AZIONE POLITICA DEI CRISTIANI

YouTube

YouTube

556027 iscritti
68331696 visualizzazioni video
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  Garrett Dark 666 IMF your master --> no! you do not know the super-rich: some of them? are richer than all the U.S. put together!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  8 minuti fa
  There are rich people where I live stop pretending you know me.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  32 minuti fa
  where you live, of course, there are Jews because they are all too rich to live with you! but they are all here: with us on this page but not through the normal ADSL: how the goyim (animals in human form), but, with their staff: intranet so: you can give them a message to all of them, as a Satanist responsible must do! dove vivi tu, certo, non ci sono ebrei: perché loro sono tutti troppo ricchi per vivere con te! ma, loro sono tutti qui: con noi: su questa pagina: ma, non attraverso la normale: adsl: come i goym(animali in forma umana): ma con la loro personale intranet: pertanto: tu puoi dare loro: un messaggio a tutti loro: in qualità di satanista responsabile!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  44 minuti fa
  There are no Jews where I live.
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  47 minuti fa
  How depressing.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  49 minuti fa
  that's why I demand: that: even the Satanists: they support my candidacy: As king of Israele: simply because, for all of the evil: that: I can do against the Satanists? I did not physically will kill anyone! while certainly all die in a nuclear world war! ecco perché io pretendo: che: anche i satanisti: devono sostenere la mia candidatura: come re di Israele: semplicemente perché: per tutto il male: che: io posso fare contro i satanisti? io non uccido nessuno fisicamente! mentre certamente tutti muoiono in una guerra mondiale nucleare mondiale!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  53 minuti fa
  because: the position of the parasite IMF: the Jewish criminal, SpA (private owned, Rothschild, etc. .. and: company: Bush, etc. ..) of the IMF: World Bank: this has become: a matter of "life, or of death "for all mankind! In fact, the people will not support: a long time: the cost of money: that: is equal to 270% of its value (source scientist Professor Giacinto Auriti) Therefore, prior to that: people could do the revolutions against: the Masonic oligarchies: they do massacre: against all Peoples, in a world war: nuclear (why, have gotten in Syria, because they're building: the motivation to make the world War). if, not: collapse the IMF ? all will die!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  56 minuti fa
  perché: la posizione del parassitario: ebraico criminale: SpA(di proprietà privata: Rothscild, ecc.. and: company: Bush, ecc..) del FMI: o Banca mondiale: questa è diventata: una questione di:" vita, o di morte ": per tutto il genere umano! infatti, i popoli non potranno sostenere: ancora a lungo: un costo del denaro: che: è pari al 270%: del suo valore: (fonte scienziato: Professore Giacinto Auriti), pertanto, prima che: i popoli possano fare: le rivoluzioni contro: le oligarchie massoniche: questi li massacreranno: in una guerra mondiale: nucleare(ecco perché: sono entrati in Siria: perché, stanno costruendo: le motivazioni per fare la guerra mondiale)
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  UniusRei3 Why so serious?
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @criminal internazional: Erdogan: Saudi Arabia: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; Sharia, Talmud: ie all masonic system: of Banking seigniorage of: IMF; [oraprosiria. blogspot] items: 1. Dramatic testimony of Mother Agnes Mariam de la Croix, 2. Latest news from Homs and Kusayr From Mother Agnes Mary of the Cross 3. "The rebels are killing us. The army must remain " 4. We feel angry and powerless against the type of information that circulates in Europe and make review, claiming the sanctions ... 5. The Catholic Patriarch: Christians used as human shields by the rebels: INTERVIEW GREGORY LAHAM Friday, June 1, 2012
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @CIA 666 Garrett"Dark" --> idiot! I am not responsible if it is in the nature of light: the properties, of disintegration the darkness idiota! io non sono responsabile se è nella natura della luce: la prietà di disintegrare le tenebre
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Now I need a fucking translator to read this fools comments.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @ 666 IMF CIA [You will have to "confuse" all of you: why Satanism: Institutional: must be removed]-> are not the terrorists, [(that have been politicized: in a speech imperialist (sharia, Talmud IMF, etc. ..)]: the true: Representatives: to God, or of religion! And, I have reason: for: all true religions came together to Assisi, with John Paul II (except: Jehovah's Witnesses ( the worst of all ) and they prayed all together as brothers, and said "never kill: someone in the name of God!" thus: those who kill in the name of God, such as Saudi Arabia does: with his Salafis of Al Quaeda, they are Satanists undercover: only


@ Kriminali internazional: Erdogan: l-Għarabja Sawdita: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; tax-Xarija, Talmud: jiġifieri kollha tas-sistema Masonic: ta seigniorage Bankarja ta ': IMF; [oraprosiria. Blogspot] oġġetti: 1. Xhieda drammatika Mariam Agnes Omm de la Croix, 2. L-aħħar aħbarijiet mill-HOMs u Kusayr Mill Omm Agnes Marija tal-magna 3 Salib. "Il-ribelli huma qtil us. L-armata għandu jibqa" 4. Aħna nħossu rrabjata u dgħajfa kontra t-tip ta 'informazzjoni li jiċċirkola fl-Ewropa u tagħmel reviżjoni, fejn sostniet-sanzjonijiet ... 5. Il-Patrijarka Kattolika: Insara jintużaw bħala tarki umani mill-ribelli: INTERVISTA GREGORY LAHAM il-Ġimgħa Ġunju 1, 2012
 
minħabba: il-pożizzjoni tal-FMI parassita: il-kriminali Lhudija, SpA (proprjetà privata, Rothschild, eċċ .. u: kumpanija: Bush, eċċ ..) tal-FMI: Bank Dinji: din saret: kwistjoni ta '" ħajja, jew tal-mewt "għall-umanità kollha! Fil-fatt, il-poplu mhux se tappoġġja: żmien twil: l-ispiża ta 'flus: li: huwa ugwali għal 270% tal-valur tiegħu (xjenzat sors Professur Giacinto Auriti) Għalhekk, qabel li: in-nies jistgħu jagħmlu l-rivoluzzjonijiet kontra: l-Masonic oligarchies: jagħmlu massakru: kontra kull Popli, fi gwerra dinjija: nukleari (għaliex, gotten fis-Sirja, għaliex qed bini: l-motivazzjoni biex jagħmlu l-Gwerra dinja). jekk, le: kollass tal-FMI? kollha se jmutu!
thats għaliex I domanda: li: anki l-Satanists: huma jappoġġjaw kandidatura tiegħi: Bħala sultan ta 'Israele: sempliċement minħabba li, għal kollha tal-ħażen: li: I tista' tagħmel kontra l-Satanists? I ma fiżikament se joqtol xi ħadd! filwaqt li ċertament kollha jmutu fil-gwerra dinjija nukleari!
@ GarrettDark ---> fejn inti tgħix, naturalment, ma jkunx hemm: Lhud għaliex huma kollha rikka wisq biex jgħixu miegħek! iżda kollha huma hawn: magħna f'din il-paġna iżda mhux permezz ta 'l-ADSL normali: kif il-goyim (annimali fil-forma umana), iżda, ma' l-istaff tagħhom: l-intranet hekk: inti tista 'tagħtihom messaġġ għalihom kollha, bħala Satanist responsabbli trid tagħmel!
 
GarrettDark qal: "Liema Alla Musulmani Alla hu." Allah "; Alla Christian huwa msejjaħ" Alla "; Alla Lhudi huwa msejjaħ" Jaħweh "Xhieda ta 'Jehovah Alla hu." Jehovah "; Alla Mormon huwa" Missier Heavenly "- TWEĠIBA. -> @ Garret 666 Dark CIA FMI ---> Alla huwa wieħed biss! u l-ismijiet jistgħu jkunu differenti ħafna: imma, il-persuna hija dejjem waħda biss Per eżempju, xi ħadd jista 'sejħa inti: Satanist, traitor, kriminali, cannibal: eċċ .. Imma, int se tibqa ', madankollu: biss, u dejjem l-istess: biċċa ta' shit, li thou art!
@ GarrettDark666 FMI CIA -> Int liar totali ((ma ', 1000 identitajiet differenti)) u inċidentalment, l-ebda wieħed jistenna li Satana huwa sinċieri! Inti ma ssodisfawx it-Kostituzzjoni għaliex hawn kulħadd jista 'jara kif inti tiddefendi tiegħek FMI: kontra tiegħi: u kontra kull Nies! u kif, inti Satanists ħadu kontroll, u inti għandek ħsara: youtube u google. @ CIA 666 Garrett "Dark" -> idjota! I am not responsabbli jekk, huwa fin-natura ta 'dawl: il-proprjetajiet, ta' diżintegrazzjoni-dlam
@ 666 FMI CIA [Int ser ikollok "jikkonfondi" lilkom kollha: għaliex Sataniżmu: Istituzzjonali: għandhom jitneħħew] -> mhumiex l-terroristi [(li ġew politiċizzata: fi diskors imperjalista (tax-xarija, Talmud IMF, eċċ ...)]: l-veru: Deputati: lil Alla, jew ta 'reliġjon U, I jkollhom raġuni! għal: kollha reliġjonijiet veru ingħaqdu flimkien biex Assisi, ma Ġwanni Pawlu II (ħlief: Xhieda ta' Jehovah (l-agħar tal kollha) u talbu kollha flimkien bħala aħwa, u qal "qatt joqtlu: xi ħadd fl-isem ta 'Alla!" hekk: dawk li joqtlu fl-isem ta' Alla, bħal Għarabja Sawdita ma: ma Salafis tiegħu ta 'Al Quaeda, huma Satanists taħt kopertura: biss
♰ Synnek1: jiġifieri, GarrettDark: attivat il-blokka ta 'kuntatt. Inti ma tistax tibgħat messaġġi jekk l-utent żied inti bħala kuntatt. IPSE Bibas Venena! I għamlu ħażin lill-dawk kollha kriminali li jaqsmu tè Toppled ♰ [♚ mene ★ ★ Techel PERES] PAX ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "xarba veleni tiegħek magħmula minnek" mill ♰ ★ Rei Unius ♥ ♥ Re Iżrael Mahdi. INTI Rikonoxxenti FLIMKIEN BIEX MEL'utente Synnek1: jiġifieri, GarrettDark: ha attivato il blocco dei contatti. Mhux potrai inviargli messaggi se l'utente mhux ti ha aggiunto jiġu contatto. IPSE Bibas venena! I għamlu l-ħażin għal dawk kollha kriminali li waqqgħu il-cross ♰ [♚ mene ★ ★ TECHEL PERES] ♰ PAX ♰ C SPB KEFA SMLNDSMD VR SN SM VS MQ LIVB ♰ "Drink veleni tiegħek magħmula minnek" ♰ mill ★ Rei Unius ♥ Re ♥ ♥ fl-Iżrael Mahdi fil-Palestina. INTI Rikonoxxenti FLIMKIEN BIEX ME
@ GarrettDARK CIA Synnek1 FMI 666 ---> naf: li Alla huwa importanti fl-Amerika (kif fid-dinja kollha), u mbagħad, għaliex, satanists tiegħek, ħadu kontroll ta ': google u youtube, eċċ .. ? 1. X'INHU OĦRA WORLD GWERRA NUKLEARI IL-FMI: IDDEĊIEDA li jagħmlu; Kif l-IMF kellu fl-aġenda tiegħu: il-Shaoh jmiss ġodda, għas jagħmlu Olokawst ġdida kontra: aħwa Lhudija tiegħi u bniet? żgur: qassis għoli ta 'Satana, bħalek, għandek tkun taf dawn l-affarijiet!
 
@ Rothschild Bush @ 666 322 -> I oġġettivament: I jkollhom superjorità kontra tiegħek, mhux biss: kontra: evil Talmudic tiegħek (minħabba, mhuwiex diffiċli għall Noone), imma naf kif se jkun l-aħħar traġiċi tiegħek, ta 'dan esperjenza tiegħek ta 'kriminali internazzjonali (u ta' kull kompliċi tiegħek): Jekk inti mhux ser jiġu lili: minnufih!
MarlaMarleen MarlaMarleen ha pubblicato un commento 12 Minuti fa UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん.彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 mhuwiex spammer. Huwa jagħmel kontribut importanti. Liema qawwa hija wara inti tubu? U mbagħad --- tuża moħħ! UniusRei3 ist spammer kein. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade hier? Welche Macht hinter steckt YouTube? Und dann denkt weiter!
    
@ Synnek1 -> int kriminali: 1. inti u l-mużika tiegħek! 2. Int u simboli tiegħek! 3. Int u mibegħda tiegħek! 4. Inti u l-ħażin tiegħek! 5. inti u kannibaliżmu tiegħek! 6. inti u blasfemy tiegħek! dawn l-affarijiet hast thou murija fuq sit tiegħek! hu għalhekk li l-gvern Amerikan huwa gvern kriminali!
tal-kors: FEistyForJustice huwa Synnek1, tabilħaqq: it-tnejn għandhom l-istess użu liguistico: u l-vulgarity istess! u Musulmani qatt mhu se jkun vulgari! iżda l-Musulmani vera huma umli hawnhekk huwa għaliex: anki l-Saudis huma Satanists: u anke cowards (bħal Lhud Amerikani: Pharisees Illuminati od IMF) għaliex, lilhom? qatt ma jkollu l-kuraġġ li jitkellmu miegħi fil-pubbliku! You say int Musulmani vera? ok! Imbagħad int tista 'twieġeb lili: [MISTOQSIJA] id-differenza bejn it-terminu: "polytheist", u bejn it-terminu: "idolatry"! JEKK JOGĦĠBOK ....
I DO NOT HAVE A "organizzazzjoni" f'dan il-pjaneta TAL SHIT! I AM MILL RENJU TA 'ALLA! @ 666 FMI ---> hija l-omm: ta 'kull istituzzjoni mill-Rivoluzzjoni Franċiża sal-preżent: waħda organiżmu "sinagoga ta' Satana" għall jeqirdu tama ta 'Iżrael: u tagħmel xi Shoah: kontra nies Lhudija tiegħi, jiġifieri, il- sistema Masonic ta bankarja seigniorage: u kriminali okkult tagħha assoċjazzjoni: l-ewwel nett Freemasonry u Sataniżmu!
    
[KRIMINALI Musulmani TNEĦĦIJA Sharia] [Jista 'wieħed jkun Musulmani u Christian?] Nixtieq ħafna li tkun kemm Musulmani u Christian, iżda ma jistax isir, għaliex fuq xi punti żewġ reliġjonijiet huma mhux biss differenti imma dawn huma kontra. U din mhix xi ħaġa ħażina. Kif Muhammad qal li l-disbelievers fil-Qur'an: "Inti għandu jkollha r-reliġjon tiegħek u I għandhom ikollhom reliġjon tiegħi." L-importanti huwa r-rispett għandna għal xulxin. Aktar minn-rigward, huwa affezzjoni u l-imħabba. Għażiż brother Musulmani, Alla tant iħobb inti bħala li tant iħobb kollha kreaturi oħra tal-bniedem. Tkun fidila għall-fidi tiegħek, u push me tkun fidila għall-mini. I wisq jkollhom id-dmir li tkun fidila għall-fidi tiegħi u biex timbotta inti tkun fidila lejn tiegħek. Imma inti ma tistax rikatt xi ħadd billi qal: "! Le knejjes għandhom jitħallew fl-Arabja Sawdita, sakemm Papa Benedittu XVI għaraf il-profeta Mohammed" Bl-istess mod l-ebda waħda kellha tiġi blackmailed, qal:
[KRIMINALI Musulmani TNEĦĦIJA Sharia] [Jista 'wieħed jkun Musulmani u Christian?] "Jekk Musulmani ma jagħrfu l-figura ta' Kristu, Iben ta 'Alla, m'għandux ikun hemm moskea fil-Punent." Tolleranza Veru ifisser li tirrikonoxxi l-oħra kif hu jew hi, mhux bħala wieħed jixtieq dawn ikunu! Inti ma tistax jirrikonoxxu l-divinity ta 'Kristu (anke jekk huwa dogma essenzjali għall-Insara) u I ma jistax jirrikonoxxi natura profetiku Muhammad (anke jekk huwa dogma essenzjali għall Musulmani). nista madankollu jippruvaw jifhmu għaliex hija fundamentali għall ninformak li Muhammad tkun profeta ta 'Alla, tabilħaqq l-"siġill ta' profeti", u minflok ir-rigward ir-raġuni l-figura ta 'Muhammad. U inti tista' tipprova li jifhmu għaliex hija fundamentali għalija li Kristu jkun l-"Iben ta 'Alla" u għal din ir-rigward ir-raġuni il-figura ta' Ġesù. Jekk dan ikun il-każ nistgħu ngħixu flimkien bħala ħbieb tajba jew saħansitra bħala aħwa, wara li għarfet li aħna differenti u għadhom kuntenti dwar din id-differenza.
@ Erdogan Obama, Hillary, CIA IMF tan-NATO: eċċ .. għall-Masons u Satanists ---> issa, li inti xtaqu preċipitat: is-Sirja f'dan ġenoċidju? Għandi żewġ mistoqsijiet għalik: 1). tixtieq, int tista ': say Assad, wara li qatlet: kollha Salafi (ta', Al Qaeda, li, bl-Għarabja Sawdita, inti introduċew) "Issa, inti tista 'tagħmel: gvern: flimkien ma' l-oppożizzjoni: jiġifieri, ma Al Qaeda "Jekk, id-dritt! Assad kien biddlet ukoll il-kostituzzjoni li jkollhom l-opportunità: li jħallu l-gvern: bħala REĠIM! 2). iżda, jekk, Al Qaeda, jirbaħ: inti ma seħħ Iżrael biex tibda: l Nukleari Gwerra Dinjija III? lol. jew jara li Al Qaeda huma truppi tiegħek: inti tista 'dejjem ngħid "ok Inti joqtlu lili!? martri Kristjani (kif aħna dejjem ħallietna nsiru jagħmel għalik), iżda l-Iżrael ma jkollokx tmissx"
 
