200.000 human sacrifice on altair of satan

[ఆ భయంకరమైన వంచన, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ తెలిస్తే: ఆ: సిరియన్ విప్లవం: అది హైజాక్ జరిగింది: అల్ Queda:: మొదలు నుండి: ఎవరు చేస్తున్నారు: జిహాద్: ఇవి సౌదీ అరేబియా (మీరు పొందుటకు అది), యొక్క salfiti ద్వారా లో సామ్రాజ్యవాదం సౌదీ అనుకూలంగా: మరియు పాలనను వద్ద, అడ్డుకున్నట్లు: istitutional సంభాషణ ఏ అవకాశం] Terzi, (స్వయంగా అమెరికా సంయుక్త NATO) మరొక ప్రమాదం వ్యతిరేకించారు ఉంది: పాలనను'' విధించటంతో హింస వాతావరణం తీవ్రవాద అత్యంత అనుకూలమైన పరిస్థితులను ఏర్పాటు అని సంస్థలు. (కేవలం ఏమీ బయటకు పుట్టగొడుగులను వంటి: గాని ఉదయం ఫ్రాస్ట్ గా) దేశంలో రూట్ పడుతుంది: Jihadi సంస్థలు ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి పౌర యుద్ధం పరిస్థితులు సృష్టిస్తుంది ఎటువంటి సందేహం ఉంది,,'' విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క యజమాని చెప్పారు. Assad ఓడిస్తే ఉంటే? అన్ని రసాయన ఆయుధాలు Salafist అల్ ఖైదా తీసుకోవలసిన మరియు ప్రపంచ చూపుతుంది!
 • @IMF FED ECB NWO, PedoRandallRapeKids9, IhatenewLayout, synnek1, ie all 666 shit: priests cannibal for do 200.000 human sacrifice on altair of satan, ie, all criminal CIA master of youtube, administrators, of Obama, in youtube: for the destruction of Israel, I has wanted close the page of youtube, and if you reopen it again? you will repent, ofcourse, again!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  [Obama destoy the power of your satanists, on all internet] you are against Israel, and for destruction, of too many christians channels [are Satanists who have taken control of youtube and google, it is true: "translate . google":do translations arbitrary: it is the artificial intelligence(A.I.) of aliens tecnology ] MarlaMarleen has posted a comment 1 day ago. Good morning UniusRei3. I can not comment on Certain videos. But not always Yesterday, YouTube Has not approved 7-8 comments of mine. It was not spam, but originals :-) I use the translator rare. Often he disfigures the sense. I do not know what I'll think of all. The thing with the real names disturbs. Not personally by myself. But it's incredible to interference with private life. YouTube is a stooges of Google. But who's in fact behind Google? Now I must to work. About "Your thoughts are the architects of your destiny".
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  [Obama destoy the power of your satanists, on all internet] you are against Israel, and for destruction of too many christians channels [are Satanists who have taken control of youtube and google, it is true: "translate . google":do translations arbitrary: it is the artificial intelligence(A.I.) of aliens tecnology ] All my functions are disabled. Suddenly and unexpectedly. Do not know why. Currently my hands are tied.No subscription, no comments, no. Recommendations or anything else ... Nothing. I've informed YouTube and asked for reasons. No person besides me has: access for this channel. Last week I got an account warning (?). To my astonished question I got no reply, Dear subscribers, if it fared in this way some other user, just let me know. In the past Google and, his henchman YouTube have made ​​it impossible actions! Another act in this laughable spectacle? Exclusion of users who open Their flap behind the scenes?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @ YOUTUBE 666 google - I demand the destruction of all that, that belongs to the Satanists! because they are criminals, because they have violated so many times this channel, then, intimidated, to death, and to this point, this my German friend, that she does not want to talk to me! pretend that any management of youtube, is subtracted from the Satanists, today! [I swear, I will kill you all, ugly beasts of Satan, that you have betrayed your Creator! ] MarlaMarleen posted a comment, @ KainD. I do not authorize your comment on my channel. I do not speak Irish nor Galician. But, I can guess what it is. Behave yourself and all is well. Thank you @ YouTube: since few days, I can not send private notices. Many thanks, to UniusRei3. The Lord: is with us. @ Kain: God loves you, too. Be: thankful for this great gift. [I swear, I will kill you all, ugly beasts of Satan, that you have betrayed your Creator! ]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [but, EU, USA, UN, FED, BCE, NWO IMF, ie, masonic system: for banking seigniorage: is the source, the root of all corruption, is why satanism: ideological and practical! is the religion of evolutionism, in spite of all scientific evidence to the contrary, so you have perverted every religion and even science: ie, religion of atheist] Lebanon-EU agenda stalled in 2012 due to Syrian crisis. Annual neighborhood report cites slow progress in reform. (ANSAmed) - BRUSSELS, MARCH 20 - Lebanon was slow to implement reform in 2012. due to the ongoing crisis in Syria. The bilateral agenda with the EU has effectively been stalled and was entirely halted, on several occasions when the country's internal stability became threatened by violent clashes connected with the Syrian conflict.... an increase in women's participation in social and political life. It was also noted that corruption remains high in the country. (ANSAmed).
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [because it is indispensare killed, all the politicians, and all the accomplices of the Masonic system: for banking seigiorage: FED ECB IMF 666 NWO, that, will destroy: Israel and all Peoples] Cyprus banks wrote off millions of euros to politicians. List of names published by newspaper, sent to Parliament. 29 March. As for Laiki Bank, it is said to have written off several loans taken out by MPs of AKEL and DISY. The bank also appears to have written off 5.8 million US dollars in debt from a company whose majority shareholder is said to be a well-known Cypriot politician. The ex wife of a senior ministry official and a company owned by a local ambassador also appear to have been facilitated. There is only one reference to Hellenic Bank, the smallest and healthiest of the three former Cypriot lenders. It is alleged to have forgiven 543,000 euros from the 1.65-million-euro loan of a company owned by a ''small party.'' (ANSAmed).
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ Islamistischen: ab: Iran, Syrien: Jihad: Sharia Abu Antar amin, AL MASI7 QAM MIN AT BAIN AMWAT - was du getan hast: die christlichen Märtyrer zu schützen. Unschuldige, durch Ihre Sharia satanischen? waren nicht besser als Sie, die Satanisten auf dieser Seite, kopieren und Vergangenheit: das Evangelium, besser für Sie?. In jedem Fall wirst du von Krebs Metastasen verschlungen sterben und nicht wieder kommen! sie hatten: das gleiche Verhalten: wie die Satanisten, und da: weil es die Islamisten, Muslime, Kriminelle, denn alle ihnen liegt, Heuchelei und Mord, das ist auch gezeigt, in die Wissenschaft des Satans, kann Satanisten nicht überschritten werden: von jedem, hier alle Religionen und alle Ideologien, sie haben keine Hoffnung, zu gewinnen, oder in der Lage sein, um zu überleben, auf ihre unvermeidliche Aussterben! da kann niemand gewinnen, mit ihren Nationalsozialismus, gegen die Nazis von den Pharisäern: Baal Götter owl: IMF FED EZB NWO, für Israel zerstören
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ Islamista: de: Irán, Siria: Jihad: Sharia Abu Antar amin- lo que has hecho: proteger a los mártires cristianos. inocentes, por su Sharia satánico? no eran mejores que ustedes, los satanistas en esta página, copia y pasado: el evangelio, mejor para ti? entonces, si usted es un cristiano? entonces usted es el más: el más vil de: más: traidores cómplice criminal, en todo el mundo! porque, mostró a los islamistas, los musulmanes, los delincuentes, para todos ellos, mentiras, hipocresía y, asesinato, es decir, demasiado: tenía que: el mismo comportamiento: como, los satanistas, y desde el: en la ciencia de Satanás, los Satanistas pueden no debe superar: por nadie, aquí, todas las religiones e ideologías de todo, ellos no tienen ninguna esperanza de poder ganar, o para poder sobrevivir, a su extinción inevitable! porque nadie puede ganar, con su nazismo, contra los nazis de los fariseos: Baal dioses owl: FMI FED BCE Nuevo Orden Mundial, para destruir a Israel
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @ Islamiste: de: l'Iran, la Syrie: Jihad: la Sharia Abu Antar amin, ce que vous avez fait: pour protéger les martyrs chrétiens. innocents, par votre charia satanique? alors si vous êtes un chrétien? alors vous êtes le plus: plus vil de: suite: traîtres complice, dans le monde entier.car, il a montré les islamistes, des musulmans, des criminels, pour, tous les mensonges, l'hypocrisie, et, le meurtre, c'est aussi: ils avaient le même comportement: as, les satanistes, et depuis: dans la science de Satan, les satanistes ne peut pas être dépassées: par n'importe qui, ici, toutes les religions et toutes les idéologies, ils n'ont aucun espoir d'être en mesure de gagner, ou d'être en mesure de survivre à leur extinction inévitable! parce que, personne ne peut gagner, avec leur nazisme, contre les nazis des pharisiens: Baal dieux owl: FMI FED BCE NWO, pour détruire Israël
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  @Islamist: from: Iran, Syria: Jihad: Sharia Abu Antar amin, AL MASI7 QAM MIN AT BAIN AMWAT - what you've done: to protect the Christian martyrs. innocents, by your Sharia satanic? were not better than you, the Satanists on this page, copy, and past: the gospel, better to you? then if you are a Christian? then you are the more: vilest of: more: traitors criminal accomplice, in all the world.. In any case, you're going to die devoured by cancer metastasis and do not come back! because, it showed the Islamists, Muslims, criminals, for, all them lies, hypocrisy, and, murder, that is, too: they had: the same behavior: as, the Satanists, and since: into science of Satan, Satanists can not be exceeded: by anyone, here, all religions and all ideologies, they have no hope of being able to win, or to be able to survive, at their invitabile extinction! because, no one can win, with their Nazism, against the Nazis of the Pharisees: Baal gods owl: IMF FED ECB NWO, for destroy Israel
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  11 ore fa
  KANO (NIGERIA), MARCH 31 - Fourteen Islamists and a soldier were killed in the attack launched today: Nigerian dall'esecito against a hotbed of Islamic fundamentalist group: Boko Haram in Kano, The army also arrested the head in the group and seized weapons and a car packed with explosives. (ANSA). - ANSWER - @ KING Saudi Arabia, YOUR ACCOMPLICES PHARISEES IMF-NWO, have done, to me, the gift of Easter, have forced you to reveal this den of your terrorists and so, we avoided the massacre of Easter: of innocents christian martyrs .. but, you've not got nothing understand, is all wrong, I am not happy! I do not play with the dead, with you! you are not the remedy, you are the sickness, remove sharia, remove sharia, immediately, stop, to play with any: imperialism, this is my time, universal brotherhood, now I command !
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  [What is the true Satanism?] Syria such as Iraq and Libya. is: a massacre, without, the evidence: from: the only Jewish monopoly: on the information, the same dirty history of the monopoly of bank seigniorage, the same sad story of concealment: about, the information on the martyrdom of innocent Christians! in Syria: is: the bloodthirsty beast empire of NWO-IMF, has the knife, sharp, on the political side, it will be the most absolute emptiness: because the great Satan and little Satan (the Arab League) is always, the one that has to decide, needless to say, are always loyal subjects-Obama and his allies: Arab League, on duty.@JHWH -- listen to me: my friend YHWH, on this sad story:of the Pharisees Masons, IMF-NWO, Sharia, etc. .. we risk our face! but, it is not, easier for us, to kill them all!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  human trafficking? even, the Saint holiness Pope, Francis, said the same thing! who is the criminal state Sharia law, which takes advantage of slavery?, 'We are negotiating with neighbouring countries for joint efforts in fighting arms, munitions, drugs and human trafficking.. The International Labour Organization (ILO) estimates that in the world are at least 12.3 million children and adults to forced labor, slavery and slavery for the purpose of sexual exploitation. Of these, the ILO estimates that 1.39 million are victims of trafficking (national and international) for sex. 56% of the victims of trafficking are women and children. This phenomenon is most developed in situations of extreme poverty or where gender discrimination and / or ethnic identity is strong. Are affected population groups most vulnerable and likely to give the deception of false promises of a better life through a good job, the opportunity to study or a wealthy marriage.
666 CIA IMF Azamat1Bagatov synnek1 .. murderess! మొదటి ఒంటరిగా మిమ్మల్ని మీరు ప్రేరిత: తరువాత ఒంటరిగా మిమ్మల్ని మీరు విసిరి: మీ చెత్త లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ చెయ్యవచ్చు:! చాలా CIA IMF యొక్క Satanists, కానీ ఉంది నిష్ఫలమైన: మీరు ((అంతర్ధానం) నాకు తెలుసు, అందువలన అనేక సంతోషంగా YouTube మరియు Google లో దూరంగా చేసారు, అక్కడ , అది మీరు చెడు ఒక ఆక్టోపస్ వంటి మీ చర్మం రంగు మార్చడానికి నరకాన్ని సల్ఫర్ యొక్క వాసన ఎల్లప్పుడూ ఒకే కంపు ఉంది, ఎందుకంటే మీ కాలేయం తిని:!?!. గాడిద మీరు ప్రారంభ వెళ్ళండి: హెల్ లో, పేలు అన్ని పరాన్నజీవి యొక్క . బ్యాంకింగ్ నాణాల సుంకం యొక్క సంఘ వ్యవస్థ:: 666 IMF సైతాను రబ్బీలు ముంచే వారనీ kakam ఇల్లుమినాటీ: మీ వంటి IMF Satanists మాత్రమే మీ తో "త్యాగం మరణాలు" తయారు నా యూదు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా హోలోకాస్ట్ ఏ చేయండి కోసం నేను Intuit అంతే:. (అధిభౌతికశాస్త్రం ద్వారా) యొక్క ? [నేను Pied పైపర్ రెడీ!: మరియు అన్ని Satanists ఎలుకలు ఉన్నాయి] మొత్తం మానవ జాతులు యాజమాన్యాన్ని: దాచిన విషయాలు వెంటనే (మొత్తం మానవ జాతి) (ఆస్తి) రాజధాని యాజమాన్యాన్ని అయింది
కొరియా లో, Jong కిమ్-అన్? అతను భయానక చిత్రం చూడండి అవసరం లేదు! ఎందుకంటే అతను నివేదికలు చదువుతాడు ఉన్నప్పుడు: ఆ విధంగా యొక్క: గురించి CIA satanists: శాతాన్, 11-09, మొదలైన మానవ బలి .. etc ... ((అతను) అతను సెయింట్ వార్తలు భావిస్తున్నారు)? ఎందుకు, ఆయన ఎప్పుడూ ఒక నరాలు కు దగ్గరలో ఉంది! ఆ నైస్ గయ్: ఇంకా అర్ధం కాదు: కమ్యూనిజం IMF యొక్క యూదులు కనుగొన్నారు: తన దారుణమైన శత్రువులను ద్వారా, అని: [మీరు గూగుల్ లో చాలు ఆ @ ఒబామా, Satanists,: నాశనం చేసుకోవటం: youtube మరియు ప్రపంచంలో? వారు కేవలం ADSL మరియు సర్వర్ మూసివేయండి: నాకు వ్యతిరేకంగా: చాలా తరచుగా]!
సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న: ఆ హింసాత్మక ఆక్రమణ [కొన్ని నెలల మధ్య సౌదీ అరేబియా అనే ఒక దేశం ఇకపై ఉంటుంది]? ఆమె కోపం చూపిస్తుంది: సిరియా లో దాని లక్ష్యాలను లో విఫలమయ్యాయి కోసం. IMF 666: బ్యాంకింగ్ నాణాల సుంకం మరియు అతని షరియా: సౌదీ సామ్రాజ్యవాదం కోసం: (అల్ Quaeda), ఈ వెస్ట్ మసోనిక్ యొక్క వెఱ్ఱి ఆశ్రయం ఉంది: [అది. euronews. com / 2012/05/19/giordania-il-dilemma-dei-rifugiati-siriani /] జోర్డాన్: సిరియన్ శరణార్థులు గందరగోళాన్ని, Oraib అల్ Rantawi: దర్శకుడు: యొక్క: అల్-Quds: రాజకీయం అధ్యయనాల కేంద్రం, చెప్పింది: " అటువంటి సిరియన్, అన్ని నియంత్రిత యొక్క పరిణామాలు ముస్లిం మతం సోదరుల ద్వారా, ఉన్నాయి:? వారు పూర్తిగా కతర్, సౌదీ అరేబియా, టర్కీ మద్దతు కలిగివున్నాయి: jihadists:: అన్నీ సిరియా వెళ్ళడానికి తన Salafis మద్దతు, మేము ఒక అల చూసిన ఉన్నాయి: ఆ మారింది ఉంది: వాటిని (టెర్రరిస్టులు ఇస్లామిస్ట్లకు) కోసం: జిహాద్ స్థానంలో (అల్ Quaeda) "
UniusRei3 ha pubblicato అన్ commento 1 secondo FA [ఎందుకు, మీరు నన్ను నాకు నిర్ణయించుకోనీయండి కాదు: నేను చిరంజీవిగా వద్ద ఆ:! శాశ్వతమైన శాశ్వతమైన నిత్య శాశ్వత, నిత్యం టైంలెస్ టైంలెస్, శాశ్వతమైన ఎండ్లెస్ అంతం లేని, అంతం లేని, అంతం లేని, శాశ్వతమైన ఎప్పుడూ-ముగిసింది శాశ్వతత్వం నాశనం చేయుటకు వీలు లేని] 07 / 23/2012 13:37 ఏషియా బీజింగ్ దక్షిణ చైనా సముద్రం బేస్ Sansha (Paracel ద్వీపాలు) వద్ద నిర్మించిన చేయబడుతుంది నియంత్రించడానికి సైనిక రక్షక దళం ఏర్పాటు చేయడానికి. ఇప్పటివరకు తరలింపు యొక్క పరిమాణం మరియు సమయ గురించి ఏ వివరాలు విడుదలయ్యాయి. రక్షణ, రక్షణా మరియు సైనిక చర్యలను పట్టణం నుండి అమలు చేయబడుతుంది. నలభై-ఐదు సభ్యులు స్థానిక వ్యవహారాలు అమలు మరియు స్థానిక ప్రాతినిధ్యం పేరు. వియత్నాం లో, చైనీస్ "సామ్రాజ్యవాదం" వ్యతిరేకంగా నిరసన కొనసాగుతుంది.
[అన్ని నేషన్స్: IMF 666 యొక్క తల crushes: సౌదీ అరేబియా న యుద్ధం ప్రకటించడం! ] 07/23/2012 12:52 ఇండోనేషియా: కాలిపోయిన చర్చి మరియు అధికారులు జడత్వం అగ్ని పైగా Aceh, క్రైస్తవులు నిరసన Singkil ప్రతినిధి లో జూలై 18 నాటిది. అగ్ని లో నాశనం Pews మరియు సంగీత సాధన. మే నుంచి గత సంవత్సరం స్థానిక ప్రభుత్వం, ఇస్లామిస్ట్లకు ఒత్తిడి, కాథలిక్కులు ఉంటాయి నాలుగు వీటిలో ప్రార్థనా 20 క్రిస్టియన్ స్థలాలు, ఆఫ్ సీలు చేశారు. జకార్తా (AsiaNews) - కన్సర్న్ Aceh ప్రావిన్స్ లో క్రైస్తవులు పెరుగుతోంది, విపరీత సమూహాలు లేదా తెలియని assailants ద్వారా ఇటీవల దాడులు వరుస బాధితుల.
UniusRei3 ha pubblicato అన్ commento 6 secondi FA [అన్ని నేషన్స్: IMF 666 యొక్క తల crushes: సౌదీ అరేబియా న యుద్ధం ప్రకటించడం! ] 07/23/2012 12:52 ఇండోనేషియా: హింస, స్థానిక అధికారులకు విధానం ద్వారా మరింత తీవ్రతరం వారిని బదులుగా halting దాడులు, అన్ని నిర్మాణం అవసరం, భవనం అనుమతులు (ఆరోపించిన) లేకపోవడంతో చర్చిలు మరియు ప్రార్థన మందిరాలు మూసివేయడం కొనసాగుతుంది ఇండోనేషియా (మతపరమైన మరియు కాని మతపరమైన). ఈ రోజుల ప్రచురించిన పత్రాన్ని లో, యునైటెడ్ ఉత్తర సుమత్రా క్రిస్టియన్ అలయన్స్ చివరి నుండి కనీసం 20 హౌస్ చర్చిలు లేదా ప్రార్థన ప్రార్థనా స్థలాలు Singkil ప్రతినిధి అధికారులు మూసివేశారు ఉండవచ్చు ఆ నిందించు. ఈ మధ్య, పది కేథలిక్ ఉండేవి Pakpak Dairi క్రిస్టియన్ ప్రొటెస్టంట్ చర్చి (Gkppd) మరియు నాలుగు చెందినవాడు.
@ Ihate NEWLAYOUT CIA freemansory Satanists Synne KKK 666 322 IMF FED పతనం ECB NWO ధర్మశాస్త్రం షరియా - కేవలం మీరు: మీరు చేసిన: వ్యతిరేకంగా అన్ని ఈ దుష్ట: youtube! unius రీ: యే కేవలం ఒక మనిషిని మాత్రమే ఆపడానికి కాదు వారికి స్వలింగ ఉన్నాయి: మాత్రమే ఎందుకంటే! 3 RD WW అణు లో కాల్చేస్తుందని? ఒక ప్రపంచ ఆ ఎందుకంటే none satanists: ఎవరైనా యొక్క ఆసక్తి లో ఉండకూడదు! మాత్రమే: మానసిక అనారోగ్యంతో: ఆశిస్తున్నాము చెయ్యవచ్చు: ఏదో ఒక 3 నుండి ° W యుద్ధం అణు: .. ఆపై, unius రీ తో: చర్య లో: business లో? ఏం జరిగి ఉంటుందని: మంచి: మీరు మరియు మీ రాజ్యమును, "శాతాన్ యొక్క యూదుల" ఏమైనప్పటికీ? మీరు మురుగు యొక్క నీడ లో మిమ్మల్ని మీరు దాచు తప్పక: వేచి: మీ సమయం! ఈ మాత్రమే నా సమయం ఉంది! మీరు మంచి వ్యక్తులు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారా? ఉంటే నేను మీరు చంపుతారు!
 
