Shalom, Jerusalem, lieben, Amen, Halleluja, halleluija, dead man
YouTube Spotlight

1015322 iscritti


    @666 IMF masonic system FED ECB NWO -- e non c'era una casa: in tutto l'Egitto, dove non ci fosse, un morto! SAUDI ARABIA Sharia criminal king horror - you broke my dick! you do not forget that you are the son of the slave Hagar. and there was not a house in all of Egypt, where there was a dead man!


    Ahmed Rashidi رد:R:رد:R:رد:you brother, you are in segret service! كويتي بحق ! شكرا اخي انا لم تلطخ يدي بقتل مسيحي ابدا ولا يوم جاء مني مكروهه الي اي مسيحي حياتي منذ الصغر الي ان كبرت لم اتعرض الي احد ولا سببت قولا او فعلا احد من المسحين للان ذلك ضد جوهر الدين وعمل ذلك خدمه للشيطان من يخدمونه من بابل في مجتمعاتنا هم من


    يعتدون علي مسحين انت تقول ذلك يمكن انت تري شيئ لا اشاهده او يبلغ لك خبر لا اعلمه ولكن هم من بابل انا اعرف ذلك للانني لاحظت ذلك بهم هم من يعتدي هم من يظلم هم من يتلطخ دم الابرياء لا يعرفون قوانين الاخلاق او قيم بذلك يحدث ما بلغ لك من الامر ............انا لا اكذب هم من بابل 100% من يتعرض لكم من المسلمون من البدوا

    CustodeDellaFede - because, of every good man of God: it is said: "You are a useless servant", then, all religions: not: they are indispensable to go to God! in this way, to think that God would abandon: the innocent martyrs: in any religion, or, in any of the peoples: they belong to? this: it is the greatest evil and blasphemy, that a creature can do against: the holiness of his Creator .. - poiché, di ogni uomo di Dio: è detto: "tu sei un servo inutile!", quindi, tutte le religioni: non: sono indispensabili per andare a Dio! in questo modo, pensare che, Dio possa abbandonare: i martiri innocenti: a qualsiasi religione: o a qualsiasi popolo: loro appartengono? questa: è la più grande malvagità e blasfemia, che, una creatura può fare contro: la santità del suo Creatore. @criminal king: of SAUDI ARABIA Sharia horror - you broke my dick! you do not forget that you are the son of the slave Hagar.


    davidevgen . 666 servant employed by synnk1: satanism international institutional, -- because when one dies you think: he is just shit? you're shit! here's why: you'll burn in hell! atheist true or false? you have shortened the lives of those you love, and even you have shortened, your life: is been shorthand! Now, many are the funeral, that, will be many familiar with you, until you believe in God again!

    CustodeDellaFede -- come mai, tu sei stato così assente: da questa pagina? qualcuno ti ha minacciato? ed oggi hai trovato la forza nella tua fede: di nuovo? come mai? io spero che tu darai voce ai martiri cristiani..


    In the Hebrew Bible the name Yahweh, is said: more than 5000 times, 26/ott/2008 - CITY 'DELVATICANO - Do not take the name of Yahweh in vain. In fact, never use it. Elohim, ie, YHWH - Yahweh - Adonai - Abba - Tetragrammaton. I do not know any other God, but. I know the living God of Israel, that is, the God of Abraham, Isaac and Jacob. (Tetragrammaton YHWH) and vocalized in Yahweh. The Bible seems to have been polytheistic: up to the fifth century BC, but is not! thus it is said: "we do we do make man in our image: and to our likeness!" then God declares to be a family, but one God. thus is Christianity, the highest form of revelation: about: the nature of God

    davidevgen

    davidevgen ha pubblicato un commento

    46 minuti fa

    in fact... why is it that this comment section is where all the religious fart knockers come too... if i could i would turn off the comment section. its not like youtube looks at it.

    davidevgen

    davidevgen ha pubblicato un commento

    50 minuti fa

    @LinkLovesPancakes Dont waste your time. hes cursed to spam here forever. another words nothing shuts him up! hes nothing but a babbling idiot that doent seen to get the picture that NO, ONE, CARES!