@ MarlaMarleen - ser ikollok: tinjora: kull possibbli: forma ta 'fenomeni supernatural (fil-fatt, Alla hates minnhom!) Dan huwa dejjem l-razzjonalità u d-data speċifiċi: li se jkun li jipprevalu! lol. ċertament, fl goodness tiegħek qatt m'int se tagħmel inti titlef: jitilfu: il-Vangelu Mqaddes, lill-Satanists tal youtube! għaliex, jekk kellhom ebda biża 'tkun toqtol? dawn se jaħarbu f'daqqa fil-knisja! hawn minħabba li huma bil-ġuħ u għatx għall-Kelma ta 'Alla, speċjalment meta: jgħaddi qalb nobbli tiegħek!
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra l-Iżrael tiegħi] 26/07/2012: SIRJA: Al-Qaida ribelli alleati Islamika Sunni- Salafi: fil-ġlieda kontra: Assad, Photos, videos u: Talbiet: ta ': attakki: jikkonfermaw il-preżenza ta' mijiet ta ': militanti fit-territorju tas-Sirja: [(mingħajr dell ta': dubju, anki jekk l-jinsab tal-Punent: mhux : itwal tista 'tappoġġa din waqfien macabre)]. Ħafna: ġejja minn pajjiżi barranin li jinkludu: ir-Russja, is-Somalja u fil-Mali. Organizzazzjoni British: għal:-difiża tixħet is-suppożizzjonijiet ta ': 1 shot ta': l-Istat militari mmexxija mill-pajjiżi tal-Punent. Damasku. Fil-majjistral ta 'Sirja:-ribelli li: taqbida: kontra: ir-reġim ta': Assad sabet alleat ta ': eċċezzjoni: al-Qaida u mijiet ta': Islamisti ġejjin minn pajjiżi barranin. L-istati l-aktar rappreżentattiva-Iraq, il-Libja, Eġittu, l-Afganistan. (AsiaNews / Aġenziji)
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra tiegħi Iżrael]] Iżda hemm ukoll membri mir-Russja (iċ-Ċeċnija), l-Ukraina, u l-Mali : Somalja. Il-preżenza ta estremisti hija kkonfermata mill videos diversi deher: fuq il-websajts jihadist, li: dawn juru l-irġiel ma 'uċuħ koperti li: tifħir il-wiri gwerra qaddisa: mitralji, u bombi: waving l-bandiera sewda: ta' al-Qaida. Fil-film: deher fl-aħħar jiem: u: stazzjonati fuq YouTube 1 vuċi fuq yells "aħna jiffurmaw: ċelluli: ta ': kamikaze: minflok: tkompli: il-Jihad. Fl-isem ta' Alla" Sal-lum: L-oppożizzjoni tirrifjuta l-preżenza: ta ': gruppi estremisti Iżlamiċi: fost gradi tagħha, iżda: Skond l-esperti, il-fruntieri ma' Turkija: u: Iraq (l-kriminali) saru: a vera u: ċentri tagħhom: ġbir: għal: milizzja ta ': kollha: id-dinja Musulmana Sunni. Wħud iddeskrivew lill-xenarju Sirjana "kalamita" għal al-Qaida u: affiljati tagħha (AsiaNews / Aġenziji).
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir satana: Sharia]: kollha kontra Iżrael tiegħi]] Xhieda jgħidu li: Bab al-Hawa, minflok: jsakkar il-fruntiera Torka , mijiet ta ': barranin daħlu għal dawn il-jiem: biex jappoġġjaw l-armata Sirjana ħielsa fil-battalja ta' Aleppo. Dan: li: drives dawn in-nies madwar l-Asja u l-Afrika, mhuwiex:-xewqa tad-demokrazija, iżda l-piena eżemplari ta '"nusayrs" (heretics) l-isem derogattivi li tiddefinixxi l-Alawites, il-setta tal Shia: Bashar al-Assad. Iż-żieda fil-ġlied fil-provinċja tat-Tramuntana ta 'resina ġibed mijiet ta' dawn jum: jihadists mill-Iraq. Il-konferma tiġi bħala tajba: stħarriġ riċenti mill-gvern Iraqi li l-militanti li joperaw fit-territorju tas-Sirja huma parti mill-istess grupp li: sostniet l-attakki: li: jkunu jitħawwad l-Iraq fl-aħħar xhur. "Listi tagħna ta ': suspettużi - qal: Izzar al-Shahbandar, konsulent lill-Prim Ministru, (AsiaNews / Aġenziji)
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra Iżrael tiegħi]] għandna l-istess ismijiet - jaqblu ma 'dawk tal-awtoritajiet Sirjani "L-istampi. deher f'xi fora marbuta mal-al-Qaeda gruppi juru wkoll ta ':. veterani tal-gwerra fil-Libja Skond Naharnet, Aġenzija Libanu, l-irġiel huma liebsa xi wħud: iswed: li: brandishing banner li taqra: "Il-Revoluzzjonarji ta' l- . brigata ta 'Tripli "Konferma ta': a attivitajiet frenetic tal estremisti Iżlamiċi fuq il-ħamrija Sirjan ġej mill-għadd ta ':. attakki mitluba mill-al-Qaeda innifsu Minn Diċembru li jkollhom mill-inqas 35 bombi tal-karozzi u l-attakki ta' suwiċidju 10 li seħħew fuq il-ħamrija Sirja . ta ': dawn 4 kienu mitluba mill-"Nusra Front" ta' Al Qaeda Il-preżenza ta ':.. gruppi jihadist fost l-armata ħieles Sirjan qajmet kontroversji ħafna fuq livell diplomatiku Ilbieraħ Sergey Lavrov, Russu Barranin Ministru, (AsiaNews / Aġenziji)
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra l-Iżrael tiegħi]] akkużat l-Istati Uniti ta ': appoġġ ma Assad tagħha kontra politika, favur ribelli Islamiċi. Huwa ikkritika l-pożizzjoni ta ': Susan Rice, ambaxxatur Amerikan in-NU, li: le: hu kkundanna l-ibbumbardjar ta' Damasku f'Lulju li għadda 18 li qatel diversi membri ta ': jwasslu l-iskema, li ssejjaħ minflok għall-impożizzjoni ta': sanzjonijiet ġodda. Sadanittant, qed isir dejjem aktar is-suppożizzjonijiet ta ': l-intervent armat għal:. Jneħħi kif meħtieġ lill-President Assad Studju mill-Royal Uniti Servizzi Istitut (RUSI), organizzazzjoni British tispeċjalizza fi kwistjonijiet ta': politika internazzjonali u d-difiża, iwissi ta 'konflitt bejn probabbli gruppi Sunni u appoġġjati mill-Għarabja Sawdita: istati Għarab u oħrajn: milizzji Xiti, inklużi Hizbollah u l-armata tas-Sirja, appoġġjata mill-Iran. Barra minn hekk, it-theddida ta 'armi kimiċi fl-idejn tas-sistema tas-Sirja. (AsiaNews / Aġenziji)
 
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra Iżrael tiegħi]] Il-preżenza ta ': armi kimiċi inkwiet Iżrael li: maskri tal-gass diġà bdiet tqassam fil-belt fuq il-fruntiera mas-Sirja. Fl-aħħar jiem, Shimon Peres, President Iżraeljan, qal li: l-użu probabbli ta ': armi le: mill-iskema konvenzjonali ta' Damasku tqiegħed f'riskju serju s-sigurtà ta 'Iżrael. Fil-każ ta ': tnaqqis tar-reġim, Peres biżgħat it-trasferiment potenzjali tal-armi: l-armi tqal tas-Sirja jew armi kimiċi armament: l-fundamentalisti Xiti Libaniżi: Hezbollah: jew l-Iran, iżda: wkoll ta' serq minn: gruppi Iżlamiċi marbuta l-al-Qaida. (AsiaNews / Aġenziji)
[Al Qaeda fis-Sirja: dawn huma l-minions tal-USA (kbar satana 666 IMF) u l-Għarabja Sawdita [żgħir Satana: Sharia]: kollha kontra l-Iżrael tiegħi]] Skond Michael Clarke, kap ta 'Rusi, intervent militari tal-Punent hija meħtieġa qabel ma li: il-gwerra deġenerazzjoni. "Aħna mhux li: ninsabu mexjin lejn l-intervent - jgħid - iżda l-kirurġija innifsu li: jiċċaqlaq ta ': minna." Clarke ssostni li: l-avvenimenti tal-aħħar jiem ħolqu bidla radikali fis-sitwazzjoni li: tneħħi l-possibilità ta ': soluzzjoni diplomatika għall-konflitt. "Il-kap ta Rusi ssuġġeriet l-intervent ta ': forzi speċjali fit-territorju b'appoġġ għall-gruppi ribelli, diġà użati fl-Afganistan u fl-2001:. Libja fl-2011 Dawn l-operazzjonijiet jistgħu jinkludu wkoll tir ta': Statali Kontra: ir-reġim (AsiaNews. / Aġenziji)
UniusRei3 stazzjonati kumment 15-il minuta ilu [inti ma tistax taffordja, Li, din tista 'xi darba jsir trawma għalik] Iva, Ġesù hu Alla, l-iben ta' l-għajxien Alla, denja li tkun imfaħħar: "Jiena l-Alpha u l-Omega, il-bidu u t-tmiem ... min hu u li kien u li huwa li ġejjin, l-Almighty "(Rev 1.8). "Żgur I am ġejjin malajr" Amen. Anke Naf Ġesù bħala Mulej! (Dun 22, 20). Ġesù Kristu huwa Alla, Huwa l-Iben ta 'Alla. Huwa parti mill-Trinity qaddis. Alla l-Missier, Alla l-Iben, u Alla l-Ispirtu s-Santu! Ġesù ma kienx biss bniedem, Hu kien Alla fil-forma tal-bniedem. (Jiġifieri waħda biss ALLA)
[Inti ma tistax taffordja, Li, din tista 'xi darba jsir trawma għalik] @ YHWH tiegħi qaddis Alla, eċċ. .. -> Ġesù hu Mulej! Ġesù huwa r-Re tal Glory! Ġesù huwa r-Re tal Kings! Din hija kanzunetta sabiħa ħafna. Dan huwa l-imħabba għal Ġesù. Kull Glory lil Ġesù Kristu. John 1:29 minn sa 34. Jekk inti temmen f'Alla, ma tipprova li jiddibatti din il-kwistjoni iżda ħafna kurjużi dwar dak li Alla huma inti jirreferu għall? Ukoll I ma Jifhmu kif Kristjaneżmu huwa reliġjon ta 'okkupazzjoni. It-terminu "kristjana" tfisser-Kristu-like. Insara jistinkaw biex tkun Kristu simili. Rumani 9.5 jgħidu Ġesù hu Alla, Hebrews1 jgħid l-anġli tifħir lilu! u lilna "bnedmin" mhumiex ser? Anki jekk inti ma wan't: il-kelma ta 'Alla: tgħid li inti ser ikollok: li pruwa jum wieħed sal irkopptejn tiegħek qabel Ġesùlundi 1 février 2010

Des voix s'élèvent pour dénoncer la persécution des chrétiens
Publié par Muhend-Christophe Bibb le lundi 1 février 2010 / 17:28 :: 4827 Vues ::Article Rating:: Informations, Persécutions...
Le 25/01/2010, la réaction des évêques d'Algérie, voir Zénith
Pour l'évêque de Montauban, voici ses propos reproduits à partir du site "Forum catholique" :

La fusillade qui a visé les chrétiens orthodoxes coptes en Egypte au sortir de la messe de Noël (nuit du 6/7 janvier) à quarante kilomètres de Louxor a tué six fidèles et un policier. Les tireurs en ont blessé d’autres. Les coptes, de la plus ancienne population égyptienne, sont chrétiens depuis les premiers siècles et ont vu leur persécution commencer en 284 ! Ils représentent pourtant 10% de la population. Depuis des années ils sont victimes de l’intolérance des islamistes qui trouvent partout des complicités. Autrefois ils participaient à la vie politique, à la direction des affaires, à la formation de l’élite musulmane, ils sont aujourd’hui mis à l’écart, menacés, insécurisés.
Les députés européens invitent le gouvernement égyptien à assurer la sécurité de tous les citoyens.
La même préoccupation est exprimée à l’égard de la Malaisie où, récemment, neuf édifices chrétiens (protestants et catholiques) ont été dégradés, saccagés, incendiés, parce que la Haute-cour de justice avait maintenu le droit pour tout non-musulman d’employer le mot « Allah » pour désigner Dieu. Les chrétiens l’utilisent dans le langage courant pour traduire le mot « Dieu ». Cette violence revient sans cesse et les chrétiens sont en permanence menacés. Là encore les députés européens exhortent les autorités de Malaisie mais que faire devant un tel fanatisme ?
Nous pouvons ajouter à cela bien d’autres faits. Par exemple, dans le même temps, les combats qui – à ce jour – ont fait trois cent morts au Nigéria dans la ville de Jos et aux alentours,  les querelles politiques se réglant par les luttes islamo-chrétiennes.
Que dire des chrétiens d’Irak visés en permanence par des attentats ?
Tout le monde peut constater la tragédie que vivent nos frères orientaux dans de nombreux pays et comment s’étonner qu’ils prennent le chemin de l’exil ?
Interpeller nos gouvernants pour que la liberté religieuse soit respectée (1)
Il apparaît que 70% de la population mondiale est victime de discriminations religieuses notamment dans les pays majoritairement musulmans et dans les pays communistes. Parmi les pays les plus restrictifs on note l’Arabie Saoudite, le Pakistan, l’Algérie, l’Iran, l’Egypte, la Turquie, l’Indonésie. Il y a aussi les pays communistes comme le Vietnam et la Chine.
Les hostilités interreligieuses sont aussi le lot de quarante et un pays où des minorités sont persécutées au nom de leur religion. Ces pays sont aussi des pays majoritairement musulmans (l’Irak, l’Afghanistan, le Soudan, la Somalie, …) mais aussi d’autres pays comme le Sri Lanka, majoritairement bouddhiste. (journal La Croix du 04/01/10).
Ces tragiques réalités nous invitent à une prise de conscience ferme et lucide : la foi chrétienne en ce XXIè siècle est l’objet de nombreuses persécutions. Le siècle commence sous le signe du martyre.
Nous devons rappeler le principe fondamental de la liberté religieuse, « le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine » (Vatican II « La liberté religieuse » n°2) et demander à nos gouvernants de le faire valoir dans le dialogue avec les états. Il y va d’un droit fondamental (2). Par ailleurs, ici même, dans notre société européenne nous avons à nous unir pour venir en aide à nos frères persécutés, à être la voix de ceux qu’on tue directement ou indirectement au nom de leur foi. Bien sûr, nous savons que c’est le chemin du disciple qui n’est pas au-dessus du maître : « S’ils m’ont persécuté ils vous persécuteront » (Jean 15,20). Mais comment pourrions-nous abandonner nos frères ? Aimons-les, prions pour eux, soutenons-les et regardons-les comme le visage du Christ crucifié.

(1) Interpeller les gouvernants c’est bien, mais aussi et surtout les naïfs catholiques qui disent « amen » à tous les musulmans avec qui ils dialoguent, sans jamais les interpeller sur leurs frères chrétiens persécutés ou assassinés dans les pays musulmans.
(2) Mgr Ginoux a raison de rappeler "que la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine", comme l'indique Vatican II. Nous ne pouvons qu'approuver de telles déclarations, claires et courageuses.
Tout à l'opposée est l'attitude des tenants de la langue de bois (ou de buis) qui préconisent un profil bas vis à vis des persécutions anti-chrétiennes en pays à majorité musulmane (voir la page trois).

Page précédente | Page suivante
Commentaires
Par Ahmed le mardi 2 février 2010 12:07
D'AUTRES PENSENT QUE LA FRANCE JOUE AVEC LE FEU:
Pour en revenir aux manifestations de rue, il y a, à mon avis, deux façons de manifester sa vraie ou fausse joie : l’une contenue et digne comme à Alger, l'autre débridée et violente comme à Marseille. De part et d'autre de la Méditerranée, deux façons différentes d'être algérien, et surtout de l'exprimer. On dira encore que c'est une minorité de trouble-fêtes qui a décidé de provoquer des incidents, mais où était alors la majorité à ce moment-là ? Ce n'est qu'un détail, mais qui a son importance, parce que depuis quelques années, on explique tout par ce «deus ex machina» : un groupuscule incontrôlé, une poignée de fanatiques, etc. Il y a dans la France d'aujourd'hui des dérives inquiétantes qui tendent, selon moi, à stigmatiser souvent la communauté algérienne ou d'origine algérienne. On en voit trop qui veulent être plus Algériens que les Algériens et plus musulmans que les musulmans. Cela ne s'arrête pas à quelques échauffourées entre des jeunes, brandissant le drapeau algérien, et des policiers. Il y a d'abord et avant tout cette incroyable mansuétude à l'égard de groupes religieux fanatiques agissant au vu et au su de tous. Un imam tolérant et ouvert, expulsé manu militari de sa mosquée par des jeunes fondamentalistes, ce n'est pas nouveau. Sauf que cela se passe aujourd'hui en France, un pays laïque, enlisé dans des débats byzantins sur les nuisances du voile intégral. Un débat qui étouffe les voix de ceux qui continuent à s'égosiller, en vain : «Attention, c'est comme ça que tout a commencé en Algérie !»
A. H.
(Le Soir d'Algérie du 01/02/2010)

mardi 2 septembre 2008

Procès d'un Egyptien demandant d'être reconnu chrétien ce 2/09
Publié par Amghar Zik le mardi 2 septembre 2008 / 03:26 :: 4959 Vues ::Article Rating:: Informations, Persécutions...
L'article nous vient un peu en retard. Mais que cela ne nous empêche pas de prier pour nos frères d'Egypte qui nous donnent un beau témoignage malgré les pires des persécutions.
Lire l'article:
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2348263&rubId=4079#1220291880000


@GarrettDark ---> where you live, of course, there are no Jews, because they are all too rich to live with you! but they are all here: with us on this page but not through the normal ADSL: how the goyim (animals in human form), but, with their staff: intranet so: you can give them a message to all of them, as a Satanist responsible must do!