Synnek1 అన్నారు: మీ "అద్భుతమైన రహస్య" ఏమిటి? - సమాధానం - @ IMF షరియా - మీరు Satanists? మీరు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ నుండి, కానీ కూడా ఈ గ్రహం నుండి, బయటకు వెళ్ళడానికి ఉంది! లేదా అన్ని మరణిస్తారని: మీరు తో! మీరు Satanists? మీరు మాత్రమే ఇంటర్నెట్ నుండి, పొందడానికి అవసరం, కానీ కూడా ఈ గ్రహం నుండి! లేదా అన్ని మరణిస్తారని: మీరు తో! ఖచ్చితంగా కాదు నా వ్యాసం పై వ్యాఖ్యానించడానికి పేజీలు బ్లాక్ జరిగింది ఏకకాల. 4 రోజుల క్రితం యూట్యూబ్ IMF 666 CIA 322 [సల్ఫర్ యొక్క దుర్గంధం]: Synnek1 (MrPeteBlood: CIA యూట్యూబ్ మాస్టర్ IMF ఉంటుంది) ఒక వ్యాఖ్యను ప్రచురించింది: 1 గంట క్రితం: "WE motherfucker మర్చిపోతే ఎప్పటికీ!" - సమాధానం -> అవును, నాకు తెలుసు, విఫలమైంది యొక్క "మీరు రాక్షసులు యొక్క AN లెజియన్ ఉన్నాయా"! ఎందుకంటే మీరు ఉంటే: (Satanists ఫ్రీమాసన్రీ) నిజమైన విలువ యొక్క ఏదో వర్? మీరు ఇప్పటికే చాలా పొడవుగా క్రితం, గ్రహం జయించాడు ఉండేది! కానీ, ఆ నిజం అనిపిస్తుంది: "మీరు శాశ్వతమైన ఓడిపోయిన ఉన్నాయి!" నేను ఏమి ఫీల్? కేవలం చనిపోయిన సంస్థలు మరియు మరిగించిన మనుషుల మాంసం ఒక భయంకరమైన దుర్గంధం ఉంది:
 
Synnek1 అన్నారు: మీ "అద్భుతమైన రహస్య" ఏమిటి? - సమాధానం - ఎందుకంటే మాత్రమే మీ కోసం: పెద్ద గాడిద విరిగిపోయిన: వారు అనుకుంటున్నాను ఉండవచ్చు:, శాతాన్ అనుకూలంగా మన్నికైన ఉండవచ్చు! మరియు ఇప్పుడు? మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూపించడానికి ఈ మొత్తం పేజీకి ఉన్నాయి: మీరు ఒక గాడిద ఉన్నప్పుడు! షిట్, డర్టీ IMF 666: మీరు అసభ్యమైన భావిస్తున్నారా? మీరు పోగొట్టుకుంటున్నారో ఎందుకంటే ఇది! మీరు ఒక పరాజితుడు ఉన్నాము ఎందుకంటే మీరు స్థూల వచ్చేసాం! మీరు ఏమి ఆలోచిస్తాడు? నా పవిత్రాత్మ దగ్గరగా మీరు ఉంది: మీరు commettevi: హత్య: మరియు బలాత్కారములు మరియు నరమాంస: 666 యొక్క CIA:: మీ accomplices తో శాతాన్ యొక్క బలిపీఠం ఆ: వారు IMF యొక్క రహస్య సేవలు ఉన్నాయి: ie: నాణాల సుంకం బ్యాంకింగ్ యొక్క మసోనిక్ వ్యవస్థ ! నేను మీరు తీసుకోవాలని వస్తున్న వెబ్ ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రబ్బీ రోత్సుచైల్డు kakam 666 గుడ్లగూబ, ఆకాశ భైరవుడు,:: మీరు ఫక్ మరియు మీ అన్ని accomplices! మీరు ఏమి ఆలోచిస్తాడు? నా పవిత్రాత్మ దగ్గరగా మీరు ఉంది: మీరు commettevi: హత్య: మరియు నరమాంస మరియు బలాత్కారములు: మీ accomplices తో శాతాన్ యొక్క బలిపీఠం:
 
Synnek1 అన్నారు: మీ "అద్భుతమైన రహస్య" ఏమిటి? - సమాధానం - CIA 666: వారు IMF యొక్క రహస్య సేవలు ఉన్నాయి:: ఆ అంటే: bank నాణాల సుంకం యొక్క మసోనిక్ వ్యవస్థ! నేను మీరు తీసుకోవాలని వస్తున్న వెబ్ ఎందుకంటే, రోత్సుచైల్డు:: మీరు ఫక్ మరియు మీ అన్ని accomplices! Google మరియు యూట్యూబ్? రెండు భయపడ్డ పిల్లలు వంటి ఉన్నాయి! నియంత్రణ కోల్పోయిన ఎందుకంటే: వారి సర్వర్ యొక్క సాగిన: కొరకు: 666 IMF CIA: చాలా Satanists: వారు విధించింది వర్: వాటిని లోపల (నిర్వహణ, పాలనా యంత్రాంగం) NWO యొక్క కార్యక్రమాలను తయారు చేసేందుకు: 3 సమయంలో ఇస్రేల్ యొక్క విభజనకు ఇది ° WW అణు! YouTube మరియు Google: చాలా సార్లు వారు నిర్విరామంగా అడిగారు: నా సహాయం (పరోక్ష రూపాలలో): 4 రోజుల క్రితం:: నేను ఎప్పుడు రాశారు [సల్ఫర్ యొక్క వాసన] ఒక వ్యాసం ఎగైనెస్ట్: శాతాన్ Synnek1 యొక్క పూజారి? యూట్యూబ్ ప్రతి పేజీలో వ్యాఖ్యలు బ్లాక్ చేసారు: Satanists ఈ అపారమైన ట్రాజెడీ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించటానికి: ఆ: నాశనం మరియు నాశనం చేస్తూ: దాని సర్వర్లు: ఈ: 1 స్టంప్ సవరణ:: అది జరిగిన నేరానికి అని వ్యతిరేకంగా, ఉంది: ప్రజాస్వామ్యం మరియు వాక్ స్వాతంత్ర్యం
 
నేను ఇస్రేల్ రాజు, 666 రోత్సుచైల్డు రాజకీయ ప్రాజెక్టు వద్ద:, IMF మీరు ఫక్; నేను ఫ్రీమాసన్రీ లోకి ఎంటర్ చెయ్యలేదు: మీరు కోరుకున్న ఉండేది: గా! యో సోయా el proyecto రాజకీయ డెల్ రే డి ఇస్రేల్, 666 రోత్సుచైల్డు: vete ఒక లా mierda, ఎల్ FMI, ఏ అతను entrado en la masonería: కోమో: Que hubiera క్వారిడో! అదిగో sono ఇల్ progetto రాజకీయ డెల్ Re డి Israele: fottiti rothscild 666 FMI; అదిగో నాన్ sono entrato nella massoneria తూ avresti voluto రండి! JE suis లే projet politique డు రోయి d'ఇస్రేల్, 666 రోత్సుచైల్డు: VA TE ఫెయిర్ foutre, డు FMI, JE n'ai పాస్ entré en ఫ్రాంక్-maçonnerie: en tant Que: vous auriez voulu! ఇచ్ బిన్ దాస్ politische Projekt డెస్ Königs వాన్ ఇస్రేల్, 666 రోత్సుచైల్డు: జం Beispiel:: Sie gewollt hätten, IWF, డై Freimaurerei eingegeben లో ICH habe nicht మీరు వెళ్ళిపో!
 
»07/23/2012 [సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ శిక్షించడం: అది ఇకపై సిరియా లో Salafist అల్ ఖైదా పాస్ ఎందుకంటే. ఇరాక్ లో: ఆత్మాహుతి దాడులు మరియు కారు బాంబులు 13 నగరాలు, గాయపడిన 91 చనిపోయిన మరియు 172] ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి దాడులు చెత్త స్ట్రింగ్ ఉంది హిట్. చెత్త-హిట్ ప్రాంతాల్లో బాగ్దాద్ ఉత్తర ఉన్నాయి. Kirkuk కూడా దాడి ఉంది. బాగ్దాద్ (AsiaNews / ఏజెన్సీలు) - ఇప్పటివరకు 13 ఇరాకీ పట్టణాలు మరియు నగరాల్లో దాడుల నుండి టోల్ చనిపోయిన 91 మరియు నిపుణులు సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి దాడులు మరియు చిత్రీకరణలకు యొక్క తప్పుడు స్ట్రింగ్ వలె చూడండి ఏమి గాయపడ్డాడు 172 వద్ద నిలుస్తాయి. చెత్త-హిట్ స్థానంలో Taji, కనీసం 24 మంది మరణించారు ఇక్కడ బాగ్దాద్ ఒక సున్ని పొరుగు కొన్ని 20km (12 మైళ్ళు) ఉత్తర, ఉంది. Sadr సిటీ ఉత్తర బాగ్దాద్ జిల్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ భవనం వద్ద ఒక కారు బాంబు కనీసం 12 అధికారులు మరియు పోలీసు హత్య.
 
UniusRei3 ha pubblicato అన్ commento 16 secondi FA [సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ శిక్షించడం: అది ఇకపై సిరియా లో Salafist అల్ ఖైదా పాస్ ఎందుకంటే. ఇరాక్ లో: ఆత్మాహుతి దాడులు మరియు కారు బాంబులు 13 నగరాలు, చనిపోయిన 91 మరియు 172 హిట్ గాయపడిన] ఇతర దాడులు Kirkuk, Dhuluiya (బాగ్దాద్ 70 km ఉత్తరం), Saadiya (Dyala, రాజధాని యొక్క ఈశాన్య), ఖాన్ బెని-సాద్ (లో నివేదించారు Dyala), Tuz Khurmatu (సాలా AD-దిన్) మరియు Dibis (Kirkuk). ఆదివారం, రాజధాని దక్షిణ బాంబుదాడులు కనీసం 17 మంది మృతి. దాడులు ఇరాక్ నాయకుడు Bakr అల్-Baghdadi లో అబూ అల్-ఖైదా సంస్థ సంయుక్త సైనికులు చివరి డిసెంబర్ దేశం వదిలి ముందు నుండి వెళ్ళిపోయిన చేసింది ప్రాంతాల్లో వశం ఒక కొత్త పోరాటాన్ని ప్రకటించింది తర్వాత రోజుల వస్తాయి. "ఇరాక్ మద్దతు అల్-ఖైదా మరియు దాని తిరిగి ఎదురు చూస్తున్నాము లో సున్నీలు మెజారిటీ," అతను తీవ్రవాద వెబ్సైట్లలో పోస్ట్ ఆడియో సందేశాన్ని లో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికీ, ఏ ఒక ఇంకా తాజా దాడులు బాధ్యత తెలిపింది.
 
UniusRei3 ha pubblicato అన్ commento 26 secondi FA [సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ శిక్షించడం: అది ఇకపై సిరియా లో Salafist అల్ ఖైదా పాస్ ఎందుకంటే. ఇరాక్ లో: ఆత్మాహుతి దాడులు మరియు కారు బాంబులు 13 నగరాలు, చనిపోయిన 91 మరియు 172 గాయపడిన హిట్] తీవ్రవాదులకు పోలీసు స్టేషన్లు, ప్రభుత్వ భవనాలు మరియు తనిఖీ ప్రాంతాలు అలుముకుంది. హింస నమూనా యొక్క దృష్టిలో, ఇరాకీ భద్రతా దళాలు ఉద్దేశ్య లక్ష్యాలను ఉండేవి, విశ్లేషకులు అంటున్నారు. నిజానికి, ఒకే సంఘటన లో, 15 సైనికులు నివేదిక ప్రకారం Dhuluiya ఒక ఆధారం మీద మరణించారు. అమెరికా సంయుక్త ఎత్తివేత నుండి, దేశ భద్రత ఇరాకీ దళాలు నిర్ధారిస్తుంది చెయ్యబడింది. రాజధాని లో, పోలీసు తనిఖీ ప్రాంతాలు కారు బాంబులు ద్వారా హిట్ అయ్యాయి, ఆర్మీ బేస్ మోర్టార్ ద్వారా ఇరుక్కుపోయాయి, మరియు ఒక పోలీసు కూడా తన ఇంటిలో దాడి చేశారు.
 
UniusRei3 ha pubblicato అన్ commento 43 secondi FA [సౌదీ అరేబియా ఇరాక్ శిక్షించడం: అది ఇకపై సిరియా లో Salafist అల్ ఖైదా పాస్ ఎందుకంటే. ఇరాక్ లో: పోలీసు సహాయం సన్నివేశం లో వచ్చిన ఉన్నప్పుడు ఆత్మాహుతి దాడులు మరియు కారు బాంబులు 13 నగరాలు, పేలుడు పదార్ధాలు ఒక స్ట్రింగ్ ఆఫ్ చేరుకున్నాడు Taji, ఇన్ చనిపోయిన 91 మరియు 172 గాయపడిన] హిట్, మరొక పేలుడు అలుముకుంది. అన్ని లో, కనీసం 41 మంది కనీసం 14 పోలీసు సహా, మరణించారు. హింస 2006 మరియు 2007 లో ఒక upsurge తరువాత ఇరాక్ లో ముంచిన. అయితే, ఇప్పుడు రాజకీయ అస్థిరత్వం హీనస్థితిలో నుండి తిరగడము ఒక దేశంలో సంయుక్త ఎత్తివేత తర్వాత తిరిగి వచ్చింది. కనీసం 237 మంది జూన్ ఒంటరిగా సమయంలో మరణించారు.
 
ఖచ్చితంగా అన్ని వ్యాఖ్య పేజీలు నా వ్యాసం పై బ్లాక్ చెయ్యబడింది ఒక యాధృచ్చికంగా. 4 రోజుల క్రితం యూట్యూబ్ IMF 666 CIA 322 [సల్ఫర్ యొక్క దుర్గంధం]: Synnek1 (MrPeteBlood: CIA యూట్యూబ్ మాస్టర్ IMF ఉంటుంది) ఒక వ్యాఖ్యను ప్రచురించింది: 1 గంట క్రితం: "WE motherfucker మర్చిపోతే ఎప్పటికీ!" - సమాధానం -> అవును, నాకు తెలుసు, యొక్క "మీరు రాక్షసులు యొక్క AN లెజియన్ ఉన్నాయా" విఫలమైంది మీరు ఒకవేళ ఎందుకంటే: (Satanists ఫ్రీమాసన్రీ) నిజమైన విలువ యొక్క ఏదో ఉన్నాయి!? మీరు ఇప్పటికే చాలా పొడవుగా క్రితం, గ్రహం జయించాడు ఉండేది! కానీ, ఆ నిజం అనిపిస్తుంది: "మీరు శాశ్వతమైన ఓడిపోయిన ఉన్నాయి!" నేను ఏమి ఫీల్? కేవలం చనిపోయిన సంస్థలు మరియు మరిగించిన మనుషుల మాంసం ఒక భయంకరమైన దుర్గంధం ఉంది: ఎందుకంటే మాత్రమే మీ కోసం: పెద్ద గాడిద విరిగిపోయిన: వారు అనుకుంటున్నాను ఉండవచ్చు:, శాతాన్ అనుకూలంగా మన్నికైన ఉండవచ్చు! మరియు ఇప్పుడు? మీరు మరోసారి చూపించడానికి ఈ మొత్తం పేజీకి ఉన్నాయి: మీరు ఒక గాడిద ఉన్నప్పుడు! షిట్, డర్టీ IMF 666: మీరు అసభ్యమైన భావిస్తున్నారా? మీరు పోగొట్టుకుంటున్నారో ఎందుకంటే ఇది! మీరు స్థూల ఉన్నాము ఎందుకంటే మీరు ఒక పరాజితుడు వచ్చేసాం!
 
