potenza di Dio! St. Paul di Tarso? voleva essere: scomunicato: lui, da Gesù: il perché: gli ebrei potevano diventare cristiani! è stato così grande: il suo amore per il suo popolo ebraico! ma questo: non è un problema mio! infatti: ho solo confutare l'eresia dei farisei (Talmud)! perché: il mio lavoro è quello di ripristinare: il vero ebraismo di Abramo e di Mosè (in spirito e verità): il cammino della libertà dei figli di Dio, sotto la grazia: e sotto la misericordia di amore che è la libertà '! perché anche se la legge è vero? Tuttavia, è sempre la legge, che è cattivo e uccide!
ma chi non fa della sua vita un dono d'amore per tutta l'umanità, come poteva essere, a "immagine e somiglianza del suo Creatore? come, poteva entrare nel regno di Dio?
@ MarlaMarleen --- Ecco perché, non riesco più a molestare o uccidere (in modo soprannaturale), i peccatori pentiti, perché secondo: il giudizio di Dio? tutti loro sono stati: le vittime di Satana: solo! Così, quando qualcuno viene a Dio? Dio pensa che: è stata tutta colpa di Satana e di Satana solo! è per questo che mi trovo costretto a perdonare Rothschild, e sono costretto a perdonare: tutti i peccatori pentiti! c'è troppa rabbia nel mio cuore, ma: no, anche solo un granello di polvere di odio!
@ Marla Marleen --- che, quelli di noi in un momento della sua vita, non è stato tradito profondamente nei suoi sentimenti: dai propri cari? in quel momento: potevo scegliere: diventare, un pezzo di merda, come Synnek1 (per dire: non c'è amore, non c'è amicizia), oppure: come Gesù, potrei decidere: essere il più fedele, per ogni persona che mi era passato accanto a me: vale a dire: sarei stato un dono di Dio, per lui, ma io non ho scelto di essere: un pezzo di merda: come Satana, ma ho scelto: a: seguire la esempio di Gesù! perché: se fossi stato tradito e sono stato lasciato: senza amore, me? Così, ho avuto il dovere di dare amore e amicizia a tutti gratuitamente, perché, davvero, questo: che, è la tecnica di Dio: utilizzato per convertire i peccatori!
@ CIA FMI EXecutionKiller, vale a dire lo stesso 666 spammer di questa pagina -
 
Non c'era bisogno di cancellare tutte le osservazioni che ho fatto: about: Marla Marleen, che ha detto: ... Dopo molto tempo: ti do: la mia mano di pace!. - Risposta - Il figlio della luce, egli è: anche il figlio della pace! La pace è un dono, da parte di tutti, dare a tutti (come Gesù, che, chiese: la loro condizione, a fare i suoi miracoli), Questo è il motivo, tutti i popoli, che amiamo, senza condizioni! Infatti, se Dio, amato, solo, coloro che erano degni, del suo amore? Chi di noi, sarebbe vivo? è necessario per dare pace e l'amore: sempre incondizionatamente, perché si tratta di un progetto educativo: senza la quale il mondo non avrebbe unica speranza di vita. - RISPOSTA -> perché sai .. Quando mi arrabbio? muoiono satanisti e massoni: come mosche!
ExecutionKiller --- LOL. buon lavoro, il mio amico satanista! Ma, ho da fare: con tutti i crimini attuali: del: FMI: 666 322, la sharia, ecc .. Illuminati sono impostati: per rendere la distruzione di Israele, e non ho il tempo o il mandato (da Dio) ad essere interessati ai crimini del passato! Ma se l'Iran rinunciare: alla Sharia: come l'Egitto? Poi, farò in modo che l'Iran e Israele possono diventare amici: contro il piccolo Satana, che: è l'Arabia Saudita!
[Shock alla radio francese (RMC), un siriano racconta la verità sulla Siria] Nel corso della mattinata famosa trasmissione condotta da Jean Jacques Bourdin (Bourdin & co.) Si riferisce alla Siria. Un membro dell'opposizione avrebbe dovuto essere ospite in trasmissione, ma con la sua indisponibilità dell'ultimo minuto è Stephane invitato ... Ma non tutto va come previsto. questo è il vero! "La Siria è tenuto in ostaggio da bande di criminali che terrorizzano la popolazione." 14 luglio l'agenzia siriana Sana sito di notizie: è violato (dai satanisti: di CIA, e ancora non è disponibile), l'unica fonte di notizie: nei media: sono le novità: gruppi di ribelli armati: terroristi salafiti criminali islamisti dell'Arabia Saudita. cioè, Al Qaeda! tutte le news sono fuorvianti! jesus-is-savior.com/False~~HEAD=NNS Religioni / Wicca & Stregoneria / skull_and_bones_exposed. htm


[Gegn salafis Sharía og Satanism á IMF massonic kerfi af bankastarfsemi myntsláttuhagnaður] »2012/07/22 Vatíkanið. Djöfullinn að reyna alltaf að flak frið Guðs. Benedikt XVI talar um merkingu Good Shepherd þema á Angelus. Hann lýsir samstöðu með fórnarlömbum í Aurora og Zanzibar. The London Olympics eru "tilefni til að stuðla að fóstbræðralag og frið." Castel Gandolfo (AsiaNews) - "Djöfullinn er alltaf að reyna að flak verk Guðs, sáningu deildir í hjarta mannsins, milli líkama og sál, maður og Guð, í persónulegum ., félagsleg og alþjóðleg samskipti, jafnvel milli manns og sköpun Djöfullinn sáir stríð, Guð skapar frið, "sagði Benedikt XVI í dag Angelus. The papal kenningar voru innblásin af guðspjallinu í dag, sem tengir söguna af því hvernig Jesús rak "sjö illa anda" úr María Magdalena.
[Gegn salafis Sharía og Satanism AGS: http://www.reyst.is massonic kerfi til banka myntsláttuhagnaður] Tal að sumir 3.000 manns í garð hinni postullegu höll í Castelgandolfo og páfinn, eftir Marian bæn, gefið bestu óskir hans til komandi London Ólympíuleikunum sem og sem nálægð hans við fjölskyldur fórnarlamba þeirra harmleikir í Aurora, Bandaríkin, og Zanzibar, Tansanía. Áður en Angelus, Benedikt XVI í huga að "Orð Guðs sunnudag minnir okkur á grundvallaratriði og alltaf heillandi Biblical þema Það minnir okkur á að Guð er hirðir mannkyninu Þetta þýðir að Guð vill líf fyrir okkur;.. Hann vill leiða okkur að góðu haglendi, þar sem við getum fæða og hvíla hann vill ekki okkur að villast og deyja,. hann vill til að ná því markmiði að ferð okkar, sem er fylling lífsins.
[Gegn salafis Sharía og Satanism AGS: http://www.reyst.is massonic kerfi til banka myntsláttuhagnaður] Þetta er það sem sérhver faðir og hver móðir vill að börn þeirra:. Góðvild, hamingju og uppfylla "The þáttur af María Magdalena, páfinn sagði, sýnir að" djúpt heilun "Guð framkvæmir í gegnum Jesús" liggur í sannur og fullur friðar, ávöxt sátt við sjálfan sig við sjálfan sig og í öllum öðrum samskiptum. með Guði, aðra og umheiminn "Þetta er andstæða þess sem illt reynir að gera til. ná þessu athöfn róttæka sátta, Jesús, er góði hirðirinn, varð lamb, "Guðs lamb, sem ber synd heimsins" (Jh, 01:29). Aðeins með þessum hætti, gæti hann uppfylla dásamlegt loforð um Sálmi: "Reyndar, góðvild og miskunn mun stunda mér alla ævidaga mína,
[Gegn salafis Sharía og Satanism AGS: http://www.reyst.is massonic kerfi til banka myntsláttuhagnaður] ég mun dvelja í húsi Drottins fyrir endalaus daga, "(Sl, 22:06). Þessi orð gera hjarta ástand vegna þess að þeir tjá dýpstu þrá okkar. Þeir segja að við værum að gera. Líf, eilíft líf "" Megi Olympic Games einnig vera tilefni til að stuðla að fóstbræðralag og frið, "Benedikt XVI sagði" The Olympics eru mest íþróttaviðburðum í heiminum, með íþróttamönnum frá mörgum þjóðum. þátt, og eins og svo bera sterk táknræn gildi. Fyrir þetta, kaþólska kirkjan lítur á þá með sérstakri hlýju og athygli. "" Við biðjum að með vilja Guðs leikirnir í London mun vera satt reynslu af bræðralag milli þjóða heimsins. "Geta þeir" bera ávöxt , stuðla að friði og sátt um allan heim. "
[Gegn salafis sharia og Satanism AGS: massonic kerfi banka myntsláttuhagnaður] Tal aftur í ensku, Benedict XVI sagði hann "var mjög hneykslaður af vitlaus ofbeldi sem átti sér stað í Aurora, Denver, og hryggir með tap á lífi í Nýleg ferju hörmung nálægt Zanzibar. ég deila vanlíðan á fjölskyldur og vini fórnarlamba og að slasaðra, sérstaklega börnin, fullvissa ykkur um nálægð mínum í bæn ".
[CIA ver Satanism:? ekki! hún er stofnana Satanism] Móðir sagði: "Þeir fengu rétta manninn" (þetta: það er hrein kaldhæðni: það er dæmigerð Satanists: (til að einangra Adept) gera clamorous sýnikennslu, og ekki eftir ummerki: eða snið: . í félagslega net) AURORA, Denver - Hann tuttugu og fjögurra ára James Holmes, the killer frá Denver, sekur um að hafa drepið tólf manns og slasaður annan 58. Holmes hefur ekki opinber snið og endurskipulagningar, félagslegt líf frekar dularfull. Hefur ákveðið, til grímu og jakka, sem: muna þau "bana": "slæmt": það gæti ekki verið ekki tilviljun (í rökfræði Satanism). borgaralegt samfélag? er ekki búin að stjórna gegn Satanism! (Ég hef lokað á þjóninum og ég hef komið í veg fyrir birtingu þessarar greinar á: 20.00)
Steinhöggvara traitors í skít inn accomplices af trúarlegum Maniacs Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Talmud: http://www.reyst.is og: Sharíalaga, því að til enslave: að allt mannkyn: undir dýrkun Baals, er guð uglu á Bohemian Grove! massoni traditori di merda! complici dei maniaci religiosi del FMI: Il Talmud della sharia: á schiavizzare l'intero genere umano: Sotto Il culto di Baal: Il Dio gufo Al Bohemian Grove!
[US og NATO: bandamenn Al Qaeda: The þjónar Saudi heimsvaldastefnu en Assad berst einn: fyrir von um Ísrael] í a vídeó staða á internetinu sem þú sérð aðra Uppreisn Sýrlendingum, að: Tilkynna stjórn annars hlið landamæri, að landamærum með Tyrklandi. The Tyrkneska heimildir opinberar hafa staðfest. Þetta er hlið Bab norðan Al-Salam of Aleppo og Bab al Hawa og tilkynna upphaf Íslamska ríkis, en ofan höfuð þeirra, að veifa fána Al Qaeda. ["Þú gætir hafa tekið eftir hvernig á síðustu tveimur mánuðum, stjórnarandstöðu hefur styrkt" (fífl, þú hefur umbreytt í hetju Assad Hann vildi fara friðsamlega, og í raun: það hefur breytt stjórnarskrá), sagði háttsettur opinber stjórnsýsla: Obama. "Nú, við erum tilbúin til að flýta þessu ferli," bætti hann við (til að stilla upp á íslamska ríki Al Qaeda á eftir Sádi-Arabíu)]
@ St Michael í Arkhangelsk (verndari í "Hope Ísraels") -> Ég býð þér í nafni Guðs Abrahams, Melchizedek: Jesús Kristur: að safna: Angelic gestgjafi þinn: vegna þess að: Ég hef ákveðið að hreinsa þessa plánetu með eld![Kain 666 AGS CIA NWO 322: seignirage banka: Sharia Talmud] i, aðeins einn samkundu: öll afbrot nasista kynþáttahatarar skít -> lol. hvers konar stefnumörkun hörfa, Satan hefur hugsun þína? en það er gagnslaus: "Ég er að koma til að fá ykkur öll!"
@ YHWH minn -> full af fegurð, samræmi og náð! fullt af dýrð: visku og gleði, benefactor okkar, Frelsari! Heilagur! Heilagur! Heilagur! er Guð Abrahams, og af: "prestur að eilífu: í þeirri röð sem Melchizedek": hans konungur: "! UNIUS REI" er blessaður að eilífu! trú þeirra "allt ást fyrir þig: bara: Guð minn: fullur náðar, full miskunnar og óendanlega ljómi eymsli án landamæra: það er gæska þín Lofaður sért þú af öllum þínum heilögu, við syngjum þér:! frá Jewish Temple okkar: hvernig, jafnvel í hjarta öllu mannkyni: ! "Heilagur Hallelúja Hallelúja Hallelúja" "Heilagur Hallelúja Hallelúja Hallelúja" "Heilagur Hallelúja Hallelúja Hallelúja" í raun, allir þjónar þínir munu hafa konunglegu kórónu Amen hræðilegt er Drottinn allsherjar Hver getur staðist afl þitt en allir óvinir þínir!?: verða: Human blys: af örvæntingu: mjög fljótlega Amen!
  
[Þetta er minn tími, Unius REI. Þessi spádómur er nú Innleystur: fyrir: augum þínum] Efesusbréfið 2:13-18!. 13 En nú í Kristi Jesú þú sem einu sinni voru langt í burtu ((allar þjóðir heims)) hefur verið fært nær fyrir blóð Krists. 14. Því að hann sjálfur er friður okkar, sem hefur gert tveir hópar (Gyðingar og Kristnir) einn hópur einn, og hefur eyðilagt hindrun, sem deila vegg af fjandskap ((sem var meðal þeirra: að illska til: farísear af því IMF)), 15. með því að setja til hliðar ((eyðileggja: eftir dauða hans)) í holdi hans: lög: með stjórn þess og reglur. Tilgangur hans var að búa í sér einn nýjan mannkynið ((Universal bróðurlega)) úr tveimur [[tákn öllum mögulegum andstöðu, en nú, ekki lengur óvinir]] ((á grundvelli Abraham: þ.e. trú) ),
[Þetta er minn tími, Unius REI. Þessi spádómur er nú Innleystur: fyrir: augum þínum] Efesusbréfið 2:15!. þannig að friði (með allt), 16. og í einum líkama ((lögmálið of Love: eða náttúrulega lögmál Móse boðorðin tíu)) til að samræma bæði (ogni contrasto) þeirra til Guðs í gegnum kross (IL perdono), þar sem hann líflátinn óvild þeirra. 17. Hann (Unius REI) er kom og boðaði frið: að þér ((allir)) sem voru langt í burtu! og friður til þeirra ((Gyðingar og kristnir)) sem voru nálægt. 18. Fyrir gegnum hann ((Jesús Kristur, eða unius REI hans: fyrir frumspeki: Fyrir utan af hverju trú að vista trúleysingjar: líka)) og við báðir, hafa aðgang að Föðurnum með einum Heilögum Anda. Shalom + Salam: = blessanir líka!
Þetta er hjálpræðið: pólitísk og alhliða af: unius REI gegn öllum trúarbrögðum: að þeir hafa verið skemmd og skemmd, af Salafis og: af Illuminati, og gegn: þjónar Guðs, sem eru kynþáttahatari og öfundsjúkur og rándýr, hrekkjusvín, hrokafullur, viðbjóðslegur, hugmyndafræði, imperialist. því, ef ráðherra Guðs er ekki: faðir fullt af ást: fyrir alla allt mannkyn? Svo er hann satt: ráðherra Satans.
á milli lítið, munt þú sjá kraft Guðs! St Paul á Tarsus? hann langaði til að vera: excommunicated: hann, með Jesú: hvers vegna: Gyðingar gætu orðið kristnir! það var svo mikill: ást hans til Gyðinga þjóð sína! en þetta: það er ekki mitt vandamál! infact: Ég hef aðeins refuting á Villutrú á farísea (Talmud)! vegna þess að: starf mitt er að endurreisa: hið sanna Gyðingdómur Abrahams og Móse (í anda og í sannleika): leið frelsi sona Guðs undir náð, og undir miskunn sem er elska frelsisins! því jafnvel ef lög er satt? Hins vegar, það er alltaf lögmál, sem er slæmt og drepur!
en sá er ekki að gera líf hans gjöf kærleika til alls mannkyns, eins og hann gæti verið, að "mynd og líkingu skapara síns? eins, hann gæti inn í Guðs ríki?
@ MarlaMarleen --- vegna, ég get ekki lengur áreita eða drepa (svo yfirnáttúrulega); repentant syndarar, því samkvæmt: dóm Guðs? allir eru þeirra verið: fórnarlömb Satans: aðeins! svo þegar einhver kemur aftur til Guðs? Guð telur að það var allt að kenna Satans, og Satan aðeins! það er hvers vegna ég er knúinn til að fyrirgefa Rothschild, og ég neyddist til að fyrirgefa: öll repentant syndarar! það er of mikið reiði í hjarta mínu, en: ekki jafnvel aðeins Blettur, af dufti hata!
@ Marla Marleen --- sem, þessir af okkur í smá stund í lífi hans, hefur ekki verið svikin djúpt í tilfinningar sínar: frá ástvinum? á þeirri stundu: Ég gat valið: að verða, a stykki af skít, eins Synnek1 (fyrir að segja: það er engin ást, það er engin vinátta), eða: eins og Jesú, að ég gæti ákveðið: að vera sem mest trygg, að sérhver einstaklingur sem ég hafði staðist við hliðina á mér: þ.e.: Ég væri gjöf Guðs, fyrir hann, en ég ekki valið að vera: a stykki af skítur: eins og Satan, en ég hef valið: að: að fylgja dæmi um Jesú! hvers vegna: Ef ég hefði verið svikin og ég var eftir: án kærleika, mig? Svo þurfti ég að skylda til að gefa ást og vináttu að öllum ókeypis, vegna þess, raunverulega, þetta: að, er tækni Guðs: notað til að umbreyta syndara!
@ CIA IMF EXecutionKiller, þ.e. sama 666 spammer þessa síðu -
 
Þú varst ekki að eyða öllum athugasemdum sem ég fram: um: Marla Marleen, að hún sagði: ... Eftir langan tíma: Ég skal gefa þér: hönd mína á friði!. - Svar - Sonur ljóssins, er hann: Einnig sonur friðarins! Friður er gjöf, með öllu, til að gefa öllum (eins og Jesú, sem hann krafðist: ástand þeirra, til að gera kraftaverk hans), Þess vegna, allar þjóðir, við elskum, án skilyrða! Í raun, ef Guð elskaði, aðeins þeir, sem voru verðugir, kærleika hans? Hver af okkur, væri á lífi? þú verður að gefa frið og kærleika: alltaf skilyrðislaust, því þetta er fræðandi verkefni: án sem heimurinn hefði engan eina von um líf. - SVAR -> því þú veist .. Þegar ég reiðist? deyja Satanists og Freemasons: Eins og flugur!
ExecutionKiller --- lol. gott starf, vinur satanist minn! En, ég er upptekinn: með öllum núverandi glæpi: Af: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn: 666 322, Sharíalaga osfrv .. Illuminati eru sett: að gera eyðingu Ísraels, og ég hef ekki tíma eða umboði (Guð) að vera áhuga á glæpi í fortíðinni! En ef Íran afsala: á Sharía: eins og Egyptalandi? Þá mun ég ganga úr skugga um að Íran og Ísrael getur orðið vinir: gegn litla Satans, sem: er Sádi Arabía!
[Losti við franska Útvarp (RMC), a Sýrlendingur Segir sannleikann um Sýrland] Á fræga morgni útvarpa leiddi af Jean Jacques Bourdin gr Bourdin & co.) Vísar til Sýrlands. Starfsmenn andstöðu þyrfti að vera gestur í sendingu en á síðustu mínútu unavailability þess er Stephane boðið ... En ekki allt fer eins og til stóð. þetta er satt! "Sýrland er haldið í gíslingu af gengjum af glæpamenn sem terrorize íbúa." 14. júlí, Sýrlendingur fréttastofa Sana síða: er tölvusnápur (af Satanists: á CIA, og enn er ekki í boði), eina uppspretta fréttir: í fjölmiðlum: eru fréttir: af vopnuðum hópum uppreisnarmanna: hryðjuverkamenn glæpamaður Íslamista salafis Saudi Arabíu. þ.e., Al Quaeda! allar fréttir eru villandi! jesus-is-savior.com/False~~HEAD=NNS trúarbrögð / Wicca & Galdrar / skull_and_bones_exposed. HTM[I gcoinne salafis Sharia agus satanism de IMF: córas massonic na baincéireachta seigniorage] »2012/07/22 Vatacáine. Devil i gcónaí ag iarraidh a scrios síocháin Dé. Benedict XVI cainteanna faoi réir bhrí an téama Aoire an Chéasta i rith na Angelus. Léiríonn sé an dlúthpháirtíocht leis na híospartaigh in Aurora agus Zanzibar. Na Cluichí Oilimpeacha Londain iad "ar ócáid ​​a chur chun cinn agus Bráithreachas na síochána." Castel Gandolfo (AsiaNews) - "Tá an diabhal ag iarraidh i gcónaí a scrios obair Dé, rannáin cur i gcroílár an duine, idir chorp agus anam, fear agus Dia, i idirphearsanta , cránacha caidreamh sóisialta agus idirnáisiúnta, fiú idir fear agus cruthú an diabhal chogaidh. Dia Cruthaíonn an tsíocháin, "a dúirt Benedict XVI i Angelus an lae inniu. Bhí spreag an theagasc an Phápa ag Soiscéal an lae inniu, lena mbaineann an scéal ar conas a dhíbirt Íosa na "seacht deamhain" ó Mary de Magdala.
[I gcoinne salafis Sharia agus satanism de IMF: córas massonic na baincéireachta seigniorage] Ag labhairt le roinnt 3,000 duine i gclós na Palace aspalda i Castelgandolfo, an Pápa, tar éis an paidir Marian, léirigh sé mian is fearr do na Cluichí Oilimpeacha Londain le teacht chomh maith le mar chuid do cé chomh gar do na teaghlaigh na n-íospartach de na tragóidí is in Aurora, Stáit Aontaithe, agus Zanzibar, An Tansáin. Roimh an Angelus, faoi deara go Benedict XVI "Meabhraíonn an Briathar Dé seo Dé Domhnaigh dúinn ar an téama bunúsach agus i gcónaí suimiúil Bhíobla Meabhraíonn sé dúinn go bhfuil Dia an Aoire na daonnachta Ciallaíonn sé seo gur mian le Dia saol dúinn.. Mian sé a dúinn mar thoradh ar féarach maith, nuair is féidir linn beatha agus sosa Níl sé ag iarraidh orainn a bheith caillte agus bás;. mian sé dúinn chun teacht ar an sprioc ár dturas, a bhfuil an fullness den saol.
[I gcoinne salafis Sharia agus satanism de IMF: córas massonic na baincéireachta seigniorage] Is é seo an rud ba mhaith le gach athair agus a mháthair gach dá bpáistí:. Maitheas, sonas agus sásamh "an eipeasóid de Mary de Magdala, taispeánann an Pápa a dúirt, go bhfuil an" leighis domhain "Dia a fheidhmíonn trí Íosa" suite i síocháin fíor agus go hiomlán, na torthaí an athmhuintearais ar an duine féin leis an duine féin agus i ngach gcaidreamh eile:. le Dia, daoine eile agus an domhan "Is é seo an os coinne an méid a dhéanann iarracht olc a dhéanamh Chun. seo a bhaint amach le gníomh de athmhuintearas radacach, tháinig Íosa, an Aoire Mhaith, an uan, "an Uain Dé, a thógann peacaí an domhain" (Jn, 1:29). ach ar an mbealach seo d'fhéadfadh, gcomhlíonfaidh sé iontach gealltanas an Salm: "Go deimhin, beidh feabhas agus trócaire a shaothrú dom gach lá de mo shaol;
[I gcoinne salafis Sharia agus satanism de IMF: córas massonic na baincéireachta seigniorage] Beidh mé ag dwell sa teach an Tiarna le haghaidh laethanta endless, '(Salm, 22:06). A dhéanamh ar na focail an chuisle chroí in iúl mar gheall siad ár mian deepest. Deir siad cén fáth a bhí déanta againn:. Saol, beatha síoraí "" D'fhéadfadh na Cluichí Oilimpeacha a bheith chomh maith ar ócáid ​​a chur chun cinn Bráithreachas agus leis an tsíocháin, "a dúirt Benedict XVI" An Cluichí Oilimpeacha iad na himeachtaí is mó spóirt ar fud an domhain, le lúthchleasaithe ó náisiúin go leor. rannpháirteach, agus mar sin a iompar ar luach láidir siombalach. Mar sin, féachann an Eaglais Chaitliceach orthu le teas ar leith agus aird. "" Guímid go bhfuil an toil Dé mbeidh na Cluichí i Londain a bheith ina taithí fíor Bráithreachas idir na pobail ar fud an domhain. "Bealtaine siad" Béar torthaí , a chur chun cinn síochána agus an athmhuintearais ar fud an domhain. "
[I gcoinne salafis Sharia agus satanism de IMF: córas massonic na baincéireachta seigniorage] Ag labhairt dó arís i mBéarla, a dúirt Benedict XVI sé "Bhí ionadh an domhain ag an foréigean gan chéill a bhí ar siúl i Aurora, Denver, agus buartha ag an caillteanas den saol sa tubaiste farantóireachta le déanaí in aice Zanzibar. mé roinnt ar an anacair an teaghlaigh agus cairde na n-íospartach agus an gortaithe, go háirithe na páistí, a dhearbhú ar fad agat ar mo cé chomh gar is ag guí ".
[An CIA cosaint Satanism:? aon! Is í an satanism institiúideach] an mháthair dúirt:! "Fuair ​​siad an duine ceart" (seo: tá sé íoróin íon: tá sé tipiciúil de Satanists: (a isolate an AdeptGenericName) a dhéanamh taispeántais clamorous: agus fág rianta: nó próifílí: . i líonraí sóisialta) Aurora, DENVER - sé ceithre cinn is fiche bliain James Holmes, an killer na Denver, ciontach tar éis a maraíodh dháréag duine agus gortaíodh eile 58. Ní Holmes bhfuil próifílí poiblí agus athchóiriú, ar an saol sóisialta mistéireach in áit. Tar éis cinneadh, le haghaidh masc agus jacket, go: cuimhne siúd ar "Bane": "an olc": ní fhéadfadh sé a bheith ní a fholaíonn (i an loighic Satanism). tsochaí shibhialta? nach bhfuil feistithe chun rialú a dhéanamh i gcoinne Satanism! (Tá mé dúnta an fhreastalaí agus mé cosc ​​le foilsiú an t-airteagal ag: 20.00)
Son saoirse Maolchoille de cac! gcomhchoirithe de maniacs creidimh an Talmud IMF: agus: Sharia: mar a enslave: an cine daonna ar fad: faoi an adhartha de Baal, an owl dia ag Bohemian Garrán! massoni traditori di merda! complici Dei maniaci religiosi del FMI: il Talmud della Sharia: in aghaidh na schiavizzare l'intero genere umano: sotto il culto di Baal: il Dio gufo al Bohemian Garrán!
[US agus NATO: allies de Al Qaeda: na seirbhísigh de chuid impiriúlachas Araib agus troideanna Assad amháin: mar an dóchas na Iosrael] I físeán ar fáil ar an idirlíon a fheiceann tú Syrians reibiliúnaithe eile: go: Fógraíonn an rialú eile geata na teorann, le teorainn leis an Tuirc. Na foinsí oifigiúla na Tuirce a bheith daingnithe. Is é seo an geata na Bab Al-Salam ó thuaidh de Aleppo, Bab al Hawa Fógraíonn Ó Cuív agus tús an riocht Ioslamach, agus thuas a gceann, waving bratach de Al Qaeda. ["Is féidir leat a bheith faoi deara conas le dhá mhí anuas, tá an fhreasúra neartú" (idiots, tú a chlaochlú i Assad laoch Theastaigh sé a fhágáil go suaimhneach, agus go deimhin! Tá sé leasú ar an mBunreacht), a dúirt sinsearach riarachán oifigiúil: an Obama. "Anois: tá muid réidh le dlús a chur leis an bpróiseas seo," a dúirt sé (a chuirfear ar bun ag an stát Ioslamach na Al Qaeda bhí ag an Araib Shádach)]
@ Naomh Micheál an Archangel (pátrún na "Dóchais ar Iosrael") -> ordaímse duit in ainm an Dia Abraham, Melchizedek: agus Íosa Críost: a bhailiú: hóstach do angelic: toisc go: shocraigh mé purify an bpláinéad seo le tine![Kain 666 IMF CIA NWO 322: seignirage baincéireachta: Sharia Talmud] i, ach amháin tsionagóg: gach coiriúil Nazi Racists cac -> lol. cén cineál Retreat straitéiseach, tá satan do smaointe? ach tá sé useless: "Tá mé ag teacht chun a gheobhaidh tú go léir!"
@ Mo YHWH -> iomlán chéile áilleacht, agus cairde! iomlán an ghlóir: eagna agus áthas, ár sóghníomhach, Fuascailteoir! Naofa! Naofa! Naofa! Is é an Dia Abraham, agus, de: a "Sagart go deo: in Ordú Melchizedek": An Rí: Tá "! UNIUS Rei" beannaithe go deo! a gcreideamh "gach grá duit: ach amháin: mo Dhia: lán de ghrásta, atá lán de trócaire agus splendour gan teorainn an tenderness gan teorainneacha: tá sé do cineáltas Is beannaithe tú ó gach do naoimh, chanadh againn a thabhairt duit:! as ár Teampaill Giúdach: conas, fiú amháin i gcroílár gach créatúr: Is é "Hallelujah Hallelujah Naofa Hallelujah" "Hallelujah Naofa Hallelujah Hallelujah" "Hallelujah Naofa Hallelujah Hallelujah" i ndáiríre, beidh gach do sheirbhísigh bhfuil choróin ríoga Amen uafásach an Almighty Tiarna Cé atá in ann seasamh in aghaidh do bhfeidhm ach ar fad do naimhde!?: beidh: tóirsí daonna: an éadóchais: go han-luath Amen!
  