    CustodeDellaFede

    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    Extra Ecclesiam nulla Salus.

    CustodeDellaFede

    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    Papa Bonifacius VIII, Unam Sanctam: "Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis proclamante: "Una est columba mea, perfecta mea. Una est matri(s) suæ, electa genetrici suæ;" quæ unum corpus mysticum repræsentat, cuius caput Christus Christi vero Deus. In qua unus Dominus, una fides, unum baptisma."

    CustodeDellaFede

    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    Papa Eugenius IV, Concilium Florentinum: ""(Sacrosancta Romana Ecclesia) Firmiter credit, profitetur et praedicat, 'nullos extra catholicam Ecclesiam exsistentes (intra cath. E. non exs.), non solum paganos', sed nec Judaeos aut haereticos atque schismaticos, aeternae vitae fieri posse participes; sed in ignem aeternum ituros, 'qui paratus est diabolo et angelis eius' (Mt 25, 41), nisi ante finem vitae eidem fuerint aggregati:(...)"

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    criminal king SAUDI ARABIA Sharia horror -- tu hai rotto il cazzo! tu non dimenticare, che, tu sei il figlio della schiava Agar

    1wz1

    1wz1 ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    Javè is God Ok

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    1 ora fa

    solo? oh no! i am Kingdom of JHWH

    1wz1

    1wz1 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    tu fate tutto da solo Vv

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    1wz1 666 CIA sacerdote di satana voodoo -- tu non sei stato invitato: su questa pagina! quando: tu hai partecipato: ad un funerale: l'ultima volta? oggi potrebbe essere: il funerale del tuo capo ufficio!

    Abu Antar

    Abu Antar ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    666 voodoo CIA LinkLovesPancakes -- how you can be unconscious: If, all priests and pastors: will be all brutalized by, every comma, which is written in the Gospel? because the judgment of God, of every creature: it is: about: all: that is written in the Gospel, from this point of view, there is also, my hypocrisy, because I love to read, most of the Old Testament. but this is the truth, "Jesus of Bethlehem is the Christ, the Son of God!", then, this is inevitable, we all will have to pass through the fire of his word ... as the Hindu Gandhi clearly understood

    1wz1

    1wz1 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    Good Morning Users ;D

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    @ my YHWH: a usted solamente: toda la gloria, la alabanza! - ¡Estoy listo! hacer matar a todos mis enemigos, puede empezar: también hoy! Yo soy un hombre sin ambición, porque no hay nada que este mundo puede dar a mí! mi deseo de hacer el bien, para el beneficio de todos los pueblos: es un fin en sí mismo, porque el bien debe ser amado: por sí mismo! cómo, en su infinita humildad: se puede poner: Yo: unius REI: por encima de todas las criaturas? y como usted podría: me hace, también, en su trono? Por eso, esta posición?, no es algo que, una criatura miserable como yo, que puede desear! pero, sólo usted: Santo: Santo, Santo debe ser adorado y servido en sus deseos, no yo! pero esto es simplemente muy, muy desconcertante, sobre, a su infinita humildad! También, usted, también, quería ser, a mi servicio .. pero usted no debe poner sobre los hombros de una criatura, como yo, tan frágil, tanto poder!

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    @ my YHWH: nur für Sie: all die Herrlichkeit, Lob! - Ich bin bereit! zum Massaker an alle meine Feinde zu tun, kann es losgehen: auch heute! Ich bin ein Mann ohne Ehrgeiz, denn es gibt nichts, was diese Welt mir geben! mein Wunsch, Gutes zu tun, zum Nutzen aller Völker: ein Ende in sich selbst: weil die gute müssen geliebt werden: für sich selbst! , wie in Deiner unendlichen Demut: Sie könnten sagen: me: unius REI: über alle Geschöpfe? und wie Sie könnte: mich auch, auf deinem Thron? Deshalb ist diese Position?, nicht etwas, dass eine erbärmliche Kreatur wie mich, überhaupt wünschen konnten! aber nur Sie: Holy: Holy, Holy: muss verehrt und diente in Ihre Wünsche, nicht mich! aber dies ist nur sehr, sehr rätselhaft, etwa, um deine unendliche Demut! Auch du, auch sein wollte, an meinem Service .. aber man sollte nicht auf den Schultern eines Kreatur, wie ich, so zerbrechlich, so viel Macht!