YouTube మరియు Google? రెండు భయపడ్డ పిల్లలు వంటి ఉన్నాయి! నియంత్రణ కోల్పోయిన ఎందుకంటే: వారి సర్వర్ యొక్క: సాగిన: కొరకు: 666 IMF CIA: చాలా Satanists: వారు విధించింది జరిగింది: వాటిని (నిర్వహణ పరిపాలన) లోపల: NWO యొక్క కార్యక్రమాలను తయారు చేసేందుకు: ఇది 3 సమయంలో ఇస్రేల్ యొక్క విభజనకు ఉంది ° WW అణు! YouTube మరియు Google: వారు నిర్విరామంగా అడిగిన అనేక సార్లు: నా సహాయం (పరోక్ష రూపాలలో): చేసినప్పుడు: 4 రోజుల క్రితం: వ్యతిరేకంగా నేను వ్రాసిన [సల్ఫర్ యొక్క వాసన] ఒక వ్యాసం: శాతాన్ Synnek1 యొక్క పూజారి? యూట్యూబ్ ప్రతి పేజీలో వ్యాఖ్యలు బ్లాక్ చేసారు: Satanists ఈ అపారమైన విషాదం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించటానికి: ఆ: నాశనం మరియు నాశనం చేస్తూ: దాని సర్వర్లు: ఈ: 1 స్టంప్ సవరణ:: అది జరిగిన నేరానికి అని వ్యతిరేకంగా, ఉంది: ప్రజాస్వామ్యం మరియు వాక్ స్వాతంత్ర్యం


Dass schrecklichen Heuchelei, aber wenn jeder weiß: dass: die syrische Revolution: Er ist entführt: von salfiti von Saudi-Arabien (die Sie bekommen haben), das sind: Al Qaida: von Anfang an: Wer tut: Jihad: in zugunsten des Imperialismus Saudi-: und verhindert haben, gegen das Regime: jede Möglichkeit des Dialogs istitutional] Terzi, gekündigt hat (selbst NATO USA) eine andere Gefahr: dass das Klima der Gewalt durch das Regime'' auferlegt wird, die Voraussetzungen am günstigsten, um terroristische Organisationen. Es besteht kein Zweifel, dass diese Situation die Bedingungen des Bürgerkriegs schafft, weil die Jihad-Organisationen: Fuß fassen in dem Land (gerade wie Pilze aus dem Nichts: entweder als der Frost am Morgen),'' sagte der Besitzer des Außenministeriums. Wenn Assad ist besiegt? alle chemischen Waffen werden von der Al-Qaida-salafistischen genommen werden und wird die ganze Welt zu verwandeln!
666 CIA IWF Azamat1Bagatov synnek1 .. Mörderin! Erste dotierte dich allein: und dann geworfen allein sich selbst: in Ihrem Mülleimer von Schwefelsäure: so viele Satanisten von CIA IWF, aber nutzlos ist: Wo haben Sie weg ((verschwinden) Ich weiß, so viele unglückliche Youtube und Google getan , die Sie ändern die Farbe Ihrer Haut wie eine Krake des Bösen Weil, der Geruch von Schwefel der Hölle ist immer der gleiche Gestank essen Ihre Leber!?!. Arschloch gehen Sie früh: In der Hölle, die alle Parasiten der Zecken, der . Der IWF Satanisten wie Sie nur "Opfer-Tötungen" mit Ihrer: Freimaurer-System der Bank Seigniorage: 666 IWF satanischen Rabbiner Pharisäer kakam Illuminati: für führen Sie einen Holocaust gegen meine jüdische Volk alles, was ich intuitiv:. (über Metaphysik) von ! Verborgenes wird sofort kapital ((Eigenschaft: das ganze Menschengeschlecht)) Eigentum an der gesamten menschlichen Rassen [Ich bin der Rattenfänger: und alle Satanisten sind die Ratten]
In Korea, Kim Jong-un? Er braucht nicht zu den Horror-Film zu sehen! denn wenn er Berichte liest: dem zu tun: die CIA über Satanisten: Menschenopfer zu Satan, 11-09, etc. .. etc ... ((er denkt, er ist ein Heiliger))? warum ist er dann immer in der Nähe zu einem Nervenzusammenbruch! Das netter Kerl: noch nicht verstanden ist, dass: Der Kommunismus wurde von den Juden des IWF erfunden: das heißt, durch seine ärgsten Feinde: [@ Obama, Satanisten, die Sie in Google setzen: in den Ruin: YouTube und die Welt? sie schließen Sie einfach das ADSL-und den Server: gegen mich: sehr oft]!
[Zwischen wenigen Monaten wird es nicht mehr ein Land namens Saudi-Arabien] die gewaltsame Aggression, dass: Saudi-Arabien ist gegen den Irak zu tun? zeigt ihren Zorn: für seine Ziele in Syrien gescheitert zu sein. IWF-666: Seigniorage-Banking und seine Scharia: für Saudi-Imperialismus: (Al Qaida), dies ist die Irrenanstalt des Westens Freimaurer: [es. euronews. com / 2012/05/19/giordania-il-dilemma-dei-rifugiati-siriani /] Jordan: das Dilemma der syrischen Flüchtlinge, Oraib Al Rantawi: Regie: von: Al-Quds: Zentrum für politische Studien, sagt: " wie die Folgen einer syrischen, alle kontrolliert werden, von muslimischen Brüder: sie sind voll von der Türkei unterstützt, Katar, Saudi-Arabien: Dschihadisten:: alle für die nach Syrien zu gehen unterstützt seine die Salafisten, haben wir eine Welle der Zeuge: Dies werde zu werden: für sie (Terroristen Islamisten): der Ort des Jihad (Al Kaida) "
UniusRei3 ha pubblicato UN commento 1 secondo fa [Na, Sie lassen mich nicht, mich zu entscheiden: dass ich unsterblich bin! Ewige ewige ewige ewigen, zeitlosen ewigen zeitlosen, ewigen Endlos Endlos, endlos, endlos, ewig nie endende Ewigkeit unvergänglich] 07 / 23/2012 13.37 ASIA Peking auf, Militärgarnison zu kontrollieren Südchinesischen Meer Die Basis wird bei Sansha (Paracel-Inseln) gebaut werden. Bisher sind keine Details über den Umfang und Zeitpunkt des Umzugs wurden veröffentlicht. Verteidigung, Begleitung und militärischen Operationen werden von der Stadt betrieben werden. Fünfundvierzig Mitglieder wurden benannt, um lokale Angelegenheiten führen und vertreten Anwohner. In Vietnam weiter Protest gegen die chinesische "Imperialismus".
[Alle Nationen: zertritt den Kopf des IWF 666: Krieg erklären Saudi-Arabien! ] 2012.07.23 00.52 INDONESIEN: Aceh, Christen verbrannten aus Protest gegen Kirche und Behörden Trägheit Das Feuer geht bis 18. Juli in Singkil Regentschaft. Bänke und Musikinstrumenten in das Feuer zerstört. Seit Mai letzten Jahres die lokale Regierung unter dem Druck von Islamisten, hat sich 20 christliche Kultstätten, von denen vier Katholiken sind versiegelt. Jakarta (AsiaNews) - Die Besorgnis unter den Christen in der Provinz Aceh wächst, Opfer einer Reihe von jüngsten Angriffen durch extremistische Gruppen oder unbekannten Angreifern.
UniusRei3 ha pubblicato UN commento 6 secondi fa [alle Nationen: zertritt den Kopf des IWF 666: Krieg erklären Saudi-Arabien! ] 2012.07.23 00.52 INDONESIEN: Die Gewalt wird durch die Politik der Kommunen verschlechtert, die Angriffe zu stoppen, anstatt weiterhin dem Schließen Kirchen und Gebetsräume für die (angeblichen) Mangel an Baugenehmigungen, erforderlich für alle Anlagen im Indonesien (religiöse und nicht religiöse). In dem Dokument veröffentlicht in diesen Tagen, prangert die christliche Allianz der Vereinigten Nord-Sumatra, dass seit Mai letzten Jahres mindestens 20 Hauskirchen oder Gebet Kapellen wurden, aufgeschlüsselt nach Singkil Regentschaft Beamten geschlossen. Unter diesen zehn gehörte zum Pakpak Dairi Christlich-Protestantische Kirche (Gkppd) und vier waren katholisch.
@ IHate NEWLAYOUT CIA freemansory Satanisten Synne Kkk 666 322 IWF-FED Zusammenbruch EZB NWO Talmud Scharia - nur Sie: Sie getan haben: all dieses Böse gegen: youtube! nur, weil: unius REI: ihr diese Homosexuell, die nicht aufhören kann nur ein Mann bist! weil eine Welt, brennt in der 3. WW nuklearen? keine Satanisten: kann nicht in niemandes Interesse sein! Nur: die psychisch Kranken: hoffen können: etwas von einem 3 ° W nuklearen Krieg: .. und dann, mit unius REI: in Aktion: in Unternehmen? Was könnte passieren: gut: für Sie und Ihre Reiches ", der Synagoge des Satans" überhaupt? Sie müssen sich im Schatten des Kanals zu verstecken: warten: Ihre Zeit! Das ist meine Zeit! wenn Sie das tun die Guten? Ich werde dich töten!
 
Synnek1 sagte: Was ist Ihr "erstaunliche Geheimnis"? - Antwort - @ IWF Scharia - Sie Satanisten? Sie müssen hinausgehen, nicht nur aus dem Internet, aber auch von diesem Planeten! oder alle sterben: mit Ihnen! Satanisten Sie? Sie müssen raus, nicht nur aus dem Internet, aber auch von diesem Planeten! oder alle sterben: mit Ihnen! Sicherlich kein Zufall, dass Sie waren Seiten gesperrt haben, um auf meinen Artikel zu kommentieren. Vor 4 Tagen [der Gestank von Schwefel] YouTube IWF 666 CIA 322: Synnek1 (MrPeteBlood: CIA ist youtube Master IWF) hat einen Kommentar veröffentlicht: vor 1 Stunde: "Wir vergessen nie Motherfucker!" - Antwort -> Ja, ich weiß, "Du bist ein Legion Dämonen" von failed! Denn wenn Sie: (Satanisten Freimaurerei) waren so etwas von wahren Wert? Sie würden den Planeten erobert haben, sind Sie bereits zu lange her! aber, das ist die Wahrheit: "Sie sind die ewigen Verlierer!" was ich fühle? ist nur ein schrecklicher Gestank von Leichen und verbrannten Menschenfleisch:
 
Synnek1 sagte: Was ist Ihr "erstaunliche Geheimnis"? - Antwort - weil nur für Ihre: Big Ass gebrochen: Sie können denken: dass die zugunsten der Satan kann dauerhaft sein! und jetzt? Sie haben diese ganze Seite zu zeigen einmal mehr, auf ON: Wenn du ein Arschloch bist! SHIT, DIRTY IWF 666: SIE SIND vulgär? Es ist, weil Sie verlieren! Weil du ein Verlierer bist Du bist schrecklich! Was denken Sie? Mein Heiliger Geist war nah an Sie: wenn Sie commettevi: Mord: und Vergewaltigungen und Kannibalismus: auf dem Altar des Satans mit Ihrem Komplizen: CIA von 666: dass: Sie sind die Geheimdienste des IWF: dh: Freimaurer-System der Bank Seigniorage ! Fuck you: Rabbi Rothschild kakam 666 Eule Gottes Baal, Weil ich zu euch zu kommen nehmen werde: und alle Ihre Komplizen! Was denken Sie? Mein Heiliger Geist war nah an Sie: wenn Sie commettevi: Mord: und Kannibalismus und Vergewaltigungen: Der Altar des Satans mit Ihrem Komplizen:
 
Synnek1 sagte: Was ist Ihr "erstaunliche Geheimnis"? - Antwort - CIA-666: dass sie die Geheimdienste des IWF sind: dh: Freimaurer-System der Bank Seigniorage! Fuck you: Rothschild, weil ich zu euch zu kommen nehmen werde: und alle Ihre Komplizen! Google und YouTube? sind wie zwei verängstigte Kinder! Weil Kontrolle verloren haben: ihrer Server ging: für: 666 IWF CIA: so viele Satanisten: Sie verhängt wurden: innerhalb von ihnen (Management, Verwaltung), um die Agenda der NWO zu machen: das ist der Zerfall von Israel während des 3 ° WW nuklearen! YouTube und Google: mehrmals verzweifelt fragte sie: meine Hilfe (in indirekter Form): Wann: 4 days ago: Ich schrieb [der Geruch von Schwefel] Vor einem Artikel: der Priester des Satans Synnek1? YouTube hat Stellungnahmen zu allen Seiten blockiert werden: um Aufmerksamkeit zu dieser furchtbaren Tragödie von Satanisten zu ziehen: dass: ruiniert und zerstört: seine Server: dies: es ist ein Verbrechen an: 1. Änderung: das ist, Stimmen: Demokratie-und Meinungsfreiheit
 
Ich bin das politische Projekt des Königs von Israel, 666 Rothschild: fuck you, IWF, ich habe nicht in die Freimaurerei eingegeben: zum Beispiel: Sie gewollt hätten! Yo soy el Proyecto político del rey de Israel, 666 Rothschild: VETE a la mierda, el FMI, nein, er entrado en la masonería: como: que hubiera querido! Io Sono il Progetto politisch del Re di Israele: fottiti Rothschild 666 FMI, io non sono entrato nella massoneria kommen tu avresti voluto! Je suis le projet politique du roi d'Israel, 666 Rothschild: va te faire foutre, du FMI, je N'Ai pas entré de Franc-maçonnerie: de que TANT: vous auriez voulu! Ich bin Das politische Projekt des Königs von Israel, 666 Rothschild: fuck you, IWF, ICH HABE Nicht in Die Freimaurerei eingegeben: zum beispiel: SIE Hatten gewollt!
 
»2012.07.23 [Saudi-Arabien bestraft Irak: weil er weiß nicht mehr die salafistischen Al-Qaida in Syrien übergeben. im Irak: Selbstmordattentate und Autobomben traf 13 Städten, 91 Tote und 172 Verwundete] Dies ist die schlimmste Serie von Anschlägen seit Beginn des Jahres. Die am schlimmsten betroffenen Gebiete sind nördlich von Bagdad. Kirkuk ist auch angegriffen. Bagdad (AsiaNews / Agenturen) - Die Maut so weit von Anschlägen in 13 irakischen Städten und Gemeinden liegt bei 91 Toten und 172 in dem, was Experten als das schlechtere Serie von Anschlägen und Schießereien seit Beginn des Jahres verletzt. Die am schlimmsten betroffenen Ort war Taji, eine sunnitische Gegend etwa 20 km (12 Meilen) nördlich von Bagdad, wo mindestens 24 Menschen getötet wurden. Eine Autobombe in einem Regierungsgebäude in der nördlichen Bagdader Stadtteil Sadr City getötet mindestens 12 Beamte und Polizisten.
 
UniusRei3 ha pubblicato UN commento 16 secondi fa [Saudi-Arabien bestraft Irak: weil es nicht mehr tun, passieren die salafistischen Al-Qaida in Syrien. im Irak: Selbstmordattentate und Autobomben traf 13 Städten, 91 Tote und 172 Verwundete] Andere Angriffe wurden in Kirkuk, Dhuluiya (70 km nördlich von Bagdad), Saadiya (Dyala, nordöstlich der Hauptstadt), Khan Beni-Saad berichtet ( Dyala), Tuz Khurmatu (Salah ad-Din) und Dibis (Kirkuk). Am Sonntag, den Bombenanschlägen getötet südlich der Hauptstadt mindestens 17. Die Angriffe kommen Tage nach Abu al-Qaida im Irak Führer Bakr al-Baghdadi eine neue Offensive, um Bereiche der Organisation aus der Zeit vor US-Soldaten das Land verlassen haben im Dezember vergangenen Jahres zurückgezogen hatte zurückzuerobern angekündigt. "Die Mehrheit der Sunniten im Irak die Unterstützung al-Qaida und sind für ihre Rückkehr warten", behauptete er in einer Audio-Botschaft auf militante Websites veröffentlicht. Dennoch hat bisher niemand die Verantwortung für die jüngsten Anschläge beansprucht.
 
UniusRei3 ha pubblicato UN commento 26 secondi fa [Saudi-Arabien bestraft Irak: weil er weiß nicht mehr die salafistischen Al-Qaida in Syrien übergeben. im Irak: Selbstmordattentate und Autobomben traf 13 Städten, 91 Tote und 172 Verwundete] Die Terroristen schlugen Polizeistationen, Regierungsgebäude und Checkpoints. Im Hinblick auf das Muster der Gewalt, die irakischen Sicherheitskräfte die angestrebten Ziele waren, sagen Analysten. In der Tat, in einem einzigen Vorfall wurden 15 Soldaten Berichten zufolge auf einem Sockel in Dhuluiya getötet. Seit der US-Rückzug hat die Sicherheit im Land durch die irakischen Streitkräfte sichergestellt. In der Hauptstadt Polizeikontrollen durch Autobomben betroffen waren, wurden Armee-Stützpunkte durch Mörsergranaten getroffen, und ein Polizist wurde sogar in seinem Haus angegriffen.


sorgete voi potenze eterne e voi tutte sorgete potenze antiche io sono il vostro Unius REI il regno della pianeta terra è stato occupato dai mostri e questo è il lavoro del macellaio!
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ] lol. (hanno diretto [redirect] questa pagina altrove) lol. e che le preghiere dei satanisti non servano a niente? proprio io ne sono la dimostrazione! infatti anni fa i satanisti dissero che loro stavano facendo molti sacrifici umani (precisamente fu detto "scorrerà molto sangue") sull'altare di satana per fermare il mio ministero... e come tutti potete vedere? il mio ministero ha avuto un successo crescente sempre maggiore di gloria in Gloria per la sola Gloria di Dio!
 http//www.youtube.com/user/theyearinreview/feed?filter=1
8 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

sorgete voi potenze eterne e voi tutte sorgete potenze antiche io sono il vostro Unius REI il regno della pianeta terra è stato occupato dai mostri e questo è il lavoro del macellaio!
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

torre de David King)). [Ave María] lleno de gracia (Reina de los Ángeles) el Señor está contigo (ejército formado en batalla) sois bienaventurados (Inmaculada Concepción) entre las mujeres (Asunción) y bendito (Reina de los Santos) es el resultado de su útero (el Arca de la Alianza) Jesús Mesías en Belén ((torre de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa María Madre de Dios y de la Iglesia Puerta del Cielo ruega por nosotros los pecadores (miedo horror terror de los demonios) ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya.] Sepan de esta manera tengo los mataron y he empujado todo en la boca del infierno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ para Mahdi el reino de Palestina [Ave Maria] FMI FED BCE beber su veneno hecho por ti mismo.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