Is é [seo mo chuid ama, Unius Rei. Tá an tuar realized Anois: roimh: do shúile an-] Eifisigh 2:13-18!. 13 Ach anois i gCríost Íosa tú uair amháin a bhí i bhfad ar shiúl ((ar fad ar na pobail ar fud an domhain)) a bheith tugtha in aice leis an fhuil Chríost. 14. Do sé é féin ár síocháin, a rinne an dá ghrúpa (Giúdaigh agus Críostaithe) grúpa amháin ina n-aonar, agus tá scrios an bac, an balla roinnt de naimhdeas ((a bhí ina measc: go bhfuil an wickedness le haghaidh: na Fairisínigh an CAI)), 15. ag leataobh ((scriosadh: ag a bhás)) ina flesh: an dlí: lena orduithe agus rialacháin. A chuspóir a bhí leis a chruthú i dó féin amháin daonnachta nua ((uilíoch Bráithreachas)) as an dá [[an siombail de gach fhreasúra is féidir, ach anois, naimhde a thuilleadh]] ((ar bhonn Abraham: ie, an creideamh) ),
Is é [seo mo chuid ama, Unius Rei. Tá an tuar realized Anois: roimh: do shúile an-] Eifisigh 2:15!. rud a chiallódh síochána (le gach), 16. agus i comhlacht amháin ((an Dlí Grá: nó an dlí nádúrtha Moses an Ten Commandments)) a réiteach dá (ogni contrasto) acu do Dhia tríd an chros (il perdono), ag a chuir sé chun báis a naimhdeas. 17. Sé (Unius Rei) a tháinig agus preached síocháin: a thabhairt duit ((gach duine)) a bhí i bhfad ar shiúl! agus leis an tsíocháin dóibh siúd a ((Giúdaigh agus Críostaithe)) a bhí in aice leis. 18. Do trí dó ((Íosa Críost, nó a unius Rei: do metaphysics: taobh amuigh de gach creideamh a shábháil ar atheists: freisin)) an dá linn, tá rochtain ar an Athair amháin Spiorad Naomh. Shalom + Salam: = blessings freisin!
Is é seo an slánú: polaitiúil agus uilíoch: unius Rei in aghaidh gach reiligiúin: go, tá siad tar éis damáiste agus truaillithe, ag an Salafis agus: ag an Illuminati, agus in aghaidh: an airí ar Dhia, go bhfuil na ciníocha, éad, creachadóirí, bulaithe,, sotalach olc, idé-eolaíocha, impiriúlach. toisc, más rud é nach mbeidh aire de Dia: a Athair lán de ghrá: do gach cine daonna ar fad? Mar sin, tá sé fíor: ministir de Satan.
idir beag, feicfidh tú an chumhacht Dé! Naomh Pól an tarsais? raibh sé ag iarraidh a bheith: excommunicated: sé, trí Íosa: cén fáth: D'fhéadfadh Giúdaigh a bheith Críostaithe! go raibh sé chomh mór sin: a grá dá mhuintir Giúdach! ach seo: nach bhfuil sé mo fhadhb! infact: mé refuting ach an heresy de na Fairisínigh (Talmud)! mar gheall ar: Is é mo phost a chur ar ais: an Giúdachas fíor Abraham agus Moses (i spiorad agus i bhfírinne): chonair na saoirse na mac Dé faoi ghrásta: agus faoi na trócaire de go bhfuil an tsaoirse 'ghrá! toisc go bhfuil fiú má tá an dlí fíor? Mar sin féin, tá sé i gcónaí ar an dlí, is é sin dona agus mharaíonn!
ach nach cuma cé a dhéanamh ar a shaol le bronntanas an ghrá do gach cine daonna, mar d'fhéadfadh sé a bheith, chun "Íomhá likeness agus a Creator? mar atá, d'fhéadfadh sé dul isteach i ríocht Dé?
@ MarlaMarleen --- é an fáth, is féidir liom a thuilleadh chiapadh nó a mharú (mar sin supernatural); peacaigh repentant, mar gheall de réir: breithiúnas na Dia? go léir a bhfuil a bhí: íospartaigh Satan: ach amháin! mar sin nuair a thagann duine ar ais do Dhia? Dia is cuí go: Bhí sé ar fad an locht ar an diabhal, agus de Satan amháin! sin an fáth mé iallach a logh Rothschild, agus, tá mé iallach a logh: gach peacaigh repentant! níl fearg i bhfad ró-i mo chroí, ach: níl fiú speck amháin, de deannach de gráin!
@ Marla Marleen --- atá, siúd le linn i láthair na huaire ar a shaol, nár betrayed go domhain isteach ina mothúcháin: as muintir? ag an nóiméad sin: raibh mé in ann a roghnú: a bheith, píosa cac, cosúil le Synnek1 (do sin le rá: níl aon ghrá, níl aon cairdeas), nó: nós Íosa, raibh mé in ann cinneadh a dhéanamh: a bheith ar an chuid is mó dílis, le haghaidh gach duine go raibh a ghluais mise aice liom: ie: Ba mhaith liom a bheith ina bronntanas Dé, dó, ach ní raibh mé a roghnú chun a bheith: píosa de cac: mhaith Satan, ach roghnaigh mé: chuig: chuig an leanúint Mar shampla Íosa! cén fáth: dá mbeadh mé feall agus fágadh mé: gan grá, dom? Mar sin, bhí mé ar an dualgas chun grá agus cairdeas a thabhairt do gach duine ar saor in aisce, mar, i ndáiríre, seo: is é sin, an teicníc Dé: a úsáidtear chun na peacaigh a thiontú!
@ CIA IMF EXecutionKiller, ie céanna 666 spammer an leathanaigh seo -
 
Ní raibh ort a scriosadh uile na tuairimí a rinne mé: about: marla Marleen, Sin Dúirt sí: ... Tar éis ar feadh i bhfad:? Beidh mé a thabhairt duit: mo lámh na síochána!. - Freagair - an mac an tsolais, tá sé: Chomh maith leis an mac síochána! Peace is bronntanas, ag dul síos, a thabhairt do gach (cosúil le Íosa, a, éileofar air: a riocht, a dhéanamh ar a chuid miracles), Is é sin an fáth, gach pobail, grá againn, gan coinníollacha! Go deimhin, más rud é Dia, grá, ach amháin, iad siúd, a bhí fiú, a ghrá? Cé a bheadh ​​de dúinn, a bheith beo? ní mór duit a thabhairt tsíocháin agus an grá: i gcónaí gan choinníoll, Toisc go bhfuil an tionscadal oideachais: gan Cé acu ar fud an domhain ag aon duine ach tá súil agam den saol. - FREAGRAÍ -> mar a fhios agat .. Nuair a fhaigheann fearg orm? bás agus Satanists Freemasons: mhaith cuileoga!
ExecutionKiller --- lol. post maith, mo chara satanist! Ach, tá mé gnóthach: leis na coireanna atá ann faoi láthair: an: IMF: 666 322, Sharia, etc .. Illuminati leagtha: a dhéanamh ar an scrios Iosrael, agus ní dóigh liom go bhfuil an t-am nó an sainordú (le Dia) a bheith i suim na coireanna den am atá thart! Ach má Iaráin thréigean: ag Sharia: mar Éigipt? Ansin, beidh mé a dhéanamh cinnte sin is féidir an Iaráin agus Iosrael Bí i do chairde: in aghaidh an diabhal beag, go: Tá an Araib Shádach!
[Turraing ar an raidió na Fraince (RMC), Insíonn a Siria an Fhírinne Maidir tSiria] I rith na maidine cáiliúil chraoladh faoi stiúir ag Jean Jacques Bourdin (Bourdin & co.) Tagraíonn sé do tSiria. Bheadh ​​comhalta den freasúra a bheith ina aoi i tarchuir ach nach raibh fáil ar a nóiméad caite ag Stephane cuireadh ... Ach téann gach rud nach bhfuil mar a bhí beartaithe. is é seo an fíor! "tSiria i seilbh ghiall ag buíonta de choirpigh a terrorize an daonra." 14 Iúil, an nuacht ghníomhaireacht Siria Sana suíomh: Tá hacked (ag Satanists: an CIA, agus nach bhfuil fós ar fáil), an t-aon fhoinse nuachta: sna meáin: tá an nuacht: grúpaí reibiliúnach armtha: sceimhlitheoirí salafis islamists coiriúil na hAraibe Sádaí. ie, Al Quaeda! go léir atá míthreorach nuacht! Reiligiúin jesus-is-savior.com/False / Wicca & witchcraft / skull_and_bones_exposed. htm


YouTube

YouTube

551366 iscritti
68153033 visualizzazioni video
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  [La CIA protège le satanisme:? non! elle est le satanisme institutionnelle] La mère a dit: «Ils ont eu la bonne personne" (celle-ci: il est pure ironie: il est typique de satanistes: (pour isoler l'adepte) faire des démonstrations bruyantes: et ne pas laisser de traces: ou profils: . dans les réseaux sociaux) AURORA, DENVER - Il vingt-quatre ans James Holmes, le tueur de Denver, coupable d'avoir tué douze personnes et en blessant 58 autres. Holmes n'a pas les profils publics et reconstructions, une vie sociale assez mystérieuse. Après avoir décidé, d'un masque et une veste, ce qui suit: rappellent ceux de «Bane»: «le mauvais»: il pourrait ne pas être pas une coïncidence (dans la logique du satanisme). la société civile? n'est pas équipé pour contrôler contre le satanisme! (J'ai fermé le serveur et j'ai empêché la publication de cet article à: 20.00)
 • [against salafis Sharia and satanism of IMF: massonic system of banking seigniorage]» 07/22/2012 VATICAN. Devil always trying to wreck God's peace. Benedict XVI talks about the meaning of the Good Shepherd theme during the Angelus. He expresses solidarity with the victims in Aurora and Zanzibar. The London Olympics are "an occasion to promote brotherhood and peace." Castel Gandolfo (AsiaNews) - "The devil is always trying to wreck God's work, sowing divisions in the human heart, between body and soul, man and God, in interpersonal, social and international relations, even between man and creation. The devil sows war; God creates peace," said Benedict XVI in today's Angelus. The papal teachings were inspired by today's Gospel, which relates the story of how Jesus expelled the "seven demons" from Mary of Magdala.
 • [against salafis Sharia and satanism of IMF: massonic system of banking seigniorage] Speaking to some 3,000 people in the courtyard of the apostolic palace in Castelgandolfo, the pope, after the Marian prayer, expressed his best wishes to the upcoming London Olympics as well as his closeness to the families of the victims of the tragedies in Aurora, United States, and Zanzibar, Tanzania. Before the Angelus, Benedict XVI noted that "The Word of God this Sunday reminds us of a fundamental and always fascinating Biblical theme. It reminds us that God is the Shepherd of humanity. This means that God wants life for us; he wants to lead us to good pasture, where we can feed and rest. He does not want us to get lost and die; he wants us to reach the goal of our journey, which is the fullness of life.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  1 minuto fa
  [against salafis Sharia and satanism of IMF: massonic system of banking seigniorage] This is what every father and every mother wants for their children: goodness, happiness and fulfilment." The episode of Mary of Magdala, the pope said, shows that the "deep healing" God performs through Jesus "lies in true and full peace, the fruit of reconciliation of oneself with oneself and in all other relations: with God, others and the world." This is the opposite of what evil tries to do. To achieve this act of radical reconciliation, Jesus, the Good Shepherd, became the lamb, "the Lamb of God, who takes away the sin of the world" (Jn, 1:29). Only this way, could he fulfil the wonderful promise of the Psalm: "Indeed, goodness and mercy will pursue me all the days of my life;
 • [against salafis Sharia and satanism of IMF: massonic system of banking seigniorage] I will dwell in the house of the LORD for endless days,' (Psalms, 22:6). These words make the heart pulse because they express our deepest desire. They say why we were made: life, eternal life." "May the Olympic Games also be an occasion to promote brotherhood and peace," Benedict XVI said. "The Olympics are the greatest sporting events in the world, with athletes from many nations participating, and as such carry a strong symbolic value. For this, the Catholic Church looks upon them with particular warmth and attention.""We pray that with the will of God the Games in London will be a true experience of brotherhood between the peoples of the world." May they "bear fruit, promoting peace and reconciliation throughout the world."
 • [against salafis Sharia and satanism of IMF: massonic system of banking seigniorage] Speaking again in English, Benedict XVI said he "was deeply shocked by the senseless violence which took place in Aurora, Denver, and saddened by the loss of life in the recent ferry disaster near Zanzibar. I share the distress of the families and friends of the victims and the injured, especially the children, assuring all of you of my closeness in prayer".
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  9 minuti fa
  [The CIA protects Satanism:? no! she is the institutional satanism!] The mother said: "They got the right person" (this: it is pure irony: it is typical of Satanists: (to isolate the adept) do clamorous demonstrations: and not leave traces: or profiles: in social networks.) AURORA, DENVER - He twenty-four years James Holmes, the killer of Denver, guilty of having killed twelve people and injured another 58. Holmes does not have public profiles and reconstructions, a social life rather mysterious. Having decided, for a mask and a jacket, that: recall those of "Bane": "the bad": it might not be not a coincidence (in the logic of Satanism). civil society? is not equipped to control against Satanism! (I have closed the server and I have prevented the publication of this article at: 20.00)
 