MarlaMarleen MarlaMarleen ha pubblicato un commento 12 minuti fa UniusRei3 は スパマー で は あり ませ ん. 彼 は 重要 な 貢献 を 行う UniusRei3 isn't a spammer. He makes an important contribution. Which power is behind you tube? And then --- use your brain! UniusRei3 ist kein Spammer. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Warum gerade hier? Welche Macht steckt hinter YouTube? Und dann denkt weiter!
   
@ Synnek1 -> you are criminal: 1. you and your music! 2. You and your symbols! 3. You and your hate! 4. You and your evil! 5. you and your cannibalism! 6. you and your blasfemy! all these things thou hast shown on your site! that's why the American government is a criminal government!
@Rothschild Bush @ 666 322 -> I objectively: I have a superiority against you, not only: against: your Talmudic evil (because, it's not hard for noone), but I know how it will be the your tragic end, of this your experience of criminals international (and of all your accomplices): If you will not come to me: immediately!

of course: FEistyForJustice is Synnek1 , indeed: both have the same use liguistico: and the same vulgarity! and a Muslim will never be vulgar! but the true Muslims are humble here is why: even the Saudis are Satanists: and even cowards (like American Jews: Pharisees Illuminati od IMF) because, to them? would never have the courage to speak with me in public! You say you're a true Muslim? ok! Then you can answer to me: [ QUESTION ] the difference between the term: "polytheist", and between the term: "idolatry"! PLEASE ....

I DO NOT HAVE A "organization" IN THIS PLANET OF SHIT! I AM FROM KINGDOM OF GOD! @666 IMF ---> is the mother :of each institution by the French Revolution to the present: a single organism "synagogue of satan" for destroy hope of Israel: and do any Shoah: against my jewish people, ie, the Masonic system of banking seigniorage: and its occult associations criminals: first of all Freemasonry and Satanism!
   
[CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] I would like very much to be both Muslim and Christian, but it cannot be done, because on some points the two religions are not just different but they are opposed. And this is not something bad. As Muhammad said to the disbelievers in the Qur'an: "You shall have your religion and I shall have my religion." The important thing is the respect we have for one another. More than respect, it is affection and love. Dear Muslim brother, God loves you as he loves all other human creatures. Be faithful to your faith, and push me to be faithful to mine. I too have a duty to be faithful to my faith and to push you to be faithful to yours. But you cannot blackmail anyone by saying: "No churches should be permitted in Saudi Arabia, unless Pope Benedict XVI recognised the prophet Mohammed!"By the same token no one ought to be blackmailed, saying:

[CRIMINAL MUSLIM REMOVE SHARIA][ Can one be Muslim and Christian?] 'If Muslims do not recognise the figure of Christ, Son of God, there shall be no mosque in the West." True tolerance means recognising the other as he or she is, not as one would like them to be! You cannot recognise the divinity of Christ (even though is an essential dogma for Christians) and I cannot recognise Muhammad's prophetic nature (even though it is an essential dogma for Muslims). I can however try to understand why it is fundamental for you that Muhammad be God's prophet, indeed the "seal of prophets", and for this reason respect the figure of Muhammad. And you could try to understand why it is fundamental for me that Christ be the "Son of God" and for this reason respect the figure of Jesus. Should this be the case we can live together as good friends or even as brothers, having recognised that we are different and yet happy about that difference.

@ Erdogan Obama, Hillary, CIA IMF NATO: etc. .. to all Masons and Satanists ---> now, that you wished to precipitate: Syria in this genocide? I have two questions for you: 1). like, you can: say to Assad, after he has killed: all Salafi (of, Al Qaeda, that, with Saudi Arabia, you have introduced) "Now, you can do: a government: together with opposition: that is, with Al Qaeda! "If, right: Assad had also changed the constitution to have the opportunity: to leave the government: as a REGIME! 2). but, if, Al Qaeda, wins: you do not force Israel to start: the Nuclear World War III? lol. or seen that Al Qaeda are your troops: you can always say "ok! You kill me: Christian martyrs (as we have always allowed us to do to you), but Israel? you do not have to touch ? "

@MarlaMarleen - you will have: disregard: any possible: form of supernatural phenomena (in fact, God hates them!) That is always the rationality and the specific data: that will be to prevail! lol. certainly, in your goodness you will never make you miss: lose: the Holy Gospel, to the Satanists of youtube! because, if they had no fear of be killing? they will flee at once to church! here because they are hungry and thirsty for the Word of God, especially when it: passes through your noble heart!

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel] 26/07/2012: SYRIA: Al-Qaeda allied Islamic rebel Sunni-Salafi: in the fight Against: Assad, Photos, videos and: claims: of: attacks: confirm the presence of hundreds of: militants on Syrian territory: [(without a shadow of: doubt, even if the lies of the West: not: longer able to support this macabre staging) ]. Most: comes from foreign countries including: Russia, Somalia and in Mali. British organization: for: the defense throws the assumptions of: a shot of: State military-led Western countries. Damascus. In the northwest of Syria: the rebels who: struggle: against: the regime of: Assad found an ally of: exception: al-Qaeda and hundreds of: Islamists come from foreign countries . The most representative states are Iraq, Libya, Egypt, Afghanistan.(AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] But there are also members from Russia (Chechnya), Ukraine, and Mali: Somalia. The presence of extremists is confirmed by several videos appeared: on jihadist websites, that: they show men with covered faces that: praise the holy war showing: machine guns, and bombs: waving the black flag: of al-Qaeda. In a movie: appeared in recent days: and: posted on Youtube a voice-over yells "we are forming: cells: of: kamikaze: for: continue: the jihad: in the name of God." To date: The opposition denies the presence: of: Islamic extremist groups: among its ranks, but: According to experts, the borders with Turkey: and: Iraq (the criminals) have become: a true and: their centers of : collection: for: militia of: all: the Sunni Muslim world. Some have described the scenario Syrian "magnet" for al-Qaeda and: its affiliates.(AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] Witnesses say that: Bab al-Hawa, instead of: locking the turkish border, hundreds of: strangers have entered for these days: to support the free Syrian army in the battle of Aleppo. This: that: drives these people across Asia and North Africa, it is not: the desire of democracy, but the exemplary punishment of "nusayrs" (heretics) derogatory name to define the Alawites, the sect of Shia : Bashar al-Assad. The increase in fighting in the northern province of Aleppo has attracted hundreds of these days: jihadists from Iraq. The confirmation comes as well: a recent survey by the Iraqi government that the militants operating on Syrian territory are part of the same group that: has claimed the attacks: that: have shaken Iraq in recent months. "Our lists of: suspicious - said: Izzar al-Shahbandar, advisor to the Prime Minister, (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] we have the same names - match those of the Syrian authorities." The pictures appeared on some forums linked to al-Qaeda groups also show of: veterans of the war in Libya. According to Naharnet, Agency Lebanon, men are dressed in some of: black: that: brandishing a banner that read: "The revolutionaries of the brigade of Tripoli." Confirmation of: a frenetic activities of Islamic extremists on Syrian soil comes from the number of: attacks claimed by al-Qaeda itself. From December to have at least 35 car bombings and 10 suicide attacks that occurred on Syrian soil. of: these 4 were claimed by the "Front Nusra" of Al Qaeda. The presence of: jihadist groups among the free-Syrian army has raised many controversies on a diplomatic level. Yesterday Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister, (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] has accused the U.S. of: support with her political anti Assad, in favor of Islamist insurgents. He criticized the position of: Susan Rice, U.S. ambassador to the UN, that: not: he condemned the bombing of Damascus last July 18 that killed several members of: leading the scheme, calling instead for the imposition of : new sanctions. Meanwhile, it is increasingly becoming the assumptions of: armed intervention for: depose President Assad. A study by the Royal United Services Institute (RUSI), a British organization specializing in issues of: international politics and defense, warns of a likely clash between Sunni groups and supported by Saudi Arabia: Arab and other states: Shiite militias, including Hezbollah and Syrian army, backed by Iran. In addition, the threat of chemical weapons in the hands of the Syrian regime. (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]]The presence of: chemical weapons worries Israel that: has already begun distributing gas masks in the city on the border with Syria. In recent days, Shimon Peres, Israeli president, said that: the likely use of: weapons not: by the conventional scheme of Damascus puts at serious risk the security of Israel. In the case of: a fall of the regime, Peres fears the potential transfer of weapons: to Syria's heavy weapons or chemical weapons arsenal: to the Lebanese Shiite fundamentalists: Hezbollah: or Iran, but: also of theft by: Islamic groups linked to al- Qaeda. (AsiaNews / Agencies)

[Al Qaeda in Syria: they are the minions of USA(big satan 666 IMF) and Saudi Arabia[small satan: Sharia]: all against my Israel]] According to Michael Clarke, head of Rusi, a Western military intervention is necessary before that: the war degenerated. "We are not that: we are moving toward intervention - he says - but the surgery itself that: moves of: us." Clarke argues that: the events of recent days have created a radical change in the situation that: removes the possibility of: a diplomatic solution to the conflict. "The head of Rusi suggested the intervention of: special forces on the territory in support of rebel groups, already used in Afghanistan and in 2001: Libya in 2011. These operations may also include a shot of: State Against: the regime.(AsiaNews / Agencies)

UniusRei3 posted a comment 15 minutes ago [you can not afford, That, this may one day become a trauma for you] Yes, Jesus is God, the son of the living God, worthy to be Praised: "I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end ... who is and who was and who is to come, the Almighty "(Rev 1.8). "Surely I am coming quickly" Amen. Even I know Jesus as Lord! (Rev 22, 20). Jesus Christ is God, He is the Son of God. He is part of the holy trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit! Jesus was not just man, He was God in human form. (Ie ONLY ONE GOD)

[you can not afford, That, this may one day become a trauma for you] @ YHWH my holy God, etc.. .. -> Jesus is Lord! Jesus is the King of Glory! Jesus is the King of Kings! This is a very beautiful song. This is love for Jesus. All Glory to Jesus Christ. John from 1:29 to 34. If you believe in God, not trying to debate this issue but very curious as to what God are you referring to? Also I do not Understand how Christianity is a religion of occupation. The term "christian" means-Christ-like. Christians strive to be Christ-like. Romans 9.5 say Jesus is God's, Hebrews1 says the angels praise him! and us "humans" are not going to? Even if you do not wan't: to the word of God: says you will have: to one day bow to your knees before Jesus


YouTube

YouTube

555900 iscritti
68327708 visualizzazioni video
because: the position of the parasite IMF: the Jewish criminal, SpA (private owned, Rothschild, etc. .. and: company: Bush, etc. ..) of the IMF: World Bank: this has become: a matter of "life, or of death "for all mankind! In fact, the people will not support: a long time: the cost of money: that: is equal to 270% of its value (source scientist Professor Giacinto Auriti) Therefore, prior to that: people could do the revolutions against: the Masonic oligarchies: they do massacre: against all Peoples, in a world war: nuclear (why, have gotten in Syria, because they're building: the motivation to make the world War). if, not: collapse the IMF ? all will die!
that's why I demand: that: even the Satanists: they support my candidacy: As king of Israele: simply because, for all of the evil: that: I can do against the Satanists? I did not physically will kill anyone! while certainly all die in a nuclear world war!
@ 666 IMF CIA [You will have to "confuse" all of you: why Satanism: Institutional: must be removed]-> are not the terrorists, [(that have been politicized: in a speech imperialist (sharia, Talmud IMF, etc. ..)]: the true: Representatives: to God, or of religion! And, I have reason: for: all true religions came together to Assisi, with John Paul II (except: Jehovah's Witnesses ( the worst of all ) and they prayed all together as brothers, and said "never kill: someone in the name of God!" thus: those who kill in the name of God, such as Saudi Arabia does: with his Salafis of Al Quaeda, they are Satanists undercover: only

@GarrettDARK CIA Synnek1 IMF 666---> I know: that God is important in America (as in the whole world), and then, why, your satanists, have taken control of: google and youtube, etc. .. ? 1. WHAT OTHER WORLD NUCLEAR WAR THE IMF: HAS DECIDED TO DO; As the IMF has played in his agenda: the next and new Shaoh, for do a new Holocaust against: my Jewish brothers and sisters? sure: a high priest of satan, like you, should know all these things!  
GarrettDark said: "Which God. Muslims God is "Allah"; Christian's God is called "God"; Jew's God is called 'Yahweh'. Jehovah's Witnesses God is "Jehovah"; Mormon's God is "Heavenly Father". --ANSWER -->  @garret 666 Dark CIA IMF ---> God is one only: and the names can be many: but, the Person is always only one! For example, someone might call you: Satanist, traitor, criminal, cannibal: etc. .. But, you will remain, however: only, and always the same: piece of shit, that thou art! 
@GarrettDark666 IMF CIA --> You are a total liar ( (with, 1000 different identities) ) and incidentally, no one expects that Satan is sincere! You have Betrayed THE Constitution because here everyone can see how you defend your IMF: against me: and against all People! and how, you Satanists have taken control, and you have damaged: youtube and google. @CIA 666 Garrett"Dark" --> idiot! I am not responsible if, it is in the nature of light: the properties, of disintegration the darkness