    UniusRei3

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    @ my YHWH: à vous seul: toute la gloire, la louange! - Je suis prêt! faire massacre de tous mes ennemis, peut commencer: aussi dès aujourd'hui! Je suis un homme sans ambition, car il n'y a rien que ce monde peut me la donner! mon désir de faire le bien, pour le bénéfice de tous les peuples: c'est une fin en soi: parce que le bien doit être aimé: pour lui-même! comment, dans votre infinie humilité: vous pourriez mettre: moi: unius REI: au-dessus de toutes les créatures? et comme vous pouvez: me faire, aussi, sur ton trône? C'est pourquoi, cette position?, n'est pas quelque chose qui, un misérable comme moi, pourriez jamais vouloir! mais seulement vous: Saint: Saint, Saint, doit être adoré et servi dans tous vos souhaits, pas moi! mais, c'est juste très très déroutant, sur, à votre infinie humilité! aussi, vous aussi, voulait être à mon service .. mais vous ne devriez pas mettre sur les épaules d'une créature, comme moi, si fragile, tant de puissance!

    LinkLovesPancakes

    LinkLovesPancakes ha pubblicato un commento

    2 ore fa

    V Honestly shut the fuck up, JewsxMessiahUniusRei. Spam.

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    3 ore fa

    @ my YHWH: only to you: all the glory, praise! - I'm ready! to do massacre of all my enemies, can begin: also today! I am a man without ambition, Because there is nothing That this world can give to me! my desire to do good, to the benefit of all peoples: is an end in itself: because the good must be loved: for himself! how, in your infinite humility: you could put: me: unius REI: above all creatures? and as you could: make me, also, on your throne? is why, this position?, is not Something That, in miserable creatures like me could ever want! but, only you: Holy: Holy, Holy: must be worshiped and served in your every wish, not me! but, this is just very very puzzling, about, to your infinite humility! also, you, also, wanted to be, at my service .. but You Should not put on the shoulders of a creature, like me, so fragile, so much power!

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    even the lizards (spammers) to this page, will be involved in the funerals of their families: today, if: they dare to enter this page! hours, enough! it's my time to kill criminals in the world! [I'm killing all your aliens, throughout, the solar system, then, Shall, to kill you too: your monster cannibals: sharia IMF horror ] Shalom Jerusalem CSPB CSSMLND SMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ by ♰ Unius Rei [CSPB CSSMLNDS MD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by Rei Shalom Jerusalem unius love: amen, alleluia halleluija]

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    MOSSAD, 666 CIA IMF - have forced youtube to close, old the pages of comments, for do not let me access my comments,more old, but this was a great opportunity for me .. this is my luck, satanists, not taken too seriously my word! why would they learn that any opposition to my ministry always makes me stronger! (too have DAMAGED youtube, IMF 666 322, in an attempt pathetic, to can stop me!) Indeed, youtube, can no longer be used as a resource democratic because the CIA and Mossad have filled youtube, with many filters.. hours, enough! it's my time to kill criminals: in all the world!

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    Pharisees: Bush IMF 666 IMF: 322, Rothschild FED ECB, ECB NWO 322: Freemasonry Hebrew: satan synagogue, talmud kabbalah: aliens abductions ---- you left the cover, deceptive of our Constitutions, and, of our institutions, but you have taken: all the power, dishonestly, through: your Freemasonry, your crime: it is high: betrayal, all you have corrupt, and, you all have intimidated! through, the Jewish monopoly of money: every monopoly has fallen into your hands and you have plagiarized consciousness he men, you have widespread Satanism, for the final ruin of the whole human race: universal slavery: NWO, and to do destroy Israel, what you have done? is worse than the Nazis, and it is even worse than the sharia!