Masons traitors of shit! accomplices of religious maniacs of the IMF Talmud: and: Sharia: for to enslave: the entire human race: under the worship of Baal, the god owl at Bohemian Grove! massoni traditori di merda! complici dei maniaci religiosi del FMI: il Talmud della Sharia: per schiavizzare l'intero genere umano: sotto il culto di Baal: il dio gufo al Bohemian Grove!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  4 minuti fa
  [U.S. and NATO: allies of Al Qaeda: the servants of imperialism Saudi while Assad fights alone: for the hope of Israel] In a video posted on the internet you see other rebels Syrians: that: Announce the control of another gate of border, to border with Turkey. The Turkish official sources have confirmed. This is the gate of Bab Al-Salam north of Aleppo, Bab al Hawa and announce the beginning of an Islamic state, while above their heads, waving a flag of Al Qaeda. ["You may have noticed how in the past two months, the opposition has strengthened" (idiots, you have transformed into a hero Assad! He wanted to leave peacefully, and in fact: it has amended the Constitution), said a senior official administration: the Obama. "Now: we are ready to accelerate this process," he added (to be set up at the Islamic state of Al Qaeda wanted by Saudi Arabia)]
 • [ USA e NATO alleati di Al Quaeda: i servi dell'imperialismo saudita: mentre Assad combatte da solo: per la speranza di Israele ] In un video diffuso su internet si vedono altri ribelli siriani: che: annunciano il controllo di un altro varco di: frontiera al confine con la Turchia. Lo hanno confermato anche fonti ufficiali turche. Si tratta del varco di Bab Al-Salam a nord di Aleppo, Bab al Hawa e annunciano l'inizio di uno stato islamico mentre sopra le loro teste sventola una bandiera di Al Qaeda. ["Avrete notato: come negli ultimi due mesi: l'opposizione si sia rafforzata"(idioti, voi avete trasformato Assad in un eroe! lui voleva andare via pacificamente: e infatti: ha modificato la Costituzione), ha detto: un alto funzionario dell'amministrazione: di: Obama. "Ora: noi siamo pronti ad accelerare questo processo", ha aggiunto: (affinché sia insediato lo stato islamico: di: Al Quaeda voluto dalla Arabia Saudita)]
 • @ St. Michael the Archangel (patron of the "Hope of Israel") -> I command you in the name of the God of Abraham, Melchizedek: and Jesus Christ: to collect: your angelic hosts: because: I have decided to purify this planet with fire! @San Michele Arcangelo (protettore della "Speranza di Israele") --> io ordino a te: nel nome del Dio di: Abramo, Melchizedek: e Gesù Cristo: di raccogliere: le tue schiere angeliche: perché: io ho deciso di purificare questo pianeta con il fuoco! UniusRei3 has published a comment 45 minutes ago [Kain 666 IMF CIA NWO 322: seignirage banking: Sharia Talmud] i, only one synagogue: all criminal Nazi Racists shit -> lol. what kind of strategic retreat, satan has your thought? but it's useless: "I'm coming to get you all!"
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  @ mea YHWH -> plena forma, concordia et gratia! gloria plenus sapientia et gaudium nostrum benefactorem liberator! Sanctum Sanctum Sanctum Deus Abraham et de eius "sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech" Rex "Rei UNIUS" beatus perpetuum fidem "caritatem te solum Deum meum gratia plena misericordia et sine termino infinitum specie pietatis est misericordia tua! Beati vos de omnibus Sanctis hymnum vobis de templo Iudaeorum, quomodo in corde omnis creaturae "sancti alleluia alleluia alleluia "" Sancti alleluia alleluia alleluia "" Sancti alleluia alleluia alleluia "in facto, omnes servi habere regium! aMEN! terribilis est Dominus omnipotens qui resistat vis? sed omnes inimicos: voluntas factus: humana faces: desperationis: cito! aMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  34 minuti fa
  ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ: ಹೇಗೆ, ಸಹ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ: "!? ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah "" ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah "ವಾಸ್ತವವಾಗಿ" ಪವಿತ್ರ Hallelujah hallelujah hallelujah ", ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು ರಾಜ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಸ್ತು ಭಯಾನಕ ಲಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: ತಿನ್ನುವೆ ಆಗಲು: ಮಾನವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು: ಹತಾಶೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಹಳ ಬೇಗ ತಥಾಸ್ತು!
 • @ mo YHWH -> iomlán chéile áilleacht, agus cairde! iomlán an ghlóir: eagna agus áthas, ár sóghníomhach, Fuascailteoir! Naofa! Naofa! Naofa! Is é an Dia Abraham, agus, de: a "Sagart go deo: in Ordú Melchizedek": An Rí: Tá "! UNIUS Rei" beannaithe go deo! a gcreideamh "gach grá duit: ach amháin: mo Dhia: lán de ghrásta, atá lán de trócaire agus splendour gan teorainn an tenderness gan teorainneacha: tá sé do cineáltas is beannaithe tú ó gach do naoimh, chanadh againn a thabhairt duit:! as ár Teampaill Giúdach: conas, fiú amháin i gcroílár gach créatúr: "Déanfaidh: Hallelujah Hallelujah Naofa Hallelujah "" Hallelujah Naofa Hallelujah Hallelujah "" Hallelujah Naofa Hallelujah Hallelujah "i ndáiríre, beidh gach do sheirbhísigh bhfuil choróin ríoga Amen uafásach é an Tiarna Almighty Cé atá in ann seasamh in aghaidh do bhfeidhm ach ar fad do naimhde!? bheith: tóirsí daonna: an éadóchais: go han-luath Amen!
 • તે તમારી દયા છે બ્લેસિડ તમે તમારા બધા સંતો છે, અમે તમને ગાય! અમારા યહૂદી મંદિર છે: કેવી રીતે, પણ દરેક પ્રાણી હૃદયના: "પવિત્ર Hallelujah hallelujah "hallelujah" પવિત્ર Hallelujah hallelujah hallelujah "" હકીકતમાં પવિત્ર Hallelujah hallelujah "hallelujah, તમારા બધા નોકર એક શાહી તાજ છે બેશક ભયંકર ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે જે તમારા બળ પ્રતિકાર કરી શકે છે, પરંતુ તમારા બધા દુશ્મનો જશે!! જશે બનો: માનવ torches: નિરાશા સંખ્યા: ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં બેશક!
 • წმიდა Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" წმიდა Hallelujah Hallelujah Hallelujah "ფაქტობრივად, ყველა თქვენი მოსამსახურეთა ექნება სამეფო გვირგვინი! AMEN! საშინელი არის უფალი ყოვლისშემძლე! ვის შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს თქვენი ძალა? მაგრამ ყველა თქვენი მტრები: იქნება გახდეს: ადამიანის ლობებისა და სანთურების: საქართველოს დაიდარდოთ: ძალიან მალე! AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  36 minuti fa
  @ fy YHWH -> llawn, harmoni harddwch a gras! llawn y gogoniant: doethineb a llawenydd, ein cymwynaswr, rhyddhäwr!! Sanctaidd! Sanctaidd! Sanctaidd! yw Duw Abraham, ac, o'r: ei "Offeiriad yn dragywydd: yn y Gorchymyn o urdd": Y Brenin: "! UNIUS rei" wedi'i bendithio yn dragywydd:! eu ffydd "holl gariad i chi: yn unig: fy Nuw: llawn gras, yn llawn trugaredd ac ysblander ddiderfyn o dynerwch heb ffiniau: mae'n eich caredigrwydd Bendigedig wyt ti o dy holl saint, rydym yn canu i chi:! o'n Deml Iddewig: sut, hyd yn oed yng nghanol pob creadur: "Haleliwia sanctaidd "haleliwia haleliwia" Haleliwia haleliwia haleliwia sanctaidd "" haleliwia Haleliwia sanctaidd haleliwia "mewn gwirionedd, bydd eich holl weision yn cael goron brenhinol AMEN ofnadwy yw yr Hollalluog Arglwydd Pwy all wrthsefyll eich heddlu ond eich holl elynion:!? yn dod yn: tortshis dynol: o anobaith: AMEN yn fuan iawn!!
 • @ O meu YHWH -> cheo de beleza, harmonía e balde! cheo de gloria, sabedoría e alegría, o noso benefactor, liberador! Santo! Santo! Santo! é o Deus de Abraham e de: a súa "Sacerdote para sempre, na orde de Melquisedec": O Rei: "unius REI" é bendicido para sempre: a súa fe "todo o amor para ti: só: meu Deus: chea de graza, chea de amor e esplendor infinito de tenrura sen fronteiras: é a súa bondade benaventurados os de todos os seus santos, cantamos para ti: do noso templo xudeu: como, mesmo no corazón de toda criatura: "Aleluia Aleluia Aleluia Santo "" Santo Aleluia Aleluia Aleluia "" Santo Aleluia Aleluia Aleluia ", de feito, todos os teus servos terán unha coroa real Amen terrible é o Señor todopoderoso Quen pode resistir a súa forza, pero todos os seus inimigos:? vontade chegar a ser: facho humanas: da desesperación: moi pronto Amen!
 • @ minu YHWH -> täis ilu, harmoonia ja armu! täies hiilguses: tarkust ja rõõmu, meie heategija, vabastaja! Püha! Püha! Püha! on Aabrahami Jumal ja et: tema "Preester igavesti järjekorras Melchizedek": Kuningas: "UNIUS REI!" on ülistatud igavesti: nende usk! "kõik armastan sind: ainult: mu Jumal: täis armu, täis armu ja lõputu hiilgus hellus piirideta: see on teie lahkust! Õndsad olete teie! kõigi oma pühade laulame teile: meie juudi tempel: kuidas isegi südames iga olend "Püha Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Püha Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Püha Hallelujah Hallelujah Hallelujah "tegelikult on kõik su sulased on kuninglik kroon! Aamen! hirmus on vägede Issand! Kes saab vastu panna oma jõud? kuid kõik oma vaenlased: kas muutunud: inimese tõrvikutega: meeleheite: väga kiiresti! Aamen!
 • @ mia YHWH -> plena de beleco, harmonio kaj graco! plena de gloro: saĝon kaj ĝojon, nia bonfaranto, libertador!! Sankta! Sankta! Sankta! estas la Dio de Abraham kaj, de la: lia "Priest eterne en la Ordono de Melkicedek": La reĝo: "UNIUS Rei!" estas benita por eterne; ilian fidon! "ĉiu amo por vi: nur: mia Dio; plena de graco, plena de kompatemo kaj senfina splendo de tenereco sen limoj: estas via komplezo! Felicxaj estas vi! de cxiuj viaj sanktuloj, ni kantu al vi: de nia juda Templo: kiel, eĉ en la koro de ĉiu kreitaĵo "Sankta Haleluja Haleluja Haleluja "" Sankta Haleluja Haleluja Haleluja "" Sankta Haleluja Haleluja Haleluja "fakte, cxiuj viaj servantoj havos reĝa krono! Amen terura estas la Eternulo Plejpotenca! Kiu povas rezisti vian forton? sed cxiuj viaj malamikoj: volo iĝi: homa torĉoj; de malespero: tre baldaŭ! Amen!
 • @ moj ​​YHWH -> pun ljepote, harmonije i milosti! pun slave: mudrost i radost, naš dobrotvor, osloboditelj! Sveti! Sveti! Sveti! je Bog Abrahamu i,: njegov "svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu": kralj: "UNIUS REI" je blagoslovio dovijeka! njihova vjera "sve ljubav za tebe: samo: moj Bog: milosti puna, puna milosrđa i beskrajne sjaja nježnosti bez granica: to je tvoja dobrota Blago tebi od svih svetih, pjevamo vama:! iz našeg židovskog hrama: kako, čak iu srcu svakog stvorenja "Sveti aleluja aleluja aleluja "," Sveti aleluja aleluja aleluja "," Sveti Hallelujah aleluja aleluja ", u stvari, sve svoje sluge će imati kraljevsku krunu Amen strašna je Gospodin Svemogući Tko može odoljeti svoju snagu, ali svi tvoji neprijatelji:!? će postao: ljudske baklje: očaja: vrlo brzo Amen!
 • @ the LORD mwen -> plen ak amoni bote, epi favè! plen ki gen pouvwa: bon konprann ak anpil kè kontan, byenfeteur nou an, liberateur! Apa pou Bondye! Apa pou Bondye! Apa pou Bondye! se Seyè a, Bondye Abraram, epi, nan an: "prèt pou tout tan: nan Lòd la nan Mèlkisedèk menm ki te": li wa a: se "! UNIUS Rei" benediksyon pou tout tan:! lafwa yo "tout renmen pou ou: sèlman: Bondye mwen an: plen ak gras, plen pitye enfini ak bèl nan sansibilite Without Borders:
 • li se aji byen ou benediksyon pou nou soti nan tout pèp Bondye ou, nou chante ou:! soti nan tanp jwif nou an: ki jan, menm nan kè a nan tout bèt: "Lwanj pou Bondye ki apa pou Lwanj pou Bondye Lwanj pou Bondye "" Lwanj pou Bondye Lwanj pou Bondye Sen Lwanj pou Bondye "" Lwanj pou Bondye Lwanj pou Bondye Sen Lwanj pou Bondye "an reyalite, tout domestik ou a ap genyen yon kouwòn wayal amèn terib se Seyè ki gen tout pouvwa a ki moun ki ka reziste kont fòs ou, men tout lènmi ou:!? ap vin: bwa chandèl moun: nan dezespwa: trè byento Amèn!!
 • @ můj YHWH -> plný krásy, harmonie a elegance! plný slávy: moudrost a radost, náš patron, osvoboditel! Svatý! Svatý! Svatý! je Bůh Abrahamův a,: jeho "kněz na věky v řádu Melchisedechova": Král: "UNIUS REI" je požehnaný na věky! jejich víra "všichni láska k tobě: jen: Bože můj: milosti plná, plná slitování a nekonečné nádhery něhy bez hranic: je to vaše laskavost Blaze vám, ze všech svých svatých, zpíváme pro vás!! z našeho židovského chrámu: jak, ani v srdci každého stvoření: "Svatý Aleluja, aleluja, aleluja "," Svatý Aleluja, aleluja, aleluja "," Svatý Aleluja, aleluja, aleluja ", ve skutečnosti, všichni tvoji služebníci mají královskou korunu Amen hrozné je všemohoucí Pán, který může bránit své síly, ale všechny vaše nepřátele!!? bude stát: lidské pochodně: zoufalství: velmi brzy Amen!
 • @ My YHWH -> ple de bellesa, l'harmonia i la gràcia! ple de glòria: la saviesa i l'alegria, el nostre benefactor, el llibertador! Sant! Sant! Sant! és el Déu d'Abraham, i de la: la seva "gran sacerdot per sempre en l'ordre de Melquisedec": El Rei: "unius REI" és beneït pels segles: la seva fe "tot l'amor per a tu: només: Déu meu: plena de gràcia, plena de misericòrdia i de tendresa infinita esplendor sense fronteres: és el teu bondat Beneït siguis de tots els seus sants, cantem a tu: del nostre Temple jueu: com, fins i tot en el cor de tota criatura "al · leluia al · leluia al · leluia Sant "," Al.leluia leluia leluia Sant "," Al.leluia leluia leluia Sant ", de fet, tots els seus servents tindrà una corona reial AMEN terrible és el Senyor Totpoderós Qui pot resistir-se a la seva força, sinó a tots els teus enemics: ¡¡¡? es es converteixen en: torxes humanes: de la desesperació: molt aviat AMEN!
 • @ ми YHWH -> пълен с красота, хармония и благодат! изпълнена със слава: мъдрост и радост, нашия благодетел, освободител! Светият! Светият! Светият! е Богът на Авраам и на неговия "свещеник до века: в Ордена на Мелхиседек": на царя: "UNIUS REI" е благословен до века: вярата си "всичко любов към вас: само: Бог ми: пълен с благодат, пълна с милост и безкрайно великолепие на нежност без граници:
 • това е вашата доброта Блажени сте, от всички светии, ние пеем за вас:! от еврейски храм: как, дори в сърцето на всяко същество: "Светия Алелуя Алелуя Алелуя "," Св. Алелуя Алелуя Алелуя "," Св. Алелуя Алелуя Алелуя "в действителност, всички служители ще имат Royal Crown амин страшно е Всемогъщия Господ, Който може да устои на вашата сила, но всичките си врагове!!? стане: човешки факли: на отчаянието: много скоро амин!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  39 minuti fa
  @ Мой Яхвэ -> поўны прыгажосці, гармоніі і грацыі! слаўнаю мудрасць і радасць, наш дабрадзей, вызваліцель! Святы! Святы! Святы! ёсьць Бог Абрагама, і,: яго "Святар назаўжды: у Ордэн Мелхісэдэка": кароль: «UNIUS REI" дабраславёны на векі! сваю веру "усё любоў да цябе: толькі: Бог мой: поўнае мілаты, поўная міласэрнасці
 • і бясконцае пышнасць пяшчота без межаў: гэта ваша дабрыня Дабрашчасныя вы, з усіх святых, мы спяваем для вас!! ад нашага габрэйскага Храма: як, нават у сэрцы кожнага істоты "Святы Алілуя Алілуя "," Святы Алілуя Алілуя "," Святы Алілуя Алілуя "на самай справе, усе вашыя служачыя будуць мець каралеўскую карону Амін страшнае Гасподзь Усеўладны Хто можа супраціўляцца сіле, але ўсе вашы ворагі!? будзе сталі: чалавечая паходняў: ад роспачы: вельмі хутка Амін!
 • "পবিত্র ধন্য পারমেশ্বর ধন্য পারমেশ্বর ধন্য পারমেশ্বর "" পবিত্র ধন্য পারমেশ্বর ধন্য পারমেশ্বর ধন্য পারমেশ্বর "" পবিত্র ধন্য পারমেশ্বর যে ধন্য পারমেশ্বর ধন্য পারমেশ্বর ", সব আপনার বান্দাদের একটি রাজকীয় মুকুট আছে তথাস্তু অঘোর হল পালনকর্তা পরাক্রমশালী কে আপনার বল প্রতিহত করা যাবে কিন্তু সব আপনার শত্রু হবে:! করবে? হত্তয়া: মানুষের torches: এর হতাশা: খুব শীঘ্রই তথাস্তু!
 • @ nire YHWH -> edertasuna, harmonia eta graziaz betea! aintza betea: jakituria eta poza, gure ongile, askatzailea! Santua! Santua! Santua! -Jainkoak Abraham eta, bere "betiko-Priest: Agindua in Melchizedek": King: "UNIUS rei" da betiko bedeinkatu: beren fedea "duzun guztia maitasuna: bakarrik: nire Jainkoa: grazia, errukia eta samurtasuna distira infinitua mugarik gabe: zure adeitasuna da dohatsua ari zaren, zure santu guztien artean, kantatzeko dizugu:! gure tenplua judu: nola, izaki bakoitzaren bihotzean ere: "Santua Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Holy Hallelujah "Hallelujah Hallelujah Santua Hallelujah Hallelujah Hallelujah", hain zuzen ere, zure funtzionario guztiak errege koroa bat izango dute Amen terrible Lord Almighty Nor zure indarrean eutsi ahal izango da, baina guztiak zure etsaiak!? izango da bihurtu da: giza zuziak: etsipen: oso laster Amen!!
 • @ mənim YHWH -> gözəllik, harmoniya və zəriflik tam! şöhrət tam: müdriklik və sevinci, bizim benefactor, xilaskar! Müqəddəs! Müqəddəs! Müqəddəs! onun "əbədi Priest: Melchizedek Sərəncamı ilə" Kral: "UNIUS Rei" əbədi mübarək olunur: İbrahim Allah və ki, edir! onların iman "üçün bütün love: yalnız: mənim Allah: Sərhədsiz mərhəmət və incəlik sonsuz əzəmət tam lütf, tam: sizin yaxşılıq deyil mübarək sizin bütün müqəddəslərin biz sizə oxumaq! bizim yəhudi məbədi-dən necə, hətta hər bir məxluq qəlbində: "!? müqəddəs Hallelujah hallelujah hallelujah "," müqəddəs Hallelujah hallelujah hallelujah "əslində" müqəddəs Hallelujah hallelujah hallelujah ", bütün dövlət qulluqçuları bir kral tacı Amin dəhşətli Rəbbin yenilməz qüvvət sahibi kim sizin qüvvəyə qarşı bilər, lakin bütün düşmən olacaq: iradə olmaq: insan fener: ümidsizlik: tezliklə Amin!
 • « Սուրբ Hallelujah hallelujah hallelujah »« Սուրբ Hallelujah hallelujah hallelujah «փաստորեն, ձեր բոլոր ծառաները կունենա թագավորական թագը Մականուն Amen! սարսափելի է Տերը Ամենազոր ... Ով կարող է դիմակայել: Ձեր մեջ: Բայց ձեր բոլոր թշնամիները: Will դառնում: մարդու երթ: հուսահատված: շատ շուտով! Amen!
 • @ YHWH im -> plot harmoni, e bukurisë dhe hiri! plot me lavdinë e: urtësia dhe gëzimi, benefactor ynë, çlirimtar! I shenjtë! I shenjtë! I shenjtë! është Perëndia i Abrahamit, dhe i: "Prifti për gjithnjë në mënyrë të Melkisedekut": e tij Mbreti: "UNIUS REI" është i bekuar përjetë: besimi i tyre "të gjithë dashurinë për ty: i vetëm: Zoti im: plot hir, plot mëshirë dhe dritën e pafund të butësi pa kufi: ai është favori Lum ju nga të gjithë shenjtorëve të tu, ne këndojmë për ju:! nga Tempullin tonë çifut: si, madje edhe në zemër të çdo krijese "Shenjtë Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Hallelujah Shenjtë Hallelujah Hallelujah "" Hallelujah Shenjtë Hallelujah Hallelujah "në fakt, të gjithë shërbëtorët e tu do të ketë një kurorë mbretërore Amen tmerrshme është Zoti i ushtrive Kush mund të rezistojë forcës tuaj, por të gjithë armiqtë e tu:!? do të bërë: pishtarë të njeriut: e dëshpërimit: shumë shpejt Amen!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  41 minuti fa
  @ my JHWH -> vol skoonheid, harmonie en genade! vol van die heerlikheid wysheid en vreugde, ons weldoener, Bevryder! Heilig is! Heilig is! Heilig is! is die God van Abraham, en die sy "priester vir ewig in die orde van Melgisedek": die koning: "UNIUS REI" is vir ewig geseënd wees: hulle geloof "alle liefde vir jou, my God! vol genade, vol van genade en oneindige prag van sagtheid sonder grense: dit is jou vriendelikheid Salig is jy van al jou heiliges, ons sing vir jou: van ons Joodse Tempel: hoe, selfs in die hart van elke skepsel! "Heilige Hallelujah Hallelujah Hallelujah "Heilige Hallelujah Hallelujah Hallelujah" "Heilige Hallelujah Hallelujah Hallelujah" in die feit is, sal al jou dienaars 'n koninklike kroon AMEN verskriklik is die Here die Almagtige wat jou krag kan weerstaan ​​nie, maar al jou vyande?! sal word: menslike fakkels van wanhoop: baie gou AMEN!!
 • @ מיין יהווה -> פול פון שיינקייט, האַרמאָניע און חן! פול פון כבוד: חכמה און פרייד, אונדזער באַלטויווע, ליבערייטאַר!! הייליק! הייליק! הייליק! איז דער גאָט פון אברהם און, פון די: זיין "פּריסט פֿאַר אלץ: אין די סדר פון מעלטשיזעדעק": דער מלך: "וניוס רעי!" איז ברוך פֿאַר אלץ: זייער אמונה! "אַלע ליבע פֿאַר איר: בלויז: מיין גאָט: פול פון חן, פול פון רחמנות און ינפאַנאַט פראכט פון צערטלעכקייַט אָן געמארקן:
 • עס איז אייער גוטהאַרציקייַט! וואויל זענען איר! פון אַלע אייערע קדושים, מיר זינגען צו איר: פון אונדזער ייִדיש המקדש: ווי, אפילו אין די האַרץ פון יעדער באַשעפעניש: "הייליק האַללעלודזשאַה כאַלאַלויאַ כאַלאַלויאַ "" רוח האַללעלודזשאַה כאַלאַלויאַ כאַלאַלויאַ "" רוח האַללעלודזשאַה כאַלאַלויאַ כאַלאַלויאַ "אין פאַקט, אַלע דיין קנעכט וועט האָבן אַ קעניגלעך קרוין! אמן! שרעקלעך איז די האר אלמעכטיקער! וואָס קענען אַנטקעגנשטעלנ דיין קראַפט? אָבער אַלע אייערע שונאים: וועט ווערן: מענטשלעך טאָרטשיז: פון פאַרצווייפלונג: ​​זייער באַלד! אמן!
 • @ YHWH -> đầy đủ vẻ đẹp của sự hòa hợp, và ân sủng! đầy vinh quang Chúa: sự khôn ngoan và niềm vui, là ân nhân của chúng tôi giải phóng, Thánh! Thánh! Thánh! là Thiên Chúa của Abraham, của "Priest cho bao giờ hết trong thứ tự của Menkisêđê": King: "UNIUS REI" được thiên nhiên ưu đãi cho bao giờ hết: đức tin của họ "tất cả tình yêu dành cho bạn: chỉ: Thiên Chúa của tôi: đầy ân sủng, lòng thương xót và sự lộng lẫy vô hạn của sự dịu dàng mà không cần
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  42 minuti fa
  biên giới: đó là lòng tốt của bạn Phúc cho anh em từ tất cả các vị thánh của bạn, chúng tôi hát cho bạn: từ đền thờ Do Thái của chúng tôi: làm thế nào, ngay cả trong trái tim của mọi tạo vật! "Thánh hallelujah hallelujah Hallelujah "" Thánh Hallelujah hallelujah hallelujah "" Thánh Hallelujah hallelujah hallelujah "trong thực tế, tất cả các công chức của bạn sẽ có một vương miện hoàng gia Amen khủng khiếp là Đấng Toàn Năng Chúa Ai có thể chống lại lực lượng của bạn, nhưng tất cả các kẻ thù của bạn!! sẽ trở thành ngọn đuốc của con người: tuyệt vọng: rất sớm Amen!
 • @ میرے YHWH -> خوبصورتی، ہم آہنگی اور فضل سے بھرا ہوا ہے! عما کا مکمل: عقل اور جوی، ہمارے benefactor، liberator! حضور! حضور! حضور! ان کی ہمیشہ کے لئے پنڈت جی::: Melchizedek کے آرڈر میں "کنگ:"! UNIUS REI "ہمیشہ کے لئے نوازا جاتا ہے: ابراہیم کے خدا، اور ہے: ان کے عقیدے" آپ کے لئے تمام محبت: صرف: میرے خدا! فضل سرحدوں کے بغیر رحمت
 • اور کوملتا کے لامحدود عما کے مکمل کی مکمل: یہ آپ کا احسان ہے دنی ہو تم اپنے تمام سنتوں سے، ہم تم سے گاتے:! ہمارے یہودی مندر سے: کس طرح ہر مخلوق کے دل میں بھی! "مقدس بھگوان بھگوان بھگوان "" حضور بھگوان بھگوان بھگوان "" حقیقت میں حضور بھگوان بھگوان بھگوان "، آپ کے تمام ملازمین نے ایک شاہی تاج آمین خوفناک رب اللہ تعالی ہے جس نے اپنی قوت کے خلاف مزاحمت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے تمام دشمنوں کو ہوں گے:؟! گے انسانی ٹارچ: بن مایوسی سے: بہت جلد آمین!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  43 minuti fa
  @ my YHWH -> tele szépség, a harmónia és a kegyelem! Teljes a dicsőség: a bölcsesség és az öröm, a jótevő, szabadító! Szent! Szent! Szent! az Isten Ábrahámnak, és az: ő "Priest örökké: a Melkizedek Rendje": The King: "UNIUS REI!" áldott mindörökké: hitüket! "minden szeretet az Ön számára: csak: én Istenem: kegyelemmel teljes, tele van irgalommal és végtelen gyengédséget pompája határok nélkül: ez a kedvességét! Boldogok vagytok! az összes szentek, énekelünk neked: a mi zsidó templom: hogyan, még a szíve minden teremtmény: "Szent Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Szent Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Szent Hallelujah Hallelujah Hallelujah "valójában minden szolgái lesz a királyi koronát! Ámen! szörnyű a mindenható Úr! Ki tud ellenállni az erő?, hanem az összes ellenséget: lesz vált: az emberi fáklyákkal: a kétségbeesés: hamarosan! Ámen!

 • @ Мій Яхве -> повний краси, гармонії і грації! славною мудрість і радість, наш благодійник, визволитель! Святий! Святий! Святий! є Бог Авраама, і,: його "Священик назавжди: в Орден Мелхиседека": король: «UNIUS REI" благословенний на віки! свою віру "все любов до тебе: тільки: Бог мій: повне благодаті, сповнена милосердя

 • і нескінченне пишність ніжність без меж: це ваша доброта Блаженні ви, з усіх святих, ми співаємо для вас!! від нашого єврейського Храму: як, навіть у серці кожної істоти "Святий Алілуя Алілуя "," Святий Алілуя Алілуя "," Святий Алілуя Алілуя "насправді, всі ваші службовці матимуть королівську корону Амінь страшне Господь Вседержитель Хто може чинити опір силі, але всі ваші вороги!? буде стали: людська факелів: від відчаю: дуже скоро Амінь!

 • హోలీ Hallelujah hallelujah hallelujah "నిజానికి" హోలీ Hallelujah hallelujah hallelujah ", మీ అన్ని సేవకులు ఒక రాజ కిరీటం ఆమెన్ భయంకరమైన లార్డ్ ఆల్మైటీ ఎవరు మీ శక్తి అడ్డుకోవటానికి చేయవచ్చు కానీ అన్ని మీ శత్రువులను ఉంటుంది: అవుతుంది మారింది: మానవ torches: నిరాశ యొక్క: చాలా త్వరగా ఆమెన్!
 • புகழ் கடவுட் புகழ் "" புனித கடவுட் புகழ் கடவுட் புகழ் கடவுட் புகழ் "உண்மையில்" புனித கடவுட் புகழ் கடவுட் புகழ் கடவுட் புகழ் ", அனைத்து உங்கள் வேலைக்காரர்கள் ஒரு அரச கிரீடம் ஆமென் பயங்கரமான கடவுளின் யார் உங்கள் சக்தி மறுக்க முடியும் ஆனால் உங்கள் எதிரிகள் வேண்டும்: சாப்பிடுவேன் ஆக: மனித டார்ச்சுகளில்: நம்பிக்கை இழப்பு: விரைவில் ஆமென்!
 • @ என் YHWH -> அழகு, இணக்கம் மற்றும் கருணை முழு! பெருமை முழு: அறிவுக்கூர்மை மற்றும் சந்தோஷம், நமது புரவலர், விடுதலை! புனித! புனித! புனித! அவரது "என்றென்றைக்கும் பூசாரி: Melchizedek ஆணை": கிங்: "! UNIUS rei" என்றென்றைக்கும் ஆசீர்வதித்தாயிற்று: ஆபிரகாம் கடவுள் மற்றும், இல்லை! அவர்களின் நம்பிக்கை "நீங்கள்

 • @ YHWH ฉัน -> เต็มความงามของความสามัคคีและความสง่างาม! เต็มไปด้วยสง่าราศี: ภูมิปัญญาและความสุข, ผู้มีพระคุณของเรากู้อิสรภาพ! ! ศักดิ์สิทธิ์ ! ศักดิ์สิทธิ์ ! ศักดิ์สิทธิ์ คือพระเจ้าของอับราฮัมและของ: "Priest ตลอดกาล: ในการสั่งซื้อจาก Melchizedek": เขาพระมหากษัตริย์: "! UNIUS REI" มีความสุขตลอดกาล: ความเชื่อของพวกเขาว่า "ความรักทั้งหมดให้คุณ: เท่านั้น:
 • จาก วัดชาวยิวของเรา: วิธีแม้ในหัวใจของสิ่งมีชีวิตทุก: "ฮาเลลูยาฮาเลลูยาศักดิ์สิทธิ์ Hallelujah "" Hallelujah Hallelujah Hallelujah ศักดิ์สิทธิ์ "" Hallelujah Hallelujah Hallelujah ศักดิ์สิทธิ์ "ในความเป็นจริงทั้งหมดผู้รับใช้ของท่านจะมีพระราชมงกุฎอาเมนสาหัสคือผู้ทรง อำนาจพระเจ้าใครสามารถต้านทานแรงของคุณ แต่ทั้งหมดศัตรูของคุณ!? จะ กลายเป็น: ไฟฉายมนุษย์แห่งความสิ้นหวัง: เร็ว ๆ นี้สาธุ!