@begone satana from youtube --> ♰ Synnek1: ie, GarrettDark: activated the contact block. You can not send messages if the user has added you as a contact. ipse Venena Bibas! I have done wrong to the All Those criminals who cross tea Toppled ♰ [♚ MENE ★ ★ Techel PERES] PAX ♰ CSPB CSS MLNDSMD VRS N SMVS MQL IVB "drink your poisons made ​​by yourself" by ♰ ★ Rei Unius ♥ King ♥ Israel Mahdi. YOU PRAY TOGETHER TO ME! amen
L'utente Synnek1: ie,  GarrettDark: ha attivato il blocco dei contatti. Non potrai inviargli messaggi se l'utente non ti ha aggiunto come contatto. ipse venena bibas! I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰ C SPB CS SMLNDSMD VR SN SM VS MQ LIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★Rei Unius ♥ King ♥ in Israel ♥ Mahdì in Palestine. YOU PRAY TOGETHER TO ME! AMEN HALLELUJAH 
@criminal internazional: Erdogan: Saudi Arabia: CIA NATO; Al Quaeda; salafis; Sharia, Talmud: ie all masonic system: of Banking seigniorage of: IMF; [oraprosiria. blogspot] items: 1. Dramatic testimony of Mother Agnes Mariam de la Croix, 2. Latest news from Homs and Kusayr From Mother Agnes Mary of the Cross 3. "The rebels are killing us. The army must remain " 4. We feel angry and powerless against the type of information that circulates in Europe and make review, claiming the sanctions ... 5. The Catholic Patriarch: Christians used as human shields by the rebels: INTERVIEW GREGORY LAHAM Friday, June 1, 2012  
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 minuti fa
  @ Obama -> this your Satanists of CIA: 666 GarrettDark: wants to intimidate: through: its institutional bulling: a German girl! in total violation of human rights and of the First Amendment: for to make the agenda of the NWO: that is: IMF! and if you do not intervene: to free google and youtube from this cancer: of your CIA satanists? then you too are responsible for: the genocide of all mankind! @Obama -- > questo tuo satanista della CIA: vuole intimidire: attraverso: il suo bubblismo istituzionale: una ragazza tedesca! in totale violazione dei diritti umani: e del primo emendamento: per fare la agenda del NWO: che è il FMI! e se tu non intervieni: per liberare google e youtube: da questo cancro: dei tuoi satanisti della CIA? allora: anche tu sei responsabile: del genocidio: di tutto il genere umano!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  7 minuti fa
  07/26/2012 CHINA - VIETNAM - PHILIPPINES New Sansha Mayor swears to defend Beijing's "interests" in the South China Sea, that his job represents "a mission, a challenge and a test." against The protests in Manila and Hanoi. --ANSWER --> I Unius REI, I defend: the rights of everyone in the South China Sea! my wage is: that: you have to accept a real freedom of religion! because my goal is to do a policy, that will solve: even future similar disputes in other areas of the planet, that's why universal norms (ie common rules) can never be unjust, if not in relative terms: it will : criteria for, an future compensation anyway! (eg:. there are areas of which belong to all mankind) because it is not possible that someone could take possession of the moon because the moon belongs to everyone!
 • GarrettDark
  GarrettDark ha pubblicato un commento
  26 minuti fa
  MarlaMarleen New spamming idiot.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  27 minuti fa
  "Quis Ut Deus!" CIA Sharia IMF synnek1 666 -> I'm a weapon that God has prepared! my love for you all: is real, but could never be a complicity with the crimes of someone! no one would think that the surgeon:  is an enemy: just because: you suffer! I hope in future to never be forced: from none: to do evil through: the use of the politics, because, my hands are to remain pure: to build the Jewish Temple! io sono un arma, che, Dio ha preparato! il mio affetto per tutti voi: è reale: ma, non potrebbe mai essere una complicità: con i crimini di qualcuno! nessuno penserebbe che il chirurgo è un nemico solo perché ti fa soffrire! io spero, in futuro di non essere mai costretto: da nessuno a fare del male: attraverso, l'uso materiale della politica: perché le miei mani devono rimanere pure: per costruire il Tempio Ebraico!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  36 minuti fa
  @ Obama - but, what is: the authorities: of a U.S. President, if at your predecessor was refused: completely: by the CIA (Bush 322), the dossier on UFOs: and to you: it's been given: so incomplete? Christianity is corrupt from: the inside (masonry, modernism) and of externally (the Sharia, New Age, etc. ..), therefore, when the number: of a specific category of Christians ("born again" or, effusionati; charismatic) will was further reduced? the alien invasion of our planet can be made ​​possible! 1). because this category of Christian, from the "faith dynamic", can be killed by Satanists! 2). because all the good, that, is present: in all other reality?: not is a good: exorcistic! 3). [all these aliens are earthlings! are the demons to whom the Pharisees of the IMF: they have gave a body: biological with an modified: GM]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  41 minuti fa
  @Obama -- ma, quale è la autorità: di un Presidente degli USA; se, al tuo predecessore: è stato rifiutato: completamente: dalla CIA(Bush 322); il dossier sugli UFO: ed a te: è stato dato in modo incompleto? Il cristianesimo viene danneggiato dall'interno(massoneria, modernismo), e dall'esterno(Sharia, New Age, ecc..), pertanto, quando il numero: di una specifica categoria di cristiani (nati di nuovo: effusionati; carismatici) sarà stata ulteriormente ridotta? l'invasione aliena, del nostro pianeta: potrà essere resa possibile! 1). perché, questa categoria di cristiani: dalla fede "dinamica", può essere uccisa dai satanisti! 2). perché, tutto il bene, che, è presente: in tutte le altre realtà: non è un bene esorcistico! 3). [tutti questi alieni, sono terrestri! sono i demoni a cui i farisei del FMI: hanno dato un organismo biologico: geneticamente modificato]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  @MarlaMarleen-- What is there: in oltre Rothscild and Rockefeller(Pharisees, the rabbis of the Talmud for the destruction of Israel), do you think ?? I think there is only Satan himself !! @Obama--- We, all Peoples: and this company: of youtube and google: We're all tired of being damaged: by These Satanists of your CIA: that: have as to occupy: youtube and google: for do damage, to this wonderful organization: to do imperialism of the IMF: ie, Nazi imperialism: Against democracy(and against all mankind)? this (synnek1), he is always the examination person: with many different channels: and many employees! is why youtube: has blocked, all pages of comments, of all users, for laying down: a my specific comment, that, is on my page
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  1_2.@:Obama - if you want to read: my comments? you have to go: NoahtheNephilim at my channel! in my channel, I keep prisoner: a dangerous international criminal: a terrible cannibal: ie, priest of Satan. of CIA IMF: occult services! Perhaps, for human race: could be still, even hope, if, be the destruction of the International Monetary Fund (through the occult Masonic system of seigniorage banking!): that is: synagogue of Satan: for do: any Holocaust: Against my jewish people! 2_2.@:OBAMA - These your salafis in Syria? examination are the terrorists, That, you have Brought Already In Iraq, Kosovo, Libya, etc., you are only an association of criminals for sharia imperialism, of Saudi Arabia: and kill all Christian Martyrs in all the World! and now? you can not do: your dirty game: against Israel! Therefore, you might want to withdraw your army of Al Qaeda: from Syrian People, to save HIM, from this additional, and Unnecessary genocide, because, Assad will not be defeated.
 • MarlaMarleen
  MarlaMarleen ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Good morning from Germany;-) And now we look on the date of the last Bilderberg meeting. Then we consider the list of participants. But of course, we take no conclusions on the current activities of Google :-) Our communications is restricted. We can't write longer on our own channels. After 4 or 5 posts on the 'feed' you get the red card by YouTube / Google. Congratulations. Now I'll go straight in direction of the pyramid, past the Rothschilds and Rockefellers. My writings aren't only a political issue. It's an appeal to Google. Wake up. Think not only about money. You're born naked. The last shirt has no pockets. And now the same words as every morning: business is waiting. Have a great and blessed day.

UniusRei3

Unius Rei King Universal

94 iscritti
15127 visualizzazioni video
 • Synnek1
  Synnek1 ha pubblicato un commento
  1 giorno fa
  Hey, buddy! WE NEED YOU! Join [US]! >;-)
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [the stench of sulfur] 666 CIA youtube IMF 322: Synnek1(MrPeteBlood: is youtube master IMF CIA ): has published a comment: 1 hour ago: " WE WILL NEVER FORGET motherfucker! " -- ANSWER --> Yes, I KNOW, "YOU ARE AN LEGION of demons" of failed! because if you: (satanists freemasonry) were something of true value? you would have conquered the planet, already too long ago! but, that's the truth: "You are the eternal losers!" what I feel? is just a terrible stench of dead bodies and burnt human flesh: because only for your: big broken ass: they may think: that, the favor of Satan can be durable! and now? You have this whole page to show once again: when you're an asshole! YOUTUBE SHIT , DIRTY imf 666 ---> YOU ARE VULGAR? It is BECAUSE YOU ARE LOSING! you're a loser because you're gross!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento: 14 minuti fa: IN "JESUS" NAME U WILL PAY! -- ANSWER--> @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size! is too fast the end of the cicadas! we all people in the Kingdom of GOD? we are waiting for your time! LOL. yes! lol. Jesus is came for your Rothshit 666 IMF lal... @HALLELUJAH -- I AM UNIUS REI --> you are afraid! why, everything collapses: in the NWO! mice that remain in the boat: ie, the synagogue of Satan, the IMF? drown! I'm on the bandwagon: the one who won!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  CIA and MOSSAD 666: aliens abduction:? are BROUGHT DOWN THE TWIN TOWERS [09-11-2001] ! @YouTube: Please TERMINATE THE UNIUSREI ACCOUNTS! --ANSWER --> synnek1 the first failed --- lol. idiot you are youtube --> criminal too ... mrpeteblood is synnek1 is youtube master 666 CIA IMF, why racist? no, i am not racist, i am universal brotherhood, you are racist for satan talmud! i am king unius rei: from kingdom of God JHWH I can not be attacked: by someone if he wants to stay alive! my test: that, I'm not a racist? is too easy: I do not believe in races: for we are all sons of Noah. @666 IMF --> you will be punished! because you did beat your boss: IMF Rothschild: that is,you made cry: your Satan!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 ha pubblicato un commento 3 minuti fa WE WILL NEVER FORGET MOTHERFUCKER! --ANSWER --> BRAVO BRAVO: SON OF THE DEMONS, AND Sucking: OF HUMAN BLOOD, YOU DO NOT FORGET YOU: why, I will come to torment your soul damned!! BRAVO BRAVO: FIGLIO DEL DEMONIO E SUCCHIATORE DEL SANGUE UMANO: TU NON DIMENTICARE! @ IMF 666 FED ECB: Sharia CIA NWO: freemasonry, Racists Nazis, kkk -> all into the hell! RETRIBUTION: punishment, punishment, chastisement, retribution, castigation, pain rewards reward, award, payoff, retribution, repayment, consideration Judgment retribution, retribution --- this is your retribution --> AMEN ALLELUJAH @666 IMF CIA Sharia, FED ECB --> I'll burn the world: again! because there could not be another solution: as it was for Sodom? so it was in the days of Noah! criminal murderers of the Pharisees of the IMF 666: children of the devil! hell is the your size!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you and your Masonic system of banking seigniorage? you make me shudder! --> 1. adoring fans: of a Canadian boy: 2. "Luke Magnotta" the alleged cannibal: 3. is porn star: of 29 years old, 4. to get torn to pieces: 5. his gay lover, then, 6. have eaten: a body part: 7. and have sent the rest: in schools and offices: to public: in all Canada! 8. now, is in jail in Montreal, in awaiting trial: and 9. every day he receives dozens of messages of love, Solidarity! 10. by his admirers, especially in love: for him: she is a eighteen year old, British student, that: 11. has created a group in: facebook: and quickly gathered: 12). 1400 accessions: first to be censored, 13). but she has become his friend: for, He would: tortured:kittens. 14. all advertising for your Satan 666 IMF Talmud: for to be: all against Jesus Christ: like you
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  Synnek1 Synnek1 ha pubblicato un commento 17 minuti fa [POISON TASTES GREAT] -- ANSWER--> OF COURSE! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @UniusREI3: U poisoning [US] YOU PAY THE IMF! I AM THE IMF AND YOU A FUCKKING PAYMENT! YOU OWE! [I WANT YOUR BLOOD]--ANSWER-- @666 synnek1 --yes! But, I've seen your funeral! but, at outside of a coffin more luxurious than mine? whole: it was not a pretty sight edifying: "do not tell you: your friend and: kindred, they not said: "he was a good boy! in fact, all your ex-girlfriends? came after: and all swearing against you: and cursed against you" yes! So what? it's all because of your Master Masons: the synagogue of Satan! if all we are: forced to pay the IMF! but, for this affront to my royalty? I have already begun to kill: in a supernatural way: 500 million traitors like you all over the world! It is WHY IS THE sweet the BLOOD OF THE POOR: IN THE MOUTH, OF RABBIS PHARISEES ILLUMINATED: THE IMF and his freemasonry: that, I has poisoned: all the blood of criminals around the world: that, are all those, who are the enemies criminals of Jesus Christ
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano -> Giacinto Auriti: he discovered the crime of banking seigniorage, but he is a saint big: that: the Catholic Church will never have the courage to canonize! seen that: for fear: has hidden: his Saints: ie, 4 children (already canonized earlier) that had been bled: by (some) rabbis Pharisees (crazy): [without the knowledge of the Jewish people that would never allow: this crime] because, the Talmud (secret): says that: non-Jews: (not have human dignity), but they are animals from the human form! and especially Christian children are the lambs to be sacrificed: for expiation of their sins! these fools? are the masters of the IMF: that is, the masters of our lives!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ mikeleilmarziano: and especially, those who: has been: that: he has convinced you, that: the rabbis Pharisees: 666 of the IMF: Illuminati, they are the "true" representatives of the Jewish people? they are only: a sect of Satanists: of Talmud: IMF: and their: owl god: at the Bohemian Grove! their false Star of David: that: is the star of Rothschild: the 666 star, six-pointed: that is on the flag of Israel! we, in the Kingdom of God? we will destroy Israel again: for this blasphemy! e soprattutto chi: e stato: che: ha convinto te: che: i rabbini farisei: i 666 del FMI: Illuminati, loro sono i "veri" rappresentanti del popolo ebraico? loro sono soltanto una setta di satanisti: del FMI: e del loro dio gufo al Bohemian Grove! della loro falsa stella di Davide: che: è la stella di Rothscild: la 666 stella: a sei punte: che è sulla bandiera di Israele! noi del Regno di Dio? noi stiamo per distruggere Israele: per questa blasfemia di nuovo!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @mikeleilmarziano: [who: has did believe, to you that I am not jew? I am jew!] chi ha convinto te: del fatto che io non sono ebreo? AMEN. ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia AMEN. tell me what you know: YOU PRAY TOGETHER TO ME I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰[♚MENE ★TECHEL ★PERES] ♰ PAX ♰CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰by★ReiUnius♥King♥Israel♥Mahdì. YOU PRAY TOGETHER TO ME
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Hillary Clinton - sorry, but I am not yet gone: of the: your gods owl: the Baal god Marduk, of the your: Pharisees rabbis of the IMF: to sell my soul! However, what worries me more than anything else? This is, in particular: "you have prohibited: in publicly, the christian symbols, for spreading, all your masonic symbols and symbols Satanism, and, for do the courses, of witchcraft: in American schools! However, you have erected: a giant: MEMORAH: in front of the" House white ", etc. ... and this: I wonder with apprehension, perhaps: the Menorah for you: has the same value of your precious satanic symbols?" because for me that I am a Messianic Jew? Menorah and the Cross (as a symbol of resurrection)? have the same value
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ Angela Merkel: &: @ Hillary Clinton - you are two wild crazy! these Muslims, in the name of Islam: killed: other Muslims! as, they islamists have respect for you or for us Christians? this is what you want to have: the motivation to make the nuclear world war 3 ° - [the fact] -> Syria, bomb in Damascus, dead: Assad's brother (Shiite) and, dead: Minister of Defense (Shiite). - [From the frying pan into the fire!] -> The attack was claimed by an Islamic rebel group, Liwa al-Islam (Islam's brigade), but at the same time, even the Free Syrian army (the Sunni Salafi) were taken: the responsibility of the action, through: an official spokesperson .. According to a Syrian security source, the bomber was a bodyguard (Sunni): Group leader: close to Assad.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [Hypocrisy lies and distortions] The German Chancellor Angela Merkel said: "The UN approves, the new resolution: urgently by all countries:of the international community to end: to the violation of human rights: in Syria and to forward: the political process. "- ANSWER -> @Mrs. Merkel, 1. not only Assad has admitted the mistakes of his regime; 2. But, ha: also: amended the Constitution: to do him, that: you do not want to do doing, to him, but you want to do, to his opposition: that: about, the democratic rules: they know: only Sharia! Why not: involvement: the political part: unsuccessful (ie, the Shia of Assad): you can only: Do perpetrate the slaughter of all diversity: as you have already done(with NATO) in Iraq and Kosovo: and, of course you suffer: for all this : To be a good Christian woman: with your sister Hillary Clinton: of course!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  [martyrdom Syrian and criminal irresponsibility Western] The United Nations secretary general, Ban Ki-moon, today, has called at Chinese President Hu Jintao in Beijing to support the resolution presented by the West, to the UN Security Council which provides for additional penalties: against: the Syrian regime will be withdrawn if not used heavy weapons: against the opposition. - Answer-> [Question]@ Mr. Ban Ki-moon, and @ Mrs. Hilary Clinton will take you, to take the responsibility for the genocide of Shiites and Christians: that the Sunni, ie, Sharia Salafis infiltrated from Saudi Arabia, will do, of all minorities in the country Syrian? lol. not! So, you given the responsibility, to Erdogan: that: of Armenians, he understand!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @Synnek1, that is always the same spammers of MrPeteBlood : ie faggot of Rothscild: 666 (the great satan: USA) of youtube CIA IMF: synagogue --> You have choked: the blood of Christian martyrs: which are in Eritrea: in containers of iron! Now if you do not do a copy paste of my articles: about Eritrea(with your friend od Saudi Arabia: ie, the true: small satan): for do the destruction of Israel? I'll do eat, to you, all the money that the CIA, has give to you, in medicine: or drugs!! dickhead! tu hai soffocato il sangue dei martiri cristiani: che sono in Eritrea: nei containers di ferro! se adesso non fai il copia incolla dei miei articoli? ti faccio consumare tutti i soldi della CIA in medicine! testa di cazzo!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ you are an satanist: failure, criminal too: patetic! SpiteSire: ie same: synnek1: ie, one only spammer: of youtube Master 666 CIA NWO : ie, google full of Satanists failure, freemansonry: collapse IMF: failure it, or all will die: in imminent 3° World War nuclear! synnek1 said: "yoU CAN NOT JUSTIFY SIN: Claiming JESUS ​​PAID FOR BY YOUR transgressions!" -- ANSWER--> - CRIMINAL IDIOT! Jesus died for sin: and sin is exceedingly bad! sin is bad: you're bad! but if you do not recognize the sacrifice of the cross, which was paid for you? you shall be deemed guilty forever, because every offense committed against God is an infinite offense
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 sett. fa
  @ synnek1°dirty (failed: in youtube) 666 322 kkk: nazi, CIA U.S. EU NATO, NWO IMF: ECB FED: all criminal: Masonic shit! ie: the shameful system of occult Masonic for the all false democracies, of the seigniorage banking ": that they are afraid of Jesus Christ! that do all togheter the figure of shit!" why, the most powerful empire in history: that: collapses: for the fault of one man alone: (lorenzojhwh) (unius REI): because they understood: "finally": that: the IMF's agenda: one that is: all of them will die : (in many different ways: because the rabbis are sponges full of satanic hatred: for their Talmud: and in fact, are the priests of Baal undercover) to facilitate an alien invasion: that: in reality will be the end: of the unfortunate: human adventure: on this planet!