Башня Давида царя)). [Богородица] полное благодати (Королева Ангелов) Господь с Тобою (армии выстроенный к битве) то вы блаженны (Непорочное зачатие) среди женщин (Успенский) и благословен (Queen святых) является результатом ваших матки (Ковчег Завета) Иисус Мессия в Вифлееме ((Башня Давида k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Рей unius ♰ Король ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Махди.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Святой Марии Матери Бога и Церкви Врата Небес молись за нас грешных (страх ужас ужас демонов) ныне и в час нашей смерти. Аминь. Аллилуиа.] Знаете таким образом я их убили а я толкнул всех на устах ад. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Рей unius ♰ Король ♥ Израиль ♥ для Махди царство Палестине [пр. Мария] МВФ FED ЕЦБ пить яд сделали сами.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

turnul lui David împăratul)). [Bucura-te Maria] plină de har (Queen of Angels) Domnul este cu tine (armata stabilit în linie de bătaie) sunteți binecuvântați (Neprihănita Zămislire) în rândul femeilor (Adormirea Maicii Domnului) și binecuvântat (Regina Sfinților) este rezultatul dvs. uter (Chivotul Legii) Isus Mesia în Betleem ((turnul lui David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Regele ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Sfânta Maria Maica lui Dumnezeu și a Bisericii Poarta Raiului roagă-te pentru noi păcătoșii (frica oroarea teroarea de demoni) acum și în ceasul morții noastre. amin. Aliluia] știți în acest fel le-am sacrificat și am împins tot pe gura iadului.. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Regele ♥ Israel ♥ pentru Mahdi regatul din Palestina [Ave Maria] FMI FED BCE bea otrava tău a făcut de unul singur.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

torre de David King)). [Ave Maria] cheio de graça (Rainha dos Anjos) o Senhor está com você (exército em ordem de batalha) você é abençoado (Imaculada Conceição) entre as mulheres (Assunção) e bendito (Rainha dos Santos) é o resultado de sua útero (a Arca da Aliança) Jesus Messias em Belém ((torre de Davi k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Rei ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa Maria Mãe de Deus e da Igreja Porta do céu rogai por nós pecadores (medo horror terror dos demônios) agora e na hora de nossa morte. amém. Aleluia.] Saber desta forma tenho-os abatidos e eu empurrei tudo na boca do inferno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Rei ♥ Israel ♥ para Mahdi o reino da Palestina [Ave Maria] FED FMI BCE beber o veneno feito por você mesmo.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

wieża David King)). [Zdrowaś Maryjo] pełna łaski (Queen of Angels) Pan z Tobą (wojska ustawione w szyku bojowym) jesteś błogosławiony (Niepokalane Poczęcie) wśród kobiet (Wniebowzięcie NMP) i błogosławiony (Królowa Świętych) jest rezultatem twoich macicy (Arka Przymierza) Jezus Mesjasz w Betlejem ((wieża Dawida k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Święta Maryjo Matko Boga i Kościoła Brama Niebios módl się za nami grzesznymi (strach horror terror demonów) teraz iw godzinę śmierci naszej. amen. Alleluja.] Wiesz w ten sposób mam je ubojowi a ja pchnął wszystkim na ustach piekła. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Izrael ♥ dla Mahdiego Królestwo Palestine [Ave Maria] IMF FED ECB wypić truciznę wykonaną samodzielnie.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

برج دیوید کینگ)). [درود مریم] پر از فضل (ملکه فرشتگان)، خداوند با شما (ارتش در آرایه نبرد)، (مفهوم معصوم) پر برکت در میان زنان (فرض) و میتونه خیلی چیزا باشه یا میتونه چیز خاصی هم نباشه (ملکه پرستاران) در نتیجه خود را از رحم (ارک از میثاق) عیسی مسیح در بیت لحم ((برج دیوید، k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. ترویج unius ♰ شاه ♥ I.s.r.a.e.l ♥ مهدی.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[مریم مقدس، مادر خدا و کلیسا، دروازه بهشت، دعا برای ما گناهکاران (ترس، وحشت، ترور شیاطین)، در حال حاضر و در ساعت مرگ ما. آمین. حمد خدا] می دانم، در این راه، من آنها را قتل عام، و من تحت فشار قرار دادند همه، در دهان از جهنم است. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. ترویج unius ♰ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی، پادشاهی فلسطین خیابان ماریا] IMF FED ECB نوشیدن زهر خود را ساخته شده توسط خودتان.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

toren van David King)). [Wees gegroet Maria] vol van genade (Koningin van de Engelen) de Heer is met u (leger in slagorde) u bent gezegend (Onbevlekte Ontvangenis) bij vrouwen (Hemelvaart) en gezegend (Koningin van de Heiligen) is het resultaat van uw baarmoeder (de Ark van het Verbond) Jezus Messias in Bethlehem ((toren van David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Moeder van God en van de Kerk Poort van de Hemel bid voor ons zondaars (angst afschuw schrik van demonen) nu en in het uur van onze dood. Amen. Alleluia.] Weet op deze manier ik heb ze geslacht en ik heb alle geschoven aan de monding van de hel. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ voor Mahdi koninkrijk van Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drink je vergif gemaakt door jezelf.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(tårn av David King)). [Hail Mary] full av nåde (Queen of Angels) Herren er med deg (hær satt i fylking) er du velsignet (Immaculate Conception) blant kvinner (Assumption) og velsignet (Queen of Saints) er et resultat av din livmoren (den Paktens Ark) Jesus Messias i Betlehem ((Davids tårn k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Hellige Maria Guds Mor og Kirken Gate of Heaven be for oss syndere (frykt redsel terror av demoner) nå og i vår dødstime. amen. Halleluja.] Vet på denne måten har jeg dem slaktet og jeg har skjøvet alle på munningen av helvete. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi rike Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drikke giften laget selv.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

torri ta 'David King)). [Hail Mary] sħiħa ta 'grazzja (Reġina ta' Angels) il-Mulej huwa miegħek (armata stabbiliti fl array battalja) inti mbierka (Immakulata Kunċizzjoni) fost in-nisa (Assunta) u mbierka (Reġina ta 'Qaddisin) huwa r-riżultat ta' tiegħek (l-Arka tal-Patt) ġuf Ġesù Messija f'Betlem ((torri ta 'David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Qaddisa Marija Omm Alla u tal-Knisja Bieb tal-ġenna itlob għalina midinbin ( biża orrur terrur ta 'demons) issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. amen. ALLELUIA.] Know b'dan il-mod jien li joqtluhom u stajt imbuttat kollha fuq il-ħalq ta 'infern. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ għall Mahdi renju tal-Palestina [Ave Maria] FMI FED BĊE tixrob velenu tiegħek magħmula mill yourself.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

menara David King)). [Salam Maria] penuh rahmat (Ratu malaikat) Tuhan adalah dengan kamu (tentera yang ditetapkan dalam barisan yang teratur rapi) anda diberkati (Immaculate Conception) di kalangan wanita (Andaian) dan memberkati (Ratu Saints) adalah hasil daripada anda rahim (Tabut Perjanjian) Isa Mesias di Bethlehem ((menara Daud k.i.n.g.)). CSP Beluran SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Unius Rei ♰ Raja ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Holy Mary Ibu Tuhan dan Gereja Pintu Syurga berdoa untuk kita berdosa (takut seram keganasan iblis) sekarang dan pada jam kematian kita. amin. Alleluia.] Tahu dengan cara ini saya mempunyai mereka disembelih dan saya telah menolak semua pada mulut neraka. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ Israel ♥ untuk Mahdi kerajaan Palestin [Ave Maria] IMF Fed ECB minum racun anda dibuat oleh diri sendiri.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

turn Davíðs)). [Hail Mary] fullur náðar (Queen of Angels) Drottinn er með þér (her sett í fjölda bardaga) þú ert blessuð (Immaculate Conception) meðal kvenna (Assumption) og blessuð (Queen heilagra) er afleiðing af þinn móðurkviði (á sáttmálsörkina) Jesús Messías í Betlehem ((turn Davíðs k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilaga María móðir Guðs og kirkjunnar hlið himinsins biddu fyrir okkur syndarar (ótti skelfing ótti djöfla) nú og á dauðastundu okkar. amen. Alleluia.] Vita á þennan hátt ég hef þá slátrað og ég hef ýtt á alla á munni helvíti. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Ísrael ♥ fyrir Mahdi ríki í Palestínu [Ave Maria] IMF FED ECB drekka eitur þitt gert sjálfur.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

túr David King)). Is é [bheatha a Mhuire] atá lán de ghrásta (Banríon na nAingeal) tá an Tiarna leat (arm atá leagtha síos i sraith cath) tá tú beannaithe (Conception gan Smál) i measc na mban (Deastógála) agus bheannaigh (Banríon na Naomh) toradh do bhroinn (an Áirc an Chonartha) Íosa Meisias i mBeithil ((túr de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [A Naomh-Mhuire a Mháthair Dé agus na hEaglaise Geata na bhFlaitheas guigh orainn na peacaigh (eagla horror terror na deamhain) anois agus ar uair ár mbáis. o'n. Aingeal ag glaoch.] A fhios agat ar an mbealach seo tá mé maraíodh iad agus mé bhrú go léir ar an béal ar ifreann. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Iosrael ♥ le haghaidh Mahdi ríocht na Palaistíne [Ave Maria] IMF FED BCE deoch do nimh a rinne tú féin.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

menara David Raja)). [Salam Maria] penuh rahmat (Ratu Malaikat) Tuhan adalah dengan Anda (tentara ditetapkan dalam satuan tempur) Anda diberkati (Immaculate Conception) antara perempuan (Asumsi) dan diberkati (Ratu Saints) adalah hasil dari Anda rahim (Tabut Perjanjian) Yesus Mesias di Betlehem ((menara Daud k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa Maria Bunda Allah dan Gereja Gerbang Surga doakanlah kami yang berdosa (ketakutan kengerian teror setan) sekarang dan pada waktu kami mati. amin. Haleluya] Ketahuilah dengan cara ini saya memiliki mereka dibantai dan saya telah mendorong semua pada mulut neraka.. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ Israel ♥ untuk Mahdi kerajaan Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB minum racun buatan anda sendiri.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

दाऊद राजा के टावर)). [जय हो मैरी] हे प्रभु आप (सेना लड़ाई सरणी में सेट) के साथ अनुग्रह (एन्जिल्स के रानी) से भरा है आप (बेदाग Conception) (धारणा) महिलाओं और धन्य (संतों की रानी) के बीच ही धन्य हैं अपने का परिणाम है गर्भ यीशु (सन्दूक वाचा का) बेतलेहेम में मसीहा ((दाऊद के गुम्मट k.i.n.g.)). सीएसपी BCS एसएम LNDSMD वीआरएस NSMVSMQLIVB. री ♰ unius राजा ♥ I.s.r.a.e.l ♥ महदी.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[होली मैरी भगवान और चर्च की माँ स्वर्ग के गेट हमारे लिए प्रार्थना पापियों (भय डरावना राक्षसों के आतंक) अब और हमारी मौत के समय में. आमीन. Alleluia]. पता है इस तरह से मैं उन्हें बलि और मैं सब नरक के मुंह पर धक्का दिया है. सी SPBCSS MDVRSN SMVSMQLIVB MLNDS. री unius ♰ राजा ♥ इसराइल ♥ मेहदी राज्य के लिए फिलिस्तीन Ave मारिया] आईएमएफ फेड ईसीबी अपने अपने द्वारा किए गए जहर पीते हैं.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

πύργος του David King)). [Hail Mary] κεχαριτωμένη (Βασίλισσα των Αγγέλων) ο Κύριος είναι μαζί σου (στρατός που σε παράταξη μάχης) είστε ευλογημένοι (Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) μεταξύ των γυναικών (Κοίμηση της Θεοτόκου) και ευλογημένο (Βασίλισσα των Αγίων) είναι το αποτέλεσμα της δικής σας μήτρα (η Κιβωτός της Διαθήκης) ο Ιησούς Μεσσία στη Βηθλεέμ ((πύργος του Δαβίδ k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD ΠΕΣ NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Βασιλιάς ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Μαχντί.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Παναγία Μητέρα του Θεού και της Εκκλησίας Πύλη του Ουρανού προσευχηθείτε για μας τους αμαρτωλούς (φόβος φρίκη τρόμο των δαιμόνων) τώρα και κατά την ώρα του θανάτου μας. αμήν. Αλληλούια.] Ξέρετε με τον τρόπο αυτό έχω να σφάζονται και έχω ρέστα στο στόμα της κόλασης. Γ SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Βασιλιάς ♥ Ισραήλ ♥ για Μαχντί βασίλειο της Παλαιστίνης [Λ. Μαρία] ΔΝΤ FED ΕΚΤ πιει δηλητήριο σας γίνει από τον εαυτό σας.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

王ダビデの塔))。 [ヘイルメアリー]恵み(天使の女王)の完全な、主はあなた(陸軍戦闘配列で設定)を使用することです、あなたが女性(仮定)と祝福(セインツの女王)の間(無原罪懐胎)祝福され、あなたの結果である子宮(契約の箱)イエス:ベツレヘムの救世主((ダビデの塔、k.i.n.g.))。 CSPは、BCSのSM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB。レイunius♰:キング♥:I.s.r.a.e.l:♥マハディ。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[聖マリア、神の教会の母、天国の門は、今、私たちの死の時間で、私たちのために罪人を(悪魔の恐怖、恐怖、恐怖)祈る。アーメン。ハレルヤ。]このように、私は彼らが虐殺されており、私は地獄の口の中に、すべてのプッシュして、知っている。 C SPBCSSはMDVRSN SMVSMQLIVBをMLNDS。レイunius♰:キング♥:イスラエル:♥マハディ、王国のためのパレスチナ[アヴェマリア]国際通貨基金(IMF)、FED、ECB:自分で作らあなたの毒を飲んでいます。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(tour de David roi)). [Je vous salue Marie] plein de grâce (Queen of Angels) le Seigneur est avec vous (armée rangée en bataille) vous êtes béni (Immaculée Conception) chez les femmes (Assomption) et béni (Reine des Saints) est le résultat de votre utérus (l'Arche de l'Alliance) Jésus le Messie à Bethléem ((tour de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Sainte Marie Mère de Dieu et de l'Eglise Porte du Ciel priez pour nous pauvres pécheurs (la peur l'horreur la terreur des démons) maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia.] Savoir de cette façon je les ai abattus et je l'ai poussé sur la bouche de l'enfer. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israël ♥ pour Mahdi royaume de la Palestine [Ave Maria] FMI FED BCE boire ton poison faite par vous-même.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

Tower of David King)). [Neitsyt Maria] armoitettu (Queen of Angels) Herra on sinun kanssasi (armeija sotarintaan asettunut) olet siunattu (Immaculate Conception) naisten (oletus) ja siunasi (Queen of Saints) on seurausta teidän kohdun (Liitonarkku) Jeesus Messias Betlehemissä ((Tower of David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kuningas ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Pyhä Maria Jumalan äiti ja kirkon Gate of Heaven rukoile meidän syntisten (pelko kauhu kauhu demonit) nyt ja tunnin meidän kuoleman. aamen. Halleluja.] Tiedä tällä tavoin olen ne teurastetaan ja olen ajanut kaikki suulle helvetin. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kuningas ♥ Israel ♥ for Mahdi valtakunta Palestiina [Ave Maria] IMF FED EKP juo myrkkyä tehdä itse.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

tower ng ​​David Hari)). [Hail Mary] puno ng biyaya (Queen ng mga anghel) ang Panginoon ay sa iyo (hukbo nakatakda sa labanan array) ikaw ay pinagpala (Immaculate Conception) kabilang sa mga kababaihan (Assumption) at pinagpala (Queen ng Santo) ay ang resulta ng iyong sinapupunan (ang arko ng Tipan) si Hesus Mesias sa Bethlehem ((na tore ng David k.i.n.g.)). CSP BCS sa SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Hari ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Banal na Maria Ina ng Diyos at ng Iglesia Gate ng Langit manalangin para sa amin makasalanan (takot panginginig sa takot takot ng mga demonyo) ngayon at sa oras ng aming kamatayan. amen. Alleluia.] Malaman sa ganitong paraan mayroon akong mga ito slaughtered at ako hunhon lahat sa bibig ng impiyerno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Hari ♥ Israel ♥ para sa Mahdi kaharian ng Palestine [Ave Maria] IMF FED ECB uminom ng iyong lason na ginawa sa pamamagitan ng iyong sarili.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

kula David King)). [Zdravo Marijo] milosti puna (Queen of Angels) Gospodin je s tobom (vojska postavili u bojni red) vi ste blagoslovljeni (Bezgrešnog začeća) među ženama (Velika Gospa) i blagoslovljen (Kraljica svetih) je rezultat vaše maternica (Zavjetni kovčeg) Isus Mesija u Betlehemu ((kula Davidova k.i.n.g.)). CSP BHS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kralj ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdi. [Sveta Marija Majka Božja i Crkve Vrata raja moli za nas grešnike (strah užas užas demona) sada i na času smrti naše. amen. Aleluja.] Znajte na taj način ja sam ih kolju i ja sam gurnuo sve na usta pakla. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kralj ♥ Izrael ♥ za Mahdija Kraljevina Palestina [Ave Maria] MMF FED ECB popijte otrov napravio po sebi.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

데이비드 왕의 탑)). [성모 마리아] 은혜 (천사의 여왕)의 전체 주님이 (군대의 전투 배열에서 설정)과 함께 당신이 여성 (성모 승천)와 복 (성도의 여왕) 사이에 (성모 마리아 축일) 축복받은이의 결과입니다 자궁 (언약의 방주) 예수 베들레헴의 메시아 ((다윗의 탑 k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. 레이 unius ♰ 왕 ♥ I.s.r.a.e.l ♥ 마흐디. [거룩하신 성모 마리아여 하나님과 교회의 어머니 천국의 문 이제와 저희 죽을 때에 우리 죄인을 (귀신의 두려움 공포 공포)기도합니다. 아멘. 할렐루야.] 이런 식으로 나는 그들을 학살이 나는 지옥의 입에 모든 밀고 한 알 수 있습니다. C SPBCSS는 MDVRSN SMVSMQLIVB을 MLNDS. 레이 unius ♰ 왕 ♥ 이스라엘 ♥ 마흐디 왕국에의 팔레스타인 [번가 마리아] IMF FED ECB 자신이 만든 당신의 독을 마셔.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

塔王大衛))。 [萬福瑪利亞"充滿恩典(天使女王),主與你同在(軍隊擺陣在戰鬥中),你是有福的(聖母無原罪)是你的結果(假設)的婦女和有福的(聖徒女王)子宮(約櫃)在伯利恆的耶穌,彌賽亞((大衛塔,k.i.n.g.))。 CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB。麗unius♰:王♥:I.s.r.a.e.l:♥馬赫迪。 [聖母瑪利亞,天主之母和教會,天門,請為我們祈禱罪人(恐懼,恐怖,恐怖的惡魔),現在在我們的死亡的小時。阿們。哈利路亞。要知道,這種方式,我有屠宰,我推入地獄口。 ÇSPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB。和麗unius♰::以色列國王♥♥馬赫迪,王國巴勒斯坦大道瑪麗亞] IMF美聯儲歐洲央行:喝你的毒藥使得自己。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

kulla e Davidit mbretit)). [Hail Mary] plot hir (Mbretëresha e Engjëjve) Zoti është me ju (ushtria e vendosur në betejë array) ju jeni bekuar (Konceptimi papërlyer) në mesin e grave (Supozimi) dhe të bekuar (Mbretëresha e shenjtorëve) është rezultat i juaj (arka e besëlidhjes) ​​barku Jezusi Mesia në Betlehem ((kulla e Davidit k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Mbreti ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdiu. [Shenjtë Mari Nëna e Perëndisë dhe i Kishës Porta e Qiellit lutu për ne mëkatarët ( frika horror tmerri i demonëve) tani dhe në orën e vdekjes sonë. amen. Aleluja!.] Dije në këtë mënyrë unë ata kanë therur dhe unë e kam shtyrë të gjithë në gojën e ferrit. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Mbreti ♥ Izraeli ♥ per Mehdiun Mbretëria e Palestinës [Ave Maria] FMN FED BQE pi helm tuaj të bërë me veten.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

toring van David King)). [Hail Mary vol van genade (Koningin van die Engele) die Here is met jou (weermag wat vir die geveg opgestel is) is julle gelukkig (Onbevlekte) onder vroue (aanname) en geseënd (Koningin van die heiliges) is die resultaat van jou skoot (die Ark van die Verbond) Jesus die Messias in Bethlehem ((toring van Dawid k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Moeder van God en van die Kerk poort van die hemel bid vir ons sondaars (vrees horror skrik van die duiwels nie) nou en in die uur van ons dood. Amen. Halleluja!] Ken op hierdie manier ek het hulle geslag en ek het al gestoot aan die mond van die doderyk. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ Mahdi koninkryk van Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drink jou gif wat deur jouself gemaak.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((برج الملك داود)). [السلام عليك يا مريم] ممتلئة نعمة (ملكة الملائكة)، والرب معك (الجيش تعيينها في مجموعة المعركة)، وأنعم عليك (الحبل بلا دنس) بين النساء (العذراء) ومباركة (ملكة القديسين) هو نتيجة الخاص رحم (تابوت العهد) يسوع المسيح في بيت لحم ((برج داود، k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. REI الخط الفاصل ♰ الملك ♥ I.s.r.a.e.l ♥ المهدي.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