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    when, I in 1983, prot.48/83: I received my ministry as the reader, this: is: my prophecy, whom I have chosen: Isaiah 62,1. For Zion's sake do not be silent, for Jerusalem's sake I will not rest, arises as a star until his righteousness, until, her salvation as a lamp, will not shine. 2. The nations will see your righteousness, all the kings your glory; you will be called by a new name, the mouth of the Lord shall direct. 3. You will be a crown of glory in the hand of the Lord, a royal diadem in the hand of your God, 4. You shall no more abandoned, nor thy land shall no more be termed Desolate; but you shall be called My Delight, and your land, Married, for the Lord delights in you, and your land will be married: (with Unius REI). 5. Yes, as a young man marries a virgin, so you shall your sons marry; as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God: JHWH, rejoice over you.

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    quando io nel 1983: prot.48/83: io ho ricevuto il mio ministero di lettore, questa: è stata la mia profezia, che io ho scelto: Isaiah 62.9. No! Those who have collected the grain, will eat it and praise the Lord, those who will drink the wine harvested. in the courts of my sanctuary. " 10. Go through, go through the gates, cleared the way for the people, blazing, blazing the way, release it from the stones, raised a banner for the peoples. 11. This is what the Lord is felt ends of the earth: "Tell the daughter of Zion: Here, here comes your savior; behold, his reward is with him, his reward is in front of him. 12. They will be called holy people, redeemed of the Lord. And you will be called Sought, City not forsaken. "

    JewsxMessiahUniusRei

    JewsxMessiahUniusRei ha pubblicato un commento

    4 ore fa

    today, with my young priest: at the altar (and it had never happened before), we have made a real moment: of Eucharistic adoration: make and sustained, in during: of the moment: of the consecration of the Eucharist (transubstantiation), and since, I serve all 'altar as acolyte: I ring the bell (three times) at each elevation, of the Eucharist: and, the bread, which, like: wine. but my bell, it was also stuck, alone, in my second attempt: to match: the prolonged periods of exposure of the Eucharist: that my young priest, he decided to do! He is truly a holy priest!

    oggi, con il mio prete sull'altare(e, non era mai successo prima), noi abbiamo fatto un vero momento: di adorazione eucaristica: prolungata, durante: il momento della consacrazione eucaristica(transustanziazione), e poiché, io servo all'altare: come accolito: io suono il campanello(tre volte) ad ogni elevazione dell'euraristia: sia del pane, che, come: del vino. ma, il mio campanello, si è anche bloccato, da solo, al secondo mio tentativo: per corrispondere: ai tempi prolungati di esposizione eucaristica: che il mio giovane prete, aveva deciso di fare! lui è veramente un sacerdote santo!

    ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ durch ♰ UniusRei3 [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ durch unius REI. Shalom Jerusalem lieben: Amen, Halleluja halleluija] ShalomGerusalemme dies ist mein Reich: so: Verschwörung, Verrat gegen unsere Souveränität, Geld, das von Freimaurerei und der internationale Jude Bankier entführt worden ist, in völliger Missachtung der Verfassung. Dieses Verbrechen wird nicht toleriert! Sie werden nicht ein Maurer sein, aber Sie reden wie ein zu mir. / Watch? v = av7J5DqmVNE / watch? av7J5DqmVNE v = & feature = related humanumgenus ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB [CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMVSMQLIVB ♰ durch unius REI. ShalomGerusalemme lieben: Amen, Halleluja halleluija


    ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ ♰ por UniusRei3 [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ por unius REI. Shalom Jerusalem amor: Amén, aleluya halleluija] ShalomGerusalemme este es mi reino, así: conspiración, traición contra nuestra soberanía, monetaria, que ha sido secuestrada por la masonería y el banquero judio internacional, haciendo caso omiso de la Constitución. este crimen no será tolerado! Usted no va a ser masón pero hablas como una para mí. / Watch? v = av7J5DqmVNE / watch? av7J5DqmVNE v = & feature = related humanumgenus ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB [CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMVSMQLIVB ♰ por unius REI. ShalomGerusalemme amor: Amén, aleluya halleluija


    ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ par ♰ UniusRei3 [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ par unius REI. Shalom Jerusalem aime: Amen, alléluia halleluija] ShalomGerusalemme c'est mon royaume: ainsi: complot, trahison contre notre souveraineté, monétaire, qui a été détourné par la franc-maçonnerie et le banquier Juif international, au mépris total de la Constitution. ce crime ne sera pas toléré! Vous ne serez pas un franc-maçon, mais vous parlez comme un pour moi. / Watch? v = av7J5DqmVNE / watch? av7J5DqmVNE v = & feature = related humanumgenus ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB [CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMVSMQLIVB ♰ par unius REI. ShalomGerusalemme aime: Amen, alléluia halleluija


    ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by ♰ UniusRei3 [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by unius REI. Shalom Jerusalem love: amen, alleluia halleluija] ShalomGerusalemme this is my kingdom: thus: conspiracy, treason against our sovereignty, monetary, which has been hijacked by Freemasonry and the international jew banker, in total disregard of the Constitution. this crime will not be tlerato! You will not be a Mason but you talk like one to me. / watch? v = av7J5DqmVNE / watch? av7J5DqmVNE v = & feature = related humanumgenus ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB [CSPBCSSMLNDSMDV RSNSMVSMQLIVB ♰ by unius REI. ShalomGerusalemme love: amen, alleluia halleluija


    In fact, having filled you: of any tribulations, shame, misery, misfortune, illness, etc. ..? it did not do anything! Pharisees sharia, FED ECB IMF 666 322 --- you are so full impregnation of satanic, and any evil: about, all blasfemy ed idolatry: your fake religion evil, that, if I will not kill you? you do not, surrender, never! farisei sharia, FED ECB FMI 666 322 --- voi siete così impregnanti di satanica malvagità: che, se io non vi uccido? voi non vi arrenderete mai! infatti, avervi riempiti di: tribolazioni, vergogna, infelicità, sventure, malattie, ecc..? non è servito a niente! humanum genus ♰ ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB [CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by unius REI. Shalom Jerusalem love: amen, alleluia halleluija


    you wanted to push: my faith up to: in this position, in this power, only me, so sublime and universal Because, with the power of satan: the Pharisees: 666 IMF FED ECB, monsters: have made ​​Themselves: Marduck the gods, all owl gods like men satanic: Talmud invisible monsters. there is no hope for the whole human race, Because of Their wickedness guilty ....   Shalom Jerusalem CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ ♰ by ♰ UniusRei3 CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by REI: Shalom Jerusalem unius love: amen, alleluia halleluija] by unius REI king of Israel. amen. AMEN very hallelujah. HALLELUJAH.


    @my YHWH: how, in your infinite humility: you could put: me: unius REI: above all creatures? and as you could: make me, also, on your throne? is why, this position?, is not something that, a miserable creature like me, could ever want! but, only you: Holy: Holy, Holy: must be worshiped and served in your every wish, not me! but, this is just very very puzzling, about, to your infinite humility! also you wanted to be at my service .. but you should not put on the shoulders of a creature, like me, so fragile, so much power!


    @my YHWH: you only: all the glory, and, all the praise! - I'm ready! the massacre of all my enemies? can begin: also today! I am a man without ambition, because there is nothing that this world can give to me! my desire to do good, to the benefit of all peoples: is an end in itself: because the good to be loved: for himself! @my JHWH: a te soltanto: tutta la gloria, e tutta la lode! -- io sono pronto! il massacro: di tutti i miei nemici? può incominciare! io sono un uomo senza ambizione, perché, non c'è nulla, che, questo mondo: può dare a me! il mio desiderio di realizzare il bene, a beneficio di tutti i popoli: è fine a se stesso: perché: il bene deve essere amato per se stesso!