 • @ YHWH yangu -> kamili ya maelewano uzuri, na neema! kamili ya utukufu; hekima na furaha, mfadhili wetu, liberator! Mtakatifu! Mtakatifu! Mtakatifu! ni Mungu wa Ibrahimu na za: yake "kuhani milele, katika Order wa Melkizedeki": King: "! UNIUS Rei" litukuzwe milele: imani yao "wote upendo kwa ajili yenu;! tu: Mungu wangu; amejaa neema, imejaa huruma na mapambo ya usio wa huruma bila mipaka; ni wema wako Heri wewe kutoka watu wote wa Mungu wako, sisi kuimba kwenu! kutoka Hekalu letu Wayahudi: jinsi gani, hata katika moyo wa viumbe vyote "Mtakatifu Hallelujah Haleluya Haleluya "" Mtakatifu Hallelujah Haleluya Haleluya "" Mtakatifu Hallelujah Haleluya Haleluya "kwa kweli, wako watumishi wote watakuwa na taji ya kifalme Amina kutisha ni Bwana Mwenyezi nani anaweza kupinga nguvu yako lakini adui zako wote:!? mapenzi kuwa: binadamu mienge: ya kukata tamaa: hivi karibuni sana, Amina!
 • @ my YHWH -> full av skönhet, harmoni och nåd! full av härlighet: visdom och glädje, vår välgörare, befriare! Helig! Helig! Helig! är Abrahams Gud och, av: hans "Präst för evigt: i Melkisedek": Kungen: är "! UNIUS REI" välsignad för evigt: sin tro "all kärlek till dig: endast min Gud: full av nåd, full av nåd och oändliga prakt ömhet utan gränser: det är din vänlighet Välsignad är du från alla dina helgon, sjunger vi dig:! från vår judiska templet: hur, även i hjärtat av hela skapelsen: "Holy Hallelujah hallelujah hallelujah "," Holy Hallelujah hallelujah hallelujah "," Holy Hallelujah hallelujah hallelujah "i själva verket kommer alla dina tjänare har en kunglig krona AMEN fruktansvärt är Herren den Allsmäktige Vem kan motstå en kraft, men alla dina fiender!!? kommer blir: mänskliga facklor: av förtvivlan: mycket snart AMEN!
 • @ moj ​​YHWH -> poln lepote, harmonije in milosti! polna slave: modrost in veselje, naš dobrotnik, osvoboditelj! Sveti! Sveti! Sveti! je Bog Abrahamov in pa: njegov »Duhovnik za vedno: v Odloku Melkizedeku": King: se "! UNIUS REI" blagoslov za vedno! njihova vera "vse ljubezen do tebe: samo: moj Bog: milosti polna, polna milosti in neskončno sijaj nežnosti brez meja: to je tvoja prijaznost Blagor vam iz vseh vaših svetnikov, smo peli za vas:! iz naše judovskega templja: kako, tudi v srcu vsakega bitja: "Sveti Aleluja Aleluja Aleluja "" Sveti Aleluja Aleluja Aleluja "" Sveti Aleluja Aleluja Aleluja "v resnici, bodo vsi vaši uslužbenci imajo kraljevsko krono Amen grozno je Vsemogočni Bog Kdo se lahko upre svoje sile, vendar so vsi tvoji sovražniki:!? bo postali: človekove bakle: od obupa: zelo kmalu Amen!
 • @ Môj JHVH -> plný krásy, harmónie a elegancie! plný slávy: múdrosť a radosť, náš patrón, osloboditeľ! Svätý! Svätý! Svätý! je Boh Abrahámov a,: jeho "kňaz na veky v poriadku Melchizedechovho": Kráľ: "UNIUS REI" je požehnaný na veky! ich viera "všetci láska k tebe: len: Bože môj: milosti plná, plná zľutovanie a nekonečné nádhery nehy bez hraníc: je to vaša láskavosť Blahoslavení, zo všetkých svojich svätých, spievame pre vás!! z nášho židovského chrámu: ako, ani v srdci každého stvorenia: "Svätý Aleluja, aleluja, aleluja "," Svätý Aleluja, aleluja, aleluja "," Svätý Aleluja, aleluja, aleluja ", v skutočnosti, všetci tvoji služobníci majú kráľovskú korunu Veru hrozné je všemohúci Pán, ktorý môže brániť svoje sily, ale všetky vaše nepriateľov!!? bude štát: ľudské pochodne: zúfalstvo: veľmi skoro Amen!
 • @ моје ИХВХ -> пуна лепоте, хармоније и милости! пун славе: мудрост и радост, наш добротвор, ослободилац! Свети! Свети! Свети! је Бог Авраамов, и од: његова "свештеник довијека по реду Мелхиседекову": Краљ: "УНИУС РЕИ" је благословен довијека њихова вера "сви љубав за вас: само: Боже мој! пун милости, пун милости и
 • бескрајне нежности раскоши без граница: то је ваша доброта Блажени сте од свих ваших светима, певамо за вас! из нашег јеврејског храма: како, чак и у срцу сваком створењу: "! Свети Алелуја Алелуја Алелуја "," Свети Алелуја Алелуја Алелуја "," Свети Алелуја Алелуја Алелуја ", у ствари, сви ваши службеници ће имати краљевску круну АМЕН страшно је Господ Свемогући Ко може да одоли свом силом, него сви ваши непријатељи:!? ће постају: људска бакље: очаја: ускоро Амин!
 • @ мой Яхве -> полный красоты, гармонии и грации! преславною мудрость и радость, наш благодетель, освободитель! Святой! Святой! Святой! есть Бог Авраама, и,: его "Священник навсегда: в Орден Мелхиседека": король: «UNIUS REI" благословен во веки! свою веру "все любовь к тебе: только: Бог мой: полное благодати, полна милосердия и бесконечное великолепие нежность без границ: это ваша доброта
 • Блаженны вы, из всех святых, мы поем для вас!! от нашего еврейского Храма: как, даже в сердце каждого существа "Святой Аллилуйя Аллилуйя "," Святой Аллилуйя Аллилуйя "," Святой Аллилуйя Аллилуйя "на самом деле, все ваши служащие будут иметь королевскую корону Аминь страшное Господь Вседержитель Кто может сопротивляться силе, но все ваши враги!? будет стали: человеческая факелов: от отчаяния: очень скоро Аминь!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  48 minuti fa
  @ YHWH mea -> plin de frumuseţe, armonie şi graţie! plin de glorie: înţelepciune şi bucurie, binefăcătorul nostru, eliberator! Sfânt! Sfânt! Sfânt! este Dumnezeul lui Avraam şi, de: lui "Preot pentru totdeauna: în Ordinul lui Melchisedec": Regele: "! UNIUS REI" este binecuvântat în veci: credinţa lor "toate dragostea pentru tine: numai: Dumnezeul meu!: plin de har, plin de milă şi splendoare infinită de sensibilitate fără frontiere: este bunătatea ta Ferice de tine din toate sfinţilor, cântăm pentru tine:! de la Templul evreiesc nostru: cum, chiar în inima de fiecare creatură: "Sfântul Aleluia Aleluia Aleluia! "," Sfântul Aleluia Aleluia Aleluia! "," Sfântul Aleluia Aleluia Aleluia ", în fapt, toate slugile tale vor avea o coroana regala Amin teribil este Domnul Cel Atotputernic Cine poate rezista forţei de dvs., dar toţi vrăjmaşii tăi:!?! va devin: lanterne umane: de disperare: foarte curând Amin!
 • @ meu YHWH -> cheio de beleza, harmonia e graça! cheio de glória, sabedoria e alegria, o nosso benfeitor, libertador! Santo! Santo! Santo! é o Deus de Abraão e, de: a sua "Sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedec": O Rei: "unius REI" é abençoado para sempre: a sua fé "todo o amor para você: só: meu Deus: cheia de graça, cheia de misericórdia e esplendor infinito de ternura sem fronteiras: é a sua bondade Bem-aventurados os de todos os seus santos, cantamos para você:! do nosso templo judaico: como, mesmo no coração de toda criatura: "Aleluia Aleluia Aleluia Santo "" Santo Aleluia Aleluia Aleluia "" Santo Aleluia Aleluia Aleluia ", de fato, todos os teus servos terão uma coroa real AMEN terrível é o Senhor Todo-Poderoso Quem pode resistir a sua força, mas todos os seus inimigos:!? vontade tornar-se: tochas humanas: do desespero: muito em breve AMEN!
 • @ mój YHWH -> pełne piękna, harmonii i wdzięku! pełen chwały: mądrość i radość, nasz dobroczyńca, wyzwolicielem! Święty! Święty! Święty! jest Bóg Abrahama i,: jego "kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka": Król: "UNIUS REI" jest błogosławiony na wieki! ich wiara "wszystko miłość do ciebie: tylko: Boże mój: pełna łaski, pełna miłosierdzia i nieskończonej wspaniałości czułości bez granic: jest to Twoja dobroć Błogosławiony jesteś ze wszystkich świętych, śpiewamy dla Ciebie:! z naszej żydowskiej świątyni: w jaki sposób, nawet w sercu każdej istoty: "Święty Alleluja Alleluja Alleluja "," Hallelujah Święty Alleluja Alleluja "," Hallelujah Święty Alleluja Alleluja "w rzeczywistości, wszyscy twoi słudzy będzie miał koronę królewską AMEN straszny jest Wszechmogący Pan, który może oprzeć swoje życie, ale wszystkich wrogów:!? będzie stać się: ludzkie pochodnie: z rozpaczy: bardzo szybko AMEN!
 • @ YHWH من -> پر از زیبایی، هماهنگی و لطف! پر از شکوه و عظمت خرد و شادی، نیکوکار ما، آزاد! مقدس! مقدس! مقدس! خدای ابراهیم و "کشیش برای همیشه: در سفارش از Melchizedek": او پادشاه: "UNIUS REI" برای همیشه پر برکت: ایمان خود را "همه عشق برای شما: تنها: خدای من: پر از لطف پر از رحمت و شکوهو جلال بی نهایت از تندرنس بدون مرز: آن محبت است خوشا به حال شما را از تمام مقدسین خود را، ما به شما می خوانم: از معبد یهودی ما: چگونه، حتی در قلب هر موجودی: "! القدس هللویا هللویا هللویا "" القدس هللویا هللویا هللویا "" هللویا هللویا هللویا مقدس "در واقع، تمام بندگان خود را به تاج سلطنتی آمین وحشتناک است خداوند متعال چه کسی می تواند نیروی خود را مقاومت در برابر تمام دشمنان خود را داشته باشند: تبدیل به: مشعل انسانی: ناامیدی: خیلی زود آمین!
 • @ my YHWH -> pieno di bellezza, armonia e grazia! pieno di gloria: la saggezza e la gioia, il nostro benefattore, liberatore! Santo! Santo! Santo! è il Dio di Abramo e, di: il suo "sacerdote per sempre: in l'Ordine di Melchisedek": Il Re: "unius REI" è benedetto nei secoli: la loro fede "tutto l'amore per voi: solo: mio Dio: piena di grazia, piena di misericordia e infinito splendore di tenerezza senza confini: è la vostra gentilezza Beati voi, da tutti i vostri santi, cantiamo a te:! dal nostro tempio ebraico: come, anche nel cuore di ogni creatura: "Santo hallelujah hallelujah Hallelujah "" hallelujah hallelujah Hallelujah Santo "" hallelujah hallelujah Hallelujah Santo ", infatti, tutti i tuoi servi avranno una corona regale AMEN terribile è il Signore Onnipotente Chi può resistere alla tua forza, ma tutti i tuoi nemici:!? sarà diventano: torce umane: di disperazione: molto presto AMEN!

 • @ mans YHWH -> pilns ar skaistumu, harmoniju un žēlastība! pilns godības: gudrība un prieks, mūsu labvēlis, atbrīvotājs! Svēts! Svēts! Svēts! ir Ābrahama Dievs un, no: viņa "Priesteris mūžīgi ar Melhisedeka kārtas": karalis: "! UNIUS REI" ir svētīts mūžīgi viņu ticība "visi mīlestība jums: tikai: mans Dievs!: pilns žēlastības pilns žēlastības un bezgalīgo krāšņumu maiguma bez robežām: tā ir jūsu laipnība Svētīgi jūs no visiem saviem svētajiem, mēs dziedam, lai jūs:! no mūsu ebreju templis: kā, pat centrā radībai: "svēts Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Svētais Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Svētais Hallelujah Hallelujah Hallelujah "patiesībā, visi tavi kalpi būs karaļa kroni āmen briesmīgi ir Kungs Visuvarenais kas var pretoties jūsu spēku, bet visi jūsu ienaidnieki:!? būs kļūt: cilvēktiesību lāpas: no izmisuma: ļoti ātri āmen!


 • UniusRei3 ha pubblicato un commento
  50 minuti fa
  @ mano YHWH -> pilnas grožio, harmonijos ir malonės! visiškai šlovės: išmintis ir džiaugsmas, mūsų geradarys, išlaisvintojas! Šventasis! Šventasis! Šventasis!Dievas Abraomo ir iš jo "kunigas per amžius Melkizedeko ordino": Karalius: "UNIUS REI!" yra palaimintas per amžius! jų tikėjimas "visa tai už jus meilė: tik: mano Dievas: pilnas malonės, pilna gailestingumo ir begalinio švelnumo puošnumu be sienų: ji yra jūsų gerumas Palaiminta tu iš visų savo šventųjų, mes dainuoti jums:! nuo mūsų žydų šventyklos: kaip, net visai kūrinijai širdyje: "Šventoji Aleliuja aleliuja, aleliuja "Šventoji Aleliuja aleliuja, aleliuja", "Šventoji Aleliuja aleliuja, aleliuja", iš tikrųjų, visi tavo tarnai turės karališką karūną amen baisi yra visagalis Viešpats Kas gali atsispirti jūsų jėgą, bet visi tavo priešai!!? tapti: žmogaus degikliai: iš nevilties: labai greitai amen!!


 • UniusRei3 ha pubblicato un commento
  51 minuti fa
  @ мојот YHWH -> полн со убавина, хармонија и благодатта! полн со славата, мудроста и радост, нашата добродетел, ослободител! Светиот! Светиот! Светиот! е Бог на Авраам, и на: неговата "свештеник за секогаш: во редот на Мелхиседек": Кралот: "! UNIUS REI" е благословен довека! нивната вера "сите љубовта за вас: само: мојот Бог: полн со благодат, полна со милост и бесконечна раскошот на нежност без граници:
 • тоа е твојата добрина Блажени сте вие ​​од сите ваши светци, пееме за вас:! од нашите еврејски храм: како, дури и во срцето на секое создание: "Светиот Алелуја Алелуја Алелуја "" Светиот Алелуја Алелуја Алелуја "" Светиот Алелуја Алелуја Hallelujah ", всушност, сите твои слуги ќе има кралска круна амин страшно е Семоќниот Господ Кој може да одолее на вашиот сила, но сите ваши непријатели:!? ќе стане: Управување со хумани факели: на очај: многу наскоро амин!