  Ebrei mi hanno chiesto circa i sacrifici cruenti da fare nel Terzo Tempio Ebraico... ANCHE GESù come Isacco, hanno tentato di evitare il loro sacrificio: MA QUESTO ERA INEVITABILE NELLA VOLONTà DEL PADRE, perché, IL PECCATO DIVENTA QUALCOSA DI INFINITAMENTE DANNOSO irreversibile, una sepazione insuperabile per accedere alla presenza della santità di Dio JHWH. Inoltre, anche io come Mosé, Gesù e Isacco, noi, noi siamo tutti uomini molto miti, che non vorremmo mai, fare della violenza contro nessuna creatura... MA, IL SACRIFICIO ESPIATORIO PER IL PECCATO è INEVITABILE, e certamente il sacrificio cristiano sacramentale eucaristico: è assai più cruento e spaventoso, antropofagio, in confronto al sacrificio di un animale.. anche per questo, ci sarà un solo sacrificio espiatorio simbolico al mattino ed alla sera, nel Terzo Tempio ebraico, così come la Parola di Dio ha già profetizzato che deve essere!
  Alleluia, Santa PASQUA, il Signore Gesù è veramente risorto.. alleluia hallelujah, amen. e tra i tanti aspetti negativi, sociali politici ed economici (il valore delle case è crollato, i fitti vengono decurtati, la tassazione sugli immobili aumenta, ma il parassito sistema bancaio, usurocratico e parassitario, esso satana Spa Fmi, pretende sempre il suo contratto: di mutuo ipotecario, da induzione al suicidio, ecc.. ) Soltanto Cristo Risorto è patrimonio insostituibile per noi, noi che possiamo sperare solo in lui... ecco perché noi siamo impegnati ad essere trovati da lui accettevoli e con una retta coscienza

  attualmente, io non vedrei la mia persona come un leader politico, ma, come un "ispettore", che è trasversale a tutte le forze di destra, e di centro destra, e che funga da stimolo, affinché la politica diventi nuovamente, qualcosa che parte dal popolo, ed in cui il popolo può essere coinvolto. ed essere protagonista della politica, come dice la Costituzione. In realtà, di: sedi di partito aperte al pubblico tutti i giorni?
  no, non c'è traccia di questo a Bari.

  non vi lasciate fuorviare dalla imponente documentazione che su lorenzo scarola,
  che, esiste in internet, perché nella mia vita reale, io non dico quelle cose,
  Infatti, nella vita reale, raramente io parlo di religione, e la mia struttura mentale, è quella dell'agnostico razionale, che, lascia la sfera del spirituale religioso nella coscienza interiore... Ma, il spirituale politico deve essere potenziato: Patria, Famiglia, Tradizioni
  religiose, sovranità monetaria e sovranità politica, libertà individuali, sono la nostra identità!
  Don't be led astray by the impressive documentation on lorenzo Scarola, which exist on the internet, because in my real life, I do not say those things, In fact, in real life, rarely, I speak of religion, and my mind-set is that of rational agnostic, which leaves the sphere of religious spiritual, in inner consciousness and ...
  But, the policy must be enhanced, in mode ideologic, and in spiritual mode: Home, family, religious traditions, monetary sovereignty and political sovereignty, individual freedom, are our identity!
  ======================
  Ne pas être dévoyé par la documentation impressionnante sur lorenzoJHWH, qui
  existent sur internet, parce que dans ma vraie vie, je ne dis pas ces choses,
  En fait, dans la vraie vie, rarement, je parle de religion, et mon état d'esprit, c'est que d'agnostique rationnelle, qui quitte la sphère du religieux spirituel, dans la conscience intérieure et... Mais, la politique doit être renforcée, en mode idéologique et en mode spirituel: la maison, la famille, de traditions religieuses, de souveraineté monétaire et de la souveraineté politique, liberté individuelle, sont notre identité!

  my HOLY JHWH - tu sai tutto, i satanisti cannibali di: CIA youtube e google? SONO LE UNICHE PERSONE DI CUI MI POSSO FIDARE! io con loro non ho segreti, loro sanno tutto di me.. come io so tutto di loro, e infatti, SOLTANTO, delle bestie di satana come loro, potevano fare il crimine dell'11-settembre, contro, le Torri Gemelle, come ha detto il Presidente Francesco Cossiga, pubblicamente, sulla stampa italiana.. loro sono un personale altamente affidabile, ecco perché, anche io, come, le bestie di satana: di Rothschid, il sommo sacedote di satana Bush 322 Kerry, anche io: mi fido ciecamente di loro!
  UE, Israele, Cina Russia - AMMAZZATE la Arabia SAUDITA schiacciate il serpente alla testa.. e perché i farisei anglo americani hanno deciso che la Africa deve essere islamizzata? LI BISOGNA MANDARE LE TRUPPE
  ====================
  Questo è solo un calcolo matematico non è una opinione! [[ NESSUNO può pensare, di tacere di essere complice di questo satanismo, e di poter sperare ancora nel Regno di Dio, ecco perché io ho visto tanti Vescovi cadere nell'Inferno! ]] Ecco, in breve la situazione finanziaria del mondo:
  1- gli "illuminati" o vertice satanico, sono 60 famiglie (per lo più di banchieri ebrei), questi hanno il 50% della massa monetaria visibile del mondo! Come?
  Attraverso la riscossione del debito pubblico [tasse] e attraverso le multinazionali, il monopolio dell'energia, della chimica, delle armi, delle banche!

  2- hanno anche il doppio, di tutta la massa monetaria visibile nel mondo. Come?
  Mettono in passivo la carta colorata (banconote), in attivo i titoli di Stato che il governo emette per pagare le banconote e quindi chiudono il bilancio a zero!

  3- La conseguenza è che: "60 famiglie di satanisti detengono i tre quarti (3/4) di tutta la potenza finanziaria e istituzionale (massoneria) del mondo! "
  CONCLUSIONE: 60 famiglie hanno "generato" un POPOLO (invisibile come il signoraggio), di quasi un milione di satanisti-massoni, attraverso questi, di fatto hanno il controllo reale del nostro pianeta.
  Il mondo non ha più un futuro! Allora, preparati a prendere il micro chip! Preparato per te, ha dentro il tuo nome in codice, con affianco il "666". Questo ti renderà bionico, e sostituirà la tua carta di credito e il conto in banca, ecc... ma secondo Apocalisse che ha parlato di ciò nei minimi dettagli tecnici già 2000 anni fa, tu in Paradiso con questo "coso" non potrai più entrare. Questo micro chip è il marchio della bestia e noi siamo vicini agli ultimi tempi!
  "Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora vivo trionfa." - sequenza pasquale
  Questo documento è stato ideato scritto e pubblicato il giorno di Pasqua del Signore: 23 marzo 2008 ore 6,40.

  Here, shortly the financial situation of the world:
  1 - him "illuminated" or satanic vertex, is 60 families (for it more than Jewish bankers), these have the 50% of the visible monetary mass of the world! As? Through the collection of the debt I publish [taxes] and through the multinationals, the energy's monopoly, of the chemistry, of the weapons, of the banks!
  2 - they also have the double one, of the whole visible monetary mass in the world. As? Put in passive the colored paper (banknotes), in active the state funds that the government utters for paying the banknotes and therefore they close the budget to zero!
  3 - The consequence is that: "60 families of satanism hold the three quarters (3/4) of the whole financial and institutional power (freemasonry) of the world! "
  CONCLUSION: A People (invisible as the seignorage), of almost a million satanisti-freemasons, it has of made the control of our planet.
  The world doesn't have a future anymore! Well, prepared to take the micro chip! Prepared for you, it has inside your name in code, with I place side by side the "666". This will make you bionic, and it will replace your credit card and the account in the bank, etc... but according to Apocalypse that has spoken 2000 years ago already of this to the least technical details, you in Heaven with this "coso" you cannot enter anymore. This micro chip is the mark of the beast and us are near to the last times!
  "Death and Life are faced in a prodigious duel. The Lord of the life was dead; but I now live it triumphs." - Easter sequence
  This document has been conceived writing and published the day of Easter of the Lord: 23 March 2008 hours 6,40. Per l'onore dovuto a Yeshua Ha Mashiach Notzri
  detto Gesù di Nazareth.
  my JHWH holy -  CONSECRATION TO THE MOST SACRED HEART OF JESUS.. Padre mio e di Gesù, tu lo sai, in youtube io ho amato più di tutti: due agenti segreti: i sacerdoti di satana della CIA: Ihatenewlayout, and, Synnek1, ie, 187AudioHostem, insieme ad un agente segreto del Kuwait.. per amore di loro e di me: tu perdona, salva rigenera e benedici tutto il Genere Umano! VIENI OH SPIRITO SANTO A RINNOVARE LA FACCIA DELLA TERRA!
  my JHWH - tu lo puoi dire a tutti ... io non avrei mai voluto essere, e non vorrei mai essere Unius REI.. QUESTO è UN LAVORO TROPPO DURO, TROPPO ALTRUISTICO.. PERCHé IL MONDO POSSA SOPRAVVIVERE AI SATANISTI FARISEI SALAFITI ISLAMICI, MASSONI, E A TUTTE LE BESTIE DI SATANA CHE IL TALMUD SPA FMI, PERVERSO HA DIFFUSO PER IL MONDO!
  i satanisti della CIA erano invidiosi che, io avevo trovato una spiritualmente matura collaboratrice tedesca, sulla pagina di youtube/user/youtube
  https://www.youtube.com/user/MarlaMarleen/discussion così la hanno intimidita, questa ragazza, e hanno lei costretto al silenzio, ed io non so, se, lei è viva, o se lei è stata uccisa dai satanisti tedeschi, dove ogni anno fanno 30.000 sacrifici umani sull'altare di Merkel Satana!
  ==================
  Rothschild Spa 322 NWO, AIPAC 666 parassiti usurai - è inutile che strepitate, voi dovete venire con me, nel deserto saudita, tra i rettili come voi!
   ============
  my JHWH - io ti sono debitore del mio lavoro estenuante, per riscattare il sangue innocente di tutti i martiri innocenti, della storia di tutto il Genere Umano, e per dimostrare ai martiri, e a tutti i Popoli, che il loro sangue innocente sulla terra non è caduto inutilmente.
  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte, bestia di satana, LEGA ARAba califfato saudita sulla fronte )
  ===================
  IL SATANISMO DELLA SHARIAH
  io ho donato ad un martire cristiano pakistano 250 euro, DOVE, il Pakistan UNA RAGAZZA CRISTIANA di 14 anni è STATA STUPRATA NELLA CASERMA DELLA POLIZIA, e dove vengono calunniati ed uccisi per blasfemia, e quindi LORO NON SI RIVOLGEREBBERO MAI AGLI INQUIRENTI PAKISTANI.. Il mio amico, in realta, è stato derubato di 2000 euro, da truffatori, che con wester Union hanno preteso inoltro del denaro prima in India e poi, in Sud Africa.. inoltro di denaro, che è stato reso possibile, utilizzando unicamente un amico del Barein ... TUTTO QUESTO è AVVENUTO CON LA MILLANTATA SPERANZA di poter andare a lavorare in Canada.. ma, anche Interpol non mi ha risposto, FORSE RISPONDEREBBERO A VOI.. PER LA VOSTRA BUONA AZIONE DI PASQUA? io non ho nulla da pretendere dal vostro servizio come un atto dovuto...
  di tutta questa disavventura io ho la documentazione elettronica
  se, la Interpol non volesse ignorare anche il vostro impegno caritativo e oblativo..

  se poi noi vogliamo mandare al diavolo il denaro di 2000 dollari circa, che è stato rubato al nosto amico pakistano, e per il quale lui si è indebitato con la sua famiglia...
   in realtà quello che è importante per lui è di venire a lavorare in Italia
  per uscire dall'inferno islamico di oppressione angoscia, violazione, deprivazione, sfruttamento che sono uno stato reale di schiavitù
  se, voi conoscete un posto di lavoro per lui
  per realizzare questa colletta io offro 250 euro.
  =====================
  la ideologia si serve di considerazioni storiche distorte, come "Governo Mondiale Ebraico", o come "protocolli anziani di SION" ma, la mia metafisica è così semplice e perfetta, che non ha bisogno del dato religioso o del dato storico, ECCO PERCHé IO SONO LA FRATELLANZA UNIVERSALE, io non ho bisogno di deportare le persone, di contendere sfere di influenza, perché ogni persona del pianeta ha gli stessi diritti e gli stessi doveri, quindi io rimuoverò soltanto gli impedimenti a questo diritto universale alla uguaglianza, ed al pari accesso a beni e servizi! NON SO CHE FARMENE DELLA IDEOLOGIA DELLA STORIA O DI UNA QUALCHE VISIONE RELIGIOSA DELLA VITA!
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH IE, SAUDI ARABIA AGENDA - tu preferisci i confini del 1967, oppure tu preferisci avere tutta la Palestina? OK! IO TI DO TUTTA LA PALESTINA, E TU MI DAI IL DESERTO DELLA MADIANA ED IL DESERTO EGIZIANO.. perché, quando tu avrai condannato la shariah, poi, vivere con i musulmani sarà una vera felicità di amore!
  e se, i Farisei Rothschild Spa, saranno costretti a ritornare.. E LORO CERTAMENTE VERRANNO, SONO COSTRETTI A VENIRE, poi, anche il "signoraggio bancario" che è il potere dei satanisti crollerà! Quindi come crollerà il califfato mondiale, poi, anche il Nuovo Ordine Mondiale crollerà, perché io sono la FRATELLANZA UNIVERSALE

  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - non è con la violenza che, l'ISLAM potrà conquistare il mondo! .. tu usi una tecnica medioevale, quando non esistono più i crociati.. perché, i satanisti massoni, FARISEI USURAI VAMPIRI SPA 322 rOTHSCHILD, sono felici del lavoro di satana che tu stai facendo! MA, non è facendo il male a persone innocenti che qualcuno potrebbe sperare di entrare in Paradiso.. ecco perché Il TUO CORANO è "LA MERDA!

  UniusRei3
  Mr. Ayman Al Zawahri SHARIAH - se, tu credi che facendo uccidere i martiri cristiani, tu puoi riuscire a fermare i satanisti massoni farisei bildenberg? poi, tu sei uno scemo, che lui cerca di spegnere un fuoco, utilizzando la benzina.. perché durante la guerra mondiale? non potrebbe pù esistere una proporzione quantitaiva circa il numero dei cadaveri.. e quello che tu farai? sarà quello di fare condannare l'ISLAM su tutto il pianeta!
  Mr Ayman Al Zawahri SHARIAH - io non ho mai condiviso nulla di ogni violenza, che i satanisti americani hanno fatto contro poveri musulmani innocenti! TU INVECE ISTIGHI AD UCCIDERE I CRISTIANI INNOCENTI, PER ESSERE TUTTI GLI ISLAMICI SULLO STESSO LIVELLO DEI FARISEI SATANISTI ENLIGHTENed, 322 BUSH E ROTHSCHILD il vampiro, I TUOI SOSTENITORI E FINANZIATORI! .. TU CON TUTTI GLI ISLAMICI SHARIAH? TU  SEI LA ABOMINAZIONE! ... non ci potrebbe mai essere per voi una speranza in Paradiso! Io non avrei nessun motivo di contrastare i palestinesi se la shariah fosse condannata.. perché come è documentato: da molti video in ShalomGerusalemme, io in passato, io ho sempre difeso i palestinesi!
  UniusRei3

  a Ayman Al Zawahri ( a quello che ha il segno di Caino shariah sulla fronte, bestia di satana, LEGA ARAba sulla fronte )  indice

   

  Cristo                                    

  AZIONE POLITICA DEI CRISTIANI


  Alla luce del vangelo vogliamo chiarire il compito di Gesù di fronte all’azione politica:
  1.  “Cristo non dimentica mai che la sua missione è spirituale e che egli deve restare aperto a tutti, facendo saltare ogni categoria nella quale si sarebbe voluto imprigionarlo. Non accetta il nazionalismo degli zeloti, ne la concezione teocratica dei farisei, ne il materialismo dei sadducei; ma coloro che vollero sinceramente incontrarlo, per motivi religiosi, non furono mai respinti, a qualsiasi categoria appartenessero.” Per il Cristiano è rimasto classico lo slogan: “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt. 22,31)
  2. Anche se Gesù non si è mai schierato politicamente, tuttavia non è mai indietreggiato di fronte a nessuna ingiustizia. La vita e la morte di Gesù hanno un valore politico perché si dona per ogni uomo e per tutto l’uomo. Quello che Cristo ha fatto ha modificato la concezione dell’uomo e della società.
  3. Avendo Cristo modificato alla base i principi della convivenza tra gli uomini, ha offerto all’umanità di tutti i tempi efficaci parametri di comportamento politico. (cfr. DTM, 786)


  LA CHIESA

  Sull’esempio di Cristo, la Chiesa, che ne prolunga la presenza e la missione, non sposa ne una tecnica, ne un’ideologia, ne un sistema politico. Tuttavia:
  1. Raccoglie l’invito di Cristo a impegnarsi a servizio dei fratelli.