يصلي [يا قديسة مريم، يا والدة الله والكنيسة، بوابة السماء، لأجلنا نحن الخطأة (الخوف، والرعب، رعب الشياطين)، والآن وفي ساعة موتنا. آمين. الله اكبر.] تعرف، وبهذه الطريقة، لقد ذبح لهم، ولقد دفعت كل شيء، على فم الجحيم. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. REI الخط الفاصل ♰ ♥ الملك إسرائيل ♥ للالمهدي، مملكة فلسطين [افي ماريا] صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي FED اشرب السم الخاص الذي أدلى به نفسك.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((tårn af David King)). [Hil dig Maria] fuld af nåde (Queen of Angels) Herren er med dig (hær indstillet i Slagorden) er du velsignet (ubesmittede undfangelse) blandt kvinder (antagelse) og velsignede (Queen of Saints) er resultatet af din livmoderen (den Pagtens Ark) Jesus Messias i Bethlehem ((tårn af David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Hellige Maria Guds moder og af Kirken Gate of Heaven bed for os syndere (frygt rædsel rædsel af dæmoner) nu og i vores sidste time død. Amen. Halleluja.] Vid på denne måde har jeg dem slagtet og jeg har skubbet alt på munden af helvede. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi rige Palæstina [Ave Maria] IMF FED ECB drik din gift lavet af dig selv.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(מגדל מלך דוד)). [מייסון] מלא חסד (מלכת מלאכים) ה 'איתך (צבא קבע במבנה קרב) אתה מבורך (התעברות טהורה) בקרב נשים (הנחה) ותברך (המלכה של קדושים) הוא התוצאה שלך רחם (ארון הברית) ישו משיח בבית הלחם ((מגדל דוד k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. ריי unius ♰ מלך ♥ I.s.r.a.e.l ♥ מהדים.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[מריה הקדושה אם האלוהים ושל הכנסייה שער השמים להתפלל עבורנו חוטאים (פחד אימה פחד של שדים) עתה ובשעה מותנו. אמן. הללויה.] דע בדרך זו יש לי אותם נשחט ואני דחפתי את כולם בפתחו של גיהינום. ג SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. ריי unius ♰ מלך ♥ ישראל ♥ להדים ממלכת פלסטין [Ave מריה] IMF FED-ECB לשתות הרעל שלך עשה בעצמך.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((טורעם פון דוד מלך)). [שלום מר] פול פון חסד (מלכּה פון מלאכים) די האר איז מיט איר (אַרמיי שטעלן אין שלאַכט מענגע) איר זענט ברוך (יממאַקולאַטע קאָנסעפּטיאָן) צווישן פרויען (אַססומפּטיאָן) און ברוך (מלכּה פון סיינץ) איז דער רעזולטאַט פון דיין טראכט (די אַרק פון די קאָווענאַנט) יאָשקע משיח אין בעטהלעהעם ((טורעם פון דוד ק.י.נ.ג.)). קספּ בקס סם לנדסמד וורס נסמווסמקליווב. רעי וניוס ♰ מלך ♥ י.ס.ר.אַ.ע.ל ♥ מאַדי.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[רוס מרים מוטער פון גאָט און פון די קהילה גייט פון הימל דאַוונען פֿאַר אונדז זינדיקע (מורא גרויל טעראָר פון בייזע גייסטער) איצט און אין די שעה פון אונדזער טויט. אמן. אַללעלויאַ.] וויסן אין דעם וועג איך האב זיי סלאָטערד און איך ווע פּושט אַלע אויף די מויל פון גיהנום. C ספּבקסס מלנדס מדוורסן סמווסמקליווב. רעי וניוס ♰ מלך ♥ ישראל ♥ פֿאַר מאַדי מלכות פון פּאַלעסטינע [אַווע מאַריאַ] ימף פאסטעכער עקב טרינקען דיין סם געמאכט דורך זיך.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((David King kulesi)). [Hail Mary] lütuf (Melekler Kraliçesi) dolu Rab (ordu savaş dizide ayarlanmış) sen kadın (Varsayım) ve mübarek (Saints Kraliçesi) arasında (Immaculate Conception) mübarek sizin sonucudur rahim (Ahit Sandığı) İsa Bethlehem Messiah ((David kulesi k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kral ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdi. [Kutsal Meryem Tanrı'nın ve Kilise'nin Annesi Cennet Kapısı şimdi ve ölüm saatinde bizim için günahkarlar (şeytanların korku korku terör) dua. amen. Elhamdülillah.] Bu şekilde onları katletti var ve ben cehennemin ağzına tüm itti ettik bilin. C SPBCSS MDVRSN SMVSMQLIVB MLNDS. Rei unius ♰ Kral ♥ İsrail ♥ Mehdi krallık için Filistin'de [Ave Maria] IMF FED'in ECB kendiniz tarafından yapılan zehir içilir.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((Turm von David King)). [Hail Mary] voll der Gnade (Queen of Angels) der Herr ist mit dir (Armee gesetzt in Schlachtordnung) Sie sind gesegnet (Mariä Empfängnis) unter den Frauen (Maria Himmelfahrt) und gesegnet (Königin der Heiligen) ist das Ergebnis Ihrer Gebärmutter (die Bundeslade) Jesus Messias in Bethlehem ((Turm von David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Mutter Gottes und der Kirche Pforte des Himmels bitte für uns Sünder (Angst Schrecken Terror der Dämonen) jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Alleluia.] Wissen Sie auf diese Weise habe ich sie geschlachtet und ich habe alle an der Mündung der Hölle geschoben. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ für Mahdi Reich Palästina [Ave Maria] IWF FED EZB Trinken Sie Ihr Gift selbst gemacht.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((tower of David King)). [Hail Mary] full of grace (Queen of Angels) the Lord is with you (army set in battle array) you are blessed (Immaculate Conception) among women (Assumption) and blessed (Queen of Saints) is the result of your womb (the Ark of the Covenant) Jesus Messiah in Bethlehem ((tower of David king)). CSP BCSSMLNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ Mahdi. [Holy Mary Mother of God and of the Church Gate of Heaven pray for us sinners now and at the hour of our death. amen. Alleluia.] Know in this way I have them slaughtered and I've pushed all on the mouth of hell. CSPBCSS MLNDSMDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi kingdom of Palestine
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Ave Maria] piena di grazia(regina degli angeli) il Signore è con te(sercito schierato a battaglia) tu sei benedetta(Immacolata Concezione) fra le donne(Assunta in Cielo) e benedetto(regina dei santi) è il frutto del tuo seno(Arca della Alleanza) Gesù CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVSMQLIVB. Rei Unius ♰ king ♥ Israel ♥ Ma-h-di. [Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte. amen. alleluia.] così in questo modo io li ho macellati e li ho spinti tutti sulla bocca dell'inferno. CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB. Rei Unius ♰ K i n g ♥ Israel ♥ Ma h di for kingdom of Palestine
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
8 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

is impossible for a God of infinite love and infinite justice to condemn a person that he loved suffered fought on the path of virtue that he has donated his activities for a noble cause that is to convict a person virtuous only in matters relating to a certain doctrine ideologic or religious. @Abu jihad Antar -- murderess Shiite of Christian martyrs as it is good sharia for you? @theVArious666 --- when in Naples you have done the first human sacrifice on the altar of Satan? about him as you have you eaten?


666 IMF FED ECB cannibal gods owl Baal Marduk at bohemian grove 322 - ie institutional Satanism SiamoInGuerra999 - you are the fan of 666 IMF Rothschild and not of me! you're just a criminal institution! are unnecessary all your lies about IMF FED ecc.. I do not want charity of the thief murderess who wants to be my friend after all .. that legitimacy can never have for a murderess usurer he stole my monetary sovereignty in total disregard for human dignity Hope of ISrael and the Constitution? .. therefore all that you said? are lies of the devil!

. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen MANE THECEL PHARES in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession [Egypt saudi imperialism [ 01/14/2013 horror sharia ] EGYPT 15 years in prison for mother and seven children converts to Christianity.] The case concerns Nadia Mohamed Ali a mother of eight children born Christian but converted to Islam to marry her husband. After his death she decides to return to her original religion with her children. The authorities accuse her of having changed names on documents to skip procedure.
Cairo (AsiaNews / Agencies) - The criminal court of Beni Suef (115 km south of Cairo) has sentenced an entire family to prison for converting to Christianity.

. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen MANE THECEL PHARES in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession [Egypt saudi imperialism [ 01/14/2013 horror sharia ] EGYPT 15 years in prison for mother and seven children converts to Christianity.] Nadia Mohamed Ali and her children Mohab Maged Sherif Amira Amir and Nancy Ahmed Mohamed abdel-Wahab will spend 15 years in prison. Seven other people involved in the case were sentenced to five years in prison. The case of the family of Nadia Ali Mohamed began in 2004 when after the conversion she and her children decided to replace their Muslim names on their identity cards with their Christian names and city of residence change. To do this she was aided by seven Registry office employees e. Born Christian she had changed her religion to marry her husband Mustafa Mohamed Abdel-Wahab. After the man's death in 1991 Nadia decided to return to her religion of origins and to push her seven children to convert. In 2006 one of the boys was arrested by police in an information center in the city of Beni Suef.
theyearinreview
YouTube Rewind 2012
114426 iscritti

 666 IMF pharisee -- Satan non habet dominentur in mundo hominum.. non habet domain hic
 lorenzojhwh
 lorenzojhwh ha pubblicato un commento
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 anyway God already showed me Heaven and hell These jews/Zionists act like kids fighting over nothing I wonder if some one made small nuclear fish to swim up the river to wipe them out so there is nothing more for them to fight over God always has the answers to life because no one on earth knows the true power and glory of God they just fight over every thing they are so stupid they don't even build ... thus granting longer lasting life for all Simple common sense God was very clear longer lasting life is required for space travel as well as building upon other planetspharisees Illuminati IMF have turned very evil against Israel and God shall shake them down to the ground soon for they are not of repentance The real Hebrew my brothers people know that those pharisees shall burn in hell for going against God JHWH Jesus Christ is very clear pharisees are a cursed people
 lorenzojhwh
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 [[Illuminati IMF Pharisees they stole the technology Because Their goal is our destruction]] is 40 years that our machines could walk with to water (H2O) but like the Islamists' religious maniacs they could make the agenda of the Talmud Pharisees of the IMF if Christians were not made to kill by them ? now these Islamists who now think they are omnipotent will bring you all at the Third World War because of course their satanAllah will give them success [[Illuminati IMF Pharisees they stole the technology Because Their goal is our destruction]]
 lorenzojhwh
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 [[Illuminati IMF Pharisees they stole the technology because their goal is our destruction]]Joseph Pal said With so many things wrong with the world it is better to build whole new cities and with plasma concrete they would be very efficient cities roads that levitate vehicles you look at the past and the ancient monolithic structures and how they built them as well as the designs and the shapes the plasma rocks fit perfectly together plus the structures last thousands of years the building would be limit less as well as the designs You design a city with the transport of services by magnetic levitation like under ground waste systems so there is no waste pick up same for stores to have a levitation system to bring the goods all below ground as well as the industry should be centered on the edge of a city so you under stand some thing grand in the new type of building construction because this would change every thing for the better the new Golden age
 MyJHWH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 as it exists the King of Kings YHWH in heaven so today there is the King of kings on earth in fact I'm unius REI the political project of the King of Israel for the kingdom of Palestine the only option against the planned destruction by the Pharisees of IMF 666 Baal Peor god owl at Bohemian Grove for do slavery against of all whole human race after world War III. terror is came before me and hell follows me for burn all my enemies. I have something that can not be addressed because my truth and my righteousness not can be matched by anyone. I am the most important man in the entire history of Humankind. only because the occult powers of all the false democracies Masonic of banking seigniorage Bildenberg in fact they are the powers of Satanism ideological and practical they hit Christian civilization only because their agenda is the destruction of the human in every man
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 Christians innocent and peaceful woke up suddenly at the dawn of World War III in a horrible way controlled by Masonic and occult powersof banking seigniorage into a world torn by conflicting visions imperialist and ideological and religious where his 666 background of each already planned and programmed sectarian division is why will be the Satanism of the Pharisees IMF FED ECB of their NWO to win so the Pharisees of the NWO 322 666. can say finally we have disintegrated Israel and now Satan may be all in all finally. @IHateNEWLAYOUT -- your presence is no longer necessary the crystal ball was been broken
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 i cristiani innocenti e pacifici si sono svegliati bruscamente all'alba della III guerra mondiale in un modo orribile controllato da poteri occulti e massonici del signoraggio bancario mondo lacerato da contrapposte visioni imperialistiche sia ideologiche che religiose dove sullo sfondo di ogni pianificata e programmata settaria divisione sarà il satanismo dei farisei del FMI FED BCE del loro NWO a vincere affinchè i farisei del NWO 322 666. possano affermare finalmente abbiamo disintegrato Israele ed ora satana può essere tutto in tutti finalmente
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 "Man is like grass and its glory is like the grass of the field but the Word of the Lord endures in ETERNAL!" .. no you you can not write the point (.) because I am unius REI only. you have set all Mankind on the brink of the abyss and if you do not surrender to me? your order crazy agenda idiot will be a tragedy. "l'uomo è come l'erba e la sua gloria è come l'erba dei campi ma la Parola del Signore rimane in Eterno!" .. non sei tu che tu puoi scrivere il punto(.) perché sono io Unius REI. voi avete messo tutto il Genere umano sul baratro dell'abisso e se non vi arrendete a me? la vostra fine sarà una tragedia.
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 synnek1 666 IMF NWO [all the occult powers Bildenberg] - I know that you have eroded over the decades all prerogatives constitutional you also disarmed the American people now what? there is to be removed too now the useless freedom of thought and speech against Unius REI to demonstrate what it means really the Masonic system of bank seigniorage really! synnek1 666 IMF NWO [tutti i poteri occulti Bildenberg]-- lo so che voi avete eroso durante i decenni tutte le prerogative costituzionali avete anche disarmato il popolo americano e adesso? vi rimane da togliere anche la ormai inutile libertà di pensiero e di parola ad Unius REI per dimostrare che cosa significa veramente il regime massonico del signoraggio bancario veramente!
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 Synnek1 posted a comment 1 day ago [You Are My Sworn Enemy And I Will Show No Mercy] - ANSWER - IT IS NOT MY FAULT IF YOU ARE THAT criminal THAT IS FULL OF SATAN
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 Qatar looking for hopelessly the condanati to death or life imprisonment to be sent to Syria. FEBRUARY 25 - The Court of Appeal in Doha sentenced 15 years of imprisonment the poet Qatar Muhammad al-Ajami - Reducing the punishment of life imprisonment that he had been Imposed at first instance. only for having written a poem. The lawyer for the 36-year old al-Ajami has said he will appeal. The poet was arrested for his poem Entitled 'Gelsomino' starred in cui that'' we are all facing Tunisia repressive elite.'' (ANSA). - ANSWER - AND IS VERY repressive elite .. lol. THIS IS SHOWN been THE POET has had VERY REASON it is true what he said WITH HIS POETRY the Islamists are all MONSTERS criminals terrorists bloodthirsty religious maniacs imperialist all hopeless
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 @ Synnek1 --- the fault is not yours but is of your organization International who does not know the sense of proportion ... Before she was sworn in Psy 666 rapper performed his hit world Gangnam Style blasfemy. In her address Park did not speak about her personal history marked by tragedy.] That is very serious our best political is so too idiot helpless about occult powers. .. but if. she was smart? then there is a reason to believe in hope still. [25/02/2013 1349 SOUTH KOREA Park takes office amid the sound 666 voodoo of Style of Gangnam]
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 @666 IMF [you have put peoples on the brink] 25/02/2013. SOUTH KOREA. Economic miracle and Gangnam Style that is 666 youtube. Park Geun-hye took office today as the new president of South Korea during a ceremony in the National Assembly .. moved into the Blue House [here the folly and recklessness our politicians in all the false democracies of the bank seigniorage about the real extent of occult powers and the extension of ideology of Satanism IMF which in fact has real control of the economy ie the real power.] with the promise of "a new era of happiness" for South Korea the first female president the country he was appointed for five years. Now a warning to the North "If you will not renounce nuclear will be the first victim of his own policy." The revival of the economy is one of the dominant themes of his speech in which he has not mentioned the dictatorship of the father.
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 [voi avete messo il popolo sul baratro] 25/02/2013. COREA DEL SUD. Miracolo economico e Gangnam Style is 666 Park Geun-hye si è insediata oggi come nuovo presidente della Corea del Sud nel corso di una cerimonia all'Assemblea nazionale .. si insedia alla Casa Blu. [ecco la follia e la incoscienza dei nostri politici in tutte le false democrazie del signoraggio bancario circa la reale consistenza dei poteri occulti e della estensione ideologica del satanismo del FMI che di fatto ha il controllo reale delle economia e del potere reale.] Con la promessa di "una nuova era di felicità" per la Corea del Sud la prima presidente donna del Paese assume l'incarico quinquennale. Subito un monito al Nord "Se non rinuncia al nucleare sarà la prima vittima della sua stessa politica". Il rilancio dell'economia è fra i temi dominanti del suo discorso in cui non ha fatto cenno alla dittatura del padre.
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 @Korea del Sud -- la Park si insedia alla Casa Blu in una totale incoscienza dei poteri occulti che stanno tramando sul suo paese e sulla sua vita this is very tragedy is why Psy 666 dovrebbe essere synnek1 the cannibal ---- [ Before she was sworn in Psy 666 rapper performed his hit world Gangnam Style blasfemy. In her address Park did not speak about her personal history marked by tragedy.] is very serious that our best political is so too idiot. [02/25/2013 1349 SOUTH KOREA Park takes office amid the sound 666 voodoo cannibal of Style of Gangnam]
 lorenzoALLAH
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 synnek1 and TheVArious7 (cannibal 666 voodoo)[are one only organization to conquer the world] -- is one only satanism international for do 200.000 human sacrifice on altair of satan.. is talmud IMF kabbalah FED ECB; agenda for destroy Israel ie masonic system of banking seigniorage the largest project Masonic of social engineering for the destruction of monotheism and therefore for the destruction of Freemasonry itself .. because they are the Satanists and their alien to prevail also because The King of Saudi Arabia he thinks to do war against the innocent Christians. because in every difficulty the Islamists will be most useful for him .. but he not know that in World War III in fact it was expected the extermination of all mankind. and when the survivors ie the cannibals come out of their underground shelters? every hope any hope will die!
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 about Iran and Syria? Saudi Arabia is blackmailing Israel today ... but this is the truth "Iran and Syria would be the true allies of Israel thanks to me unius REI and this will be a valuable strategic alliance for IRAN SYRIA AND ISRAEL!" Thus if Saudi Arabia did not want to be crushed herself she will have to surrender to me unius REI and finally grant freedom of religion which alone could avert World War III!
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 ANSAmed) - MADRID FEBRUARY 25 - The Court of Appeal in Doha sentenced 15 years of imprisonment the poet Qatar Muhammad al-Ajami - reducing the punishment of life that he had been imposed at first instance - for having written a poem deemed hostile to the regime of Qatar. The lawyer for the 36-year old al-Ajami has said he will appeal. The poet was arrested for his poem entitled 'Gelsomino' in which she starred that'' we are all facing Tunisia repressive elite.'' (ANSA). --ANSWER -- AND IS VERY repressive elite.. lol. THIS IS been SHOWN THE POET has had VERY REASON it is true what he said WITH HIS POETRY the islamists are all MONSTERS ARE DAMN bloodthirsty religious maniacs hopeless imperialist
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 02/25/2013 TIBET - CHINA Young Tibetan man sets himself on fire in monastery in Qinghai Phakmo Dhondup self-immolates in protest against Beijing's hard-line stance against Tibet. In his 20s he was taken to hospital with burns on much of his body. Security forces impose restrictions on the area of the incident. Monasteries organise special prayers for his prompt recovery. --ANSWER -- ok! I protect the Buddhists ok! but when they regain their independence? are like Hindus they too begin with the murder of innocent Christian martyrs! io proteggo i buddisti ok! ma quando loro recuperano la indipendenza? sono come gli induisti anche loro incominciano ad uccidere i cristiani martiri innocenti!
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 02/25/2013 1349 SOUTH KOREA Park takes office amid the sound of Gangnam Style and pledges of a new economic miracle.. During the campaign she promised to take a softer line with North Korea compared to her predecessor. During the next five years of her mandate she plans to lay the bases for future reunification but also for a new economic miracle based on science and technology as well as a "creative economy" founded on "economic democratisation". The new president will have to accommodate her hard-core voters mostly elderly who remember the "good old days" when South Korea's GDP grew by 10 per cent a year under her father's military dictatorship. A non-practicing Catholic Park said that the country could go back to such rates. At present its economy grew an average of 4.3 per cent in the past five years. Before she was sworn in rapper Psy performed his world hit Gangnam Style. In her address Park did not speak about her personal history marked by tragedy.
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 @snnek1 for you -- > D'altra parte deve rendere conto allo zoccolo duro dei suoi elettori per la stragrande maggioranza anziani che ricordano con nostalgia i tempi della dittatura e la strabiliante crescita economica dell'epoca con la Corea stabile sui 10 punti percentuali di crescita del Pil ogni anno. La Park battezzata cattolica ma "non praticante" ha sostenuto di poter tornare a quei ritmi. Al momento il Paese viaggia su una crescita media del 43 % annuo. Prima del giuramento il noto cantante Psy si è esibito nel suo Gangnam Style oramai un successo mondiale.
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 BastaBugie 240. of 13 April 2012. WANT AS PRESIDENT OF THE REPUBLIC. Napolitano presents a woman for the Quirinale some say Emma Bonino ... But who is Emma Bonino Bildenberg? Hardly anyone the vote despite the high visibility in the media ... BastaBugie 221. of 2 December 2011. COMPANIES 'SECRET TO WHICH BELONGS MARIO MONTI TOGETHER WITH DRAGONS AND MARIO ENRICO LETTA ... IN THE PAST AND BILL CLINTON AND TONY BLAIR. We show also the shocking video where Mario Monti says that states must give up their sovereignty to Europe of technocrats. wrote William Vincent Shannon not exactly a paranoid conspiracy theorist but a prestigious journalist editor of the New York Times and U.S. ambassador to Ireland under President Carter (1977-1981) "The Bilderberg members are building the era of post-nationalism when we will not have countries but rather regions of the earth surrounded by universal values.
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 synnek1°Master youtube --- what you are doing to protect the Christian martyrs? You know for myself? I will not ask anything!
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 Satan has deceived the whole world until the woman of Rev 12 delivers the true word of God Rev 125. She is church she is Israel and she is Mary. She is the prophet like unto Moses and Elijah ie unius REI. Matt 173 Acts 321-23 Luke 117. delivering the true word. John 11. from the wilderness Rev 126 to prepare a people for the Lord's return. God our Father will not put any child of his into a hell fire no matter what Their sins. It never Entered the heart or mind of God to ever do such a thing Jer7 31 Jer 195 (God is not a religious maniac as Salafis Islamists and Pharisees etc ...). Turn your heart to the children of God. A gift is now delivered and proven to the whole world as a witness Matt 0014 .. A righteous judge ALL gathers evidence before making a Judgment. If you are called to know the true word-Prove all things. God chose unius REI.
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 synnek1 Ihatenewlyout --[I'm sorry for you for this your story with Satan because Satan is bad]--- the fact that you can not speak with me confidentially? this really is a very bad sign .. but I do not think that it is for an your responsibility .. I do not I want to do you harm never! In fact your life is precious to me I know your identity but for me will always be a secret your identity! I do not I will never hurt you! but my wrath will hurl against the powerful who have stolen the sovereignty to the Kingdom of God. because I am Unius REI
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 synnek1 Ihatenewlyout -- il fatto che voi non potete parlare con me confidenzialmente? questo è veramente un segno molto cattivo.. ma io non ritengo che sia una vostra responsabilità.. io non vorrò fare a voi del male mai! infatti la vostra vita è preziosa per me io conosco la vostra identità ma per me sarà sempre un segreto la vostra identità! io non vorrò mai fare del male a voi! ma la mia ira si scaglierà contro i potenti che hanno rubato la sovranità al Regno di Dio.. perché io sono Unius REI
 UniusRei3
 .CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. Unius REI [MANE THECEL PHARES] vota Magdi Allam.