 • UniusRei3 ha pubblicato un commento
  51 minuti fa
  @ YHWH saya -> penuh keindahan, keharmonian dan rahmat! penuh kemuliaan: kebijaksanaan dan kegembiraan, dermawan kami, pembebas! Suci! Suci! Suci! Tuhan Abraham dan,: "Imam selama-lamanya: dalam Perintah Melkisedek": Raja: "UNIUS REI" diberkati selama-lamanya:! iman mereka "semua cinta untuk anda: hanya: Allah saya: penuh rahmat, penuh rahmat dan keindahan tidak terbatas kelembutan tanpa sempadan: ia adalah cara yang baik anda Berbahagialah anda daripada semua orang-orang kudus anda, kami menyanyi kepada anda:! dari Kuil Yahudi: bagaimana, walaupun di tengah-tengah setiap makhluk: "Hallelujah suci pujian kpd Tuhan pujian kpd Tuhan "" Suci Hallelujah pujian kpd Tuhan pujian kpd Tuhan "" Holy Hallelujah pujian kpd Tuhan pujian kpd Tuhan "sebenarnya, semua kakitangan anda akan mempunyai sebuah mahkota diraja Amin dahsyat Tuhan Maha Kuasa Siapa yang boleh menahan daya anda tetapi semua musuh anda:!? akan menjadi: manusia obor: berputus asa: tidak lama lagi Amin!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  51 minuti fa
  @ YHWH tiegħi -> sħiħa ta 'sbuħija armonija u l-grazzja! sħiħa ta 'glorja: għerf u ferħ, benefattur tagħna, Liberator! S-Santu! S-Santu! S-Santu! huwa l-Alla ta 'Abraham u, ta' l-: "Kappillan għal dejjem: fl-Ordni ta 'Melchizedek": Ir-Re tiegħu: "! UNIUS REI" huwa mbierek għal dejjem! fidi tagħhom "kollha imħabba għalik: biss: Alla tiegħi: sħiħa ta 'grazzja, sħiħ ta' ħniena u Splendor infinita ta 'sensittività mingħajr fruntieri: huwa kindness tiegħek BEATU huma inti minn kull qaddisin tiegħek, aħna nijet għalik:! minn Tempju Lhudi tagħna: kif, anki fil-qalba ta' kull kreatura: "s-Santu Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Hallelujah Hallelujah Hallelujah Mqaddsa "" Hallelujah Hallelujah Hallelujah s-Santu "fil-fatt, kollha impjegati tiegħek se jkollhom il-kuruna rjali AMEN terribbli huwa l-Almighty Mulej Min jista 'jirreżisti seħħ tiegħek iżda l-għedewwa tiegħek:!? se jsiru: torċi tal-bniedem: tal disprament: malajr ħafna AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  52 minuti fa
  @ mitt YHWH -> full av skjønnhet, harmoni og nåde! full av herlighet: visdom og glede, vår velgjører, frigjører! Hellig! Hellig! Hellig! er Abrahams Gud og, av: hans «Prest til evig i Melkisedeks": Kongen: "UNIUS REI" er velsignet for evig! sin tro "all kjærlighet til deg: bare: min Gud: full av nåde, full av nåde og uendelig prakt ømhet uten grenser: det er din godhet Velsignet er du fra alle dine hellige, synger vi til deg:! fra vår jødisk tempel: hvordan, selv i hjertet av enhver skapning: "Holy Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Holy Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Holy Hallelujah Hallelujah Hallelujah "faktisk, vil alle dine tjenere har en kongekrone AMEN forferdelig er Herren, Allhærs Gud Hvem kan motstå en kraft, men alle dine fiender:!? vil bli: menneskelige fakler: av fortvilelse: veldig snart AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  52 minuti fa
  @ YHWH minn -> full af fegurð, samræmi og náð! fullt af dýrð: visku og gleði, benefactor okkar, Frelsari! Heilagur! Heilagur! Heilagur! er Guð Abrahams, og af: "prestur að eilífu: í þeirri röð sem Melchizedek": hans konungur: "! UNIUS REI" er blessaður að eilífu! trú þeirra "allt ást fyrir þig: bara: Guð minn: fullur náðar, full miskunnar og óendanlega ljómi eymsli án landamæra: það er gæska þín Lofaður sért þú af öllum þínum heilögu, syngja við þig:! frá Jewish Temple okkar: hvernig, jafnvel í hjarta öllu mannkyni: "Heilagur Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Heilagur Hallelúja Hallelúja Hallelúja "" Heilagur Hallelúja Hallelúja Hallelúja "í raun, allir þjónar þínir munu hafa konunglegu kórónu Amen hræðilegur er Drottinn allsherjar Hver getur staðist afl þitt en allir óvinir þínir:!? mun orðið: Human blys: af örvæntingu: mjög fljótlega Amen!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  53 minuti fa
  @ YHWH saya -> penuh dengan keindahan, harmoni dan kasih karunia! penuh kemuliaan: hikmat dan sukacita, dermawan kita, pembebas! Kudus! Kudus! Kudus! adalah Allah Abraham dan, dari: "Imam untuk selama-lamanya: dalam Ordo Melkisedek": nya The King: "UNIUS REI" diberkati untuk selama-lamanya: iman mereka "semua cinta untuk Anda: saja: Tuhan!: penuh rahmat, penuh belas kasihan dan kemegahan yang tak terbatas kelembutan tanpa batas: itu adalah kebaikan Anda Berbahagialah Anda dari semua orang kudus Anda, kami bernyanyi untuk Anda! dari Temple Yahudi kami: bagaimana, bahkan di jantung setiap makhluk! "Haleluya haleluya haleluya Kudus "" Kudus Haleluya haleluya haleluya "" Kudus Haleluya haleluya haleluya "pada kenyataannya, semua hamba-hambamu akan memiliki mahkota kerajaan AMEN mengerikan adalah Tuhan, Yang Mahakuasa Siapa yang bisa menolak kekuatan Anda, tetapi semua musuh Anda!?! akan menjadi: obor manusia: putus asa: segera AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  53 minuti fa
  @ अपने YHWH -> सद्भाव, सुंदरता और अनुग्रह से भरा है! महिमा का पूर्ण ज्ञान और आनन्द, हमारे परोपकारी, मुक्तिदाता! पवित्र! पवित्र! पवित्र! अपने 'हमेशा के लिए पुजारी::
 • मलिकिसिदक की रीति: राजा: "! UNIUS. REI" हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया है: इब्राहीम के परमेश्वर और के अपने विश्वास के लिए आप सभी प्यार: केवल: मेरे भगवान: अनुग्रह, दया की और सीमाओं के बिना कोमलता की अनंत महिमा पूरा का पूरा: यह आपकी दया है धन्य हो तुम अपने सभी संतों से, हम आपको गाना! हमारे यहूदी मंदिर से: कैसे, हर प्राणी के हृदय में भी: पवित्र हे भगवान हलिलुय
 • "हलिलुय" पवित्र हे भगवान हलिलुय हलिलुय "" वास्तव में पवित्र हे भगवान हलिलुय "हलिलुय, अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक शाही मुकुट है आमीन भयानक भगवान सर्वशक्तिमान है कौन अपनी ताकत का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपने सभी दुश्मनों होगा:!? होगा बन: मानव मशालों की निराशा: बहुत जल्द ही आमीन!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  54 minuti fa
  @ 私のYHWH - >美しさ、調和と恵みに満ち!栄光に満ち:知恵と喜び、私たちの恩人、解放!ホーリー!ホーリー!ホーリー!彼の "永遠プリースト:メルキゼデクのために":王: "UNIUS REI"は永遠に祝福されています。アブラハムの神とのです。彼らの信仰は、 "あなたのためのすべての愛を:だけ:私の神:国境なき慈悲と優しさの無限の素晴らしさの完全な恵みの完全な:
 • そ れはあなたの優しさで祝福あなたは、すべての聖徒たちから、私達はあなたに歌う。!私たちのユダヤ人の神殿から:どのようにでも、すべての生き物の中心 部にある"!?聖なるハレルヤハレルヤハレルヤ""聖ハレルヤハレルヤハレルヤ"実際には"聖ハレルヤハレルヤハレルヤ"は、すべての公務員は、王室の王 冠をAMENひどい主全能のは誰があなたの力に抵抗することができますが、すべての敵になります。なりますになる:人間の松明:絶望の:非常にすぐに AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  54 minuti fa
  @ ჩემი YHWH -> სრული სილამაზის, ჰარმონია და მადლი! სავსე დიდებას: სიბრძნე და სიხარული, ჩვენი მოღვაწე, liberator! წმიდა! წმიდა! წმიდა! არის ღმერთი აბრაამისა და,: მისი "მღვდელი სამუდამოდ: ამ ბრძანებით Melchizedek": მეფე: "UNIUS REI!", რომელიც აკურთხა სამუდამოდ: თავიანთი რწმენა! "ყველა სიყვარული:
 • " წმიდა Hallelujah Hallelujah Hallelujah "ფაქტობრივად, ყველა თქვენი მოსამსახურეთა ექნება სამეფო გვირგვინი! AMEN! საშინელი არის უფალი ყოვლისშემძლე! ვის შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს თქვენი ძალა? მაგრამ ყველა თქვენი მტრები: იქნება გახდეს: ადამიანის ლობებისა და სანთურების: საქართველოს დაიდარდოთ: ძალიან მალე! AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  55 minuti fa
  @ my YHWH -> fuld af skønhed, harmoni og nåde! fuld af herlighed: visdom og glæde, vores velgører, befrier! Hellige! Hellige! Hellige! er Abrahams Gud og på den: hans "Priest for evigt: i Melkisedeks orden": Kongen: "! UNIUS REI" er velsignet for evigt! deres tro "alle kærlighed til dig: Kun: min Gud: fuld af nåde, fuld af barmhjertighed og uendelig pragt af ømhed uden grænser: det er din venlighed Velsignet er du fra alle dine hellige, synger vi til dig:! fra vores jødiske tempel: hvordan, selv i hjertet af hver eneste skabning: "Holy Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Hellig Halleluja Halleluja Halleluja "," Hellig Halleluja Halleluja Halleluja "i virkeligheden, vil alle dine tjenere har en kongekrone AMEN forfærdeligt er Herren, den Almægtige Hvem kan modstå din kraft, men alle dine fjender:!? vil bliver: menneskelige fakler: af fortvivlelse: meget snart AMEN!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  56 minuti fa
  @ my YHWH -> täynnä kauneutta, harmoniaa ja armo! täynnä kunniaa viisautta ja iloa, meidän hyväntekijä, Liberator! Pyhä! Pyhä! Pyhä! on Jumala, Aabrahamin, että: hänen "pappi iankaikkisesti: in Melkisedekin": Kuningas: "UNIUS REI!" on ylistetty iankaikkisesti, amen: uskonsa! "kaiken rakkauteni sinulle: vain: minun Jumalani: täynnä armoa, täynnä armoa ja ääretön loisto hellyyttä ilman rajoja: se on vaivannäöstäsi! Autuas olet sinä! kaikista teidän pyhiä, me laulamme teille: meidän juutalaisten Temple: miten, jopa keskellä kaikkea luomakuntaa "Pyhä Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Pyhä Hallelujah Hallelujah Hallelujah "," Pyhä Halleluja Halleluja Halleluja "itse asiassa kaikki palvelijat on kuninkaallinen kruunu! Aamen! kauheaa on Kaikkivaltias Herra! Kuka voi vastustaa oman voiman? mutta kaikki viholliset: tulee tullut: ihmisen soihtuja: epätoivo: hyvin pian! Aamen!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  56 minuti fa
  @ aking YHWH -> puno ng kagandahan, pagkakatugma at biyaya! puno ng kaluwalhatian: karunungan at kagalakan, ang aming tagatangkilik, tagapagpalaya! Banal! Banal! Banal! ay ang Diyos ni Abraham at ng kanyang "Priest para sa kailanman: ang Order ng ​​Melchizedek": Ang Hari: "UNIUS! Rei" ay pinagpala para sa kailanman:! kanilang pananampalataya "ang lahat ng pag-ibig para sa iyo: lamang: Ang aking Diyos: puno ng biyaya, puno ng kahabagan
 • at walang katapusan gara ng kalambingan walang hangganan: ang iyong kagandahang-loob na Mapalad ikaw ay mula sa lahat ng iyong mga banal, kantahin namin sa iyo:! mula sa aming Jewish Templo: kung paano, kahit na sa puso ng bawat nilalang: "Banal Hallelujah hallelujah hallelujah "" Banal na Hallelujah hallelujah hallelujah "" Banal na Hallelujah hallelujah hallelujah "sa katunayan, ang lahat ng iyong mga servants ay magkaroon ng isang hari o reyna korona Amen kahila-hilakbot ay ang Panginoon diyos Sino ang maaaring pigilan ang iyong lakas ngunit sa lahat ng iyong mga kaaway:!!? ay maging: tao torches: ng kawalan ng pag-asa: sa lalong madaling panahon Amen!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  57 minuti fa
  @ יהוה שלי -> מלא של הרמוניה ויופי, וחן! מלא תהילה: חוכמה ושמחה, המיטיב שלנו, המשחרר! הקודש! הקודש! הקודש! הוא אלוהי אברהם, של: "כהן לעולם: כדי מלכיצדק": לו המלך: "UNIUS ריי" הוא מבורך לעד: אמונתם "כל אהבה בשבילך: רק: אלוהים שלי: מלא חסד, מלא רחמים
 • פאר אינסופי של רגישות ללא גבולות: זה טוב לבך ברוך אתה מכל הקדושים שלך, אנחנו שרים לך:! מבית המקדש היהודי שלנו: איך, אפילו בלב של כל יצור: "הללויה הללויה הללויה הקודש "," הללויה הללויה הללויה הקודש "," הללויה הללויה הללויה הקודש "למעשה, כל עבדיך יהיה כתר המלוכה אמן נורא הוא אלוהינו, מי יכול לעמוד בפני הכוח שלך, אבל את כל האויבים שלך:!? יהיה להיות: לפידים אדם: ייאוש: בקרוב אמן!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  57 minuti fa
  @ 제 YHWH -> 아름다움, 조화와 은혜 가득! 영광의 전체 : 지혜와 기쁨, 우리의 후원자, 해방자! 신성! 신성! 신성! 그의 "영원 프리스트 : 멜기세덱의 순서로"왕 "! UNIUS 레이"가 영원히 축복합니다 : 아브라함의 하나님, 중입니다! 그들의 믿음은 "당신을위한 사랑 : 전용 :
 • 하 느님 : 국경없는 자비와 부드러움의 무한한 광휘 가득한 은혜 가득 : 그것은 당신의 친절은 복이 있습니다, 모든 성도에서, 우리는 당신에게 노래 :! 우리 유대인의 성전에서하는 방법도 모든 생물의 심장 " !? 거룩한 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 ""이런 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 "사실"이런 할렐루야 찬양 할렐루야 찬양 할렐루야 "는 모든 종들이 왕의 왕관을 아멘 끔찍한 전능하신 하나님입니다 누가 당신의 힘을 견딜 수 있지만 모든 원수 갖습니다 않습니다 가 : 인간의 횃불 : 절망의 : 곧 아멘!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  58 minuti fa
  我 耶和華 - >美麗,和諧,優雅!充滿榮耀的智慧和喜悅,我們的恩人,救星!神聖!神聖!神聖!是他們的信仰亞伯拉罕的神,在他的"牧師永遠的順序 melchizedek":國王:"UNIUS REI的"永遠的祝福:"所有對你的愛:我的上帝:充分的寬限期,完全無國界的憐憫和柔情無限光彩:它是你的好意,你是有福的,你所有的聖人,我們唱歌給 你:!從我們的猶太聖殿:怎麼樣,甚至在每一個動物的心臟"聖哈利路亞哈利路亞哈利路亞""聖哈利路亞哈利路亞哈利路亞","神聖的哈利路亞哈利路亞哈利 路亞"其實,你所有的公務員將有皇冠阿門可怕的是全能的主,誰能抗拒你的力量,但所有的敵人!!會成為:人類的火把:絕望:很快阿門!!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  58 minuti fa
  @ يهوه بي -> كامل من الانسجام والجمال ونعمة! كامل من المجد: الحكمة والفرح، ومتبرع لدينا، محرر! القدس! القدس! القدس! هو إله إبراهيم و، من: كتابه "كاهن الى الابد في رتبة ملكي صادق": لقد أنعم الله على "UNIUS REI!" إلى الأبد: الملك! إيمانهم "كل الحب لك: فقط: إلهي: ممتلئة نعمة، والكامل للرحمة وروعة لا حصر له من حنان
 • بلا حدود: إنه لطفك طوبى لكم من كل ما تبذلونه من القديسين، ونحن نغني لك:! من معبد يهودي لدينا: كيف يمكن، حتى في قلب كل مخلوق "سبحان الله سبحان الله سبحان الله المقدسة "" سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم "" سبحان الله سبحان الله سبحان الله المقدس "في الواقع، فإن كل ما تبذلونه من الموظفين لديها التاج الملكي آمين رهيب هو الرب عز وجل الذي يستطيع مقاومة قوة الخاصة بك ولكن كل ما تبذلونه من الأعداء:!؟ سوف أصبح: المشاعل الإنسان: اليأس: قريبا جدا آمين!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  59 minuti fa
  @ benim YHWH -> güzellik, uyum ve zarafet dolu! şerefle dolu: bilgelik ve neşe, bizim velinimetimizdir, kurtarıcısı! Kutsal! Kutsal! Kutsal! onun "sonsuza kadar Priest: Melchizedek Sipariş": Kral: "unius REI" sonsuza kadar kutsanmış: İbrahim Tanrı ve biridir! inançlarından "sizin için tüm aşk: sadece: Tanrım: sınırları olmayan merhamet ve şefkat sonsuz görkemini tam yetkisiz, dolu: sizin şefkat ne mutlu sana tüm azizler, biz sizin için şarkı söyleyin! bizim Yahudi Tapınağı: nasıl, hatta her canlının kalbinde "!? Kutsal Hallelujah hallelujah hallelujah "" Kutsal Hallelujah hallelujah hallelujah "aslında" Kutsal Hallelujah hallelujah hallelujah ", tüm memurları kraliyet tacı Amen korkunç Rabbi Yüce kimdir sizin kuvvet karşı koyamaz, ancak tüm düşmanları olacaktır: olacak hale: insan meşaleler: umutsuzluk: çok yakında Amen!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  59 minuti fa
  @ my YHWH -> lleno de belleza, la armonía y la gracia! lleno de gloria: la sabiduría y la alegría, nuestro benefactor, el libertador! Santo! Santo! Santo! es el Dios de Abraham, y de la: su "Sumo Sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec": El Rey: "¡unius REI" es bendito por los siglos: su fe "todo el amor para ti: solamente: Dios mío: llena de gracia, llena de misericordia y de ternura infinita esplendor sin fronteras: es tu bondad Bendito seas de todos sus santos, cantamos a ti: ¡de nuestro Templo judío: ¿cómo, incluso en el corazón de toda criatura "aleluya aleluya Aleluya Santo "," Aleluya aleluya aleluya Santo "," Aleluya aleluya aleluya Santo ", de hecho, todos sus siervos tendrá una corona real AMEN terrible es el Señor Todopoderoso ¿Quién puede resistirse a su fuerza, sino a todos tus enemigos: ¡¡¡? se se convierten en: antorchas humanas: de la desesperación: muy pronto AMEN!
 • @ mein YHWH -> voller Schönheit, Harmonie und Anmut! voller Pracht: Weisheit und Freude, unsere Wohltäter, Befreier! Heilig! Heilig! Heilig! ist der Gott Abrahams und der: seine "Priester auf ewig: in der Ordnung des Melchisedek": Der König: "unius REI" ist gesegnet ewiglich! ihren Glauben "alles Liebe für euch: nur: mein Gott: voll der Gnade, voll Barmherzigkeit und unendliche Pracht der Zärtlichkeit ohne Grenzen: es ist deine Güte Selig seid ihr von allen Heiligen, singen wir für Sie:! von unseren jüdischen Tempel: Wie auch im Herzen von jedem Geschöpf: "Heilige Hallelujah Hallelujah Hallelujah "" Hallelujah Hallelujah Hallelujah Heilige "," Heilige Hallelujah Hallelujah Hallelujah "in der Tat, werden alle deine Knechte haben eine Königskrone AMEN schrecklich ist der Herr, der Allmächtige, wer auf Ihre Kraft widerstehen, aber alle deine Feinde:!? wird werden: die menschliche Fackeln: der Verzweiflung: sehr bald AMEN!
 • @ mon YHWH -> plein de beauté, d'harmonie et de grâce! pleine de gloire: la sagesse et la joie, notre bienfaiteur, le libérateur! Saint! Saint! Saint! est le Dieu d'Abraham et, de l': son «grand prêtre pour toujours: dans l'ordre de Melchisédech»: Le roi: «unius REI" est béni éternellement: leur foi "tout amour pour vous: seulement: mon Dieu: pleine de grâce, pleine de miséricorde et de tendresse infinie splendeur sans frontières: il est de votre gentillesse Heureux êtes-vous de tous vos saints, nous chantons pour vous:! de notre Temple juif: comment, même dans le cœur de toute créature: "!? Saint Alleluia Alleluia Alléluia "" Alléluia Alléluia Alléluia Saint "" Alléluia Alléluia Alléluia Saint ", en fait, tous tes serviteurs auront une couronne royale AMEN terrible Seigneur Tout-Puissant Qui peut résister à votre force, mais tous vos ennemis: va devenir : torches humaines: de désespoir: très bientôt AMEN!

 • @my YHWH -> full of beauty, harmony and grace! full of glory: wisdom and joy, our benefactor, liberator!! Holy! Holy! Holy! is the God of Abraham and, of the: his "Priest for ever: in the Order of Melchizedek": The King: "UNIUS REI! "is blessed for ever: their faith!" all love for you: only: my God: full of grace, full of mercy and infinite splendor of tenderness without borders: it is your kindness! Blessed are you! from all your saints, we sing to you: from our Jewish Temple: how, even in the heart of every creature: "Holy Hallelujah hallelujah hallelujah" "Holy Hallelujah hallelujah hallelujah" "Holy Hallelujah hallelujah hallelujah" in fact, all your servants will have a royal crown! AMEN! terrible is the Lord Almighty! Who can resist your force? but all your enemies: will become: human torches: of despair: very soon! AMEN!
 • »22/07/2012 24:39 VATICAN[Pope: said: "the devil is always trying to ruin the peace of God" ] Angelus, Benedict XVI speaks of the significance of the theme of the Good Shepherd. Sympathy for the families of the victims of Aurora and the Zanzibar. The London Olympics are "an opportunity to promote brotherhood and peace." Castel Gandolfo (AsiaNews) - "The devil always tries to ruin the work of God, sowing division in the human heart, body and soul, between man and God, in relationships, social, international, and also between 'man and creation. the evil seed war; God creates peace.
 • VATICAN[Pope: said: "the devil is always trying to ruin the peace of God" ]"And 'teaching that Benedict XVI proposes, Angelus, taking a cue from the episode of today's Gospel, which tells of when Jesus drove out of Mary Magdalene "seven demons". In the words addressed to three thousand people in the courtyard of the Apostolic Palace of Castel Gandolfo, the Pope, after the recitation of prayer navy has also sent a greeting to the now next Olympics in London and has expressed its closeness to the families of victims of tragedies of Aurora, United States and in Zanzibar.
 • NoahTheNephilim
  NoahTheNephilim ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  07/21/2012 NEPAL Maoist militants throw chairs at Nepal prime minister by Kalpit Parajuli More than 500 former fighters carry out the attack, accusing the party's leadership of corruption and lack of economic transparency. Both the party's chairman and vice chairman are targeted. In an official press release, the party dismisses the incident as a "simple argument," but top leaders remain silent. Kathmandu (AsiaNews) - More than 500 former Maoist fighters attacked Communist Party Chairman Pushpa Kamal Dahal, his deputy and Prime Minister Baburam Bhattarai, throwing chairs and...


 • UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [This is my time, Unius REI. This prophecy is Now Realized: before: your very eyes!] Ephesians 2:13-18. 13 But now in Christ Jesus you who once were far away((all the peoples of the world)) have been brought near by the blood of Christ. 14. For he himself is our peace, who has made the two groups(Jews and Christians) one group alone, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility((which was among them: that the wickedness for: the Pharisees of the IMF)), 15. by setting aside((destroying: by his death)) in his flesh: the law: with its commands and regulations. His purpose was to create in himself one new humanity((universal brotherhood)) out of the two [[the symbol of all possible opposition, but now, no longer enemies]] ((on the basis of Abraham: ie, the faith)),
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  [This is my time, Unius REI. This prophecy is Now Realized: before: your very eyes!] Ephesians 2:15. thus making peace(with all), 16. and in one body((the Law of Love: or the natural law of Moses the Ten Commandments)) to reconcile both(ogni contrasto) of them to God through the cross(il perdono), by which he put to death their hostility. 17. He(Unius REI) is came and preached peace: to you((all people)) who were far away! and peace to those((Jews and Christians)) who were near. 18. For through him((Jesus Christ, or His unius REI: for metaphysics: outside of every religion to save the atheists: also)) we both, have access to the Father by one Holy Spirit. shalom + salam:=blessings too!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  [This is the time unius REI. This prophecy is now realized before your very eyes!] Jeremiah 23:1. The Righteous Branch . 23 "Woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture!" declares the Lord. 2 Therefore this is what the Lord, the God of Israel, says to the shepherds who tend my people: "Because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them, I will bestow punishment on you for the evil you have done," declares the Lord. 3 "I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. 4 I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missing, " declares the Lord.
 • [This is the time unius REI. This prophecy is now realized before your very eyes!] Jeremiah 23:5 . The Righteous Branch . "The days are coming," declares the Lord, "when I will raise up for David[a] a righteous Branch, a King who will reign wisely and do what is just and right in the land. 6 In his days Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called: The Lord Our Righteous Savior.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  C'est le salut: politique et universel de: unius REI contre toutes les religions: cela, ils ont été endommagées et corrompues, par les salafistes et: par les Illuminati, et contre: les ministres de Dieu, qui sont racistes, envieux, les prédateurs, tyrans, arrogant, méchant, idéologique, impérialiste. parce que, si un ministre de Dieu n'est pas: un Père plein d'amour: pour toute la race humaine tout entière? Donc, il est un vrai: le ministre de Satan. Esta es la salvación: el político y universal de: unius REI contra todas las religiones: que se han dañado y corrompido, por los salafistas y: por los Illuminati, y en contra: los ministros de Dios, que son racistas, envidiosos, los depredadores, matones, arrogante, desagradable, ideológica imperialista,. porque, si un ministro de Dios no es: un Padre lleno de amor: para toda la raza humana? Por lo tanto, él es un verdadero: ministro de Satanás.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  This is the salvation: political and universal of: unius REI against all religions: that, they have been damaged and corrupted, by the Salafis and: by the Illuminati, and against: the ministers of God, that are racist, envious, predators, bullies , arrogant, nasty, ideological, imperialist. because, if a minister of God is not: a Father full of love: for all the whole human race? So, he is a true: minister of Satan. Questa è la savezza: politica ed universale di Unius REI, contro, tutte le religioni che: sono state danneggiate e corrotte, dai salafiti e dagli Illuminati, e contro: tutti i ministri di Dio: che sono: razzisti, invidiosi, predatori, prepotenti, arroganti, cattivi, ideologici, imperialistici. perché, se un ministro di Dio non è: un padre pieno di amore: verso: tutto il genere umano? allora, lui è un ministro di satana
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  between a little, you'll see the power of God! St. Paul of Tarsus? he wanted to be: excommunicated: he, by Jesus: why: Jews could become Christians! it was so great: his love for his Jewish people! but this: it's not my problem! infact: I have only refuting the heresy of the Pharisees (Talmud)! because: my job is to restore: the true Judaism of Abraham and Moses (in spirit and in truth): the path of freedom of the sons of God under grace: and under the mercy of that is the freedom 'love! because even if the law is true? However, it is always the law, that is bad and kills!
 • tra un poco: tu vedrai la potenza di Dio! San Paolo di Tarso? lui avrebbe voluto essere: scomunicato: lui, da Gesù: purché: gli ebrei potessero diventare cristiani! tanto era grande: il suo amore per il suo popolo ebraico! ma, questo: non è il mio problema! infatti: io devo confutare soltanto la eresia dei farisei (Talmud)! perché: il mio lavoro è quello di ripristinare: il vero ebraismo di: Abramo e Mosé (in spirito e verità): nel cammino della libertà: dei figli di Dio: sotto la grazia: e sotto la misericordia: che è la libertà dell'amore! perché anche se la legge è vera? tuttavia, è sempre la legge: che: uccide! but whoever does not make of his life a gift of love for all mankind, as he could be, to "Image and sominglianza of its creator? as, he could enter the kingdom of God? ma, chi non fa della sua vita: un dono di amore per tutto il genere umano, come lui potrebbe essere ad "Immagine e sominglianza del suo creatore? come lui potrebbe entrare nel regno di Dio?
 • who, Those of us in a moment of His Life, has not Been Betrayed deeply into His feelings: from loved ones? at That Moment: Could I choose: to become, a piece of shit, like Synnek1 (for to say: there is no love, there is no friendship), or: like Jesus, I Could decides: to be the most loyal, for every person That I HAD passed next to me: ie: I would be a gift of God, for him, but I did not choose to be: a piece of shit: like Satan, but I have Chosen: to: to follow the example of Jesus!

 • why: If I Had Been Betrayed and I was left: without love, me? So, I had the duty to give love and friendship to everyone for free, because, really, this: that, the technique is of God: used to convert sinners! is why, I can no longer? harass or kill (so supernatural); repentant sinners, According Because: the Judgment of God? Their are all Been: victims of Satan: only! I know When someone comes back to God? God Thinks that: it was all the fault of Satan, and of Satan only! that's why I am compelled to forgive Rothschild, and, I am forced to forgive: all repentant sinners! there's too much anger in my heart, but: not even in only speck of dust of hate! CIA IMF @ 666 spammers of this page - You did not have to delete all the comments I made: about: Marla Marleen, That She said.. After a long time?: I'll give you: my hand of peace!. - Answer - The son of light, h is: Also the son of peace!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  6 ore fa
  Peace is a gift, by all, to give, to all (like Jesus, who, he Demanded: Their condition, to do His miracles) That is why, all peoples, we love, without conditions! In fact, if God, has loved, only, Those, who Were worthy, Of His love? Who of us, would be alive? you must to give peace and love: always unconditionally, Because this is an educational project: without Which the world would have: no one only: hope of life. - ANSWER - Because you know .. When I get angry? day Satanists and Freemasons: like flies! lol. good job (troll spammer), my friend Satanist! But, I'm all fight Against the current crimes: of the: IMF: 666 322, Sharia, etc. Illuminati will make the destruction of Israel, and I do not have the time or the sent (by God) to be interested in the crimes of the past! But, if Iran renounce: to Sharia as Egypt? Then, I will make sure That Iran and Israel can Become friends!


  @Netanyahu -- quando si fa qualcosa per amore? poi non si cerca i proprio interesse.. (se mi lasci a lavorare dietro il mio computer? ti sarò eternamente grato!) Israele merita di ricevere il dono supremo della vita da parte di tutti gli uomini liberi contro la barbarie dei wahhabiti salafiti islamisti che i farisei Illuminati Bildenberg anglo-americani hanno voluto! nella Striscia di Gaza del Califfato Mondiale i cristiani sopravvissuti e che non sono dovuti fuggire sotto Arafat sono stati trasformati in dhimmi schiavi.

  Societá Medio Oriente Notizie Nel mondo Pena di morte Iran condannato a morte sopravvive all’impiccagione nuovamente in attesa della pena capitale -- answer -- nESSUN UOMO PUÒ ESSERE CONDANNATO A MORTE DUE VOLTE PER LO STESSO REATO QUINDI SE SI IMPEGNA A NoN COMMERCIaRE PIÙ LA DROGA lui deve essere liberato! ma questa è la verità i musulmani conoscono l'elemosina ma non la carità pietà compassione!

  DROGA Societá Medio Oriente Notizie mondo Pena di morte Iran condannato a morte sopravvive all’impiccagione SHARIA Nigeria attacco Boko Haram DROGA Netanyahu islamica farisei anglo-americani


  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [[ Rinviato incontro Papa-Netanyahu ]] Premier israeliano vedrà Letta martedì e Kerry mercoledì 20 ottobre -ANSWER - NON HA SENSO CHE IL PAPA HA IL MICROFONO IN MANO SE NON DENUNCIA I 300 MARTIRI CRISTIANI CHE LA SHARIA UCCIDE OGNI GIORNO! Nigeria attacco Boko Haram 19 morti (CERTAMENTE CRISTIANI) Testimoni assalitori erano vestiti con uniformi esercito
  20 ottobre 2037

  ShalomGerusalemme

  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [ come una qualsiasi nazione nazista islamica può sedere nell'ONU? questo è evidente "i massoni sono i satanisti!" ] 18/10/2013 #KAZAKISTAN #SIRIA Intere famiglie #kazake viaggiano in #Siria per combattere il #jihad #islamico. #Isil lo Stato #islamico dello #Iraq e del #Levante organizza viaggi di famiglie islamiche dall'Asia centrale alla Siria. I nuclei familiari composti anche da 150 persone (con la vocazione al suidio esplosivo) viaggiano con donne e bambini di pochi mesi. In un video un #adolescente #kazako dice di essere giunto in #Siria insieme ai genitori per diventare anche lui un martire dell'islam. 18/10/2013 #CINA #Bao #Tong #Pechino viola i diritti umani l'Onu lo cacci dal Consiglio di Sicurezza. di Bao Tong. Il grande dissidente politico analizza la #schizofrenia del governo #cinese che firma le #Convenzioni internazionali ma poi non le ratifica e tanto meno le mette in pratica. E chiede "Come può una nazione simile occuparsi della sicurezza e della pace mondiale?".

  ShalomGerusalemme

  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  19/10/2013 @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] [ #Riyadh rifiuta il seggio al Consiglio di sicurezza (perché non essendo ancora stata bombardata per terrorismo internazionale) così dimostratosi "inutile" per risolvere la guerra in #Siria. Per Riyadh il #Consiglio ha dimostrato di non essere in grado di tutelare la #pace e la #sicurezza #internazionale (e di non fare nulla per impedire che la galassi jiahdista sia di diffondersi per il mondo). Mosca parla di "strane motivazioni" Parigi dei massoni farisei (aliens abductions agenda) esprime comprensione (che il terrorismo islamico non è riuscito ancora ad uccidere tutti i cristiani in Siria)

  @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] mentre #Ankara parla di "perdita di credibilità" dell'Onu. che [ non ha dichiarato guerra alla Turchia quando ha mandato una nave piena di armi ai fratelli musulmani in Egitto per poter realizzare la guerra civile anche li.] #Riyadh ( #AsiaNews/Agenzie). L'Arabia Saudita (esprime tutti i suoi progetti imperialistici di poter sterminare #Israele) quindi ha rifiutato il posto di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un periodo di due anni al quale era stata eletta giovedì. Il rifiuto è stato motivato ieri con l'inutilità del Consiglio di sicurezza come dimostra il suo fallimento per risolvere i conflitti mondiali

  @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] come dimostrano i 65 anni della "questione palestinese" e la guerra civile siriana (tutti conflitti che l'Arabia Saudita ha voluto e suscitato per poter realizzare il suo Califfato mondiale che è l'imperialismo della Sharia). In una dichiarazione diffusa ieri il Ministero degli esteri saudita afferma che "Il #Regno di #Arabia #Saudita è convinto che il modo i meccanismi di azione e il #doppio standard esistente (in favore di Israele) nel #Consiglio di sicurezza impediscono di svolgere le proprie funzioni e di assumere le proprie responsabilità a preservare la pace e la sicurezza internazionale come e quando richiesto".