  1. Ha una funzione critica da svolgere: contestare ogni ordine politico che tenda a porsi come assoluto o definitivo. La Chiesa deve porsi come “istituzione della libertà critica della fede” (J.B. Metz) (cfr. DTM, 787)

  IL CRISTIANO

  “Il Vangelo non offre al cristiano di oggi, alcuna ricetta politica, ma fa obbligo a tutti di impegnarsi seriamente nel servizio dei fratelli la dove ciascuno si trova a vivere” (A. George).
  Ogni impegno etico efficace non può non essere o diventare impegno politico.
  L’assenteismo disincarnato del cristiano oltre a dimenticare l’incarnazione di Cristo porterebbe all’alienazione e alla connivenza col male.
  La salvezza cristiana trascende ma comprende a un tempo la salvezza politica.
  Il cielo non offre nessun alibi alla terra. Paolo non vuole che la speranza nella Parusia faccia incrociare le braccia ai Tessalonicesi: “la politica è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri” (Octogesima Adveniens, 46)
  Se non tutte le politiche sono accettabili, sorge allora il problema del criterio in base al quale scegliere:
  1. Uguaglianza sostanziale fra gli uomini, fratellanza universale,
  2. La predilezione per i bisognosi,
  3. La difesa della dignità della persona e la sua libertà di coscienza,
  4. La predilezione per la non violenza. (DTM, 949)

  LA LOTTA DI CLASSE

   ha oggi presente una visione semplicistica e riduttiva della società.
         Tuttavia bisogna denunciare quella società che al suo interno diventa inumana proprio perché classista. Purtroppo:
  • I gruppi più poveri e sfruttati possono trovarsi di fronte non una classe borghese, ma un gruppo di potere di estrazione proletaria ma sfruttatore anch’esso.
  • Le classi si vanno sempre più livellando e intersecando fra loro.

  Irrigidirsi pertanto nel porre il problema in termini di lotta di classe significa smarrire il senso dinamico e polivalente della struttura sociale e dogmatizzare un sistema di interpretazione e di strategia marxista.
  -----------------------------------
  Meditazione dettata da P. Emanuele Scardicchio O.P. il 9 dic. 1996 (Bari)

  NATURA DIVINA


  La verità dell’uomo è unica. Essa la si invoca: “Signore, fammi luce sul mio cammino e istruiscimi su che cosa devo fare. Ma, ancor prima, illuminami sulla mia travagliata identità. Dove trovarla?”
  La verità dell’uomo è unica, e solo Dio ne custodisce il segreto. Dio si specchia nell’identità dell’uomo come l’ha pensata e la ama. Devo interpellare Dio per conoscere la mia personale identità. Dio racconta di tutta quanta la passione per la vita e di tutta l’esultanza che ne deve scaturire: gioia di vivere, desiderio dell’estasi più alta dello spirito. E’ nel nostro spirito che si raccoglie l’identità, l’unità, la globalità e la integrità di tutto il mistero dell’uomo. Quest’uomo duale (corpo e spirito) corre il pericolo di essere sempre spaccato, diviso, lacerato se si ferma solo alle esigenze della sua materialità. La persona è la totalità dell’uomo nella sua spiritualità insieme alla sua corporeità, queste sono intimamente legate, sicché una non può essere senza l’altra. Spirito incarnato che diventa storia, che diventa comunicazione, diventa dialogo e incontro, diventa guardare negli occhi. E’ un corpo animato, vivacizzato, spiritualizzato, divinizzato. Mistero duale che richiede equilibrio, sintesi, gerarchia di valori e subordinazione ad essi. Il cuore della persona è lo spirito. Quello spirito che è la sua finalità, il volto interiore attorno a cui si avvolge l’esperienza cosciente e si fa sintesi di tutte le esperienze. Si esercita allora l’autodeterminazione, il grande mistero della libertà: la libertà ad essere, la libertà a dover essere nella verità. Con una libertà d’arbitrio e con una libertà di identità e di essere. Questa è la più grande pena e angoscia dell’uomo contemporaneo: una libertà senza verità ed una pseudo-verità con una inflazione di libertà. Solo Dio sa dell’uomo, infatti ha detto: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Solo Dio sa dell’uomo, perché solo Dio sa di se stesso. Noi, come Chiesa, abbiamo un torto: siamo in ritardo a rivelare l’identità dell’uomo. Anche la nostra educazione cristiana è ancora ferma, bloccata dall’esperienza del peccato. Cos’ì ci arrendiamo sulla nostra fragilità. La considerazione del peccato mi spegne l’ardore, l’entusiasmo, lo slancio, la vitalità. Il Vaticano secondo dice: “Solo nel mistero del Verbo incarnato, trova luce il mistero dell’uomo”. La incarnazione del Verbo è uno di quei dogmi che tarda ad essere approfondito nell’ambito teologico. Fa paura, perché da esso scaturirebbe una conseguenza ardua: DIVENTARE DIO.

  L’uomo deve diventare Dio!

  Ai farisei Gesù aveva rimproverato:
  “ Ma perché mi perseguitate? Perché vi ho detto che sono Dio? Ma la scrittura non ha detto che voi siete dei? Attenti: non sia mai cancellato questo passo della Scrittura.”
  Il Verbo di Dio ha assunto l’umano e si è unito a ogni uomo:
  “Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”
  E non si sentano solo le seduzioni della carne! Si sentano anche quelle dello Spirito di Dio che ha il compito stupendo di collocare dentro di me l’io di Cristo.
  Quanto di Cristo c’è nella percezione del nostro io?
  “Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per dire: Abba, Padre!”
  Ma l’uomo moderno si è voluto emancipare dalla paternità di Dio. Ma con la morte di Dio anche l’uomo è morto! L’uomo ora si trova disperato, angosciato, depresso e frantumato solo perché non ha il coraggio di guardare al cielo e di gridare Padre.
  Rivelare a se Dio Padre, questo è il tormento della creazione e della natura umana.
  “Rimanete in me ed io rimarrò in voi. Rimangano in voi le  mie parole”.

  Un libro che mi ha fatto molto soffrire, che mi ha macerato interiormente e che mi ha dato la vera essenza del cristianesimo. Si, ho compreso, all’età di 40 anni (dopo una vita spesa per il Signore, dopo il Baccellierato in Sacra Teologia e dopo più di un decennio di insegnamento della religione), la vera essenza del cristianesimo dal libro di:

  L’UOMO SPIRITUALE

   Watchman Nee L’UOMO SPIRITUALE, Editrice Uomini Nuovi (EUM) 21030 Marchirolo (Varese) Italia tel. 0332723007 – fax 0332723264


  Comunisti, musulmani e satanisti possono uccidere i corpi dei cristiani, possono mutilarli, possono torturarli. Ma non potranno mai annientare l'amore dei credenti e la loro fede.

  Watchman Nee ha trascorso per la fede 26 anni nelle carceri cinesi, i suoi carcerieri ogni sei ore cambiavano la guardia di fronte alla sua cella, ma quelle ore erano sufficienti perché nascesse un nuovo cristiano. Oggi la Chiesa cinese cresce ancora più velocemente, altre chiese clandestine prosperano in Vietnam, nel Laos, in Arabia Saudita e in altri paesi comunisti e musulmani.
  Il libro è in realtà un testo di esegesi e riversa tanta luce sulla parola di Dio, o meglio fa emergere tanta luce dalla parola di Dio che tanti testi biblici assumono la loro vera significazione, significando e spalancando non solo le categorie del pensiero, quanto soprattutto quelle esistenziali. Leggere e soffrire questo libro significa non essere più quelli di prima! Per me che ho sempre letto e amato la parola di Dio, non avrei mai immaginato di trovarmi  di fronte a una tale rivelazione e ad una autentica comprensione della Parola, che corrisponde anche alla comprensione della propria e inequivocabile posizione spirituale. Come è difficile liberarsi dalla propria condizione di carne del peccato e nascere finalmente alla natura divina dove si potrebbe avere l’esperienza di “essere rapito fino al terzo cielo”. Ma veramente difficile per noi animali umani è saperci abbandonare alla volontà di Dio in tutte le azioni, anche le più piccole. Chi vi scrive non ha ancora imparato a seguire il Signore anche nelle cose più piccole, ma ha il diritto di parlarvi perché lui sa la crudele sofferenza e mortificazione che questo gli costa continuamente. Questo libro è rigorosamente fondato sulla parola di Dio e sull’esperienza di Watchman Nee che ha avuto il privilegio di soffrire e di sperimentare il Signore come a pochi di noi verrà concesso. Tutte le verità, che sono state espresse, oltre ad averne il fondamento biblico sono anche uscite dal vissuto sperimentato dell’autore di questo libro. Questo oltre ad essere un limite (nonostante trattasi di un santo di Cristo) è anche la forza di questo insegnamento. Si! Watchman Nee si astiene dal parlare di cose che non ha sperimentato e che per Lui avrebbero solo una base teorica. “Dopo aver scritto alcuni capitoli, tuttavia, mi son dovuto fermare, rendendomi conto che, al punto al quale ero giunto, dovevano essere presentate numerose verità che non mi era stato ancora possibile mettere alla prova. Questa lacuna avrebbe tolto al libro una parte del suo valore e della sua potenza. Ho interrotto il mio lavoro per tre anni, per dare al Signore il tempo di insegnarmi qualcosa di più… Per la grazia di Dio, mi fu concesso di comprendere più a fondo  lo scopo della redenzione oprata dal Signore DIVIDENDO LA VECCHIA CRAZIONE DALLA NUOVA.”
           Trattasi di un manuale della vita cristiana in cui ogni punto può essere provato sperimentalmente. Chi ha paura di soffrire o di cambiare non deve assolutamente leggere questo libro! Chi vuole diventare autenticamente cristiano, può fare piazza pulita di tutta la libreria: La Bibbia e questo libro sono più che sufficienti. – BUONA MACERAZIONE DELLA NATURA UMANA! – La lotta che l’autore ha fatto, in minima parte diviene anche la lotta dl lettore di quest’opera. “Imparare le verità spirituali non è stato facile, metterle per iscritto è stato ancora più difficile. Posso dire che per due mesi sono vissuto nella morsa di satana. Ho dovuto mobilitare tutte le risorse dello spirito, dell’anima e del corpo per combattere questa lotta contro le potenze infernali”.
  Alcuni temi:
  • Piano redentore della rigenerazione è intesa a liberarci 1- dal peccato 2- dalla nostra vita naturale (che ha come prospettiva solo la morte) 3- dalla potenza soprannaturale di forze sataniche nei luoghi invisibili. [ La croce di Cristo dona una totale e triplice vittoria ].
  • Comprendere l’attività disordinata dell’anima per quel che riguarda le risorse del pensiero e della volontà. ( ct. Andrew Murray )
  • E’ incomprensibile una consapevole vita spirituale senza aver capito la differenza fra l’anima e lo spirito ( ct. F.B. Meyer )
  • Il piano di Dio è che i suoi figlioli siano completamente liberati dalla vecchia creazione che, per quanto possa apparire bella agli occhi dell’uomo, è radicalmente condannata da Dio. Se noi, servitori del Signore, sappiamo ciò che deve essere distrutto e ciò che deve essere ricostruito, non saremo dei ciechi che guidano altri ciechi.
  • La nuova nascita, cioè ricevere la vita di Dio, è il punto di partenza di ogni vita spirituale. (Abbandoniamo le esortazioni, le emozioni, la comprensione di qualcosa o lo slancio della volontà perché nulla di tutto questo aiuta a ricevere la vita divina nel nostro spirito, “ se non fosse per la grazia saremmo dei peccatori indifesi ”)
  • La scoperta sconcertante che moltissimi credenti e vescovi e presbiteri sono lontani dalla vita cristiana nella sua realtà perché le lacrime, la penitenza, le riforme morali, lo zelo, le buone opere, ecc. , non  costituiscono un criterio della vita cristiana
  • La nostra beata responsabilità è quella di aiutare i nostri simili nella nascita della loro vita eterna, non creata, di Dio!

  L’uomo è una triunità indissolubile e indissociabile: “Dio il Signore formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un anima vivente” Genesi 2,7 – Appena l’alito vitale (lo spirito dell’uomo), venne in contatto con il corpo, l’anima ne fu il risultato. L’anima è dunque una combinazione di corpo e di spirito. L’uomo viene dunque definito un’anima vivente.  Tuttavia l’alito vitale cioè lo spirito dell’uomo non è ancora una partecipazione alla vita divina, il nostro spirito umano senza la nuova nascita è privo di vita eterna.

  BUONA LETTURA!!!

  PREGHIERE

  1 - A MARIA SS. ADDOLORATA

  O gran Regina dei Martiri e la più desolata di tutte le Madri!...
  Il tuo dolore è immenso come il mare,
  perchè tutte le piaghe che i peccati degli uomini hanno impresse nel corpo di tuo figlio, sono altrettante spade che trafiggono il tuo cuore.
  Ecco, prostrato ai tuoi piedi, io il peccatore più indegno,
  sinceramente pentito d'aver maltrattato il mio Redentore.
  Le colpe che io ho commesso sono più gravi di quello che io possa soffrire per cancellarle.
  Ti prego, Madre beata, imprimi nel mio cuore le piaghe di Gesù,
  così che possa ricevere il tuo amore materno.
  Fa che desideri soltanto di patire e morire con Gesù crocifisso.
  Possa, la mia anima penitente, spirare nel tuo purissimo cuore. Così sia.

  2 – AMABILISSIMO GESÙ

  Amabilissimo Gesù, che per liberare me,
  misero,
  dalla schiavitù del peccato,
  ti degnasti di scendere dagli splendori eterni del cielo e
  fatto uomo simile a me hai scontato i miei debiti,
  presso la divina giustizia.
  Degnati ancora, di farmi la grazia di non essere ingrato e indifferente a tanta tua bontà e infinito amore.
  Gesù, salvatore del mondo, abbi pietà di me.  

  3 – PERDONAMI

  Signore Gesù, per favore, perdonami per tutti i miei peccati,
  io credo che tu sei morto per me.
  Credo che tu sei il figlio di Dio e ti chiedo di entrare nella mia vita.
  Io apro la porta e ti invito nel mio cuore.
  Gesù ti prego entra e aiutami ad amare gli altri e a parlare loro di te,
  così che anche loro possano trovarti.
  Aiutami a leggere la tua parola e a capirla mediante il tuo spirito, nel nome di Gesù, lo chiedo, amen.

  4 - CRISTO
  Anima di Cristo, santificami.
  Corpo di Cristo, salvami.
  Sangue di Cristo, inebriami.
  Acqua del costato di Cristo, lavami.
  Passione di Cristo, confortami.
  O buon Gesù, esaudiscimi.
  Entro le tue piaghe, nascondimi.
  Non permettere ch’io mi separi da te.
  Dal maligno, difendimi.
  Nell'ora della morte, chiamami e comanda che io venga a te per lodarti
  insieme a tutti i santi.
  Nei secoli  dei secoli, amen.
  (trad. Domenicana)

  5 - Gesù all'anima e l'anima a Gesù
      IL TUO BACIO

  Ti amo semplicemente
  perchè sei Tu.
  E mi innamoro
  sempre più!
  Sei perfetto
  sotto ogni aspetto,
  solo il tuo viso mi da il sorriso!
  Il tuo bacio
  non l'ho dimenticato,
  lo porterò sempre nel mio cuore,
  perchè per me questo è vero amore!

  6 - BENEDICI I MIEI STUDI

  Ti ringrazio o Signore, perchè posso studiare.
  Benedici i miei studi e quelli dei miei compagni.
  Donami la grazia di conoscerti attraverso il sapere.
  Aiutami ad essere cercatore instancabile della verità.
  Aiutami a fare dello studio una preghiera.
  Aiutami a scoprire nello studio una possibilità di servire.
  Aiutami a riconoscerti come unico e autentico Maestro,
  come colui che possa saziare la mia sete di verità, di bontà e di bellezza.
  Concedimi la grazia
  di liberarmi di tutta la vanità
  e di essere umile.
  Ti ringrazio Signore, perchè posso studiare. Grazie. Amen.

  7 – CUORE FERITO
  "Chiuditi amorosamente nel mio fianco aperto,
  nel mio cuore ferito d'amore e cerca in esso abitazione e dimora;
  cos'ì ti purificherò con l'acqua viva e ti adornerò con il mio sangue
  che è del colore delle rose e del profumo dei gigli."

  8 – AMATO GESù
  Ecco, o mio amato e buon Gesù,
  che alla santissima tua presenza prostrato,
  ti prego col fervore più vivo,
  di stampare nel mio cuore sentimenti:
  di fede, di speranza, di carità,
  di dolore dei miei peccati e di proponimento di non offenderti mai più;
  mentre io con tutto l'amore e con tutta la compassione,
  vado considerando le tue cinque piaghe,
  cominciando da ciò che disse di te, - o buon Gesù -
  il santo profeta Davide:
  " Hanno forato le mie mani e i miei piedi,
    hanno contato tutte le mie ossa ".

  9 - IL TUO GRANDE NOME
  Il tuo grande nome, sia Lodato per sempre e in eterno.
  Benedetto, lodato, glorificato, innalzato, magnificato, santificato  e cantato
  sia il nome dell'unico che è santo!

  10 - ASCOLTA ISRAELE
  Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio,
  il Signore è uno solo.
  Tu amerai il Signore tuo Dio,
  con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze.
  Amerai il prossimo tuo come te stesso.

  11 – STRUMENTO DI PACE
  Signore, fa di me uno strumento della tua pace.
  Là dove c'è odio, fa ch'io porti amore.
  Là dove c'è offesa, fa ch'io porti perdono.
  Là dove c'è dubbio, fa ch'io porti fede.
  Dove c'è disperazione, speranza.
  Dove vi son tenebre, luce e dove c'è tristezza, gioia.
  Oh, Signore, ch'io non cerchi d'essere consolato quanto di consolare;
  d'esser compreso quanto di comprendere;
  d'essere amato quanto d'amare.
  Perchè è dando che si riceve;
  è perdonando che si ottiene il perdono;
  è morendo che si risuscita a vita eterna.
  S. Francesco d'Assisi
  12 - GIACULATORIA
  Gesù d'amore acceso,
  non t'avessi mai offeso,
  o mio caro e buon Gesù, non ti voglio offendere più.


  13 - LODI AL DIO ALTISSIMO

  TU SEI SANTO, SIGNORE DIO UNICO CHE FAI COSE STUPENDE.
  TU SEI FORTE. TU SEI GRANDE. TU SEI L'ALTISSIMO.
  TU SEI IL RE ONNIPOTENTE. TU SEI IL PADRE SANTO, RE DEL CIELO E DELLA TERRA.

    TU SEI TRINO E UNO, SIGNORE IDDIO DEGLI DEI.
  TU SEI IL BENE, TUTTO IL BENE, IL SOMMO BENE, SIGNORE DIO VIVO E VERO.

    TU SEI AMORE, CARITÀ, TU SEI SAPIENZA. TU SEI UMILTÀ. TU SEI PAZIENZA. TU SEI BELLEZZA, TU SEI SICUREZZA. TU SEI LA PACE, TU SEI GAUDIO E LETIZIA. TU SEI LA NOSTRA SPERANZA. TU SEI GIUSTIZIA, TU SEI TEMPERANZA, TU SEI OGNI NOSTRA RICCHEZZA.

     TU SEI BELLEZZA TU SEI MITEZZA, TU SEI IL PROTETTORE, TU SEI IL CUSTODE E DIFENSORE NOSTRO, TU SEI FORTEZZA, TU SEI RIFUGIO.

     TU SEI LA NOSTRA SPERANZA, TU SEI LA NOSTRA FEDE, TU SEI LA NOSTRA CARITA, TU SEI TUTTA LA NOSTRA DOLCEZZA.
  TU SEI LA NOSTRA VITA ETERNA, GRANDE E AMMIRABILE SIGNORE, DIO ONNOPOTENTE MISERICORDIOSO SALVATORE.

  14 - MADRE DELL'ORTO

  Madre mia dell'orto,
  dammi aiuto e dammi conforto,
  dammi un cuore pieno d'amore per Gesù mio redentore.
  De, fa santa l'anima mia, oh, dolcissima Maria,
  oh, Madre dolce e cara, ascolta chi ti ama, salva
  Maria chi t'ama e tanto confida in te.
  Oh Madre, che tutto puoi ascolta i figli tuoi, abbi di noi pietà.

  15 – S. MICHELE ARCANGELO
  S. Michele Arcangelo, difendici nella lotta,
  sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio.
  Supplichevoli preghiamo Dio che lo domini e tu Principe della milizia celeste
  con il potere che ti viene da Dio,
  incatena nell'inferno satana
  e gli altri spiriti maligni
  che si aggirano per il mondo
  per perdere le anime.


  S. Michele Arcangelo,
  con la tua luce, illuminami,
  con le tue ali, proteggimi,
  con la tua spada, difendimi.

  16 – ECCO
  Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà;
  anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra
  si batteranno per lui il petto. Si, Amen.

  17 – OSTINATO
  PREGHIERA PER UN PECCATORE OSTINATO
  Mio Signore, io so, che se guardi alle nostre iniquità, non vi sarà alcuno che potrà scampare l'eterna dannazione.
  Ma, ricordati che hai sofferto le più crudeli sofferenze, sparso tutto il tuo sangue e sei morto al solo fine di perdonarci.
  Io altra consolazione non ho sulla terra, se non di vedere i peccatori che tornano ai vostri piedi. Concedimi la conversione di questo peccatore ostinato: l'anima sua è nelle tue mani. 3 Gloria...)          S.  Caterina

  18 - OH, QUANTO È BUONO IDDIO,
  è vero che egli è buono con tutti,
  ma particolarmente con quelli che si sforzano d'amarlo.
  Le tribolazioni sono più preziose dell'oro e del riposo, per le anime amanti di Dio:
  molto felici saranno queste anime, se costantemente persevereranno.

  Se potessi volare, vorrei parlare forte,
  a tutti vorrei gridare, con quanta voce terrei in gola.
  Amate Gesù che è degno di amore.  P. PIO

  19 – PERDONA
  Perdona tutti i miei peccati e crea in me un cuore nuovo, perchè io possa vivere in perfetta unione con i fratelli e
  annunziare a tutti la salvezza.
  Signore Gesù, che volesti essere chiamato amico dei peccatori, per il mistero della tua morte e risurrezione,
  liberami dai miei peccati e donami la tua pace,
  perchè io porti frutti di carità, di giustizia e di verità.

  20 – RAPIMENTO
  Rapisca, ti prego,
  o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore,
  la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo,
  perchè io muoia per amore dell'amor tuo,
  come tu ti sei degnato morire per
  amore dell'amor mio.  - S. Francesco

  21 – NOSTRO RIFUGIO
  O Dio,
  rifugio dei poveri,
  non lasciare deluse le attese di chi t'invoca.
  Manda il tuo Spirito in aiuto della nostra debolezza,
  perchè rinnovati dal tuo amore,
  possiamo produrre frutti di vita eterna, per Cristo nostro Signore, Amen.

  22 – S. GIUSEPPE
  O Giuseppe, uomo giusto, sposo verginale di Maria
  e padre davidico del Messia,
  tu sei benedetto fra gli uomini,
  benedetto è il figlio di Dio che a te fu affidato.
  Oh, S. Giuseppe, patrono della Chiesa universale,
  custodisci la nostra famiglia nella pace
  e guidaci alla gloria divina.
  O mio protettore soccorrimi nell'ora della mia morte.

  22 - PREGHIERA DI S. TOMMASO D'ACQUINO
  A te, Dio, fonte di misericordia, mi accosto io peccatore.
  Degnati dunque di lavare me immondo.
  Sole di giustizia, illumina chi è cieco.
  Eterno medico, guarisci chi è ferito.
  Re dei re, rivesti chi è nudo.
  Mediatore fra Dio e gli uomini, riconcilia chi è colpevole.
  Buon pastore, riconduci chi è errante.
  Concedi, o Dio, misericordia al misero,
  perdono al reo,
  vita a chi è morto,
  giustificazione all'empio.
  Ed a me di riconoscere te mio Signore, e ringraziarti sempre di tutti i benefici elargitimi e di fare
   questo con somma gratitudine di cuore.
  Accordami anche di benedirti sempre, e lodarti e magnificarti in ogni cosa,
  di fare questo con sommo giubilo e tripudio de cuore.
  E obbedendo a te in tutto ed essendoti sottomesso, sia sempre ricreato dalla tua dolcissima e
  ineffabile vita, stando alla tua mensa con i tuoi santi angeli e gli apostoli, sebbene del tutto
  indegno e ingrato.
  Tu che con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni, Dio benedetto nei secoli. Amen

  23 - PURIFICAMI, O SIGNORE

  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
  nel tuo affetto cancella il mio peccato
  e lavami da ogni mio errore.

  Il mio peccato, io lo riconosco;
  il mio errore mi è sempre dinanzi;
  Contro te, contro te solo ho peccato;
  quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.

  Crea in me, o Dio, un cuore puro,
  rinnova in me uno spirito fermo;
  non cacciarmi lontano dal tuo volto,
  non mi togliere il tuo spirito di santità.

  Ritorni in me la tua gioia di salvezza,
  sorreggi in me uno spirito risoluto.
  Insegnerò ai peccatori le tue vie
  e gli erranti ritorneranno a te.

  Sia gloria al Padre onnipotente,
  al figlio, Gesù Cristo, Signore;
  allo Spirito Santo, Amore,
  nei secoli dei secoli. AMEN

  24 - Perchè sono nato, dice Dio

  Sono nato nudo,                perchè tu possa spogliarti di te stesso.
  Sono nato povero,              perchè tu possa considerarmi l'unica ricchezza.
  Sono nato in una stalla,       perchè tu impari a santificare ogni ambiente.
  Sono nato in una mangiatoia,   perchè tu capisca che sono alla portata di tutti.
  Sono nato debole,              perchè tu non abbia mai paura di me.
  Sono nato per amore,           perchè tu non dubiti mai del mio amore.
  Sono nato di notte,            perchè tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
  Sono nato persona,             perchè tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso.
  Sono nato uomo,                perchè tu possa dire Dio.
  Sono nato perseguitato,        perchè tu sappia accettare le difficoltà per amor mio.
  Sono nato nella semplicità,    perchè tu smetta di essere complicato.
  Sono nato come un bimbo,       perchè tu impari ad essere semplice come i fanciulli.
  Sono nato per la tua vita,     per portare tutti i viandanti alla casa del Padre.
  Lambert Noben (da "Cristo in mosaico")

  25 – SPIRITO SANTO
  Spirito Santo, anima dell'anima mia
  io ti adoro,
  illuminami, guidami, fortificami, consolami,
  insegnami ciò che devo fare.
  Fammi conoscere la tua volontà.
  Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione
  e rinnoverai la faccia della terra.

  26 – TRIGESIMO
  "Chi ama la sua vita, la perde e chi odia la sua vita, in questo mondo,
  la conserva per la vita eterna" - Gesù -

  Non avrai rimpianti nel lasciare le persone a te care, perchè i loro occhi saranno per sempre fissi nei tuoi.

  27 – TU
  Tu sei santo; Signore,
  solo dio che operi cose,
  meravigliose.
  Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo.
  Tu sei il re onnipotente,
  Padre santo re del cielo e della terra,
  tu sei amore e carità,
  Signore Dio vivo e vero.

  28 -  Vieni, Spirito Santo,
  manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
  Vieni, padre dei poveri,
  vieni, datore dei doni,
  vieni, luce dei cuori.
  Consolatore perfetto;
  Ospite dolce dell'anima,
  dolcissimo sollievo.
  Nella fatica, riposo,
  nella calura, riparo,
  nel pianto, conforto.
  O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
  Senza la tua forza,
  nulla è nell'uomo,
  nulla è senza colpa.
  Lava ciò che è sordido,
  bagna ciò che è arido,
  sana ciò che sanguina.
  Piega ciò che è rigido,
  scalda ciò che è gelido,
  drizza ciò che è sviato.
  Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
  Dona virtù e premio,
  dona morte santa,
  dona eterna gioia.
  Amen.
  LA LIBERTÀ
  Ti ringrazio Signore, per il dono della libertà.
  E’ bello essere liberi e felici.
  Aiutaci Signore a capire il valore della libertà e a non sprecarla, a non usarla male.
  Grazie Signore, per quella libertà che ci consente di amare di poter essere in te,
  nella tua volontà.   (Lorenzo Scarola 2001)

  Dolce Maria, dolce Gesù,
  tu sei grande sempre più.
  Oh dolce Maria, tu sei la madonnina,
  fai di noi una sola famiglia.
  (Schiraldi Angelo)

  Resta con me Gesù,
  resta nel cuore, dimmi il bene che debbo compiere,
  dimmi il male che debbo fuggire e insegnami le strade dell’amore.
  Resta con me Gesù, resta nel cuore.
  (Bozzi Giacomo)

  “Un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore, che non ho potuto capire.
  Sentivo il bisogno di applicarci del ghiaccio per estinguere questo fuoco, che mi va consumando.
  Vorrei avere una voce cos’ì forte per invitare i peccatori di tutto il mondo ad amare la Madonna.”
  P. Pio

  Immacolata, Vergine di nostra vita tu sei la stella,
  nelle tempeste salvar tu puoi,
  Vergine Santa, prega per noi.  (Proscia Ilaria)

  Oh Gesù Bambino, tu alla nascita sei vicino,
  io ti prego per tutto l’Universo,
  dona ad ognuno un amore immenso. (Paradiso Lara Lucia)

  Sii con noi Signore, per renderci tutti idonei in te,
  per la tua virtù, facci trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza. (Gioia Chiara)

  Amami, sono morto per te.
  Dimentica le tue debolezze e amami come sei.
  Ho sete del tuo amore e per questo ti offro ancora oggi
  Il mio corpo e sangue nella santa messa. (Regina Caterina)

  Dai lavori di Religione nella 1°E di Binetto - BA- SMS “Giov. XXIII”

  PREGHIERA DI GUARIGIONE CONTRO ANSIA E DEPRESSIONE


  GESÙ ALL’ANIMA - - - PRIMO GIORNO - - MATTINO
  Sei confuso e ti agiti. Lascia a Me la cura delle tue cose e tutto si calmerà. Ti dico, in verità, che ogni atto di vero e completo abbandono in Me, produce l’effetto che desideri e risolve le situazioni spinose. Per questo inizia a lodare e ringraziare ad alta voce il Padre nel nome di Gesù per tutte le tue sventure e sofferenze. Quante cose io opero in quell’anima che sa avere fiducia in Me, si dimentica di se, mi ama e dice: Gesù, Pensaci Tu. Invece, tu vuoi che sia Io a adattarmi alle tue idee ed attese. Non sei forse quel malato che suggerisce al Medico la terapia? Considera invece il Padre Nostro:
  Sia santificato il tuo nome, vale a dire sia glorificato in questa mia sofferenza e necessità.
  Venga il tuo regno, attraverso questa sofferenza si affermi la Tua Signoria nel mondo.
  Sia fatta la tua volontà, ossia – “Signore, Pensaci Tu”.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - PRIMO GIORNO - - POMERIGGIO
  Amami, sono morto per te. Dimentica le tue debolezze e amami come sei. Ho sete del tuo amore e per questo ti offro ancora oggi il mio corpo e sangue nella santa messa.  Devi imparare a vivere per la tua natura divina, con essa il Padre vede Me in te, nonostante tutte le tue imperfezioni e peccati, nella natura umana anche se religiosa o eroica il Padre non si compiace, perché non vede Me, a prescindere dalle opere o dal presunto rispetto della legge la natura umana è comunque condannata. Lo scopo della legge, infatti, è solo quello di renderti consapevole che non vi può essere speranza nell’essere carne e nel vivere per compiacere il mondo con la sua ingannevole mentalità. In questa realtà si appartiene alla corruzione e alla morte, mentre tu già appartieni a Me per la fede e l’amore che mi hai donato. Le mie parole sono Spirito e Vita. Tu puoi, attraverso la fede, applicare su te i Miei meriti, cos’ì il Padre non vede più il tuo peccato, ma Me in te. Perché il nostro grande amore ci rende una cosa sola. Io ti amo come sei e non mi vergogno di te, tu che diritto hai di non stimarti e apprezzarti?

  GESÙ ALL’ANIMA - - - SECONDO GIORNO - - MATTINO
  Io posso intervenire perché sono Onnipotente, ma il soffrire ha uno scopo e questo tu lo devi capire. La sofferenza è preziosa non guardarla come una nemica. Francesco ripeteva spesso: “E’ tanto il bene che m’aspetto, c’ogni pena me diletto”. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, il segno della mia presenza è la gioia, non lo dimenticare. Se pensi di essere schiacciato dal tuo peso è solo perché non mi offri per amore la tua sofferenza, non me ne fai un dono gioioso e continui a soffrire da solo. Infatti il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sii pura come una colomba, ma prudente come un serpente. Ricorda che il primo atto di carità lo devi a te stesso. Quando la sofferenza è inevitabile, solo allora abbracciala con amore. In quei momenti, dimmi: “Signore, pensaci Tu”. Manchi di fiducia in Me, quando ti mostri eccessivamente preoccupato, depresso, agitato e triste, questo avviene quando vuoi pensare o prevedere le conseguenze di un fatto. L’amore è l’atto del presente non manipolato ma accolto come un dono nella semplicità. Il passato non esiste più per te, perché è stato assunto, riscattato e conquistato dal mio amore. I tuoi fallimenti, le tue ferite del passato, ti bruciano ancora solo perché non me le hai donate, perché ti ostini a trascinarti questo peso? Il futuro non esiste ancora, perché è già stato avvolto dalla mia provvidenza.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - SECONDO GIORNO - - POMERIGGIO
   Distaccati da te, dal tutto il bene e il male che fai, perché il bene non è merito tuo è dono dello Spirito, mentre il male non lo fai tu, ma la tua natura umana, ovvero la carne del peccato. Vivi in Me, per Me e con Me. Dammi voce, cuore e mente affinché Io solo possa manifestarmi attraverso di te ed essere glorificato sia nella tua natura divina, di cui ti ho rivestito, che nella tua natura umana. L’amante si dimentica per l’amato, l’amante non pensa più a se, ma i suoi pensieri sono fissi sull’amato. Non t’ingannare nei tuoi presunti meriti, ne ti affannare per realizzare opere materiali, dilettati solo nella tua fede e nel tuo amore in Me. In quanto alle opere, non ti assillare perché tutto quello che edifichi al di fuori della volontà del Padre è destinato ad essere presto distrutto e ti genera uno stress notevole. Mentre quello che vuole il Padre cresce spontaneamente e quasi senza fatica. Conserva e possiedi nella dolcezza la tua anima, nell’unità dello spirito tuo con lo Spirito Santo, così la tua gioia sarà perfetta e la Pace addolcirà tutta la tua vita, rendendoti il più beato fra gli uomini nella terra dell’esilio.

  GESÙ ALL’ANIMA - - - TERZO GIORNO - - MATTINO
  Nel momento in cui morivo per te sulla CROCE, anche tu morivi con Me alla mentalità di questo mondo e alla natura umana, segnata e irreversibilmente compromessa dal peccato. Solo quando questa vita temporale sarà terminata, il tuo corpo e non sarà più strumento del peccato come lo è ora, ma sarà trasfigurato. Infatti, quando sono RISORTO, anche tu risorgevi con Me alla natura divina. Prendi consapevolezza di questa tua diversità e dignità nei riguardi del mondo e degli uomini carnali e si prudente nei loro confronti. Essi, hanno solo il loro cervello per potersi orientare e per poter capire, per questo sono condannati a barcollare nelle tenebre dell’errore. Ma tu hai la mia luce e il mio discernimento, riposa in questa dolcezza, riposa ancora nella dolcezza del mio amore. Questa confusione-depressione-scoraggiamento è simile alla paura di quel bambino che si aspetta tutto dalla mamma, ma allo stesso tempo incomincia ad angosciarsi perché lui non sa come fare intralciando con l’agitazione e i capricci, l’azione della mamma. Chiudi gli occhi e lasciati portare dalla corrente della mia grazia, non remare, non ti stancare, tutto si sistemerà da solo, lascia lavorare Me. Il vento dello Spirito porterà nel porto e in sicurezza, la barchetta della tua vita senza sforzo. Se ti impegni tu, non lasci spazio a Me, se lavori tu, non posso lavorare Io. Abbandonati, riposati, rilassati, divertiti, profumati il capo e lasciati lavorare da Me, abbi fiducia in Me e non pensate a te. Dimenticati e cerca solo di far felice Me nei tuoi fratelli. Se non impari ad ubbidire con docilità e sottomissione al tuo partner o ai tuoi superiori è falsa l’ubbidienza che presumi avere nei Miei confronti. Esci da te, non pensate a te, perché tutti i capelli del tuo capo sono contati e non ne cadrà alcuno che il Padre non lo permetta. Se il Padre ha cura degli uccelli del cielo, forse ti trascurerà? Tu sei sangue del mio sangue! Nelle tue vene scorre il mio SANGUE, tutto versato per la tua vera felicità. Importante non è vivere o morire, l’unica cosa importante è essere in Me. Riposa in Me e credi alla mia predilezione per te, e ti giuro per il Mio Amore che, dicendomi con queste disposizioni: “Gesù, Pensaci tu”, Io ci penso in pieno, ti consolo, ti libero e ti conduco.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - TERZO GIORNO - - POMERIGGIO
   Non c’è via migliore di quella che ti porta al mio cuore. Sei insonne quando vuoi tutto valutare, scrutare e programmare, così diventi prigioniero della logica umana che sopprime la tua natura divina. Se segui le tue risorse, i tuoi ragionamenti e il percorso naturale degli eventi, ti scontrerai spesso con Satana, il principe di questo mondo che è il signore della mentalità di questo mondo. Non puoi gestire il mistero della tua vita con il limite della tua mente. Nessun calcolatore ha fatto miracoli, neppure tra i santi, infatti, è scritto: il giusto vivrà per la sua fede. Invece, tu hai un percorso soprannaturale da seguire! Vedi che le cose si complicano? Vedi che più cerchi di uscire dal fosso e più scivoli dentro?  Oh, come desidero da te questo abbandono per beneficarti e come soffro nel vederti agitata inutilmente. Non sono Io lo sposo della tua anima? Satana tende proprio a questo: ad agitarti, a demoralizzarti per sottrarti alla mia azione e così gettarti in preda delle logiche umane di cui lui è il signore. Confida soltanto in Me, riposa in Me, abbandonati a Me in tutto. Io faccio miracoli in proporzione della fede che hai in Me.

  GESÙ ALL’ANIMA - - - QUARTO GIORNO - - MATTINO
  Non dubitare del mio intervento e distraiti, non guardare, non considerare, non vedere il male. Chi teme il male ne diventa prigioniero. Chi teme il male, crede in lui e con la sua fede negativa lo genera. Aspettati il bene, pensa il bene e il bene ti visiterà. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai! Ecco, ti ho disegnato sul palmo delle mie mani, Prega con fiducia e serenità, non ti stressare nella preghiera, pensa positivo e assisterai a grandi e silenziosi miracoli. Te lo giuro per il Mio Amore, Io ci penso, te lo assicuro. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, se pensi diversamente non affermare che stai soffrendo con Me. Non sai che i gioielli del tuo Sposo Divino sono chiodi, spine, ma mai senza la gioia, la pace e l’ottimismo. Vuoi alleviare un poco le mie sofferenze? Prega sempre con questa disposizione d’abbandono, e ne avrai grande pace e frutto, anche quando ti chiedo di stare con Me, un poco sulla croce per la conversione degli uomini.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - QUARTO GIORNO - - POMERIGGIO
  Io Sono la pace vera! Ti posso dare la mia pace in qualsiasi momento, non sia turbato il tuo cuore. La mia pace sorpassa ogni comprensione e ti fa pregustare il Paradiso. Tu sei la pupilla dei miei occhi, sei la gemma più preziosa del mio cuore. Se solo comprendessi il valore della tua sofferenza unita alla mia… non ti sentiresti sola e desolata. Le tue molte preghiere non valgono un solo atto di fiducioso abbandono. Abbandonati al mio cuore e vedrai. Io sono con te tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Io ho vinto il mondo, la morte e ogni male. Se sei con Me, sono tue tutte le Mie vittorie. Credi serenamente nella mia onnipotenza e non nella tua azione. Lascia che sia io ad essere in azione negli altri, non li assillare. Cerca la mia intimità, esaudisci il mio desiderio di essere corrisposto nell’amore, non pensarmi lontano, distaccato o risentito. I tuoi peccati, se hai un cuore contrito, umiliato e penitente, per Me non sono importanti, per Me è importante solo il tuo Amore.

  GESÙ ALL’ANIMA - - - QUINTO GIORNO - - MATTINO
  Io ho pagato e scontato sulla croce tutti i peccati della tua vita, non indugiare nel considerarli, ma soffermati sull’Amore che ho per te. Ho in serbo per te tanta dolcezza… io sono il buon pastore che porta gli agnellini sul petto e conduce piano, piano le pecore madri. Fatti mio agnellino, perché io sono il Buon Pastore, che non ha esitato a morire per te. Lasciati andare, lasciami riposare in te e lasciati riposare in Me. Se indugio ad esaudire una tua preghiera, non ti assillare, perché quello che chiedi non è ancora senza pericoli per la tua vita divina. E’ bene soffrire un poco sulla terra, che perdere il bene più prezioso della vita divina per l’eternità. Il poco dei giusti vale più dell’abbondanza dei disonesti. Invano essi si affannano, vanno tardi a riposare e mangiano pane di sudore, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. Ricevi da Me, tutto quello di cui hai veramente bisogno, il superfluo ti è d’impedimento. Cerca il regno di Dio, il resto ti sarà dato in sovrappiù, non è neanche necessario che tu lo chieda, perché il Padre sa quello di cui hai bisogno. La tua preghiera sia fiduciosa e non assillante o ansiosa. Pensa al bene delle anime, dimenticati, lascia che sia io a pensare a te e alle necessità dei tuoi cari, che io curo per l’amore infinito che ho per loro. Se avrai fiducia in Me, ti darò tutto quello che ti necessita, secondo il mio disegno eterno. Ti darò i sentimenti che voglio da te, ti darò una grande compassione per comprendere il prossimo e ti farò dire e fare quello che vorrò. Io sono la vite, tu sei il tralcio, senza di Me non puoi far nulla. Rimani nel mio amore, se rimani in Me e rimangono in te le mie parole, chiedi quello che vuoi e ti sarà dato. Tu qualche volta pensi a Me, ma io penso a te continuamente, di giorno e di notte. In verità, la tua desolazione o depressione è la tipica sofferenza delle anime elette; di quelle anime da me chiamate alla perfezione, che come gemme preziosissime comporranno la mia corona di gloria. Per questo sei tentato da Satana continuamente. Ma se oggi ascolti la mia voce, ti prego non indurire il tuo cuore.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - QUINTO GIORNO - - POMERIGGIO
   Mi sono fatto carne per abitare in te e per condividere tutto di te, come tu vuoi condividere tutto di Me. Quando dissi con il Padre e lo Spirito: “sia la luce”. La luce fu in un attimo. Cos’ì, subito dopo, questa prova purificatrice tutte le tue pene svaniranno in un attimo. Com’è la tua pelle sul tuo corpo, cos’ì sono Io su tutta la tua vita. Se mi dimenticassi di te per un solo istante ti disintegreresti. Solo io Sono. Tutti voi, compresi gli spiriti, esistete come una continua emanazione della mia benevolenza. Cosa e chi devi temere? In questo momento ti parlo proprio attraverso le tue pene, per convincerti del tuo peccato d’incredulità. Tuttavia, proprio per il dono gratuito del mio Amore nel Santo Spirito sei chiamato ad accostarti al Padre. Sei chiamato a questa comunione, proprio come sei, adesso e a dispetto di tutti i tuoi peccati. Essi non sono importanti, importante è solo il tuo amore e la tua fede in Me. Ti amo, proprio come sei, ed è per questo che ho preso un volto umano proprio come il tuo. Io riprendo e chiamo a perfezione solo chi mi sta veramente a cuore. Guarda come Maria nostra Madre ha affrontato le molte, insidiose e strazianti prove della sua vita terrena. Coraggio, anima mia, coraggio. Senza prova non vi può essere né vittoria, ne premio.

  GESÙ ALL’ANIMA - - - SESTO GIORNO - - MATTINO
  Non soffrire rassegnata, perché la rassegnazione è passiva, negativa. Fai della tua prova un’accettazione, unisci con tenerezza la tua alla mia volontà. Arrenditi, riposati, rilassati, non resistere, non remare contro corrente. I tuoi peccati sono stati tutti scontati da Me sulla croce, non li considerare troppo, pensa ad amarmi perché davanti alla giustizia divina ci sono io a difenderti. Umiliarti davanti al Padre è per te un dovere, mentre esaltarti per Lui è una  grande gioia. Sarà buio se ti mancheranno le mie parole e se smetterai di investigare le sacre scritture. Lampada per i tuoi passi è la mia parola nei sentieri del tuo pellegrinare terreno. E lì unicamente che Maria nostra Madre ha trovato la forza per superare prove davvero particolari. Poni le mie parole nel tuo cuore, perché ciò che è inaccessibile alla mente è accessibile al cuore. Stringi il tuo cuore al mio e non avere paura, non temere ch’io possa respingerti per le tue imperfezioni. Verso di te io non ragiono con la mente, ma con il cuore, perché sono di te innamorato. Mi raggelo quando vedo che hai paura o timore, perché così mi dimostri che dubiti di me.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - SESTO GIORNO - - POMERIGGIO
  Come Pietro, ripeti anche tu: “Signore, non capisco, ma sulla tua parola getterò le reti”. Guarda che nessuno t’inganni, perché verranno molti falsi profeti nel mio nome… io sono il Dio umanato, l’unico Dio con il Padre e lo Spirito, un solo Dio Amore e Creatore, tutto il resto è riflesso e ombra della nostra Misericordia. Ma tu non puoi sbagliare, perché la pecorella conosce la voce del suo pastore e il figlio, la voce della sua mamma, sii forte. La sera è vicina ed io sto per giungere. Un nuovo giorno, eterno e splendente, si avvicina. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Rimani ferma e considera per te, tutte le belle promesse che ti ho fatto nel vangelo. Ti stringerò a me con la mia destra e ti dirò: “sei benedetta dal Padre mio, perché sei stata in comunione con le mie desolazioni e mi hai fatto compagnia nell’orto degli ulivi”. Non temere, piccola mia, coraggio.

  GESÙ ALL’ANIMA - - - SETTIMO GIORNO - - MATTINO
  Impara a lodare sempre, soprattutto quando è più difficile farlo. Quando la lode è difficile, loda ad alta voce. Loda il Padre nel mio nome per il bene ricevuto, così lo devi lodare soprattutto per le contrarietà, perché tutto concorre al bene di quelli che amano Dio. Con questo tipo di lode trasformerai il male in bene. Non maledire mai, perché sei figlio della benedizione. Prega per chi ti fa soffrire e non lasciare che odio o rancore trovino un posto nella tuo cuore. Chi non raccoglie con Me, disperde. Abbandonarsi a Me non significa arrovellarsi, per poi volgersi ad una preghiera agitata. Abbandonarsi, significa far riposare l’anima, il corpo e lo spirito sul Mio Cuore, perché come la mamma con il suo bimbo io possa provvedere. Quello che ti sconvolge è il tuo ragionamento, il pensare che potrebbe esserci una soluzione unicamente terrena alla tua afflizione.
  GESÙ ALL’ANIMA - - - SETTIMO GIORNO - - POMERIGGIO
  La legge serve a renderti consapevole che non puoi mai fidarti della tua natura umana. Essa, oggi, è spontaneamente alleata del peccato. La legge serve a renderti consapevole che hai indispensabilmente bisogno di Me, tuo Salvatore. Ma lo Spirito è vita per mezzo della fede. Il mio Spirito attraverso il tuo spirito, può operare e liberarti dalla condanna della legge, da tanti mali e donarti tanta gioia e libertà, perché il tuo peccato e le sue terribili conseguenze non hanno più effetto sulla tua nuova identità, sulla tua nuova e continuamente rigenerata natura divina. Ti parlo attraverso i tuoi cari, sii docile alla mia voce, non chiuderti in casa, cerca la distrazione, rilassati. Se obbedisci a chi ti vuol bene, metti in pratica la virtù evangelica dell’ubbidienza. Solo liberandoti di te e da te, io posso spargere tesori di grazie. Ubbidisci con prontezza ai tuoi familiari e sii loro sottomesso finché non avrai recuperato il tuo equilibrio. Guardami con gli occhi del tuo spirito e dimmi: “Gesù, pensaci tu”. Ricorda come io non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Se sarai obbediente, Satana non potrà avere alcun potere su di te.

  INNO ALLA GIOIA:
  Io ero vero Dio e per amor tuo sono diventato vero uomo. Tu sei vero uomo, ma per amor mio accetti di divenire vero dio. In me, con Me e per Me, ora puoi abbracciare il Padre e in Noi sei una sola cosa, a prescindere da tutto quello che ti può condizionare, SEI CON Noi un unico mistero d’amore. Ho combattuto per te, ho vinto per te e per Amore ti dono la mia natura e la mia gloria, rimani nel nostro Amore, perché Io non ti amo a motivo della tua perfezione, ma ti amo e basta. Oh Padre, come Tu sei in me e Io sono in Te, siano anche loro in noi una cosa sola, perché la loro gioia sia perfetta. Ecco, io sto alla porta e busso. Ecco, l’alba del nuovo, eterno e radioso mattino ormai si avvicina. Ecco, giunge la ricompensa per tutti i suoi santi. Siate santi, perché io sono Santo, figli, non contaminatevi in questo mondo, non lo fate per amore della vostra felicità.
  Ciao, a presto. Gesù

  POESIE

  Vorrei salire in alto
  dove cessano i rumori,
  per ascoltare in silenzio
  la musica che ho dentro.
  Dell'Universo tutto, questo sappiamo:
  che tutte le cose sono legate
  come il sangue che unisce una stessa famiglia....
  tutto quello che accade alla terra, accade ai figli ed alle figlie della Terra.
  L'uomo non tesse la ragnatela della vita, di cui è soltanto un filo;
  qualsiasi cosa fa alla ragnatela, la fa a se stesso.
  Spendi l'amore
  a piene mani!
  L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione:
  è lunico dono che aumenta
  quanto più ne sottrai.
  E' l'unica impresa nella quale
  più si spende e più si guadagna:
  donalo, diffondilo,
  spargilo ai quattro venti,
  vuotati le tasche,
  scuoti il cesto,
  capovolgi il bicchiere
  e domani ne avrai più di prima.
  Già qualcosa di grande vive in noi e attende che si sviluppi.
  A volte qualche progetto utopico brilla nel nostro immaginario ma non vogliamo che ci disturbi troppo.
  Perchè siamo allora pericolosi non per ciò che facciamo, forse,
  ma per ciò che lasciamo incompiuto
  Maria sei l'unico fiore, nato dall'umanit…, tu ci sai capire da te ogni
  grazia verr….
  Maria sei piena di Dio, mai abbastanza di te si dir….
  Rit..Ave Maria! Ave! Di Dio sei il Paradiso . Ave!
  Maria tu sei la madre, sul tuo silenzio Iddio parl•
  Il tuo cuore porto sicuro per noi sar…
  Maria in te c'Š la vita, tutto il creato di te canter…
  Il deserto fiorirà
  come un campo fiorirà,
  coraggio, non temete,
  Egli viene a salvarvi.
  Esulti e fiorisca la steppa,
  come fiore fiorisca;
  e canti con gioia e giubilo:
  l'è data la gloria del Libano.
  Vedranno la gloria del Signore,
  lo splendore di Dio.
  Rendete salde le ginocchia e forti le vostre mani.
  E gli occhi dei ciechi s'apriranno
  e gli orecchi dei sordi;
  allora lo zoppo salterà
  e si udranno i canti di gioia.
  Grande sei o mio Signor,
  Re in eterno resterai.
  L'anima mia riposa solo in te,
  che mi perdoni e mi consoli.
  Con te voglio abitare o Re,
  con te che siedi su nel ciel,
  con te che hai tutto ai piedi tuoi,
  tu sei l'amore, tu sei Gesù il Re!
  Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo,
  fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.
  Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano,
  vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi.
  Rit:. E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo e un oceano di pace nascerà.
  E l'egoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo e Dio che bagna del suo amor l'umanità.
  Su nel cielo c'è, Dio Padre che vive per l'uomo; crea tutti noi e ci ama di amore infinito.
  Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore; vita nuova c'è, quando lui è in mezzo a noi.
  Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui, nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita.
  Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente, vita eterna c'è quando Lui è dentro a noi.