 [rebellion against the Kingdom of God is rebellion against Jesus] Judgment is coming! Repent and Prepare ..... Follow Jesus and Trust God! 1 Corinthians 69. Do not You Know That the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived No sexually immoral people idolaters adulterers or anyone practicing homosexuality .. etc. .. THE ONLY WAY TO THE FATHER (GOD AND HEAVEN) IS THROUGH JESUS ​​CHRIST. PREPPRERS NIGHTMARE REV 612-17 .... 15. Then the kings of the earth the rulers and the military chiefs the rich and the powerful and all other people slave and free hid in caves and Themselves? under rocks on the mountains. 16. They called out to the mountains and to the rocks "Fall on us and hide us from the eyes of the one who sits on the throne and from the anger of the Lamb! 17. The terrible day of Their anger is here and who can stand up against it? .. Or hide? TRUST GOD and Not Man!

. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen MANE THECEL PHARES in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession [Egypt saudi imperialism [ 01/14/2013 horror sharia ] EGYPT 15 years in prison for mother and seven children converts to Christianity.] Suspicious of the young man from the documents he as carrying where he had changed its name to Bishoy Malak Abdel-Massih police agents interrogated him for hours until he confessed his conversion to Christianity as desired by the mother. The judges then decide to stop not only the woman but all of her children and seven clerks from the registration office responsible for changing the documents. An individuals religious faith is listed in Egyptian identity cards. Christians converted to Islam for various reasons that attempt to return to the religion to which they belong have enormous difficulty in correcting their names on the documents. This leads many people to forge them risking prison. The reverse process ie the transition from Christianity to Islam is not hindered and in many cases is favored by the very Registry officials.

 kingIsraelUniusREI . ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. 200.000 human sacrifice on altar of satan every year are real?
[scientific evidence Jesus in 332 Old Testament prophecies] Dr. Walter C. Kaiser Jr. is owner of Old Testament at Gordon-Conwell Theological Seminary. Recognized to internationally as scholar of the Old Testament has published more of 30 books. Introduction not there is no better teacher on the question if Jesus is between the pages of the Old Testament teachings of our Lord Jesus himself was He to declare in John 539 "You [Jews] the Scriptures [that at the time were the 39 books of the Tanakh / Old Testament] .... They are those that bear witness of me. " This statement should already close the question. Still more known is the moment when Jesus said Cleopas along with an not another disciple appointed as they walked on the road to Emmaus that first Easter Sunday saying "'O foolish and lenses of heart

 kingIsraelUniusREI . ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. 200.000 human sacrifice on altar of satan every year are real?
[scientific evidence Jesus in 332 Old Testament prophecies] to to believe that all things that the prophets have spoken not the Christ have to suffer all this and enter the his glory? "And beginning with Moses and all the prophets [Jesus] explained to them in all the Scriptures [ie the Old Testament] the things that concerning Himself "(Luke 2425-27). Even King David prophesied the resurrection of Jesus in the far 1000 BC when he saw what that had to happen namely that Jesus not it would be "abbandon [ed] ... in Sheol [or in the grave] neither ... that your Holy One see decay" (Psalm 16 8-11 Acts 230-31). So not is a surprise that we find Jesus present in the events and the prophecies found in the Old Testament. It is only logical to find that Jesus was both truly present in the Old Testament and accurately prophesied and that He would come before as our Savior and then in a second coming next would have appeared

 kingIsraelUniusREI . ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. 200.000 human sacrifice on altar of satan every year are real?
[scientific evidence Jesus in 332 Old Testament prophecies] as the King sovereign of the whole earth. n the state of events is so unusual possible because Jesus is He that it was that is that is! It is sad to say this but too many believers not become aware of his real presence in the Old Testament and of the many prophecies of His first and His second coming. To reply to this need we examine first those instances when He appears in a Christophany in the Old Testament times. Then of take note of following some of the many prophecies of His two comings. Appearances of Christ in the Old Testament. Jesus was seen first in the Old Testament as the person that appeared as "the Angel of the Lord" in the His appearing suddenly in front of the servant Sarai Hagar (Genesis 167). After this event he continued to appear occasionally in the more ancient books of the Old Testament.

 kingIsraelUniusREI . ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. 200.000 human sacrifice on altar of satan every year are real?
torre de David King)). [Ave María] lleno de gracia (Reina de los Ángeles) el Señor está contigo (ejército formado en batalla) sois bienaventurados (Inmaculada Concepción) entre las mujeres (Asunción) y bendito (Reina de los Santos) es el resultado de su útero (el Arca de la Alianza) Jesús Mesías en Belén ((torre de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa María Madre de Dios y de la Iglesia Puerta del Cielo ruega por nosotros los pecadores (miedo horror terror de los demonios) ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aleluya.] Sepan de esta manera tengo los mataron y he empujado todo en la boca del infierno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ para Mahdi el reino de Palestina [Ave Maria] FMI FED BCE beber su veneno hecho por ti mismo.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

Башня Давида царя)). [Богородица] полное благодати (Королева Ангелов) Господь с Тобою (армии выстроенный к битве) то вы блаженны (Непорочное зачатие) среди женщин (Успенский) и благословен (Queen святых) является результатом ваших матки (Ковчег Завета) Иисус Мессия в Вифлееме ((Башня Давида k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Рей unius ♰ Король ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Махди.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Святой Марии Матери Бога и Церкви Врата Небес молись за нас грешных (страх ужас ужас демонов) ныне и в час нашей смерти. Аминь. Аллилуиа.] Знаете таким образом я их убили а я толкнул всех на устах ад. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Рей unius ♰ Король ♥ Израиль ♥ для Махди царство Палестине [пр. Мария] МВФ FED ЕЦБ пить яд сделали сами.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

turnul lui David împăratul)). [Bucura-te Maria] plină de har (Queen of Angels) Domnul este cu tine (armata stabilit în linie de bătaie) sunteți binecuvântați (Neprihănita Zămislire) în rândul femeilor (Adormirea Maicii Domnului) și binecuvântat (Regina Sfinților) este rezultatul dvs. uter (Chivotul Legii) Isus Mesia în Betleem ((turnul lui David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Regele ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Sfânta Maria Maica lui Dumnezeu și a Bisericii Poarta Raiului roagă-te pentru noi păcătoșii (frica oroarea teroarea de demoni) acum și în ceasul morții noastre. amin. Aliluia] știți în acest fel le-am sacrificat și am împins tot pe gura iadului.. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Regele ♥ Israel ♥ pentru Mahdi regatul din Palestina [Ave Maria] FMI FED BCE bea otrava tău a făcut de unul singur.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

torre de David King)). [Ave Maria] cheio de graça (Rainha dos Anjos) o Senhor está com você (exército em ordem de batalha) você é abençoado (Imaculada Conceição) entre as mulheres (Assunção) e bendito (Rainha dos Santos) é o resultado de sua útero (a Arca da Aliança) Jesus Messias em Belém ((torre de Davi k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Rei ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa Maria Mãe de Deus e da Igreja Porta do céu rogai por nós pecadores (medo horror terror dos demônios) agora e na hora de nossa morte. amém. Aleluia.] Saber desta forma tenho-os abatidos e eu empurrei tudo na boca do inferno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Rei ♥ Israel ♥ para Mahdi o reino da Palestina [Ave Maria] FED FMI BCE beber o veneno feito por você mesmo.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

wieża David King)). [Zdrowaś Maryjo] pełna łaski (Queen of Angels) Pan z Tobą (wojska ustawione w szyku bojowym) jesteś błogosławiony (Niepokalane Poczęcie) wśród kobiet (Wniebowzięcie NMP) i błogosławiony (Królowa Świętych) jest rezultatem twoich macicy (Arka Przymierza) Jezus Mesjasz w Betlejem ((wieża Dawida k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Święta Maryjo Matko Boga i Kościoła Brama Niebios módl się za nami grzesznymi (strach horror terror demonów) teraz iw godzinę śmierci naszej. amen. Alleluja.] Wiesz w ten sposób mam je ubojowi a ja pchnął wszystkim na ustach piekła. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Izrael ♥ dla Mahdiego Królestwo Palestine [Ave Maria] IMF FED ECB wypić truciznę wykonaną samodzielnie.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

برج دیوید کینگ)). [درود مریم] پر از فضل (ملکه فرشتگان)، خداوند با شما (ارتش در آرایه نبرد)، (مفهوم معصوم) پر برکت در میان زنان (فرض) و میتونه خیلی چیزا باشه یا میتونه چیز خاصی هم نباشه (ملکه پرستاران) در نتیجه خود را از رحم (ارک از میثاق) عیسی مسیح در بیت لحم ((برج دیوید، k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. ترویج unius ♰ شاه ♥ I.s.r.a.e.l ♥ مهدی.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[مریم مقدس، مادر خدا و کلیسا، دروازه بهشت، دعا برای ما گناهکاران (ترس، وحشت، ترور شیاطین)، در حال حاضر و در ساعت مرگ ما. آمین. حمد خدا] می دانم، در این راه، من آنها را قتل عام، و من تحت فشار قرار دادند همه، در دهان از جهنم است. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. ترویج unius ♰ شاه ♥ اسرائیل ♥ مهدی، پادشاهی فلسطین خیابان ماریا] IMF FED ECB نوشیدن زهر خود را ساخته شده توسط خودتان.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

toren van David King)). [Wees gegroet Maria] vol van genade (Koningin van de Engelen) de Heer is met u (leger in slagorde) u bent gezegend (Onbevlekte Ontvangenis) bij vrouwen (Hemelvaart) en gezegend (Koningin van de Heiligen) is het resultaat van uw baarmoeder (de Ark van het Verbond) Jezus Messias in Bethlehem ((toren van David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Moeder van God en van de Kerk Poort van de Hemel bid voor ons zondaars (angst afschuw schrik van demonen) nu en in het uur van onze dood. Amen. Alleluia.] Weet op deze manier ik heb ze geslacht en ik heb alle geschoven aan de monding van de hel. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ voor Mahdi koninkrijk van Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drink je vergif gemaakt door jezelf.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(tårn av David King)). [Hail Mary] full av nåde (Queen of Angels) Herren er med deg (hær satt i fylking) er du velsignet (Immaculate Conception) blant kvinner (Assumption) og velsignet (Queen of Saints) er et resultat av din livmoren (den Paktens Ark) Jesus Messias i Betlehem ((Davids tårn k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Hellige Maria Guds Mor og Kirken Gate of Heaven be for oss syndere (frykt redsel terror av demoner) nå og i vår dødstime. amen. Halleluja.] Vet på denne måten har jeg dem slaktet og jeg har skjøvet alle på munningen av helvete. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi rike Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drikke giften laget selv.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

torri ta 'David King)). [Hail Mary] sħiħa ta 'grazzja (Reġina ta' Angels) il-Mulej huwa miegħek (armata stabbiliti fl array battalja) inti mbierka (Immakulata Kunċizzjoni) fost in-nisa (Assunta) u mbierka (Reġina ta 'Qaddisin) huwa r-riżultat ta' tiegħek (l-Arka tal-Patt) ġuf Ġesù Messija f'Betlem ((torri ta 'David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Qaddisa Marija Omm Alla u tal-Knisja Bieb tal-ġenna itlob għalina midinbin ( biża orrur terrur ta 'demons) issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. amen. ALLELUIA.] Know b'dan il-mod jien li joqtluhom u stajt imbuttat kollha fuq il-ħalq ta 'infern. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ għall Mahdi renju tal-Palestina [Ave Maria] FMI FED BĊE tixrob velenu tiegħek magħmula mill yourself.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

menara David King)). [Salam Maria] penuh rahmat (Ratu malaikat) Tuhan adalah dengan kamu (tentera yang ditetapkan dalam barisan yang teratur rapi) anda diberkati (Immaculate Conception) di kalangan wanita (Andaian) dan memberkati (Ratu Saints) adalah hasil daripada anda rahim (Tabut Perjanjian) Isa Mesias di Bethlehem ((menara Daud k.i.n.g.)). CSP Beluran SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Unius Rei ♰ Raja ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Holy Mary Ibu Tuhan dan Gereja Pintu Syurga berdoa untuk kita berdosa (takut seram keganasan iblis) sekarang dan pada jam kematian kita. amin. Alleluia.] Tahu dengan cara ini saya mempunyai mereka disembelih dan saya telah menolak semua pada mulut neraka. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ Israel ♥ untuk Mahdi kerajaan Palestin [Ave Maria] IMF Fed ECB minum racun anda dibuat oleh diri sendiri.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

turn Davíðs)). [Hail Mary] fullur náðar (Queen of Angels) Drottinn er með þér (her sett í fjölda bardaga) þú ert blessuð (Immaculate Conception) meðal kvenna (Assumption) og blessuð (Queen heilagra) er afleiðing af þinn móðurkviði (á sáttmálsörkina) Jesús Messías í Betlehem ((turn Davíðs k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilaga María móðir Guðs og kirkjunnar hlið himinsins biddu fyrir okkur syndarar (ótti skelfing ótti djöfla) nú og á dauðastundu okkar. amen. Alleluia.] Vita á þennan hátt ég hef þá slátrað og ég hef ýtt á alla á munni helvíti. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Ísrael ♥ fyrir Mahdi ríki í Palestínu [Ave Maria] IMF FED ECB drekka eitur þitt gert sjálfur.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

túr David King)). Is é [bheatha a Mhuire] atá lán de ghrásta (Banríon na nAingeal) tá an Tiarna leat (arm atá leagtha síos i sraith cath) tá tú beannaithe (Conception gan Smál) i measc na mban (Deastógála) agus bheannaigh (Banríon na Naomh) toradh do bhroinn (an Áirc an Chonartha) Íosa Meisias i mBeithil ((túr de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [A Naomh-Mhuire a Mháthair Dé agus na hEaglaise Geata na bhFlaitheas guigh orainn na peacaigh (eagla horror terror na deamhain) anois agus ar uair ár mbáis. o'n. Aingeal ag glaoch.] A fhios agat ar an mbealach seo tá mé maraíodh iad agus mé bhrú go léir ar an béal ar ifreann. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Iosrael ♥ le haghaidh Mahdi ríocht na Palaistíne [Ave Maria] IMF FED BCE deoch do nimh a rinne tú féin.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

menara David Raja)). [Salam Maria] penuh rahmat (Ratu Malaikat) Tuhan adalah dengan Anda (tentara ditetapkan dalam satuan tempur) Anda diberkati (Immaculate Conception) antara perempuan (Asumsi) dan diberkati (Ratu Saints) adalah hasil dari Anda rahim (Tabut Perjanjian) Yesus Mesias di Betlehem ((menara Daud k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Santa Maria Bunda Allah dan Gereja Gerbang Surga doakanlah kami yang berdosa (ketakutan kengerian teror setan) sekarang dan pada waktu kami mati. amin. Haleluya] Ketahuilah dengan cara ini saya memiliki mereka dibantai dan saya telah mendorong semua pada mulut neraka.. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Raja ♥ Israel ♥ untuk Mahdi kerajaan Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB minum racun buatan anda sendiri.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