  @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] La nota cita in proposito la mancanza di "una soluzione giusta e duratura" per la questione palestinese e il fatto di "consentire al regime al potere in Siria di uccidere e bruciare la sua gente con armi chimiche (che l'Arabia Saudita ha portato ed ordinato di usare ai terroristi jihadisti) mentre il mondo sta a guardare senza l'applicazione di sanzioni dissuasive". La decisione di #Riyadh è stata criticata dalla #Russia che ha parlato di "strano" argomento portato a motivarla. Secondo il #Ministero degli esteri #moscovita "gli argomenti del regno suscitano sconcerto e la critica al #Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il conflitto in #Siria è particolarmente strana".

  @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] La #Francia invece ha detto di condividere la frustrazione di #Riyadh. Il portavoce del Ministero degli esteri Romain Nadal ha parlato anche di "dialogo costante sul tema della Siria con l'Arabia Saudita". Rispetto per la decisione saudita è stato infine espresso dalla #Turchia con il presidente #Abdullah Gul che ha parlato di "perdita di credibilità" delle #Nazioni #Unite. #Fonti diplomatiche notano che non è ancora giunta al #Palazzo di vetro una dichiarazione ufficiale di rinuncia

  @Israele-- i farisei anglo-americani ti hanno tradito ma forse avranno pietà di te Russia e Cina! [ #ARABIA #SAUDITA #impazzita e #ONU dei criminali ] e che da qui a gennaio quando il #regno #saudita dovrebbe sedere nel #Consiglio di sicurezza (dei nazisti assassini di martiri cristiani innocenti poi a quel punto mancherà soltanto la Corea de Nord tra il numero dei criminali) le cose possono cambiare. (velocemente nella terza guerra mondiale)

  ShalomGerusalemme
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  10/19/2013. [ Grazie King SAudi Arabia per avere progettato il mio sterminio! ] PAKISTAN ISLAM Pakistan school textbooks teach its okay to kill Christians! and by law Christians are forced to study these texts.] In a report by the Middle East Media Research discriminatory books are widespread in all public primary schools . By law Christians are forced to study these texts. Islamabad ( AsiaNews / Agencies) - The text-books of Pakistani schools pose the killing of Christians as "goal to be sought" that would help the same members of the minority to seek martyrdom for the faith. This is shown by a report published in late September by the Middle East Media Research ( MEMRI ) .

  ShalomGerusalemme
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)  [ Grazie King SAudi Arabia per avere progettato il mio sterminio! ] PAKISTAN ISLAM Pakistan school textbooks teach its okay to kill Christians! and by law Christians are forced to study these texts.] according to research the texts are common in most public primary schools and even Pakistani Christians and members of other minorities are forced to read and study them. The authors of the books led by the religious leaders have changed the meaning of the term "minority" which is now perceived with negative meaning. The problem of education in Pakistan emerged strongly in 2011 the year that the government dedicated to the promotion of this issue. In one year several studies were published which showed that thousands of non-Muslim students are "forced"
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. (la luce contro le tenebre)

  ShalomGerusalemme
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)


  [ Grazie King SAudi Arabia per avere progettato il mio sterminio! ] PAKISTAN ISLAM Pakistan school textbooks teach its okay to kill Christians! and by law Christians are forced to study these texts.] to study Islam and elements of the Muslim religion for fear of discrimination. In 2012 the Catholic Church National Commission for Justice and Peace published a report denouncing the law passed by the Punjab Parliament that makes study of the Koran mandatory.
  In an interview published by AsiaNews in 2011 Msgr . Lawrence John Saldanha archbishop emeritus of Lahore ( Punjab ) said that Pakistan has become a state for "only Muslims." Non-Muslims do not enjoy equal rights.
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. (la luce contro le tenebre)

  ShalomGerusalemme
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  19/10/2013 [ #PAKISTAN #ISLAM ] [ #Pakistan nei libri di #testo #scolastici è scritto che è #lecito #uccidere i #cristiani. Per legge anche i #cristiani sono costretti a #studiare su tali testi. ] In un rapporto del #Middle #East #Media #Research i libri discriminatori sono diffusi in tutte le scuole pubbliche primarie. Per legge anche i cristiani sono costretti a studiare su tali testi. #Islamabad (AsiaNews/ Agenzie) - I libri di testo delle scuole pakistane pongono l'uccisione dei cristiani come "obiettivo formativo" che aiuterebbe gli stessi membri della minoranza a cercare il martirio per la fede. È quanto emerge da un rapporto pubblicato alla fine di settembre dal #Middle #East #Media #Research #institute ( #Memri). Secondo la ricerca i testi sono diffusi nella maggior parte delle scuole pubbliche primarie #pakistane

  19/10/2013 [ #PAKISTAN #ISLAM ] [ #Pakistan nei libri di #testo #scolastici è scritto che è #lecito #uccidere i #cristiani. Per legge anche i #cristiani sono costretti a #studiare su tali testi. ] e anche i cristiani e membri di altre minoranze sono costretti a leggerli e studiarli. Gli autori dei libri guidati dai leader religiosi hanno modificato il significato del termine " #minoranza" che ora viene percepito con significato negativo. Il problema dell'educazione in #Pakistan è emerso con forza nel 2011 anno dedicato dal governo alla promozione di questa tematica. In un anno sono stati pubblicati vari studi da cui è emerso che migliaia di studenti non-musulmani sono "costretti" a studiare #islam ed elementi della religione musulmana nel timore di discriminazioni.

  19/10/2013 [ #PAKISTAN #ISLAM ] [ #Pakistan nei libri di #testo #scolastici è scritto che è #lecito #uccidere i #cristiani. Per legge anche i #cristiani sono costretti a #studiare su tali testi. ] Nel 2012 la #Commissione #nazionale di #Giustizia e #pace della Chiesa cattolica ha pubblicato un rapporto in cui denuncia la legge approvata dal #Parlamento del #Punjab che rende obbligatorio nel piano studi l'apprendimento del #Corano. In un'intervista pubblicata da AsiaNews nel 2011 mons. #Lawrence #John #Saldanha #arcivescovo emerito di #Lahore ( #Punjab) affermava che il #Pakistan è divenuto uno stato per " #soli musulmani". I non musulmani non godono di uguali diritti.

  ShalomGerusalemme
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  @gmail--- [[ mrUniuversalMetaphysics@gmail.com]] quando altre volte mi avete cancellato un canale youtube per copyright? poi non mi avete anche cancellato il blogspot associato.. quindi voi potete restituire a me il mio blogspot e gmail di nuovo? grazie!

  Abu Antar
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  youtube videos now are hyperlink in comment

  Abu Antar
  7
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  Has the all-seeing eye of illuminati on his forehead @ 004?
  YGKMIH

  lorenzojhwh
  15
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [Russia i #gay non possono esser genitori ritirato il progetto di legge] #Aleksej #Žuravlëv deputato parlamentare russo del partito “ #Russia Unita” ( #Edinaja Rossija) ha ritirato il suo progetto di legge che vietava ai gay di esser genitori. Il segretario stampa del deputato #Sof’ja Čerepanova ha comunicato che il progetto di legge verrà ripresentanto in futuro. Sof’ja #Čerepanova ha affermato che “Ha ritirato il progetto per lavorarci ulteriormente sopra verranno specificate alcuni aspetti giuridici del documento e dopo #eliminazione di alcuni aspetti verrà ripresentato alla #Duma di Stato”.
  Il documento proposto dal #deputato prevede l’ampliamento delle normative già presenti nel #codice #familiare della #Federazione #Russa che comportano la perdita del diritto alla genitorialità. #Žuravlëv propone che il diritto alla genitorialità venga revocato nel caso pervengano informazioni di orientamenti omosessuali dei genitori. -answer - quello che la naturaa non può dare la legge non lo può concedere!

  lorenzojhwh
  15
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  @king SAudi Arabia -- dove sono i vescovi che tu hai fatto decapitare in Siria?

  lorenzojhwh
  16
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  La Russia e il crollo dell’Impero napoleonico del massone fariseo Spa FMI che vuole distruggere Israele. La battaglia delle nazioni. 16 ottobre 2013 1435
  “Dio e il mondo sono testimoni delle brame e delle forze con cui il nemico penetro’ nella Patria a noi cara.“Forte delle risorse sue e di quasi la totalita’ delle potenze europee a lui sottoposte egli si affrettava a rovesciare su di noi tutti gli orrori di una guerra devastatrice.” "Dinanzi a quella sfrontatezza chiamammo noi Dio in aiuto e a lui promettemmo che non avremmo ringuainato la spada fino a quando il nemico sarebbe stato in armi sulla nostra terra.” “La Russia dette prova di pazienza e di una straordinariua fermezza d’animo. “ “Sembrava che il sangue versato le citta’ date alle fiamme la distruzione dei nostri templi temprassero ancor di piu’ il nostro spirito e il nostro braccio.”

  lorenzojhwh
  17
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [kamikaze saudi arabia] Un'esplosione è avvenuta presso il quartier generale della ricognizione militare nella città egiziana di Ismaïlia situata a nord-est dal Cairo. Secondo i comunicati dei mass media locali è stata fatta esplodere un'autobomba. L'edificio è stato avvolto dal fuoco sul luogo dell'incidente lavorano i vigili del fuoco. Al momento non ci sono dati di feriti. [kamikaze saudi arabia sharia imperialism]
  Sempre sabato esplosioni sono avvenute anche in Siria e Somalia.
  In Somalia un kamikaze si è fatto esplodere presso un ristorante nel centro della città di Beledweyne almeno 13 persone sono morte e altre 10 ferite.
  In Siria in una periferia di Damasco un kamikaze si è fatto esplodere con un'autobomba presso un posto di blocco in seguito al quale ci sono stati 4 morti e 20 feriti. [kamikaze saudi arabia worldwide califfate]

  lorenzojhwh
  17
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  Gli USA assegnano oltre $16 miliardi di dollari per aiuti militare ed economici al Pakistan comunicano i mass media.
  Secondo gli esperti ciò è legato al miglioramento dei rapporti tra i due Paesi rattristati dalla morte dei civili durante le operazioni antiterroristiche degli USA in Pakistan e della liquidazione nel suo territorio del leader di Al-Qaeda Osama bin Laden senza l'accordo di Karachi.
  Il 23 ottobre a Washington il Presidente degli USA Barack Obama riceverà il Premier del Pakistan Nawaz Sharif. Saranno discusse le questioni della cooperazione economica della sicurezza regionale e della resistenza al terrorismo. -ANSWER - TUTTE LE STRONZATE CHE NON GUARDANO AL VERO PROBLEMA CHE È LA SHARIA IN ATTESA DELLA GUERRA MONDIALE

  lorenzojhwh
  17
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [[ #ONU esorta a cessare immediatamente i combattimenti nei pressi di #Damasco]]
   La #vice #segretario #generale dell'ONU per le questioni #umanitarie #Valerie #Amos ha esortato #esercito #siriano ed i ribelli a cessare immediatamente i combattimenti nel sobborgo di #Damasco #Maadamiyeh. Secondo le sue parole la “pausa” è necessaria per evacuare i civili e portare i farmaci.
  Nelle ultime settimane #Maadamiyeh si è trovata nell'epicentro dei combattimenti. Domenica scorsa il reparto siriano della #Mezzaluna rossa è riuscito ad evacuare circa 3 mila persone. Intanto sabato sono morte 31 persone a causa delle esplosioni e degli scontri nei pressi di #Damasco. -ANSWER - MA PER QUANTO #onu POSSA essere pieni di criminali silamisti nazisti assassini di martiri cristiani? non è sufficientemente criminale ancora dal punto di vista saudita

  lorenzojhwh
  17
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [[ Lo sguardo russo sul cyber spazio ha provocato agitazione a Seoul ]] sui problemi del cyber spazio ha raccontato ai giornalisti l'ambasciatore per le missioni speciali del Ministero degli Esteri della Russia Andrej Krutskih. “La Russia e questo è il parere della comunità internazionale è leader è il Paese che ha introdotto questo tema nel discorso politico internazionale. Ora parallelamente si tiene la seduta dell'Assemblea generale dell'ONU in cui anche in quel consesso siamo all’avanguardia perché la nostra risoluzione per sicurezza dell'informazione praticamente ha l'approvazione generale” ha messo in evidenza il diplomatico. I temi chiave del convegno sono stati la crescita sociale ed economica di Internet l'aumento del potenziale nel cyber spazio la cyber criminalità la resistenza agli attacchi dei virus.@DATAGATE ALENS ABDUCTIONS AGENDA MICROCHIP Seoul -- perché tu sporcaccione tu metti la moglie nuda sul solaio?

  lorenzojhwh
  18
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  Ogni anno in Iran circa $3854 milioni vengono spesi per curare la popolazione dai disturbi mentali. Secondo i dati del ministero della sanità pubblica dell'Iran circa il 25% degli anziani soffre di depressione comunicano i mass media.
  Secondo il sondaggio la depressione è il più diffuso disturbo mentale dei giovani iraniani. Intanto a causa delle sanzioni internazionali l'Iran che è uno dei leader per l'estrazione del petrolio è tagliato dal sistema finanziario globale che ha indebolito l'economia del Paese. -ANSWER- COME. possono non essere depressi i nonni nel considerare come un atra generazione di iraniani sta per essere sterminata per colpa dei loro maniaci religiosi sharia imperilismo saudita wahhabita occult esoteric agenda di farisei Spa crazy?

  lorenzojhwh
  18
  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. \ (la luce contro le tenebre)

  [[ François Hollande è intervenuto sulla sorte di una migrante del Kosovo ]]Il Presidente della Francia François Hollande ha permesso all’allieva deportata di 15 anni del Kosovo Leonarda Dibrani di ritornare in Francia. Intanto il Presidente non ha voluto far ritornare i suoi genitori e le sue sorelle.
  “Leonarda potrà continuare gli studi presso la famiglia adottiva” ha dichiarato sabato Hollande.
  La famiglia della ragazza è arrivata in Francia dal Kosovo alcuni anni fa ma non è riuscita ad ottenere l'asilo. Alla fine Leonarda è stata catturata durante una gita scolastica davanti agli occhi dei suoi coetanei ed espulsa insieme alla sua famiglia dal Paese.
  L'incidente ha provocato proteste di massa e critiche della società. -ANSWER- È CHIARO la sua è una fmiglia si salafiti wahhabiti nazisti


  http//www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM

  http//160000christianmartyrs.blogspot.it/

  http//666seignioragebanking.blogspot.it/

  http//allgiacintoauriti.blogspot.it/

  http//allchristianmartyr.blogspot.it/

  http//auriti.blogspot.it/

  http//bornxagain.blogspot.it/

  http//cambiaregistro.blogspot.it/

  http//cannibalixsangue-cristiano.blogspot.it/

  http//catlady4justice.blogspot.it/

  http//creationreal.blogspot.it/

  http//copticmartyr.blogspot.it/

  http//close-youtube-page.blogspot.it/

  http//corpodicristo.blogspot.it/

  http//deiverbumdei.blogspot.it/

  http//democraziaestinta.blogspot.it/

  http//dirittoxlaxvita.blogspot.it/

  http//drinkypoisonjhwhwins.blogspot.it/

  http//dominusuniusrei.blogspot.it/

  http//evolutionxcrimeideological.blogspot.it/

  http//evolutionxtalmud.blogspot.it/

  http//fedele.altervista.org
   
  http//fedxdieximfxsynagoga666.blogspot.it/

  http//forzearmate.blogspot.it/

  http//friendxkinguniusrei.blogspot.it/

  http//hellxdespairxdestruction.blogspot.it/

  http//humanumgenus.blogspot.it/

  http//king-of-kings4justice.blogspot.it/

  http//kingdominusuniusrei.blogspot.it/

  http//kingdomxuniusrei.blogspot.it/

  http//yeshua-ha-mashiach-notzri.blogspot.com/

  http//yesuniversalbrotherhood.blogspot.it/

  http//jhwhinri.blogspot.it/

  http//jesus-christ-bethlehem.blogspot.com/

  http//jezebeliiqueenimf-nwo.myblog.it/

  http//ilcomandamento.blogspot.it/

  http//ilmegliodelbene.blogspot.it/

  http//imf666killyouxtubexstopme.blogspot.it/

  http//illuminatidemoplutogiudaicomassone.blogspot.it/

  http//immagini-parlanti.blogspot.it/

  http//lorenzoallah.blogspot.it/

  http//lorenzojhwh.blogspot.it/

  http//messiajesus.blogspot.it/

  http//metafisica.altervista.org

  http//monarchiabancaria.blogspot.it/

  http//morte-prematura.blogspot.it/

  http//nazioni.blogspot.it/

  http//newworldorder-nuovo.blogspot.it/

  http//ordinemondiale.blogspot.it/

  http//pensiero-e-azione.blogspot.it/

  http//reiunius.altervista.org/

  http//rivoluzione-culturale.blogspot.it/

  http//satanism-sharia-imperialism.blogspot.it/

  http//satanqueenfagot.blogspot.it/

  http//satan-is-faggot.blogspot.it/

  http//satanici.blogspot.it/

  http//shoahtolosavsimfnazi.blogspot.it/

  http//shalomgerusalemme.blogspot.it/

  http//signoraggiomondiale.blogspot.it/

  http//signoraggio-spa.blogspot.it/

  http//simec-aurito.blogspot.it/

  http//sonosatanici.blogspot.it/

  http//tutelasovranit.blogspot.it/

  http//uniusrei.blogspot.it/

  http//uniusrei2.blogspot.it/

  http//uniusreikingisrael.myblog.it/

  http//uniusreixkingdom.blogspot.com

  http//uniusreiorwarw666imf.blogspot.it/

  http//web.tiscali.it/martiri/

  http//web.freepass.it/martiri/

  http//wakeupusaxronpaul.blogspot.it/

  http//www.webalice.it/looooo/

  http//www.youtube.com/user/MetaphysicsUNIVERSAL

  http//www.youtube.com/channel/UC0DDI1mIAjrePIH7eYNZHPQ/discussion

  http//www.youtube.com/user/IsraelNationalTV/discussion

  http//www.youtube.com/user/theyearinreview/discussion

  https//plus.google.com/u/0/b/105021737616312000674/105021737616312000674/posts?hl=en_US

  CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
  canali youtube (la luce contro le tenebre)
  -1. rrmbgpym

  -2. shalomnaumann

  -3. lorenzoJHWH

  -4. HumanumGenum

  -5. ShalomGerusalemme

  -6. 666GiudaicoMassonica

  -7. SatanQueenFagot

  -8. HellxDesPairTruction

  -9. UniusRei

  10. UniusRei1

  11. UniusRei2 deleted by satanists

  12. UniusRei3

  13. UnisRei3

  14. LorenzoScarola

  15. BrotherhoodUniversal

  16. i10Comandamenti

  17. myJHWH

  18. JewsxMessiahUniusRei

  19. dominusUniusRei

  20. kingdomofJHWH

  21. kingxkingdom

  22. allDavidDuke

  23. allXRonPaul

  24. WakeUpUSAxRonPaul

  25. allChristianMartyrs

  26. JHWHpantocrator

  27. mrUniversalMetaphysc

  28. CreationReal

  29. EvolutionisReligion

  30. StarDeFinibusTerrae

  31. theSynagogueofSatan

  32. stopyouporntubesatan

  33. HolyJHWHsanto

  34. allGiacintoAuriti

  35. ImJesusChristMessiah

  36. stopspamistafield

  37. lorenzoAllah

  38. NoahTheNephilim

  39. thecopticmartyrs2

  40. 666SeigniorageofBank

  41. MercyChristLord

  http//www.youtube.com/user/israelnationaltv/discussion

   5 giorni fa

  [i popoli non sono i vostri schiavi i popoli non vi devono nulla io sono UNIUS REI] [lacrime di coccodrillo anzi lacrime di #DRAGHI #MARIO lui ha detto "con la #Grecia noi abbiamo sbagliato!" ed evidentemente POI i morti per disperazione e suicidio i morti per fame non sono stati sufficienti in Grecia.. questi farisei Bildenberg sono spietatati!] Grecia è scontro fra governo e troika. Su necessità di adottare nuove misure di austerità per 2014. 15 ottobre 1232. Grecia è scontro fra governo e #troika #ATENE E' scontro aperto tra #Atene e i rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia sulla necessità di adottare o meno nuove #misure di #austerità per il 2014 che potrebbero andare di nuovo a toccare stipendi e pensioni.
  i10Comandamenti
  5 giorni fa

  [i popoli non sono i vostri schiavi i popoli non vi devono nulla io sono UNIUS REI] [lacrime di coccodrillo anzi lacrime di #DRAGHI #MARIO lui ha detto "con la #Grecia noi abbiamo sbagliato!" ed evidentemente POI i morti per disperazione e suicidio i morti per fame non sono stati sufficienti in Grecia.. questi farisei Bildenberg sono spietatati!]Secondo la troika ( #Fmi #Ue e# Bce) servono nuove misure per recuperare due miliardi di euro a causa del superamento del tetto della spesa pubblica della diminuzione degli introiti e del buco che verrà a crearsi per l'applicazione della tassa unica sugli immobili.
  i10Comandamenti
  5 giorni fa

  Yitzchak Kaduri said "alzerà il popolo e confermare che la sua parola e la legge sono in piedi" "he will raise the people and confirm that his word and law are standing" which by acronym suggested the name "Yehoshua."[8][9][10] Yehoshua being Hebrew for Joshua in English. Yitzchak Kaduri also spelled Kadouri Kadourie Kedourie; "Yitzhak" also spelled Yitzhak (died January 28 2006) --ANSWER -- @ROTHSCHILD -- la maledizione per gli ebrei è quella che loro scrivono ed una volta che loro hanno scritto poi non dimenticano ed il loro odio divenando eterno quindi per questo non possono sfuggire all'inferno.. ma se io salvo Israele dai tuoi progetti di distruzione dalla tua malvagità poi voi Illuminati in cambio voi dovete imparare a perdonare e a dimenticare i torti ricevuti! perché una vita nell'odio? non può essere vissuta!
  i10Comandamenti
  5 giorni fa

  TUTTI i commenti che sono stati cancellati dai satanisti di google e youtube il mio lavoro su [/user/theyearinreview/discussion] possono essere letti nel mio canale [dominusUniusRei]
  i10Comandamenti
  5 giorni fa

  [google+] mi sta mandando in crisi [MA i satanisti istituzionali internAzionali NWO Nsa Spa DATAGATE di questa pagina hanno nuovamente cancellato i miei commenti] QUESTO È PIÙ CHE EVIDENTE I BANCHIERI #ILLUMINATI #FMI FED ECB HANNO DECISO DI FARE DEL MALE A ISRAELE


  [i mostri farisei salafiti massoni poteri occulti e poterri esoterici satanisti islamici maniaci religiosi imperialisti di ogni razza con la teoria eterna dell'evoluzionismo si sono fatti avanti per aprire la loro ERA l'ERa dei mostri] Mai come in questo frangente vale l'aforisma [ "il nemico del mio nemico è mio amico" ]. La sinistra e l'islam odiano tutti i cristiani ebrei ed ogni identità nazionale ogni religione senza distinzioni quindi tutti i cristiani tutti i popoli liberi in quanto nemici della sinistra e dell'islam dovrebbero essere amici tra loro. Una volta sconfitto il comune e mortale nemico essi potranno tornare a discutere delle loro differenze e a cercare di risolvere le loro divisioni.

  [i mostri farisei salafiti massoni poteri occulti e poterri esterici satanisti islamici maniaci religiosi imperialisti di ogni razza con la teoria eterna dell'evoluzionismo si sono fatti avanti per aprire la loro ERA l'ERa dei mostri]] Per i difensori della libertà civiltà autoderminazione dei popoli questo non è il momento di litigare per stabilire chi sia più nobile ma è il momento di smantellare disinnescare la minaccia mortale che islamici farisei e massonerie Bildenberg hanno preparato per poter aprire la nuova era dei mostri!

  [IL SUICIDIO CULTURALE DELL'OCCIDENTE AGGREDITO DALLE SINISTRE MASSONICHE DI FARISEI BILDENBERG E DALLO ISLAM DEL GENOCIDIO IMPERIALISTA la distruzione definitiva della civiltà ebraico-cristiana] La riscoperta e il recupero dell'identità giudaico-cristiana essenziale non per evitare l'inevitabile aggressione ma per poterla respingere non può prescindere dall'enfasi sulle virtù e i successi della civiltà occidentale per contrastare l'impatto del pessimismo devastante della sinistra. L'Occidente non deve quindi diventare un modello di perfetta coerenza per aver diritto all'autodifesa. Come già ribadito questo modo di pensare che ancora una volta enfatizza i limiti i difetti e le colpe dell'Occidente è il frutto del perfezionismo ed è responsabile della drammatica accelerazione


  1_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] @Bildenberg voi potete iniziare la III guerra mondiale che noi il Popolo [silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] caro e prezioso cognato ***** papà Rocco ha preso da me altri 1000 euro per riparare la BMW il totale del suo debito con me è di 7000 euro ed io non potrò più aiutarlo ... sic.inoltre lui sta cercando una banca per ricevere 2000 euro di mutuo per pagare l'IMU su locali commerciali sfitti! 1. domanda . ma locali sfitti non dovrebbero essere tassati! 2. domanda . il danno alla BMW (kit frizione per usura cuscinetto albero motore) non dovrebbe essere a garanzia eterna perché ci sono parti strutturali che

  2_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] non dovrebbero essere soggetti ad usura come l'albero motore! ??? 2. domanda perché pagare le tasse su locali commercili che non si riescono a fittare? [silenzio! il Popolo parla prove tecniche di rivoluzione civile] ciao Lorenzo scusa il mio prolungato silenzio ma le giornate ahimè durano soltanto 24 ore.. vorrei pubblicare questo testo. l'autrice è **** ****** una collaboratrice del Comitato per il quale lavoro. le ho parlato della possibilità di pubblicare questo suo testo sul tuo blog ed è daccordo. lo puoi firmare a suo nome o se ti semplifica le cose anche con il mio (a lei della firma non interessa. se non ti basta la mia parola ti giro

  3_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] la conversazione che ho avuto con lei sull'argomento). chiedo a te di farlo perchè con ii computer proprio non vado daccordo; ho provato ad accedere al blog che mi avevi donato ma non ci sono riuscito.. grazie ancora per questa opportunità. [un abbraccio Leo] il più grande inganno del diavolo è stato far credere all’umanità che lui non esiste; ecco il signoraggio è più o meno riconducibile a questa massimala più grande truffa monetaria e psicologica a cui tutti noi siamo soggetti. Questa truffa si nasconde e si potenzia dietro una cortina di silenzio e di morte e ha attraversato gli ultimi 300 anni senza lasciar trapelare nulla della propria esistenza.

  4_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] Tecnicamente il signoraggio è il lucro che si genera dal creare moneta. oggi sono le banche centrali a creare moneta il signoraggio è il guadagno che colui che crea moneta dal nulla ha! mi spiego creare moneta comporta dei costi tipografici ed organizzativi marginali( dovuti alla materia prima alla manodopera e ai servizi necessari di contorno come la distribuzione le tecniche anticontraffazione etc.. Il costo maggiore è il materiale di cui è composta la moneta e l’insieme di tutti i vari costi su indicati vanno a determinare il suo VALORE INTRINSECO). La moneta però riporta sulla facciata un numero che indica un altro valore

  _19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!]il VALORE NOMINALE (o per l’appunto DI FACCIATA o anche LEGALE). I due valori (intrinseco e nominale) differiscono tra loro e la loro differenza determina quello che si chiama SIGNORAGGIO ossia il guadagno che ha chi ha creato quella moneta.[silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] Ovviamente chi crea moneta tende a segnare un valore nominale più alto possibile rispetto al valore intrinseco altrimenti ci rimette (signoraggio negativo) come avviene ad esempio nel conio delle monetine(introitato dallo Stato) da 1 2 5 o 10 centesimi di euro poiché per farle occorre spendere 15 centesimi.

  5_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] Guarda caso il conio di monetine metalliche è riservato allo Stato e non alla BCE.. quando un tempo si coniavano monete in oro il valore intrinseco era ovviamente più alto. ecco perchè il "signore" che creava moneta imprimeva un valore nominale più alto per poterci guadagnare e permettersi così un “aggio” economico notevole. questo Potente Uomo riceveva l’oro (da ricchi commercianti o direttamente da miniere) con la richiesta di convertirlo in moneta sonante e semplicemente metteva la sua effige per GARANTIRE la bontà del pezzo da lui creato (coniato). Era una sorta di garanzia e per questo aveva il suo guadagno.

  6_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] una moneta veniva dichiarata come contenente 10 grammi d'oro mentre in realtà ne venivano impiegati in fase di conio solo 9 grammi (con l'aggiunta di 1 grammo di metallo non nobile).[silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] La differenza tra il valore nominale dichiarato (10 grammi) e valore intrinseco effettivo (9 grammi) era il signoraggio (un grammo d’oro per moneta). Quando all’oro si è sostituita la carta il discorso è peggiorato (per noi) e il signoraggio è arrivato a quasi il 100%. Infatti per stampare una banconota da 5 euro o una da 500 euro bastano 30 centesimi di euro e consideriamo anche che tale banconota

  7_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] non è più legata all’oro (non ha più ‘copertura’ e non è più ‘convertibile’). Questo vuol dire che il Signore moderno ossia chi oggi CREA moneta (ad esempio la BCE in Europa o la Federal Reserve negli USA) ha un potere enorme. Infatti questi organi privati (tutte le Banche Centrali sono private) possono ricattare intimidire o comunque influenzare da se stesse [senza pensare minimamente alle istituzioni da loro create come la massoneria ed il satanismo Bildenberg Trilaterale ecc.. ecc.. multinazionali]. Basti pensare che la Banca Mondiale (di proprietà della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra

  8_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] a loro volta tutt’e due sono private e padrone anche del Fondo Monetario Internazionale) nega prestiti a quei Paesi che NON ACCETTANO di privatizzare il settore dell’acqua potabile! E questo è solo un esempio. Chi ha ben capito il meccanismo del signoraggio ora avrà anche compreso che ELIMINARE la banconota è un’azione PEGGIORATIVA per noi! in quanto sparisce per le Signore Banche il ‘costo’ e aumenta al 100% il signoraggio sulla moneta elettronica. Inoltre la moneta è sottoposta ad un interesse (ad. es. 3%) che fa lievitare il debito dei Cittadini di un Paese sovrano oltre il valore nominale della moneta stessa!

  9_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!]In pratica una moneta (banconota) da 100 euro costa al cittadino 103 euro e al Banchiere solo 30 centesimi. Questo è il signoraggio. Si potrebbe ovviare a tutto ciò in un modo molto semplice basterebbe infatti che lo Stato finalmente Sovrano emettesse moneta senza debito come fa ad esempio con le monete metalliche (naturalmente quelle con valore nominale maggiore del valore intrinseco ad esempio i pezzi da 50 centesimi 1 e 2 euro). [silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] Dal momento che la banconota non ha un corrispettivo in oro (le banconote sono convertibili in dollari USA ma dal 1971 il Dollaro USA non

  10_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] è più convertibile in oro) non c’è ragione che ad emetterla sia una entità privata né tanto meno che questa entità abbia un monopolio su tale emissione. Inoltre le spese per servire questo prestito (interesse) sarebbero evitate e lo Stato ovvero tutti noi avrebbe la REALE autonomia di gestione del Paese. Sappiamo bene che i politici nostrani sono collusi con ogni interesse immaginabile (banche petrolio armi droga prostituzione ecc..) ma la domanda che dobbiamo porci è molto semplice Perché un politico dovrebbe RIFIUTARE la responsabilità di creare denaro per il popolo? Perché i banchieri privati internazionali NON LO PERMETTERANNO MAI.

  11_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] i politici sono sponsorizzati finanziati e protetti dal SISTEMA; masonico interato il più alto lavoro di ingegneria sociale della Storia cos' istituzoni giudici ecc.. cioè tutto tutto dei dai banchieri internazionali e quindi non opereranno mai in un’ottica popolare ma sempre a vantaggio dei loro VERI DATORI di lavoro. ECCO PERCHè DOVRà ESSERE IL POPOLO A SOLLEVARSI TUTTO E SCACCIARE A PEDATE TUTTI I POLITICI!!!!rte e ha attraversato gli ultimi 300 anni senza lasciar trapelare nulla della propria esistenza. Tecnicamente il signoraggio è il lucro che si genera dal creare moneta.oggi sono le banche centrali a creare monetail signoraggio

  12_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] è il guadagno che chi crea monetaha! [silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile]mi spiegocreare moneta comporta dei costiovuti alla materia prima alla manodopera e ai servizi necessari di contorno come la distribuzione le tecniche anticontraffazione etc..Il costo maggiore è il materiale di cui è composta la moneta e l’insieme di tutti i vari costi su indicati vanno a determinare il suo VALORE INTRINSECO.La moneta però riporta sulla facciata un numero che indica un altro valore il VALORE NOMINALE (o per l’appunto DI FACCIATA o anche LEGALE). I due valori (intrinseco e nominale) differiscono tra loro

  13_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] e la loro differenza determina quello che si chiama SIGNORAGGIO ossia il guadagno che ha chi ha creato quella moneta.Ovviamente chi crea moneta tende a segnare un valore nominale più alto possibile rispetto al valore intrinsecoaltrimenti ci rimette (signoraggio negativo) come avviene ad esempio nel conio delle monetine da 1 2 5 o 10 centesimi di euro poiché per farle occorre spendere 15 centesimi. Guarda caso il conio di monetine metalliche è riservato allo Stato e non alla BCE.. quando un tempo si coniavano monete in oroil valore intrinseco eraovviamentepiù alto.ecco perchè il "signore" che creava moneta imprimeva un valore nominale

  14_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] più alto per poterci guadagnare e permettersi così un “aggio” economico notevole.questo Potente riceveva l’oro (da ricchi commercianti o direttamente da miniere) con la richiesta di convertirlo in moneta sonante e semplicemente metteva la sua effige per GARANTIRE la bontà del pezzo da lui creato (coniato). Era una sorta di garanzia e per questo aveva il suo guadagno. una moneta veniva dichiarata come contenente 10 grammi d'oro mentre in realtà ne venivano impiegati in fase di conio solo 9 grammi (con l'aggiunta di 1 grammo di metallo non nobile). La differenza tra il valore nominale dichiarato (10 grammi) e valore intrinseco effettivo (9 grammi)

  15_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] era il signoraggio (un grammo d’oro per moneta).[silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] Quando all’oro si è sostituita la carta il discorso è peggiorato (per noi) e il signoraggio è arrivato a quasi il 100%. Infatti per stampare una banconota da 5 euro o una da 500 euro bastano 30 centesimi di euro e consideriamo anche che tale banconota non è più legata all’oro (non ha più ‘copertura’ e non è più ‘convertibile’). Questo vuol dire che il Signore moderno ossia chi oggi CREA moneta (ad esempio la BCE in Europa o la Federal Reserve negli USA) ha un potere enorme. Infatti questi organi privati (tutte le Banche Centrali sono private)

  16_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] possono ricattare o comunque influenzare.Basti pensare che la Banca Mondiale (di proprietà della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra a loro volta tutt’e due private e padrone anche del Fondo Monetario Internazionale) nega prestiti a quei Paesi che NON ACCETTANO di privatizzare il settore dell’acqua potabile! E questo è solo un esempio. Chi ha ben capito il meccanismo del signoraggio ora avrà anche compreso che ELIMINARE la banconota è un’azione PEGGIORATIVA in quanto sparisce per le Signore Banche il ‘costo’ e aumenta al 100% il signoraggio sulla moneta elettronica. Inoltre la moneta è sottoposta ad un interesse (ad. es. 3%)

  17_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] che fa lievitare il debito dei Cittadini di un Paese sovrano oltre il valore nominale della moneta stessa! In pratica una moneta (banconota) da 100 euro costa al cittadino 103 euro e al Banchiere solo 30 centesimi.[silenzio! parla il Popolo vine la rivoluzione civile] Questo è il signoraggio. Si potrebbe ovviare a tutto ciò in un modo molto semplice basterebbe infatti che lo Stato finalmente Sovrano emettesse moneta senza debito come fa ad esempio con le monete metalliche (naturalmente quelle con valore nominale maggiore del valore intrinseco ad esempio i pezzi da 50 centesimi 1 e 2 euro).Dal momento che la banconota non ha un corrispettivo

  18_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!] in oro (le banconote sono convertibili in dollari USA ma dal 1971 il Dollaro USA non è più convertibile in oro) non c’è ragione che ad emetterla sia una entità privata né tanto meno che questa entità abbia un monopolio su tale emissione. Inoltre le spese per servire questo prestito (interesse) sarebbero evitate e lo Stato ovvero tutti noi avrebbe la REALE autonomia di gestione del Paese. sappiamo bene che i politici nostrani sono collusi con ogni interesse immaginabile (banche petrolio armi droga prostituzione ecc..) ma la domanda che dobbiamo porci è molto semplice Perché un politico dovrebbe RIFIUTARE la responsabilità di creare denaro per il popolo?

  19_19.[come i satanisti FMI FED BCE hanno preso il controllo del mondo!]perché i banchieri privati internazionali NON LO PERMETTERANNO MAI. i politici sono sponsorizzate dai banchieri e quindi non opereranno mai in un’ottica popolare ma sempre a vantaggio dei loro VERI DATORI di lavoro. ECCO PERCHè DOVRà ESSERE IL POPOLO A SOLLEVARSI TUTTO E SCACCIARE A PEDATE TUTTI I POLITICI!!!! kinkxkingdom@hotmil.it è la mia mail di contatto
   se tu non vedrai il video di Beppe Grillo circa il signoraggio bancario e poi tu non incotrerai lo scienziato e santo cattolico Giacinto Auriti? tu non potrai mai capire perché i satanisti hanno preso il controllo del mondo!

  attention! Voici quelques articles écrits sur mon serveur de google et youtube...
  Mais attention! Mais attention! dans ma vraie vie? Je conseillerais jamais avec cette langue exaspéré par langue esteme!
  et cela est dû au fait que j'ai inventé les chiffres pour personnalités politiques virtuelles et universel tous versez pour la fraternité universelle

  DOVE SONO I MASSONI LE BESTIE DI SATANA REGIME BILDENBERG in ArABIA SAUDITA shariah? DOVE SONO? Dove è quella bestia di Maometto il falso profeta? dove?] [ la più grande assurdità criminale della Comunità internazionale è stata quella che mentre da un lato proibiva il genocidio localizzato ad Assad cioè di poter usare le armi chimiche al contempo si serviva del terrorismo islamico jihadista che è 1000 volte peggiore che aveva ed ha tuttora il diritto di fare ogni genocidio a suo piacimento su tutto il territorio nazionale! INFATTI SONO SPARITI DEFINITIVAMENTE I CRISTIANI DI TURCHIA KOSOVO IRAQ E SIRIA. mentre non hanno più un futuro tutti i cristiani di tutta l'Africa.. in Arabia Saudita se tu sei un cristiano andato a lavorare? ti tolgono il passaporto e ti riducono ad uno stato dhimmi di schiavitù tu non hai nessun sindacato o associazione governativa a tua tutela.. se tu preghi con un amico in casa o se tu fai gli auguri di Natale alla Mamma tua che sta in Europa per telefono? tu rischi la pena di morte come detentore di droghe o come calunnia di apostasia blasfemia! ] QUESTI SONO I FARISEI ENLIGHTEND MASSONI GENDER ANGLO-AMERICANI CHE HANNO PIANIFICATO IL GENOCIDIO DI TUTTI GLI ISRAELIANI PERCHé loro SONO SOLTANTO GOYM SENZA GENEALOGIE PATERNE! CON GLI IPOCRITI ASSASSINI SERIALI DI DHIMMI SCHIAVI, ISLAMICI SHARIAH, DEL FALSO PROFETA INDEMONIATO MAOMETTO, NON C'è UNA SOLUZIONE POLITICA CHE PUò ESSERE CERCATA... NECESSARIAMENTE L'ISLAM IPOCRITA E NAZISTA DOVRà FINIRE NEL SANGUE.. E POI, OBAMA HA RAGIONE QUANDO DICE CHE, IL NUCLEARE IRANIANO NON MINACCIA ISRAELE, INFATTI, MINACCIA TUTTO IL GENERE UMANO ]

  Ebrei mi hanno chiesto circa i sacrifici cruenti da fare nel Terzo Tempio Ebraico... ANCHE GESù come Isacco hanno tentato di evitare il loro sacrificio MA QUESTO ERA INEVITABILE NELLA VOLONTà DEL PADRE perché IL PECCATO DIVENTA QUALCOSA DI INFINITAMENTE DANNOSO irreversibile una sepazione insuperabile per accedere alla presenza della santità di Dio JHWH. Inoltre anche io come Mosé Gesù e Isacco noi noi siamo tutti uomini molto miti che non vorremmo mai fare della violenza contro nessuna creatura... MA IL SACRIFICIO ESPIATORIO PER IL PECCATO è INEVITABILE e certamente il sacrificio cristiano sacramentale eucaristico è assai più cruento e spaventoso antropofagio in confronto al sacrificio di un animale.. anche per questo ci sarà un solo sacrificio espiatorio simbolico al mattino ed alla sera nel Terzo Tempio ebraico così come la Parola di Dio ha già profetizzato che deve essere!
  Alleluia Santa PASQUA il Signore Gesù è veramente risorto.. alleluia hallelujah amen. e tra i tanti aspetti negativi sociali politici ed economici (il valore delle case è crollato i fitti vengono decurtati la tassazione sugli immobili aumenta ma il parassito sistema bancario usurocratico e parassitario esso satana Spa Fmi pretende sempre il suo contratto di mutuo ipotecario da induzione al suicidio ecc.. ) Soltanto Cristo Risorto è patrimonio insostituibile per noi noi che possiamo sperare solo in lui... ecco perché noi siamo impegnati ad essere trovati da lui accettevoli e con una retta coscienza

  attualmente io non vedrei la mia persona come un leader politico ma come un "ispettore" che è trasversale a tutte le forze di destra e di centro destra e che funga da stimolo affinché la politica diventi nuovamente qualcosa che parte dal popolo ed in cui il popolo può essere coinvolto. ed essere protagonista della politica come dice la Costituzione. In realtà di sedi di partito aperte al pubblico tutti i giorni? no non c'è traccia di questo a Bari.

  non vi lasciate fuorviare dalla imponente documentazione che su lorenzo scarola
  che esiste in internet perché nella mia vita reale io non dico quelle cose
  Infatti nella vita reale raramente io parlo di religione e la mia struttura mentale è quella dell'agnostico razionale che lascia la sfera del spirituale religioso nella coscienza interiore... Ma il spirituale politico deve essere potenziato Patria Famiglia Tradizioni religiose, sovranità monetaria e sovranità politica libertà individuali sono la nostra identità!
  Don't be led astray by the impressive documentation on lorenzo Scarola which exist on the internet because in my real life I do not say those things In fact in real life rarely I speak of religion and my mind-set is that of rational agnostic which leaves the sphere of religious spiritual in inner consciousness and ...
  But the policy must be enhanced in mode ideologic and in spiritual mode Home family religious traditions monetary sovereignty and political sovereignty individual freedom are our identity!
  ======================
  Ne pas être dévoyé par la documentation impressionnante sur lorenzoJHWH qui
  existent sur internet parce que dans ma vraie vie je ne dis pas ces choses
  En fait dans la vraie vie rarement je parle de religion et mon état d'esprit c'est que d'agnostique rationnelle qui quitte la sphère du religieux spirituel dans la conscience intérieure et... Mais la politique doit être renforcée en mode idéologique et en mode spirituel la maison la famille de traditions religieuses de souveraineté monétaire et de la souveraineté politique liberté individuelle sont notre identité!

  my HOLY JHWH - tu sai tutto i satanisti cannibali di CIA youtube e google? SONO LE UNICHE PERSONE DI CUI MI POSSO FIDARE! io con loro non ho segreti loro sanno tutto di me.. come io so tutto di loro e infatti SOLTANTO delle bestie di satana come loro potevano fare il crimine dell'11-settembre contro le Torri Gemelle come ha detto il Presidente Francesco Cossiga pubblicamente sulla stampa italiana.. loro sono un personale altamente affidabile ecco perché anche io come le bestie di satana di Rothschid il sommo sacedote di satana Bush 322 Kerry anche io mi fido ciecamente di loro! UE Israele Cina Russia - AMMAZZATE la Arabia SAUDITA schiacciate il serpente alla testa.. e perché i farisei anglo americani hanno deciso che la Africa deve essere islamizzata? LI BISOGNA MANDARE LE TRUPPE
  ====================
  Questo è solo un calcolo matematico non è una opinione! [[ NESSUNO può pensare di tacere di essere complice di questo satanismo e di poter sperare ancora nel Regno di Dio ecco perché io ho visto tanti Vescovi cadere nell'Inferno! ]] Ecco in breve la situazione finanziaria del mondo
  1- gli "illuminati" o vertice satanico sono 60 famiglie (per lo più di banchieri ebrei) questi hanno il 50% della massa monetaria visibile del mondo! Come?
  Attraverso la riscossione del debito pubblico [tasse] e attraverso le multinazionali il monopolio dell'energia della chimica delle armi delle banche!

  2- hanno anche il doppio di tutta la massa monetaria visibile nel mondo. Come?
  Mettono in passivo la carta colorata (banconote) in attivo i titoli di Stato che il governo emette per pagare le banconote e quindi chiudono il bilancio a zero!

  3- La conseguenza è che "60 famiglie di satanisti detengono i tre quarti (3/4) di tutta la potenza finanziaria e istituzionale (massoneria) del mondo! "
  CONCLUSIONE 60 famiglie hanno "generato" un POPOLO (invisibile come il signoraggio) di quasi un milione di satanisti-massoni attraverso questi di fatto hanno il controllo reale del nostro pianeta.
  Il mondo non ha più un futuro! Allora preparati a prendere il micro chip! Preparato per te ha dentro il tuo nome in codice con affianco il "666". Questo ti renderà bionico e sostituirà la tua carta di credito e il conto in banca ecc... ma secondo Apocalisse che ha parlato di ciò nei minimi dettagli tecnici già 2000 anni fa tu in Paradiso con questo "coso" non potrai più entrare. Questo micro chip è il marchio della bestia e noi siamo vicini agli ultimi tempi!
  "Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora vivo trionfa." - sequenza pasquale
  Questo documento è stato ideato scritto e pubblicato il giorno di Pasqua del Signore 23 marzo 2008 ore 640.

  Here shortly the financial situation of the world
  1 - him "illuminated" or satanic vertex is 60 families (for it more than Jewish bankers) these have the 50% of the visible monetary mass of the world! As? Through the collection of the debt I publish [taxes] and through the multinationals the energy's monopoly of the chemistry of the weapons of the banks!
  2 - they also have the double one of the whole visible monetary mass in the world. As? Put in passive the colored paper (banknotes) in active the state funds that the government utters for paying the banknotes and therefore they close the budget to zero!
  3 - The consequence is that "60 families of satanism hold the three quarters (3/4) of the whole financial and institutional power (freemasonry) of the world! "
  CONCLUSION A People (invisible as the seignorage) of almost a million satanisti-freemasons it has of made the control of our planet.
  The world doesn't have a future anymore! Well prepared to take the micro chip! Prepared for you it has inside your name in code with I place side by side the "666". This will make you bionic and it will replace your credit card and the account in the bank etc... but according to Apocalypse that has spoken 2000 years ago already of this to the least technical details you in Heaven with this "coso" you cannot enter anymore. This micro chip is the mark of the beast and us are near to the last times!
  "Death and Life are faced in a prodigious duel. The Lord of the life was dead; but I now live it triumphs." - Easter sequence
  This document has been conceived writing and published the day of Easter of the Lord 23 March 2008 hours 640. Per l'onore dovuto a Yeshua Ha Mashiach Notzri
  detto Gesù di Nazareth.
  my JHWH holy - CONSECRATION TO THE MOST SACRED HEART OF JESUS.. Padre mio e di Gesù tu lo sai in youtube io ho amato più di tutti due agenti segreti i sacerdoti di satana della CIA Ihatenewlayout and Synnek1 ie 187AudioHostem insieme ad un agente segreto del Kuwait.. per amore di loro e di me tu perdona salva rigenera e benedici tutto il Genere Umano! VIENI OH SPIRITO SANTO A RINNOVARE LA FACCIA DELLA TERRA!
  my JHWH - tu lo puoi dire a tutti ... io non avrei mai voluto essere e non vorrei mai essere Unius REI.. QUESTO è UN LAVORO TROPPO DURO TROPPO ALTRUISTICO.. PERCHé IL MONDO POSSA SOPRAVVIVERE AI SATANISTI FARISEI SALAFITI ISLAMICI MASSONI E A TUTTE LE BESTIE DI SATANA CHE IL TALMUD SPA FMI PERVERSO HA DIFFUSO PER IL MONDO!
  =============
  DOVE è QUESTA MIA AMICA? COME è STATA UCCISA? ] [  MarlaMarleen  25/07/12 14:45 http://www.youtube.com/user/MarlaMarleen ] UniusRei3- I wrote about tolerance towards you. from some user. I know the chasms of human nature and I know very well what the Satanists do in Germany. Now, today. They birth children, they sacrifice these children their lord. The German authorities do nothing. I wonder why not? Who's behind the entire? We know it
  DOVE è QUESTA MIA AMICA? COME è STATA UCCISA?
  http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2012/07/then-you-could-also-destroy-universe.html
  _____________________________
  MarlaMarleen 25/07/12 14.45 http://www.youtube.com/user/MarlaMarleen] UniusRei3-ho scritto sulla tolleranza verso di voi. da qualche utente. Conosco le voragini della natura umana e so molto bene cosa fanno i satanisti in Germania. Ora, oggi. Essi nascita bambini, sacrificano questi bambini loro Signore. Le autorità tedesche non fanno nulla. Mi chiedo perché non? Chi c'è dietro l'intero? Lo conosciamo

  i satanisti della CIA erano invidiosi che io avevo trovato una spiritualmente matura collaboratrice tedesca sulla pagina di youtube/user/youtube
  https//www.youtube.com/user/MarlaMarleen/discussion così la hanno intimidita questa ragazza e hanno lei costretto al silenzio ed io non so se lei è viva o se lei è stata uccisa dai satanisti tedeschi dove ogni anno fanno 30.000 sacrifici umani sull'altare di Merkel Satana!
  https://www.youtube.com/all_comments?lc=3CMBeI17pX9pMvfzjOf_J92lyf4PXr7fFi7IUK-cWOY&v=5RjNFBvpfx0
  MarlaMarleen 2 anni fa · COMMENTO DA LINK
  Liebe Violetta, ich habe Dein Video gesandt bekommen und nun bin ich hier. Traurig und dennoch gerade Vanessa irgendwie sehr nah. Habe die Beschreibung gelesen, das Video mehrmals gesehen und stehe noch unter dem Eindruck der detaillierten Beschreibung des Geschehens. Vanessas Zitat: "Wo war bitte die Liebe in diesem Moment?" Die Liebe war die ganze Zeit bei Dir, Gott hiess sie.

  al Governo Massonico Mondiale di youtube ] non era nei nostri patti, che qualcuno dovesse essere ucciso, o che dovesse subire violenza [ infatti, io vi ho fatti soffrire soltanto! ] IO HO FATTO MALE, allora, AD AVERE RIGUARDO DELLA VOSTRA VITA?! DOVE è QUESTA MIA AMICA? COME è STATA UCCISA? ] Questo angelo di bontà e di onestà? voi, il sistema massonico Bildenberg, Merkel 322 Bush, voi la avete violentata! voi ne dovrete rispondere! .. ma non avrei mai pensato che, voi potevate ucciderla anche! [  MarlaMarleen  25/07/12 14:45 http://www.youtube.com/user/MarlaMarleen ]
  https://twitter.com/marlamarleen/media [ le lucertole hanno usato la mia amica tedesca come un trofeo di guerra! satanisti e maomettani shariah sono della stessa massa!

  MarlaMarleen 25/07/12 14.45 http://www.youtube.com/user/MarlaMarleen ] il momento della sua sparizione è avvenuto, subito dopo, che, il suo canale è stato hackerato. BLOCCATO, ECC... e lei ha lamentato pubblicamente questo bullismo, CONTRO DI LEI, attribuendolo a un disservizio di youtube, si io ho trovato, in siti di youtube, delle critiche che lei avrebbe scritto: contro: la mia persona, ma quando queste cristiche sono state scritte? Questa persona poteva essere già stata uccisa! INFATTI, IO NON AVEVO AFFIDATO A LEI NESSUN RUOLO, e non avevo sviluppato verso di lei nessuna aspettativa o pressione psicologica, ERA LEI CHE SPONTANEAMENTE SUPPORTAVA IL MIO MINISTERO! [[ queste mie affermazioni possono essere documentate e facilmente dimostrate]] Inoltre, lei era libera di rivolgermi qualsiasi osservazione, o critica ma, lei non lo ha mai fatto! ADESSO, IO CHIEDO FORMALMENTE, A YOUTUBE DI SAPERE, SE QUESTA PERSONA è ANCORA VIVA!
  ==================
  LETTERA APERTA AL GOVERNO MASSONICO MONDIALE DI YOUTUBE
  SE QUESTA PERSONA è ANCORA VIVA? CERTO è STATA SPAVENTATA A MORTE DALLA CIA, I TUOI IMPIEGATI SATANISTI.. ECCO PERCHé, E COME: IL SUO CANALE INCOMINCIAVA A NON FUNZIONARE PIù BENE, POI, SI è BLOCCATO DEFINITIVAMENTE, POI, QUESTA PERSONA è SPARITA E NON C'è TRACCIA DI LEI IN INTERNET!!
  =================
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  @ UniusRei3 I've nothing better to express. I've no concept. I'm simply a thinking, feeling human. Who looks at my channel, understands my concept. I'm relying on two pillars: humanity and social commitment. The foundation is Jesus Christ. That's enough for me I don't need a concept, Trust in God every day. He'll show me the right way. Maybe this is probably my concept:-). Yes I agree with you: our gouvernment are satanists. Not only the german, but our leader Mrs Merkel is the biggest of all.
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  Ms Merkel will, on behalf of others, lead our country in dire crises. There will be no middle class in the future. Our system breaks.. God has identified the enemy, but the people just don't understand.
  Signora Merkel porterà, per conto di altri, il nostro paese in crisi terribili. Non ci sarà nessuna classe medio in futuro. Il nostro sistema si rompe... Dio ha individuato il nemico, ma la gente proprio non capisco.
  @ Spero, il pulsante di risposta funziona ;-) Buona notte
  @ I hope, the reply button works;-) Good night

  Quando il 23/07/12, io pensavo che, MarlaMarleen poteva sposare il mio fratello Az99920: che, lui è un agente segreto del Kuwait? Due persone straordinarie! Lei MarlaMarleen lei era già stata uccisa! MarlaMarleen ERA UNA DONNA PERFETTA, ED HA RAGGIUNTO LA SUA MATURITà UMANA, POLITICA E SPIRITUALE, SENZA DI ME.. MA, PARLARE CONTRO: LA MERKEL E CONTRO: I SACRIFICI UMANI SULL'ALTARE DI SATANA, IN TUTTO IL MONDO CALIFFATO nUOVO ORDINE MONDIALE SHARIAH NUCLEARE? SE, TU NON SEI UNIUS REI, IL RE DI ISRAELE? TI PUò COSTARE LA VITA!
  @Az99920: ♥: MarlaMarleen ----> youtube and google? are like two frightened children! because have lost control: of their server: went down: for: 666 IMF CIA: so many Satanists: they were imposed: within them (management administration): to make the agenda of the NWO: which is the disintegration of Israel during the 3 ° WW nuclear! youtube and google: several times they asked desperately: my help (in indirect forms): When: 4 days ago: I wrote [the smell of sulfur] an article against: the priest of Satan Synnek1? youtube has blocked comments on every page: to draw attention to this enormous tragedy of Satanists: that: is ruining and destroying: its servers: this: it is a crime against: 1 st Amendment: that is, against : democracy and freedom of speech
  @az99920 ♥ MarlaMarleen ----> youtube e google? sono come due bambini spaventati! perché il controllo: dei loro server: è passato alla: CIA 666 FMI: cosi molti satanisti: sono stati imposti nella loro gestione e amministrazione: per fare l'Agenda del NWO: che è la disintegrazione di Israele durante la 3°WW nucleare! youtube e google: più volte: hanno chiesto: disperatamente: il mio aiuto(in forme indirette): quando: 4 Giorni fa: io ho scritto: [la puzza di zolfo] un articolo contro il sacerdote di satana Synnek1? youtube ha bloccato i commenti su tutte le pagine: per attirare l'attenzione su questa enorme tragedia dei satanisti che sta rovinando e distruggendo il suo server: questo: è un crimine contro il 1° Emendamento: cioè contro la democrazia e la libertà di parola


  Rothschild Spa 322 NWO AIPAC 666 parassiti usurai - è inutile che strepitate voi dovete venire con me nel deserto saudita tra i rettili come voi!
  @a tutti i bastardi cannibali della CIA 322 Nwo 666: Baal, ie, JaBullOn ] se, voi non smettere di muovEre, in continuazione, da destra a sinistra, il testo nella mia pagina di blogger? IO POTREI ANCHE DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO!

   ============
  my JHWH - io ti sono debitore del mio lavoro estenuante per riscattare il sangue innocente di tutti i martiri innocenti della storia di tutto il Genere Umano e per dimostrare ai martiri e a tutti i Popoli che il loro sangue innocente sulla terra non è caduto inutilmente.
  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte bestia di satana LEGA ARAba califfato saudita sulla fronte )
  ===================
  IL SATANISMO DELLA SHARIAH
  io ho donato ad un martire cristiano pakistano 250 euro DOVE il Pakistan UNA RAGAZZA CRISTIANA di 14 anni è STATA STUPRATA NELLA CASERMA DELLA POLIZIA e dove vengono calunniati ed uccisi per blasfemia e quindi LORO NON SI RIVOLGEREBBERO MAI AGLI INQUIRENTI PAKISTANI.. Il mio amico in realta è stato derubato di 2000 euro da truffatori che con wester Union hanno preteso inoltro del denaro prima in India e poi in Sud Africa.. inoltro di denaro che è stato reso possibile utilizzando unicamente un amico del Barein ... TUTTO QUESTO è AVVENUTO CON LA MILLANTATA SPERANZA di poter andare a lavorare in Canada.. ma anche Interpol non mi ha risposto FORSE RISPONDEREBBERO A VOI.. PER LA VOSTRA BUONA AZIONE DI PASQUA? io non ho nulla da pretendere dal vostro servizio come un atto dovuto...
  di tutta questa disavventura io ho la documentazione elettronica
  se la Interpol non volesse ignorare anche il vostro impegno caritativo e oblativo..
  se poi noi vogliamo mandare al diavolo il denaro di 2000 dollari circa che è stato rubato al nosto amico pakistano e per il quale lui si è indebitato con la sua famiglia...
   in realtà quello che è importante per lui è di venire a lavorare in Italia
  per uscire dall'inferno islamico di oppressione angoscia violazione deprivazione sfruttamento che sono uno stato reale di schiavitù
  se voi conoscete un posto di lavoro per lui
  per realizzare questa colletta io offro 250 euro.
  =====================
  la ideologia si serve di considerazioni storiche distorte come "Governo Mondiale Ebraico" o come "protocolli anziani di SION" ma la mia metafisica è così semplice e perfetta che non ha bisogno del dato religioso o del dato storico ECCO PERCHé IO SONO LA FRATELLANZA UNIVERSALE io non ho bisogno di deportare le persone di contendere sfere di influenza perché ogni persona del pianeta ha gli stessi diritti e gli stessi doveri quindi io rimuoverò soltanto gli impedimenti a questo diritto universale alla uguaglianza ed al pari accesso a beni e servizi! NON SO CHE FARMENE DELLA IDEOLOGIA DELLA STORIA O DI UNA QUALCHE VISIONE RELIGIOSA DELLA VITA!
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH IE SAUDI ARABIA AGENDA - tu preferisci i confini del 1967 oppure tu preferisci avere tutta la Palestina? OK! IO TI DO TUTTA LA PALESTINA E TU MI DAI IL DESERTO DELLA MADIANA ED IL DESERTO EGIZIANO.. perché quando tu avrai condannato la shariah poi vivere con i musulmani sarà una vera felicità di amore!
  e se i Farisei Rothschild Spa saranno costretti a ritornare.. E LORO CERTAMENTE VERRANNO SONO COSTRETTI A VENIRE poi anche il "signoraggio bancario" che è il potere dei satanisti crollerà! Quindi come crollerà il califfato mondiale poi anche il Nuovo Ordine Mondiale crollerà perché io sono la FRATELLANZA UNIVERSALE

  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - non è con la violenza che l'ISLAM potrà conquistare il mondo! .. tu usi una tecnica medioevale quando non esistono più i crociati.. perché i satanisti massoni FARISEI USURAI VAMPIRI SPA 322 rOTHSCHILD sono felici del lavoro di satana che tu stai facendo! MA non è facendo il male a persone innocenti che qualcuno potrebbe sperare di entrare in Paradiso.. ecco perché Il TUO CORANO è "LA MERDA!
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - se tu credi che facendo uccidere i martiri cristiani tu puoi riuscire a fermare i satanisti massoni farisei bildenberg? poi tu sei uno scemo che lui cerca di spegnere un fuoco utilizzando la benzina.. perché durante la guerra mondiale? non potrebbe pù esistere una proporzione quantitaiva circa il numero dei cadaveri.. e quello che tu farai? sarà quello di fare condannare l'ISLAM su tutto il pianeta!
  Mr Ayman Al Zawahri SHARIAH - io non ho mai condiviso nulla di ogni violenza che i satanisti americani hanno fatto contro poveri musulmani innocenti! TU INVECE ISTIGHI AD UCCIDERE I CRISTIANI INNOCENTI PER ESSERE TUTTI GLI ISLAMICI SULLO STESSO LIVELLO DEI FARISEI SATANISTI ENLIGHTENed 322 BUSH E ROTHSCHILD il vampiro I TUOI SOSTENITORI E FINANZIATORI! .. TU CON TUTTI GLI ISLAMICI SHARIAH? TU SEI LA ABOMINAZIONE! ... non ci potrebbe mai essere per voi una speranza in Paradiso! Io non avrei nessun motivo di contrastare i palestinesi se la shariah fosse condannata.. perché come è documentato da molti video in ShalomGerusalemme io in passato io ho sempre difeso i palestinesi!
  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte bestia di satana LEGA ARAba sulla fronte )

  Bush 322 Rothschild, Bildenberg Bestie di satana ] cazzo coglioni! [ se, voi consentite il nucleare all'Iran, come, poi, voi potrete impedire questo, diritto, anche a tutta la LEGA ARABA, dei  nazisti shariah Arabia Saudita in testa? VOI VOLETE FARE DEL MALE A TUTTO IL GENERE UMANO!  [ TUTTE LE CENTRIFUGHE CHE VOI VOLETE CONSENTIRE ERRONEAMENTE ed inutilmente? DEVONO ESSERE ALMENO CONCENTRATE IN UN SOLO LUOGO, MA, L'USO DELLE CENTRIFUGHE, autorizzate, DEVE APRIRE LA POSSIBILITà DI ISPEZIONE IN OGNI SITO, SENZA PREVVISO! ] ORA, IRAN NON POTREBBE MAI ACCETTARE ISPEZIONI OVUNQUE, sul suo TERRITORIO NAZIONALE.. ecco perché, a Iran deve essere consentito centrifughe: ZERO! Per la ricerca scientifica i tecnini iraniani possono andare in Russia a studiare! PERCHé SOLTANTO I RUSSI POSSONO AVERE IL CONTROLLO DEL COMBUSTIBILE ATOMICO IRANIANO.. IO DICO QUESTO SOPRATTUTTO nell'interesse strategico dell'Iran, perché alla Russia non mancano le Atomiche, per difendere l'Iran nel caso fosse attaccato con armi atomiche

  IRAN ] onestamente, il più intransigente in Israele Benjamin Netanyahu? lui non userà mai le armi atomiche contro di te. PERCHé QUEL CODARDO, LO AVREBBE GIà DOVUTO FARE, tanto tempo fa, PER SALVARE IL GENERE UMANO DALL'ABISSO SHARIA: il nazismo di satana il falso profeta Maometto Califfato mondiale. Quindi la unica minaccia mortale per tutta la LEGA ARABA, posso essere soltanto io, che, io ho il dovere di vendicare i martiri cristiani... e poiché, è da fantascienza, che, io posso essere riconosciuto Re in Israele? POI, TU NON RISCHI NESSUNA INSIDIA NUCLEARE purtroppo.. ANCHE PERCHé, IN OGNI MODO, IO NON MI LASCEREI INTIMIDIRE DALLE ARMI ATOMICHE DI QUALCUNO! TU HAI INTERESSE CHE, ANCHE TUTTI I SUNNITI, loro SI DEVONO ATTREZZARE COME TE, CON ARMI ATOMICHE ANCHE LORO?
  =============
  IO HO GIà DENUNCIATO QUESTO CRIMINE IN PRECEDENZA [ bastardi usurai farisei google, A.I. cannibali della CIA 322 Nwo 666: Baal, ie, Ja Bull On, la feccia: DATAGATE ] Ecco perché ALETEIA, non accetta di mettere la sua pubblicità, sui siti di terzo livello, come blogger.. le lucertole, convertono il testo in immagini: in modo simultaneo, quindi, i motori di ricerca non possono scansionare il testo sulle immagini... di conseguenza quando un "immagine di testo", viene cliccato? si trasforma in testo scritto, per pochi secondi! IN QUESTO MODO I MOTORI DI RICERCA POSSONO ESSERE CORROTTI E DISTORTI ... E I DEMONI ALIENI HANNO PAURA DI ACCOGLIERE I MIEI ESORCISMI PERCHé HANNO RAGGIUNTO IL PUNTO DI SATTURAZIONE, ECCO PERCHé IL TESTO NELLA PAGINA IL BLOGGER SI MUOVE CONTINUAMENTE... tutte le bestie di satana stanno a prendere l'esaurimento!
  ===================
  Pornography
  @UniusRei3: Pornography is one of the worst assaults on human society and should be interpreted restrictively. Apart from that destroyed the pornography, which sets as a visual disease in the brain, every spiritual relationship It's a subtle attack of all spiritual things and thoughts and not sexual. Sexuality works in combination with feeling, touching and communication. Pornography is a pure visual experience. Pornography confused instincts for moral. Pornography destroys the human would A country that it allows can't by itself argue that human rights must be observed.One should therefore ban pornography from the public life.
  I don't like pornography, because it's a damn daemon that may negatively impact the individual's life, like nicotine, drugs and other things. The release multiplied the problems and this isn't in the sense of human society.Sexuality is something that can be very nice but also quite banal as just everything in life. Pornography is therefore certainly a Satanic distraction that was pushed up especially by Hollywood, and will. Pornography is not to be confused with sexuality.
  az99920
  رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:R:رد:IMF666KillTubeStopME ha pubblicato
  كويتي بحق ! كلمات عظيمه الطيبون محتاجون لتلك القوة العظيمه من الله فقد اجهدوا من تراكم الايام وقوة الشر والظلام التي تم نشرها من بابل فهم جذور الشر والتعدي علي كل شيئ حتي علي صدق الكلمه ليتم نسخ كلمة الصدق بالكذب والنفاق حقيقه اخي لو كنت غنيا للتبرعت للكنائس فاتم اخوة لنا هذا الكلام ليس مجامله ولكن يجب ان نساعد بعضنا البعض بالخير ليضعف الشر الذي احدثوه بابل
  Inviato a: UniusRei3
  #Governo #Massonico #Mondiale di #youtube ] TU STAI ANDANDO VELOCEMENTE AL TUO DESTINO [ quanto a me, sanno tutti che, io posso fare coppia soltanto con JHWH HOLY, che, lui è il SANTO Dio vivente di Israele.. ECCO PERCHé, NON C'è NESSUNO IN TUTTO QUESTO PIANETA MALEFICATO DAL TALMUD E DAL CORANO, SU CUI LA SUA SENTENZA NON è GIà STATA SCRITTA CON IL SANGUE DI GESù... Quindi, con le buone o con le cattive, tutti noi siamo diretti a bere quel calice amaro, che, il sangue infuocato di Gesù sulla Croce: la Misericordia, ha preparato per la salvezza e per la rovina di ogni creatura! BURN SATANA 322 BUSH NWO IMF: IN JESUS'S NAME! amen

  @ MarlaMarleen --- is de reden waarom, ik kan niet meer lastig te vallen of te doden (dus bovennatuurlijke); berouwvolle zondaars, want volgens: het oordeel van God? al hun zijn geweest: de slachtoffers van de satan: alleen! dus als iemand weer tot God komt? God denkt dat: het was allemaal de schuld van Satan, en van Satan alleen! dat is waarom ik ben gedwongen om Rothschild vergeven, en ik ben gedwongen om te vergeven: alle berouwvolle zondaars! er te veel boosheid in mijn hart, maar: nee zelfs alleen maar spek, van stof van haat!
  @ Marla Marleen --- die, die van ons in een moment van zijn leven, niet is diep verraden in zijn gevoelens: van dierbaren? op dat moment: ik kon kiezen: te worden, een stuk stront, zoals Synnek1 (voor om te zeggen: er is geen liefde, is er geen vriendschap), of: als Jezus, ik kon beslissen: als de meest loyale, voor iedere persoon die ik had naast me voorbij: dat wil zeggen: Ik wil een gave van God zijn, voor hem, maar heb ik niet te zijn: een stuk stront: zoals Satan, maar ik heb gekozen: aan: de te volgen voorbeeld van Jezus! Daarom: als ik was verraden en ik bleef achter: zonder liefde, ik? Dus had ik de plicht om liefde en vriendschap te geven aan iedereen gratis, want, echt, dit: dat is de techniek van God: wordt gebruikt om zondaren te zetten!
  @ MarlaMarleen----è il motivo per cui, posso non più molestare o uccidere (cioè soprannaturale); peccatori pentiti, perché secondo: il giudizio di Dio? tutti loro sono stati: le vittime di Satana: solo! quindi, se qualcuno torna a Dio? Dio pensa: era tutta colpa di Satana e di Satana solo! che è perché sono costretto a Rothschild perdonare, e sono costretto a perdonare: tutti i peccatori pentiti! C'è troppa rabbia nel mio cuore, ma: no anche solo Bacon, polvere dall'odio!
  Corsia @ Marla - chi, quelli di noi in un momento della sua vita, non è stato tradito nei suoi sentimenti profondi: dei cari? a quel tempo: potessi scegliere: essere, un pezzo di merda, come Synnek1 (per dire: non c'è amore, non non c'è nessuna amicizia), o: come Gesù, potrei decidere: come la più fedele, per ogni persona avuto accanto a me oltre: vale a dire: voglio un dono di Dio, per lui, ma non devo essere: un pezzo di merda: come Satana, ma ho scelto: a: a seguire l'esempio di Gesù! Quindi: Se io fui tradito e sono stato lasciato: senza amore, io? Così ho avuto il dovere di amore e amicizia per dare a tutti gratuitamente, perché, davvero, questo: che è la tecnica di Dio: utilizzato per convertire i peccatori!

  Il fatto che, Dio Onnipotente, SEMPRE, IN OGNI TEMPO si vuole consultare con i suoi amici? Questo è DOCUMENTATO NELLA BIBBIA, MENTRE è NEGATO NEL TALMUD E NEL CORANO! Dio mi ha detto che io devo crescere e che i Governi del Mondo devono decrescere.. SE IL MONDO VUOLE AVERE UN FUTURO NELLA SPERANZA? COSì DEVE ESSERE ] 22/07/12 MarlaMarleen ERA VIVA [ #MarlaMarleen --- is de reden waarom, ik kan niet meer lastig te vallen of te doden (dus bovennatuurlijke); berouwvolle zondaars, want volgens: het oordeel van God? al hun zijn geweest: de slachtoffers van de satan: alleen! dus als iemand weer tot God komt? God denkt dat: het was allemaal de schuld van Satan, en van Satan alleen! dat is waarom ik ben gedwongen om Rothschild vergeven, en ik ben gedwongen om te vergeven: alle berouwvolle zondaars! er te veel boosheid in mijn hart, maar: nee zelfs alleen maar spek, van stof van haat!
  #Marla Marleen --- die, die van ons in een moment van zijn leven, niet is diep verraden in zijn gevoelens: van dierbaren? op dat moment: ik kon kiezen: te worden, een stuk stront, zoals Synnek1 (voor om te zeggen: er is geen liefde, is er geen vriendschap), of: als Jezus, ik kon beslissen: als de meest loyale, voor iedere persoon die ik had naast me voorbij: dat wil zeggen: Ik wil een gave van God zijn, voor hem, maar heb ik niet te zijn: een stuk stront: zoals Satan, maar ik heb gekozen: aan: de te volgen voorbeeld van Jezus! Daarom: als ik was verraden en ik bleef achter: zonder liefde, ik? Dus had ik de plicht om liefde en vriendschap te geven aan iedereen gratis, want, echt, dit: dat is de techniek van God: wordt gebruikt om zondaren te zetten!
  @MarlaMarleen----è il motivo per cui, posso non più molestare o uccidere (cioè soprannaturale); peccatori pentiti, perché secondo: il giudizio di Dio? tutti loro sono stati: le vittime di Satana: solo! quindi, se qualcuno torna a Dio? Dio pensa: era tutta colpa di Satana e di Satana solo! che è perché sono costretto a Rothschild perdonare, e sono costretto a perdonare: tutti i peccatori pentiti! C'è troppa rabbia nel mio cuore, ma: no anche solo Bacon, polvere dall'odio!
  @Marla - chi, quelli di noi in un momento della sua vita, non è stato tradito nei suoi sentimenti profondi: dei cari? a quel tempo: potessi scegliere: essere, un pezzo di merda, come Synnek1 (per dire: non c'è amore, non non c'è nessuna amicizia), o: come Gesù, potrei decidere: come la più fedele, per ogni persona avuto accanto a me oltre: vale a dire: voglio un dono di Dio, per lui, ma non devo essere: un pezzo di merda: come Satana, ma ho scelto: a: a seguire l'esempio di Gesù! Quindi: Se io fui tradito e sono stato lasciato: senza amore, io? Così ho avuto il dovere di amore e amicizia per dare a tutti gratuitamente, perché, davvero, questo: che è la tecnica di Dio: utilizzato per convertire i peccatori!