दाऊद राजा के टावर)). [जय हो मैरी] हे प्रभु आप (सेना लड़ाई सरणी में सेट) के साथ अनुग्रह (एन्जिल्स के रानी) से भरा है आप (बेदाग Conception) (धारणा) महिलाओं और धन्य (संतों की रानी) के बीच ही धन्य हैं अपने का परिणाम है गर्भ यीशु (सन्दूक वाचा का) बेतलेहेम में मसीहा ((दाऊद के गुम्मट k.i.n.g.)). सीएसपी BCS एसएम LNDSMD वीआरएस NSMVSMQLIVB. री ♰ unius राजा ♥ I.s.r.a.e.l ♥ महदी.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[होली मैरी भगवान और चर्च की माँ स्वर्ग के गेट हमारे लिए प्रार्थना पापियों (भय डरावना राक्षसों के आतंक) अब और हमारी मौत के समय में. आमीन. Alleluia]. पता है इस तरह से मैं उन्हें बलि और मैं सब नरक के मुंह पर धक्का दिया है. सी SPBCSS MDVRSN SMVSMQLIVB MLNDS. री unius ♰ राजा ♥ इसराइल ♥ मेहदी राज्य के लिए फिलिस्तीन Ave मारिया] आईएमएफ फेड ईसीबी अपने अपने द्वारा किए गए जहर पीते हैं.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

πύργος του David King)). [Hail Mary] κεχαριτωμένη (Βασίλισσα των Αγγέλων) ο Κύριος είναι μαζί σου (στρατός που σε παράταξη μάχης) είστε ευλογημένοι (Ευαγγελισμού της Θεοτόκου) μεταξύ των γυναικών (Κοίμηση της Θεοτόκου) και ευλογημένο (Βασίλισσα των Αγίων) είναι το αποτέλεσμα της δικής σας μήτρα (η Κιβωτός της Διαθήκης) ο Ιησούς Μεσσία στη Βηθλεέμ ((πύργος του Δαβίδ k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD ΠΕΣ NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Βασιλιάς ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Μαχντί.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Παναγία Μητέρα του Θεού και της Εκκλησίας Πύλη του Ουρανού προσευχηθείτε για μας τους αμαρτωλούς (φόβος φρίκη τρόμο των δαιμόνων) τώρα και κατά την ώρα του θανάτου μας. αμήν. Αλληλούια.] Ξέρετε με τον τρόπο αυτό έχω να σφάζονται και έχω ρέστα στο στόμα της κόλασης. Γ SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Βασιλιάς ♥ Ισραήλ ♥ για Μαχντί βασίλειο της Παλαιστίνης [Λ. Μαρία] ΔΝΤ FED ΕΚΤ πιει δηλητήριο σας γίνει από τον εαυτό σας.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

王ダビデの塔))。 [ヘイルメアリー]恵み(天使の女王)の完全な、主はあなた(陸軍戦闘配列で設定)を使用することです、あなたが女性(仮定)と祝福(セインツの女王)の間(無原罪懐胎)祝福され、あなたの結果である子宮(契約の箱)イエス:ベツレヘムの救世主((ダビデの塔、k.i.n.g.))。 CSPは、BCSのSM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB。レイunius♰:キング♥:I.s.r.a.e.l:♥マハディ。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[聖マリア、神の教会の母、天国の門は、今、私たちの死の時間で、私たちのために罪人を(悪魔の恐怖、恐怖、恐怖)祈る。アーメン。ハレルヤ。]このように、私は彼らが虐殺されており、私は地獄の口の中に、すべてのプッシュして、知っている。 C SPBCSSはMDVRSN SMVSMQLIVBをMLNDS。レイunius♰:キング♥:イスラエル:♥マハディ、王国のためのパレスチナ[アヴェマリア]国際通貨基金(IMF)、FED、ECB:自分で作らあなたの毒を飲んでいます。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(tour de David roi)). [Je vous salue Marie] plein de grâce (Queen of Angels) le Seigneur est avec vous (armée rangée en bataille) vous êtes béni (Immaculée Conception) chez les femmes (Assomption) et béni (Reine des Saints) est le résultat de votre utérus (l'Arche de l'Alliance) Jésus le Messie à Bethléem ((tour de David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Sainte Marie Mère de Dieu et de l'Eglise Porte du Ciel priez pour nous pauvres pécheurs (la peur l'horreur la terreur des démons) maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia.] Savoir de cette façon je les ai abattus et je l'ai poussé sur la bouche de l'enfer. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israël ♥ pour Mahdi royaume de la Palestine [Ave Maria] FMI FED BCE boire ton poison faite par vous-même.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

Tower of David King)). [Neitsyt Maria] armoitettu (Queen of Angels) Herra on sinun kanssasi (armeija sotarintaan asettunut) olet siunattu (Immaculate Conception) naisten (oletus) ja siunasi (Queen of Saints) on seurausta teidän kohdun (Liitonarkku) Jeesus Messias Betlehemissä ((Tower of David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kuningas ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Pyhä Maria Jumalan äiti ja kirkon Gate of Heaven rukoile meidän syntisten (pelko kauhu kauhu demonit) nyt ja tunnin meidän kuoleman. aamen. Halleluja.] Tiedä tällä tavoin olen ne teurastetaan ja olen ajanut kaikki suulle helvetin. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kuningas ♥ Israel ♥ for Mahdi valtakunta Palestiina [Ave Maria] IMF FED EKP juo myrkkyä tehdä itse.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

tower ng ​​David Hari)). [Hail Mary] puno ng biyaya (Queen ng mga anghel) ang Panginoon ay sa iyo (hukbo nakatakda sa labanan array) ikaw ay pinagpala (Immaculate Conception) kabilang sa mga kababaihan (Assumption) at pinagpala (Queen ng Santo) ay ang resulta ng iyong sinapupunan (ang arko ng Tipan) si Hesus Mesias sa Bethlehem ((na tore ng David k.i.n.g.)). CSP BCS sa SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Hari ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Banal na Maria Ina ng Diyos at ng Iglesia Gate ng Langit manalangin para sa amin makasalanan (takot panginginig sa takot takot ng mga demonyo) ngayon at sa oras ng aming kamatayan. amen. Alleluia.] Malaman sa ganitong paraan mayroon akong mga ito slaughtered at ako hunhon lahat sa bibig ng impiyerno. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Hari ♥ Israel ♥ para sa Mahdi kaharian ng Palestine [Ave Maria] IMF FED ECB uminom ng iyong lason na ginawa sa pamamagitan ng iyong sarili.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

kula David King)). [Zdravo Marijo] milosti puna (Queen of Angels) Gospodin je s tobom (vojska postavili u bojni red) vi ste blagoslovljeni (Bezgrešnog začeća) među ženama (Velika Gospa) i blagoslovljen (Kraljica svetih) je rezultat vaše maternica (Zavjetni kovčeg) Isus Mesija u Betlehemu ((kula Davidova k.i.n.g.)). CSP BHS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kralj ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdi. [Sveta Marija Majka Božja i Crkve Vrata raja moli za nas grešnike (strah užas užas demona) sada i na času smrti naše. amen. Aleluja.] Znajte na taj način ja sam ih kolju i ja sam gurnuo sve na usta pakla. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kralj ♥ Izrael ♥ za Mahdija Kraljevina Palestina [Ave Maria] MMF FED ECB popijte otrov napravio po sebi.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

데이비드 왕의 탑)). [성모 마리아] 은혜 (천사의 여왕)의 전체 주님이 (군대의 전투 배열에서 설정)과 함께 당신이 여성 (성모 승천)와 복 (성도의 여왕) 사이에 (성모 마리아 축일) 축복받은이의 결과입니다 자궁 (언약의 방주) 예수 베들레헴의 메시아 ((다윗의 탑 k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. 레이 unius ♰ 왕 ♥ I.s.r.a.e.l ♥ 마흐디. [거룩하신 성모 마리아여 하나님과 교회의 어머니 천국의 문 이제와 저희 죽을 때에 우리 죄인을 (귀신의 두려움 공포 공포)기도합니다. 아멘. 할렐루야.] 이런 식으로 나는 그들을 학살이 나는 지옥의 입에 모든 밀고 한 알 수 있습니다. C SPBCSS는 MDVRSN SMVSMQLIVB을 MLNDS. 레이 unius ♰ 왕 ♥ 이스라엘 ♥ 마흐디 왕국에의 팔레스타인 [번가 마리아] IMF FED ECB 자신이 만든 당신의 독을 마셔.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

塔王大衛))。 [萬福瑪利亞"充滿恩典(天使女王),主與你同在(軍隊擺陣在戰鬥中),你是有福的(聖母無原罪)是你的結果(假設)的婦女和有福的(聖徒女王)子宮(約櫃)在伯利恆的耶穌,彌賽亞((大衛塔,k.i.n.g.))。 CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB。麗unius♰:王♥:I.s.r.a.e.l:♥馬赫迪。 [聖母瑪利亞,天主之母和教會,天門,請為我們祈禱罪人(恐懼,恐怖,恐怖的惡魔),現在在我們的死亡的小時。阿們。哈利路亞。要知道,這種方式,我有屠宰,我推入地獄口。 ÇSPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB。和麗unius♰::以色列國王♥♥馬赫迪,王國巴勒斯坦大道瑪麗亞] IMF美聯儲歐洲央行:喝你的毒藥使得自己。
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

kulla e Davidit mbretit)). [Hail Mary] plot hir (Mbretëresha e Engjëjve) Zoti është me ju (ushtria e vendosur në betejë array) ju jeni bekuar (Konceptimi papërlyer) në mesin e grave (Supozimi) dhe të bekuar (Mbretëresha e shenjtorëve) është rezultat i juaj (arka e besëlidhjes) ​​barku Jezusi Mesia në Betlehem ((kulla e Davidit k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Mbreti ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdiu. [Shenjtë Mari Nëna e Perëndisë dhe i Kishës Porta e Qiellit lutu për ne mëkatarët ( frika horror tmerri i demonëve) tani dhe në orën e vdekjes sonë. amen. Aleluja!.] Dije në këtë mënyrë unë ata kanë therur dhe unë e kam shtyrë të gjithë në gojën e ferrit. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Mbreti ♥ Izraeli ♥ per Mehdiun Mbretëria e Palestinës [Ave Maria] FMN FED BQE pi helm tuaj të bërë me veten.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

toring van David King)). [Hail Mary vol van genade (Koningin van die Engele) die Here is met jou (weermag wat vir die geveg opgestel is) is julle gelukkig (Onbevlekte) onder vroue (aanname) en geseënd (Koningin van die heiliges) is die resultaat van jou skoot (die Ark van die Verbond) Jesus die Messias in Bethlehem ((toring van Dawid k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Moeder van God en van die Kerk poort van die hemel bid vir ons sondaars (vrees horror skrik van die duiwels nie) nou en in die uur van ons dood. Amen. Halleluja!] Ken op hierdie manier ek het hulle geslag en ek het al gestoot aan die mond van die doderyk. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ Mahdi koninkryk van Palestina [Ave Maria] IMF FED ECB drink jou gif wat deur jouself gemaak.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((برج الملك داود)). [السلام عليك يا مريم] ممتلئة نعمة (ملكة الملائكة)، والرب معك (الجيش تعيينها في مجموعة المعركة)، وأنعم عليك (الحبل بلا دنس) بين النساء (العذراء) ومباركة (ملكة القديسين) هو نتيجة الخاص رحم (تابوت العهد) يسوع المسيح في بيت لحم ((برج داود، k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. REI الخط الفاصل ♰ الملك ♥ I.s.r.a.e.l ♥ المهدي.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

يصلي [يا قديسة مريم، يا والدة الله والكنيسة، بوابة السماء، لأجلنا نحن الخطأة (الخوف، والرعب، رعب الشياطين)، والآن وفي ساعة موتنا. آمين. الله اكبر.] تعرف، وبهذه الطريقة، لقد ذبح لهم، ولقد دفعت كل شيء، على فم الجحيم. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. REI الخط الفاصل ♰ ♥ الملك إسرائيل ♥ للالمهدي، مملكة فلسطين [افي ماريا] صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي FED اشرب السم الخاص الذي أدلى به نفسك.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((tårn af David King)). [Hil dig Maria] fuld af nåde (Queen of Angels) Herren er med dig (hær indstillet i Slagorden) er du velsignet (ubesmittede undfangelse) blandt kvinder (antagelse) og velsignede (Queen of Saints) er resultatet af din livmoderen (den Pagtens Ark) Jesus Messias i Bethlehem ((tårn af David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Hellige Maria Guds moder og af Kirken Gate of Heaven bed for os syndere (frygt rædsel rædsel af dæmoner) nu og i vores sidste time død. Amen. Halleluja.] Vid på denne måde har jeg dem slagtet og jeg har skubbet alt på munden af helvede. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi rige Palæstina [Ave Maria] IMF FED ECB drik din gift lavet af dig selv.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

(מגדל מלך דוד)). [מייסון] מלא חסד (מלכת מלאכים) ה 'איתך (צבא קבע במבנה קרב) אתה מבורך (התעברות טהורה) בקרב נשים (הנחה) ותברך (המלכה של קדושים) הוא התוצאה שלך רחם (ארון הברית) ישו משיח בבית הלחם ((מגדל דוד k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. ריי unius ♰ מלך ♥ I.s.r.a.e.l ♥ מהדים.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[מריה הקדושה אם האלוהים ושל הכנסייה שער השמים להתפלל עבורנו חוטאים (פחד אימה פחד של שדים) עתה ובשעה מותנו. אמן. הללויה.] דע בדרך זו יש לי אותם נשחט ואני דחפתי את כולם בפתחו של גיהינום. ג SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. ריי unius ♰ מלך ♥ ישראל ♥ להדים ממלכת פלסטין [Ave מריה] IMF FED-ECB לשתות הרעל שלך עשה בעצמך.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((טורעם פון דוד מלך)). [שלום מר] פול פון חסד (מלכּה פון מלאכים) די האר איז מיט איר (אַרמיי שטעלן אין שלאַכט מענגע) איר זענט ברוך (יממאַקולאַטע קאָנסעפּטיאָן) צווישן פרויען (אַססומפּטיאָן) און ברוך (מלכּה פון סיינץ) איז דער רעזולטאַט פון דיין טראכט (די אַרק פון די קאָווענאַנט) יאָשקע משיח אין בעטהלעהעם ((טורעם פון דוד ק.י.נ.ג.)). קספּ בקס סם לנדסמד וורס נסמווסמקליווב. רעי וניוס ♰ מלך ♥ י.ס.ר.אַ.ע.ל ♥ מאַדי.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[רוס מרים מוטער פון גאָט און פון די קהילה גייט פון הימל דאַוונען פֿאַר אונדז זינדיקע (מורא גרויל טעראָר פון בייזע גייסטער) איצט און אין די שעה פון אונדזער טויט. אמן. אַללעלויאַ.] וויסן אין דעם וועג איך האב זיי סלאָטערד און איך ווע פּושט אַלע אויף די מויל פון גיהנום. C ספּבקסס מלנדס מדוורסן סמווסמקליווב. רעי וניוס ♰ מלך ♥ ישראל ♥ פֿאַר מאַדי מלכות פון פּאַלעסטינע [אַווע מאַריאַ] ימף פאסטעכער עקב טרינקען דיין סם געמאכט דורך זיך.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((David King kulesi)). [Hail Mary] lütuf (Melekler Kraliçesi) dolu Rab (ordu savaş dizide ayarlanmış) sen kadın (Varsayım) ve mübarek (Saints Kraliçesi) arasında (Immaculate Conception) mübarek sizin sonucudur rahim (Ahit Sandığı) İsa Bethlehem Messiah ((David kulesi k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ Kral ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mehdi. [Kutsal Meryem Tanrı'nın ve Kilise'nin Annesi Cennet Kapısı şimdi ve ölüm saatinde bizim için günahkarlar (şeytanların korku korku terör) dua. amen. Elhamdülillah.] Bu şekilde onları katletti var ve ben cehennemin ağzına tüm itti ettik bilin. C SPBCSS MDVRSN SMVSMQLIVB MLNDS. Rei unius ♰ Kral ♥ İsrail ♥ Mehdi krallık için Filistin'de [Ave Maria] IMF FED'in ECB kendiniz tarafından yapılan zehir içilir.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ] questa è la mia preghiera soltanto e non ci può essere una preghiera che può essere fatta per annullare un altra preghiera... Gesù è stato chiaro in questo quando. lui ha detto "le preghiere ed i riti dei satanisti? sono completamente inutili!" ... come a dire ... sono soltanto un lavaggio del cervello per loro stessi.. un modo per loro di diventare schiavi del male e tutti sanno che il male non può portare al bene.. infatti nessuno al mondo è più infelice del peccatore!

 UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
sorry se io sono tornato sulla pagina ma io non sarei venuto se io non avevo qualcosa di molto importante da dire e che deve essere detto 1. i satanisti di youtube loro credono che sia importante prendere la prima posizione di questa pagina(ma questo è molto patetico) 2. ma per me questo non ha nessuna importanza perché io non sono la magia io sono soltanto la fede pura nel nome di Gesù 3. infatti Unius REI non è qualcuno che vive in un sito web e lui non ha bisogno di seguire una qualche procedura rituale per ottenere i suoi scopi soprannaturali.. 4. il mio lavoro su questa pagina ha per me soltanto un valore informativo così non ha senso per il mio ministero UNIVERSALE ETERNO METAFISICO DIVINO di essere o di non essere in internet
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ][ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ] lol. (hanno diretto [redirect] questa pagina altrove) lol. e che le preghiere dei satanisti non servano a niente? proprio io ne sono la dimostrazione! infatti anni fa i satanisti dissero che loro stavano facendo molti sacrifici umani (precisamente fu detto "scorrerà molto sangue") sull'altare di satana per fermare il mio ministero... e come tutti potete vedere? il mio ministero ha avuto un successo crescente sempre maggiore di gloria in Gloria per la sola Gloria di Dio!
 http//www.youtube.com/user/theyearinreview/feed?filter=1
8 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((Turm von David King)). [Hail Mary] voll der Gnade (Queen of Angels) der Herr ist mit dir (Armee gesetzt in Schlachtordnung) Sie sind gesegnet (Mariä Empfängnis) unter den Frauen (Maria Himmelfahrt) und gesegnet (Königin der Heiligen) ist das Ergebnis Ihrer Gebärmutter (die Bundeslade) Jesus Messias in Bethlehem ((Turm von David k.i.n.g.)). CSP BCS SM LNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ I.s.r.a.e.l ♥ Mahdi. [Heilige Maria Mutter Gottes und der Kirche Pforte des Himmels bitte für uns Sünder (Angst Schrecken Terror der Dämonen) jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Alleluia.] Wissen Sie auf diese Weise habe ich sie geschlachtet und ich habe alle an der Mündung der Hölle geschoben. C SPBCSS MLNDS MDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ für Mahdi Reich Palästina [Ave Maria] IWF FED EZB Trinken Sie Ihr Gift selbst gemacht.
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

((tower of David King)). [Hail Mary] full of grace (Queen of Angels) the Lord is with you (army set in battle array) you are blessed (Immaculate Conception) among women (Assumption) and blessed (Queen of Saints) is the result of your womb (the Ark of the Covenant) Jesus Messiah in Bethlehem ((tower of David king)). CSP BCSSMLNDSMD VRS NSMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ Mahdi. [Holy Mary Mother of God and of the Church Gate of Heaven pray for us sinners now and at the hour of our death. amen. Alleluia.] Know in this way I have them slaughtered and I've pushed all on the mouth of hell. CSPBCSS MLNDSMDVRSN SMVSMQLIVB. Rei unius ♰ King ♥ Israel ♥ for Mahdi kingdom of Palestine
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
7 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

[Ave Maria] piena di grazia(regina degli angeli) il Signore è con te(sercito schierato a battaglia) tu sei benedetta(Immacolata Concezione) fra le donne(Assunta in Cielo) e benedetto(regina dei santi) è il frutto del tuo seno(Arca della Alleanza) Gesù CSPBCSSMLNDSMD VRSNSMVSMQLIVB. Rei Unius ♰ king ♥ Israel ♥ Ma-h-di. [Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ora e nell'ora della nostra morte. amen. alleluia.] così in questo modo io li ho macellati e li ho spinti tutti sulla bocca dell'inferno. CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB. Rei Unius ♰ K i n g ♥ Israel ♥ Ma h di for kingdom of Palestine
LorenzoJHWH Unius REI
[ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
8 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]

is impossible for a God of infinite love and infinite justice to condemn a person that he loved suffered fought on the path of virtue that he has donated his activities for a noble cause that is to convict a person virtuous only in matters relating to a certain doctrine ideologic or religious. @Abu jihad Antar -- murderess Shiite of Christian martyrs as it is good sharia for you? @theVArious666 --- when in Naples you have done the first human sacrifice on the altar of Satan? about him as you have you eaten?

you can say this to all Satanists family IMF NWO in all world from me! why I am UNIUS REI! in Jesus's name! [[Against blasfemy]] God wants to humbling the Catholic Church. "heavily." (sorry but you are something that God has not provided!) In fact after 600 excommunications against Freemasonry 1). the Church has lost its historic battle against the "synagogue of Satan" of Jewish Illuminati. They forced the Pope to every humiliation ... 2). pray for the victims of September 11 (ie to justify) the State crime that was done by the CIA and MOSSAD as everyone knows and as has stated the President Cossiga. 3). to accept the sword of vassal of the criminal King of Saudi Arabia's mass murderer of innocent Christian martyrs and the slave trader! He who along with everyone Muslims "Wahhabis" are been sodomized by 33 demons violent homosexual .why even Muhammad has the same treatment!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
4). must consent to an act of Satanism in the historic visit to the Synagogue of Rome that is a framework consisting of the numbers of the Kabbalah which is the science luciferin to dominate and plunder up to the extermination of all peoples through the banking and seigniorage his New World Order argument which for me in youtube in four years it was impossible to discuss with any jew in the world! As well as no Muslim has ever condemned the Sharia and the total lack of freedom of religion for to have taken both the road of the hell! In conclusion .. "In fear that it could become Pope one of the many bishops"heretics""modernists".­

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
4). must consent to an act of Satanism in the historic visit to the Synagogue of Rome that is a framework consisting of the numbers of the Kabbalah which is the science luciferin to dominate and plunder up to the extermination of all peoples through the banking and seigniorage his New World Order argument which for me in youtube in four years it was impossible to discuss with any jew in the world! As well as no Muslim has ever condemned the Sharia and the total lack of freedom of religion for to have taken both the road of the hell! In conclusion .. "In fear that it could become Pope one of the many bishops"heretics""modernists".­

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
. His Holiness John Paul II he claimed that his best friend His Holiness Benedict XVI become his successor! So you can not Ossanna one to denigrate each other it is because of all your lies your sacrilege .. that "I prophesied against you a violent death which however it will be premature death the conclusion of this damn your life if you not remove immediately this your video of blasphemy which is an insult to every man who wants to believe himself a civilized person! " In fact what you have done is blaspheme against Holy Spirit ie the Innocent Blood precious of Jesus Christ. that is the only hope of mankind! so begone! cursed in that flame of destruction and despair infinite prepared by God for all the demons before the foundation of our time! amen

pierrekaul ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
very good videos and a nice channel

arcticblueice ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Have a great weekend my friend ~ May the love of Jesus Christ fill your heart and may the peace from God Almighty fill your soul. I bless you in the name of the Lord.

RobertBurleson ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Thanks for sharing [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] God bless you ...Robert

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
[on the most important page in the world!]] [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] to all governments and to all the Masons - 1. because you have not said what you know with Francesco Cossiga and with all the secret service? about "September 11 has been done by the CIA and by MOSSAD for preparing the invasion of Iraq." 2. because you have sold the monetary sovereignty (banking seigniorage) of the your people at the satanist jews Rothschild and his IMF of enlightened? -you will do a bloodbath! I am Unius REI against you for to protect all whole human race before the Court of God and before the trial of the story against you I accuse you of genocide and high Treason against the Constitution! Yes! I accuse you all!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Allahuakbar [Egypt] you have heard as the Turks have said "Armenians" is the word of a grass!"Of all Muslims? You were been the only one who was not capable of doing the genocide of Christians namely that is dirty work that Muhammad said to do to you! Now those guys of the Copts? they are not guilty if you're gay and if they have survived to 1400 years of massacres rapes kidnappings robberies abuse violence and all atrocities! now? or you taketo kick ass all the men of religion from politics and hunted them? this way you give up sharia immediately and forever! or we will do this nuclear world war where At last this damn Koran will be abolished for ever! Because where Christians have failed? Satanists Jews of enlightened IMF_NWO? they do not fail! Allahuakbar also You speak of the Christian martyrs?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] YourtubeTerminated the Satanist mistafield ie the employee of the CIA-MOSSAD? He Is A Traitor to His people like every other Satanist! Traitor with enlightened its monetary Sovereignty stolen from the all peoples that is the accomplice of the Banks of enlightened Jews lobby of NetWork 666 Rothschilds the seigniorage banking ie the criminal 11-09 Bush and His 322 as New World Order? h Defends now Also the killers of Muslim sharia law! .. Because there is only one truth! Satan is one big family! In fact the beasts are Killed Among Them but then are Part One of only jungle! I as a Christian? I am happy to live for faith in the Kingdom of God and not to be with my heart in this the world of shit of Satanists masonry and Share! You have Christ Betrayed? Keep up this hour 3 ° nuclear WW In your asssssss!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]Iraqikurd4ever-- Rothschild and Bush pretend to be Christians or jew but one is 666 while the other it is 322! the world is already in the hands of Satanists! you all the Muslims? you you're having too much fun in Iraq against innocent Christians as if they were guilty of something? then would not have to be passed of the 1200000 to only 200000 survivors only you are all full of the Satanism of Muhammad!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
[[he blocked me]] [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] Iraqikurd4ever - .. Come out Coward! excrement of a Muslim that is the child of the relationship monstrous Between Mohammed and the devil! Do not hide yourself behind your computer! evil coward of a Muslim the servant of the Donkey Muhammad criminal the full of demons! In fact you can not be a servant of Allah! how can you ask for your compassion for people? If you do not know to have compassion for other people? How think you have the freedom to be a Muslim though then you choke the freedom to to Christian That Can not Be So? Hell is the place of Muslims criminals like you!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] sonofpikaia - no! has never existed Precambrian time. for the calculation of the ages? the traitors have only 2 values on seven so arbitrarily are been equate to zero the missing values ​​.. because all the fossils are only found in sedimentary rocks? Then all the fossils are of about 3000 years because the water of the "Flood Universal!" has washed away part of the material radioattivo thus the whole system of evolution? is a gigantic hoax! is in fact the Crime ideological of Bankers Jews enlightened why they are anti Christian because they are the synagogue of Satan

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]at 40% of all the good men of the human race of every people and every religion -- true men criminals who are abominable? they are 60%​​ that is all those who are predestined to go to hell. but they do not have the anointing that is the benevolence of God and not have the protection of their Unius Rei .. are only dust all them who were destined to die in this war "However in every way thou shalt not be afraid because God is in control!"

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
cometblazt Commento al tuo video Kabbalah Talmud Zionism Perpetuated Evil IMF NWO 2of3 jews were expelled from every nation for their evil wys their cruelty exploitation of working peoples since they never worked the land but exploited the tenant peasants with high IMPOSITIONS. everywhere the vecinity of jewishc communities non jewish children were ritually sacrificed in their blood cult this is extensively documented in hundreds of documents in local archives. they destroyed russia in the bolchevik revolution and comited the genocide of 40 million non jews the real holocaust

az99920 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
كويتي بحق ! ثلاث سنوات ونحن اصدقاء الا تتذكر تعليقاتي موجوده انا انقطعت لضروف تم قطع قناتي لفتره ليس قصيره وحاولت ان اضع قناه لكن فشلت وخسرت كثير من الاصدقاء لكن الان سعيد بالعثور عليك لك تحفظات في نفسك ولكن انا لا اري من منظور ديني ولا احمل كرهه لليهود او النصاري ياصديقي انت لا تذكر كويتي بحق هو انا وليس واضع الاسم لتخفي ولي فتره طويله لم ادخل الشبكه لكن سعيد واشعر انك سعيد لذلك لاني افتقدك بحق)*

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
az99920 أي السابقين superlion ***--♰alleluia. ومن قال لك لا يمكن لصديقي لفترة من الوقت؟ أنا أكره الشريعة ومحمد، ولكن ليس من المسلمين أو الإسلام az99920 ie ex-superlion***--♰alleluia. Who told you not to be my friend for a while? I hate Sharia law and Mohammed but not Muslims or Islam chi ha detto a te di non essere il mio amico per un certo tempo? io odio la sharia e Maometto non i musulmani o l'Islam

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
awaa lay o'come saa laam well o'come saa laam wash wish you well future

hashbury09 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Zareb - Higher Level

RettaDottrina ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Christos anesti fratello ;)

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
WELL THEY ARE LIKE NAZIE AND OTHER ACCOUNT'S OF BANKING

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
IT'S A GOD GIVEN RIGHT BUT ITS SAD BUT WILL TAKE PLACE AS FIRE LIKE'S THE AIR OF ALLAH AWAA

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
well thats god's will those who change the QURAN MAJEED FROM QUMRAN VILLAGE AGE'S AGO AND CAN NOT REASON << SAALLAH TO BRING PEACE AND CAN NOT PROVIDE SERVICE TO ALL HUMAN'S THEN IT'S YOUR RIGHT AS IT EFFECT'S YOU AND OTHER'S AROUND THE WORLD

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
video War by Deception Director's Cut (911 and Iraq lies from the same cabal) Caricato da Rys2sense in data 03/lug/2011 The best film on 911 or the Iraq War. Oh look the comment section taken over by missile tards. Imagine my lack of shock. Just ignore a 3hr film and shoot your mouth off about your nonargument based on authority and ignorance. If you are one of these idiot that think the US decided to blame a hijacking on al qaeda but then used a missile for no reason instead then see the attached video called a plane hit the pentagon baby steps for retarded kooks.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
It's easy to pick apart loose change with its missiles pods and complete absence of who or how anyone got bombs in the buildings it's easy to pick on Alex "illuminuts" Jones and easy to pick on David "lizard-aliens" Icke etc but it's not easy to pick apart work and film grounded in verifiable reality which is what I have done. my site http//www.rys2sense.com/anti-neocons/ No DVDs because the quality sucks. I do not have the means to burn a 3hr film on two disc and mail them from Japan. Just download it yourself and burn a DVD if you need to watch it on a TV. Best thing to do is to send the link around. Zionism is also a political ideology not a race.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]wingully --♰alleluia. my friend I can not seem to translate into Italian what you write in English However if Islam does not renounce at Sharia? through which they kill Muslims so many innocent Christian martyrs? Then we will be forced to go to the 3 rd WW nuclear! in this way that Islam will be abolished destroyed as it was abolished the Nazis! amico mio io non riesco a tradurre in italiano quello che tu scrivi in inglese tuttavia se l'Islam non rinuncia alla sharia? attraverso cui i musulmani uccidono tanti cristiani martiri innocenti? poi noi saremo costretti ad andare alla 3°WWnuclear! è in questo modo che l'Islam sarà abolito distrutto come è stato abolito il nazismo!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]YourtubeTerminated mistafield the satanist istitutional--♰alleluia. only you'll be finished not youtube! wh Iamyoutube and NWO for my kingdom of Palestine [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] Israel.pax. amen. hallelujah!! but how many Satanists they come to work in youtube all paid by enlightened Jews with the money that they have stolen from us all peoples through the seigniorage banking? but for me unius Rei kill a Satanist or kill them all together? is the same thing! why I can act at global level in a collective way this is the metaphysical that is the same energy which from nothing created the universe! ma quanti satanisti vengono a lavorate in youtube tutti pagati dagli ebrei enlightened con i soldi che loro hanno rubato a noi tutti i popoli attraverso il signoraggio bancario?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]johnwaynegacy94 --♰alleluia. no! i am not nazi why I am universal brotherhood shalom + salam = blessings too [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]mistafield --♰alleluia. do not laugh always the wife of the thief ie satana! non ride sempre la moglie del ladro!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
No! YouTube will not be done terminated because this is my office the seat of my government on the world! someone has overlooked the fact that I am the Mahdi in fact I will save Islam from Satanists American 666and Rothschild and 323 Bush thus in this way Muslims will eventually do stop to do stop evil against the innocent Christian martyrs! no! youtube non sarà terminato perché questo è il mio ufficio la sede del mio governo sul mondo! qualcuno ha sottovalutato il fatto che io sono il Mahdì infatti io salverò l'Islam dai satanisti americani 666 Rothschild e 323 Bush così in questo modo i musulmani finiranno di fare del malecontro gli innocenti cristiani martiri!

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
awaaz azaan awaa awaar saa laam awaa o'com saallah saa laamthe first three letter's in the QURAN MAJEED READ WELL MEANING ALIF LAAM MEAM. ALIF <<MEANING SACRIFICE FIDAH AND QURBAAN LAAM <<MEANING ONE ALONE MEAM <<< MEANING IS ARMEAN MANZURE EXCEPT LOVE

wingully ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
fish out of water the moo << mouth open to breath water like you breath in light water air<<< saa to bring back from death you open the door of the moo << mouth to give saa <<< air or awaa << as the laam << alone traped. this is how you get awaa lay come saa laam asaas << compassion . asaas laam awaa lay come saa laam awaa lay come awaa lay come saa laam. as jesuse lay alone in the cave who gave a kiss of life like a empty balloon under the flower's. think about it

shadsjoe ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 [ CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVS MQLIVB ]
Hi sorry about the delay in contacting you ... internet problems with my computer plus a little holiday!!! Time does fly!!! Nice to be intouch great channel do have a great week ahead. Regards. Joe. (Simply Shadows).

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]opalosis-♰alleluia. you're a Nazi communist a Muslim Sharia! You're the evil! you are the negation of democracy and tolerance! Who prevents against you to write on this page? t blasphemer and your ideas (if they are not shameful)? girls you're doing a job for satan .. if you believe to have a reason? you can take your reasons because in contrast? Your attitude without motivation or acceptance of a dialogue? it's just an attitude of bullying tu sei un nazista di comunista un musulmano della sharia! tu sei il male! tu sei la negazione della democrazia e della tolleranza! Chi impedisce a te di scrivere su questa pagina? chi insulta te per le tue idee(se queste non sono vergognose)? ragazo tu stai facendo un lavoro per satana.. se tu ritieni di avere una ragione? tu puoi portare le tue motivazioni poiché contrariamente? il tuo atteggiamento senza motivazioni o accettazione di un dialogo? è solo un atteggiamento di bullismo

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
MercyChristLord (7 ore fa) ]♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.♰[. [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰] AGAINSTALLFAMILIESOFSATAN-♰alleluia. [Psaume 6] [11] rougir et trembler mes ennemis confus indietreggino instantanément. Amen Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Amen Amen Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Amen [11] Arrossiscano e tremino i miei nemici confusi indietreggino all'istante. Amen Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Amen Amen Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Amen au nom de Jésus

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]AGAINST ALL FAMILIES OF SATAN -♰alleluia. [Psalm 6][11] blush and tremble my enemies confused indietreggino instantly. amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah [11]Arrossiscano e tremino i miei nemici confusi indietreggino all'istante. amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah amen alleluia hallelujah

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]AGAINST ALL FAMILIES OF SATAN -♰alleluia. [Psalm 5] [5] You are not a God who delights in evil;with you the mansion is not evil;[6] fools do not hold your gaze.You hate all who do evil[7] do perish liars.The Lord abhors bloodthirsty and deceitful. [10] There is no sincerity in their mouthis full of treachery on their hearts;their throat is an open gravetheir language is all flattery.[11] Condannali O God to succumb to their plotsfor their many crimes scatterbecause you have rebelled. [salmo 5][5]Tu non sei un Dio che si compiace del male;presso di te il malvagio non trova dimora;[6]gli stolti non sostengono il tuo sguardo.Tu detesti chi fa il male[7]fai perire i bugiardi.Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.[10]Non c'è sincerità sulla loro boccaè pieno di perfidia il loro cuore;la loro gola è un sepolcro apertola loro lingua è tutta adulazione.[11]Condannali o Dio soccombano alle loro trameper tanti loro delitti disperdiliperché a te si sono ribellati.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]against all races of satanists-♰alleluia. [Psalm 9][18] Tomino the wicked in hellall the nations that forget God (Sharia Zionism racism reincarnation enlightened). [20] Arise O Lord not man prevail before you are judged the people.[21] Fill them with fear O Lordknow the people who are mortal. [33] Arise O Lord raise your handDo not forget the poor.[34] For the wicked despise Godand think "I do not call to account"? Break the arm of the wicked and evil;[36] Punish her ​​sin and can not find it. [39] to do justice to the orphan and the oppressed;and no more terror strikes the man made ​​of earth.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 ♰ I have done wrong to the All Those Criminals Who have Toppled the cross ♰ [♚ MENE ♰ Techel PERES ♚] PAX ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB "Drink your poisons made by yourself""You are all lost!" Luke19.27; by ♰ Unius REI ♰ King♥ Messiah Israel♥ Mahdi
 [ vota Magdi Allam ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰]