tribunal populaire révolutionnaire


 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Seigniorage bank - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  hvordan er det at jøder rasistisk [(lol.) sionister (lol.)], eksisterer på tidspunktet for profeten Jeremia, ble de opererer med nådeløse grusomhet: gjennom slitasje, slik: i modus for å redusere hele familier i slaveri? Det gjorde dette med hverandre, med det samme deres folk ... sikkert de hadde medsammensvorne, deres profeter og prester store mestere av loven ... nettopp når loven sier at åger er en styggedom for Gud

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Seigniorage bank - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  kommer è possibile che gli ebrei razzisti [() sionisti ()], gia esistenti, al tempo del Profeta Geremia, Loro operavano con crudeltà inflessibile: attraverso la usura, Tanto da: ridurre i schiavitù intere famiglie? E questo facevano tra di Loro, con lo stesso Loro Popolo ... certamente Loro avevano per complici profeti e sacerdoti: Grandi Maestri della Legge ... Quando proprio la Legge terningen che l'usura è un abominio per Dio

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  I verden - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  jeg ikke kan ta med barnevernstiltak i mitt hele menneskeheten: hvis en. Jøder ikke gi avkall på Talmud og bank seigniorage, to. Muslimer trenger ikke gi avkall på sharia, tre. dersom kommunistene: kødd, ikke forstår at selv troende på Gud er gode kommunister. Tvert imot? Ingen person som er skyldig i bare en av disse forbrytelsene, vil fortelle sine barn 3. WWnuclear! Hvis kristne ikke hadde evangeliet? nemlig læren om kjærlighet til fiender? i dag ikke kunne eksistere i verden: muslimer, jøder og kommunister selvfølgelig! og faktisk:. alle av dem er ikke i læren om kjærlighet til fienden i virkeligheten, ikke bare i hemmelighold av deres hjerter, men, i modus klart de har vilje til å utrydde alle andre ... siden alle deres er: av imperialistiske ideologien: i realiteten fortsatt

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Jøde - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  kanskje stamme Aaron (for presteskapet), var den største og viktigste stamme i Israel? Selvfølgelig ikke! Hans oppgave var å minne alle Israel, at: han var helt: bare en prestetjeneste mennesker av alle mann helgener og hellige .. Faktisk er dette nettopp den oppgaven med Israel, igjen: det er for å minne alle nasjoner, at hvert menneske har en prestelig rolle: det er å manifestere bildet av Guds herlighet til andre. Men, tvert imot, har Israel bare sette seg til disposisjon for Satan Rothschild, siden alle pengene i våre lommer? gjør oss alle satanister, i forhold til Gud. er ganske enkelt: en eneste note av banktjenester seigniorage av IMF-NWO, for å skjende hele Vatikanet, etc. .. etc. .. det er derfor vi har lidd så mye ødeleggelse, som var revet ned, mot alle folk, i de siste fem århundrene.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Youtube - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Jeg er ikke en mann religiøs, at han sier: ". Dette er sannheten, fordi Bibelen har sier" Jeg sa til Gud, da jeg var gutt, "du gir meg, den rasjonelle demonstrasjon, av alle mysterier og alt som er mystisk. "det er derfor Gud ga meg metafysikk! Jeg kan ikke forklare noe til elevene mine: eller å si noe her, fordi det er skrevet i en bok. Hvis du ikke har blitt bekreftet av meg. Faktisk, jeg er en kristen bare, fra personlig erfaring. Faktisk kan jeg ikke engang snakke om noe, som er: utenfor min erfaring rasjonelle, bevist mange ganger bevist og ugjendrivelige. Siden metafysikk er bare ren rasjonalitet "være"! alt jeg sier? vil bli trodd av alle menn! dette Gud sa til meg.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Muslimer:  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  dethroned81 - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  hvordan beskytte en høne, under sine vinger: kyllingene sine? så jeg vil forsvare alle muslimer i hele verden .. Allah er mitt vitne, vil jeg spre: Islam hellige, og jeg må også bygge mange: moskeer helgen ... men det er ikke plass i mitt rike, for ditt ligger, om sharia, da hundrevis av uskyldige kristne martyrer, blir drept hver dag, av deg: i verden! dette er at nekte alle dine løgner. Du har gjort folkemordet på alle kristne som var før dere. først, før dere? var alle kristne land! Sharia er uforenlig med mine universelle brorskap. Hvis du ikke forlate sharia? Islam i seg selv er stor i fare, fordi, jeg er den guddommelige tjeneste UniusRei: Jeg er en uovervinnelig makt!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Commento al TUO video: Sønn av Hamas-leder konvertitter til kristendommen CyberSarayaRPG SA: Sharia er fra Satan? Det er den perfekte best lovgivning, og det er rimelig å hver Person. Også det er rettferdig, å drepe muslimer som godtar en annen religion. Sikkert jeg må hate synden, men jeg også hater synderen, hvis han ikke er muslim! Du følger satan! Måtte Allah lede deg til islam .. - SVAR- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  rett du har dømt til døden, i dette øyeblikk: 1,5 milliarder muslimer. Siden du nettopp har erklært uforenlig, alle slags mangfold (som alltid er en skatt for Gud), i forhold til sharia. Derfor er sharia satanisme. Faktisk, med sharia, vil freden aldri bli mulig på planeten. og alt dette? kan bare være et verk av Satan!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Judisk upplysta [DAMN ockrare] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Men många banker blomstrade främst i Toscana (från det fjortonde århundradet), men de toskanska bankirer (katolska) i vetskap om att var synda, genom bank, för försonad deras skuld, göra , med stora donationer: i kyrkan, eller att stödja konstverk med religiöst tema: världsklass. Och detta är en av flera anledningar: Toscana är ett land av extraordinära konstskatter.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Judisk upplysta [DAMN ockrare] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Följande steg är avskyvärda och varningar på olika sätt att förstärka tidigare förbud i Nehemja, Psaltaren, Ordspråksboken, Jeremia och Hesekiel: * Nehemja uppmanar långivare att efterskänka skulder eller avstå från ränta från sina bröder; * Psaltaren, meddelades det att den som lånar ut pengar utan ränta, bebo tält av Herren, * Jeremia fördömer ocker genom att erbjuda sina egna exempel på rätt man att hans bröder; * Hesekiel varnar långivare att bära och kräver uppmärksamhet eftersom de inte kommer att leva, måste han dö, för sig själv kommer att ansvara för sin egen död.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
execrations, varningar och förbannelser mot ocker: (det vill säga mot en eventuell betalning av pengar mot ränta): är gjorda av: Nehemja, Psaltaren, Ordspråksboken, Jeremia och Hesekiel. Hesekiel, profet (viktigt) och präst (mer, och bäst viktigt), som han levde under exil i Babylon (där föddes förbannelse Talmud), efter utvisningen av 597 f.Kr. esecrazioni, ammonimenti e maledizioni contro la usura: (cioè qualsiasi corresponsione di denaro annons interesse): sono fatti da Neemia Geremia Proverbi Salmi ED Ezechiele. Ezechiele, Profeta e sacerdote, (duva maledetto naque il Talmud) visse nel periodo dell'esilo en Babilonia, dopo la deportazione del 597 aC

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[[DAMN ockrare]] [Jeremia 8] avfälliga Israel: [6] jag uppmärksammade och lyssnade, och de talar inte som de ska. Ingen ångrar sin ondska och sade: Vad har jag gjort? Varje följer sin kurs utan att vända ... - Svar --- Lag (har manipulerats, när prästerna i Jerusalem har att komponera och montera källor Skriften [dvs [Mosebok 23,21]]) i händerna på prästerna --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Hur kan du säger: Vi är kloka, är Herrens lag med oss? En lögn har minskat: den liggande pennan de skriftlärdas! [[Säger inte, om: tolkningen, men han säger, om, sin penna]] [9] uppsatser kommer att vara förvirrad, chockad och fördes in som en sträng. De har förkastat Herrens Ord, som kan ha visdom? . ja UniusRei har visdom!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! [Jeremia 8] avfälliga Israel: [6] Ho fatto attenzione e ho ascoltato, essi icke parlano kommit dovrebbero. Nessuno si pente della sua Malizia, dicendo: Che ho fatto? Ognuno segue Senza voltarsi la sua corsa ... - SVAR- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  La legge (È Stata MANIPOLATA: quando Jag sacerdoti di Gerusalemme Hanno assemblato le Sacre scritture [dvs [Mosebok 23,21]]) Nelle mani dei sacerdoti - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Kom potete dire: Noi siamo saggi, la Legge del Signore è con noi? En menzogna l'ha ridotta, la Penna menzognera degli scribi [[icke dice: ca: La interpretazione, MA, tärning proprio: la Penna]] [9] Jag saggi saranno confusi, sconcertati e presiden kommer i un laccio. Essi Hanno rigettato la Parola del Signore, quale Sapienza possono avere?

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[Jeremia 8] avfälliga Israel: [1] "På den tiden - säger Herren - kommer utdrag ur sina gravar ben av kungarna i Juda, benen i hans furstar, präster, profeter och Jerusalems invånare [2]. De är spridda för att hedra solen, månen och alla himmelens härskara att de älskar, tjänar, följt samråd och tillbad. De kommer inte att samlas in eller grävas ned, men kommer att stanna kvar på marken som gödsel. [3] Sedan död kommer att föredra framför livet för alla som fortfarande av det onda på varje plats där jag har brutit sönder dem "säger Herren Sebaot [4] Du säga till dem:.. Så säger Herren. Kanske de som inte faller upp igen och som förlorar vägen inte går tillbaka? [5] Så varför detta folk rebellerna fortsätta med uppror? Framhärdar i ond tro, vägrar att konvertera.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Judisk upplysta [DAMN ockrare ]-- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. [[ Mosebok 23,20] Gör inte mot din bror lån, inga pengar eller mat, eller något som lånar ut med ränta. [21] utlänning kan låna ut mot ränta, men inte din bror, för Herren, din Gud, må välsigna dig i allt du lägga din hand i det land som du ska ta i besittning. - Svar- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. , Vi skall: dag som det var Jeremia och andra profeter, etc. .. att säga att denna vers är falsk, det vill förneka denna vers som en allvarlig manipulation mot: Guds Ord

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Judisk upplysta [[DAMN ockrare]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  vilken av dina rabbiner: onda och sataniska, det vill säga att de som vill motivera slitage, vill han utmana mig om Guds Ord, på denna sida: offentligt ? Om de förblir dolda bakom datorn? det är bara för, de vet mycket väl att de är av brottslingar mördare, dvs, rasistiska av Talmud. quale Dei tuoi rabbini: malefici e satanici, cioè, quelli che vogliono giustificare la usura, lui vuole sfidare mig, cirka la Parola di Dio, SU Questa Pagina: pubblicamente? Se Loro rimangono nascosti dietro il dator? è soltanto perché, Loro Sanno molto bene di essere dei criminali.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Rabbiner av Satan - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[DAMN ockrare]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [Tredje Mosebok 25,35] Om din bror är med dig blir fattig och utan resurser, hjälpa honom, som en främling och hyresgäst så att jag kan bo hos dig [36] Do. inte ta ränta av honom, eller till hjälp, men frukta din Gud och din bror leva med dig. [37] inte låna honom pengar mot ränta, inte heller ge honom hans mat mat, med ränta. [38] Jag är Herren din Gud som förde er ut ur Egypten, för att ge er Kanaans land, att vara er Gud.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Rabbiner av Satan - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[för ett sinne ren och ärlig? för känslor av Gud? varje människa är en bror !]][[ Leviticus 25,39] Om din bror är med dig blir fattig och säljer sig åt dig, inte arbetar på honom, som en slav, [40] att vara med dig som en arbetare, som en hyresgäst. Du kommer att behöva fram till jubelåret kommer, [41] då du kommer att gå med sina barn, kommer att återvända till sin familj och du kommer tillbaka innehav av sina fäder.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Juif éclairé [DAMN usuriers] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Néanmoins, de nombreuses banques a prospéré principalement en Toscane (du XIVe siècle), mais les banquiers toscans (catholique), sachant que c'était commettre un péché, par l'intermédiaire de la banque, pour apaiser leur culpabilité, assurez- , avec des dons énormes: à l'église, ou des œuvres d'art avec l'appui d'un thème religieux: de calibre mondial. Et c'est une des raisons pour lesquelles: La Toscane est une terre d'extraordinaires trésors artistiques.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Juif éclairé [DAMN usuriers] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Les étapes suivantes sont exécrables et les avertissements de diverses manières qui renforcent les interdictions précédentes dans la Néhémie, les Psaumes, les Proverbes, Jérémie et Ezéchiel: * Néhémie encourage les prêteurs à annuler la dette ou de renoncer aux intérêts de leurs frères; * Psaumes, il a été annoncé que toute personne qui prête de l'argent sans usure, habitent la tente de l'Éternel; * Jérémie condamne l'usure en offrant son propre exemple de l'homme droit à ses frères; * Ezéchiel met en garde contre les prêteurs à l'usure et nécessite une attention parce qu'ils ne vivront pas, il faut qu'il meure, pour lui-même responsable de sa propre mort.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
imprécations, des avertissements et des malédictions contre l'usure: (c.-à-que tout paiement de l'argent à intérêt): sont prises par: Néhémie, Psaumes, Proverbes, Jérémie et Ezéchiel. Ezéchiel, prophète (important) et prêtre (de plus, et les meilleures important), qu'il a vécu pendant l'exil à Babylone (où est née la malédiction du Talmud), après la déportation de 597 BC esecrazioni, ammonimenti e maledizioni contro la usura: (CIOE qualsiasi corresponsione di Denaro ad interesse): sono fatti da Neemia Geremia Proverbi salmis ed Ezechiele. Ezechiele, Sacerdote e Profeta, visse nel periodo dell'esilo une Babilonia (colombe maledetto il naque talmud), dopo la deportazione del 597 aC

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[[DAMN usuriers]] [Jérémie 8] recul d'Israël: [6] j'ai fait attention et j'ai écouté, et ils ne parlent pas comme ils le devraient. Personne ne se repent de sa méchanceté, en disant: Qu'ai-je fait? Chacun suit son cours sans se retourner ... - Réponse --- La loi (a été manipulée, lorsque les prêtres de Jérusalem ont pour composer et assembler les sources de l'Écriture [c.-à-[Deutéronome 23,21]]) dans les mains des prêtres --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Comment pouvez-vous dire: Nous sommes sages, la loi du Seigneur est avec nous? Un mensonge a réduit: la plume mensongère des scribes! [[Ne dit pas, sur: l'interprétation, mais il dit, à propos, leur plume]] [9] Les essais seront confus, choqués et pris en tant que chaîne. Ils ont rejeté la Parole du Seigneur, qui peut avoir la sagesse? . oui UniusRei ont la sagesse!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! [Jérémie 8] recul d'Israël: [6] attenzione fatto Ho ho e ascoltato; essi Parlano non dovrebbero venir. Nessuno si pente della sua Malizia, dicendo: Che ho fatto? Ognuno segue senza voltarsi la sua corsa ... - REPONSE- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  La legge (È STATA MANIPOLATA: quando i di Gerusalemme Sacerdoti hanno assemblato Sacre Scritture [c.-à-[Deutéronome 23,21]]) nelle mani dei Sacerdoti - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Venez potete dire: Noi siamo saggi, La legge del Signore è con noi? ! A Ridotta menzogna l'ha, la penna menzognera degli scribi [[dés non: environ: interpretazione la, ma, dés proprio: La Penna]] [9] Je saggi Saranno confusi, e sconcertati présidents viennent laccio des Nations Unies. Essi hanno rigettato la Parola del Signore, quale sapienza possono avere?

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[Jérémie 8] recul d'Israël: [1] «En ces jours - oracle de Yahvé - va extraire de leurs tombes les ossements des rois de Juda, les os de ses princes, les prêtres, les prophètes et les habitants de Jérusalem [2]. Ils sont dispersés en l'honneur du soleil, la lune et toute l'armée des cieux qu'ils aimer, servir, suivie consultés et qui ont adoré. Ils ne seront pas collectées ou enterrés, mais restera sur la terre comme engrais. [3] Et la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui restent de ce mal dans tous les lieux où je les ai dispersés "dit l'Éternel des armées [4] Vous leur dites:.. Ainsi parle le Seigneur. Peut-être ceux qui ne relèvent pas de nouveau et qui perd la route ne pas revenir en arrière? [5] Alors pourquoi ce peuple rebelles continuent de rébellion? Persister dans la mauvaise foi, refusent de se convertir.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Juif éclairé [usuriers DAMN ]-- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. [[ Deutéronome 23,20] Ne fais pas à ton beau-frère d'intérêt des prêts, pas d'argent, ni nourriture, ni rien qui prête à intérêt. [21] L'étranger peut prêter à intérêt, mais pas votre frère, parce que le Seigneur ton Dieu, te bénisse dans tout ce que vous mettez votre main dans le pays dont vous allez prendre possession. - Réponse- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. , Nous: aujourd'hui qu'elle l'était Jérémie et les autres prophètes, etc .. à-dire que ce verset est faux, c'est de désavouer ce verset comme une manipulation grave contre: la Parole de Dieu

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Juif éclairé [usuriers [DAMN]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  lequel de vos rabbins: le mal et de Satan, qui est, ceux qui veulent justifier l'usure, il veut me défier de la Parole de Dieu, sur cette page: en public ? Si ils restent cachés derrière l'ordinateur? c'est seulement parce que, ils savent très bien qu'ils sont des tueurs criminels: c'est à dire, racistes du Talmud. quale dei Tuoi Rabbini: satanici e malefici, CIOE, Quelli che vogliono giustificare la usura, Lui vuole sfidare moi, vers la Parola di Dio, questa pagina su: pubblicamente? Se loro rimangono nascosti dietro il ordinateur? è soltanto perché, loro sanno molto bene di essere dei criminalisation.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  rabbins de Satan - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[DAMN usuriers]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [Lévitique 25.35] Si ton frère est avec vous devient pauvre et sans ressources, l'aider, comme un étranger et le locataire Afin que je puisse vivre avec toi [36] Ne. s'intéresse pas de lui, ni utile, mais tu craindras ton Dieu et ton frère pour vivre avec vous. [37] ne lui prêter l'argent à intérêt, ni lui donner sa nourriture repas, avec intérêt. [38] Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  rabbins de Satan - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[pour un esprit pur et honnête? pour les sentiments de Dieu? chaque homme est un frère !]][[ Lévitique 25,39] Si ton frère est avec vous devient pauvre et se vend à toi, ne fonctionnent pas de lui, comme un esclave; [40] d'être avec vous en tant que manœuvre, comme un locataire. Vous aurez besoin jusqu'à l'année du Jubilé; [41], puis vous aller avec ses enfants, sera de retour à sa famille et vous retournerez la possession de ses pères.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Żyd oświecony [DAMN lichwiarzy] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Niemniej jednak, wiele banków rozwijała się głównie w Toskanii (z XIV wieku), ale w Toskanii bankierów (katolickiego), wiedząc, że był popełnił grzech, przez bankowe, do zaspokojony ich winy, należy z wielkimi, darowizny: w kościele, lub wspieranie dzieł sztuki religijnej: światowej klasy. I to jest jeden z kilku powodów: Toskania to kraina niezwykłej skarby sztuki.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Żyd oświecony [DAMN lichwiarzy] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Kolejne kroki są wstrętny i ostrzeżenia na różne sposoby, które wzmacniają wcześniejsze zakazy w Nehemiasza, Psalmów, Przysłów, Jeremiasza i Ezechiela: * Nehemiasza zachęca kredytodawców wybaczyć długu lub odstąpić od zainteresowania z ich braci; * Psalmy, ogłoszono, że ktoś, kto pożycza pieniądze bez lichwy, mieszkać w namiocie Pana; * Jeremiah potępia lichwę, oferując własny przykład prawo człowieka do jego braci; * Ezechiel ostrzega kredytodawców do noszenia i wymaga uwagi, ponieważ nie będzie żyć, musi umrzeć, aby się będą odpowiedzialne za własną śmierć.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
execrations, ostrzeżenia i przekleństwa przeciwko lichwie (tzn., że przed wypłata pieniędzy na procent) są wykonane przez: Nehemiasza, Psalmów, Przysłów, Jeremiasza i Ezechiela. Ezechiela, proroka (ważne) i ksiądz (więcej, a najlepsze ważne), który żył w niewoli babilońskiej (gdzie urodził się przekleństwem Talmud), po deportacji 597 pne esecrazioni, ammonimenti e contro la usura maledizioni: (cioè qualsiasi corresponsione di denaro ad interesse): sono fatti da Neemia Geremia Proverbi Salmi ed Ezechiele. Ezechiele, Sacerdote e Profeta, visse nel Periodo dell'esilo Babilonia (gołąb maledetto il Talmud naque), Dopo la deportazione del 597 aC

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[[DAMN lichwiarzy]] [Jeremiasza 8] odstępstwie Izraela: [6] zwracam na to uwagę i słuchał, i nie mówią tak, jak powinny. Nikt nie żałuje swej przewrotności, mówiąc: Co ja zrobiłem? Każdy następujący jej przebieg bez włączania ... - Odpowiedź --- Prawo (został nim manipulować, kiedy kapłani Jerozolimy do komponowania i montaż źródeł Pisma [tzn. [Powtórzonego Prawa 23,21]]) w ręce kapłanów --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Jak można mówi: Jesteśmy mądrzy, prawo Pan jest z nami? Kłamstwo ma obniżone: długopis leżący z uczonych w Piśmie! [[Nie mówi o: interpretacja, ale mówi o ich pióra]] [9] eseje mylić, zszokowany i podjętych w postaci napisu. Oni odrzucili Słowo Boże, które mogą mieć mądrość? . tak UniusRei ma mądrości!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! [Jeremiasza 8] odstępstwie Izraela: [6] attenzione fatto Ho ho ascoltato e; ESSI nie parlano się dovrebbero. Nessuno si pente della sua Malizia dicendo,: Che ho fatto? Ognuno segue senza la sua voltarsi corsa ... - Odpowiedź- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  La legge (e STATA MANIPOLATA: quando i sacerdoti di Gerusalemme Hanno assemblato le Sacre scritture [tj. [Powtórzonego Prawa 23,21]]) nelle mani dei sacerdoti - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [8] Come potete dire: Noi Siamo saggi, la legge del Signore è con noi? ! Ridotta menzogna l'ha, la Penna menzognera degli scribi [[non kości: ok.: interpretazione la, ma, proprio kości: la Penna]] [9] I saggi saranno confusi, sconcertati prezydenta są w e un laccio. Essi Hanno rigettato la Parola del Signore, Quale Sapienza possono avere?

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[Jeremiasza 8] odstępstwie Izraela: [1] "W tych dniach - wyrocznia Pana - będzie wyciąg z grobów kości królów judzkich, kości jego książąt, kapłanów, proroków i mieszkańcy Jerozolimy [2]. Są one rozproszone na cześć słońce, księżyc i wszystkie zastępy niebios, że kochać, służyć, a następnie konsultowany i oddał pokłon. Oni nie będą gromadzone i pogrzebany, ale pozostanie na ziemi jako nawóz. [3] Następnie śmierci będzie lepiej do życia dla wszystkich, którzy pozostają z tego zła w każdym miejscu, gdzie mam je rozproszone "mówi Pan Zastępów [4] Powiedz im:..: Tak mówi Pan. Być może ci, którzy nie mieszczą się ponownie, a kto traci drogowa nie wrócić? [5] Dlaczego więc ten naród buntuje się nadal z buntu? Utrzymują się w złej wierze, odmówić przeliczenia.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Żyd oświecony [lichwiarzy DAMN ]-- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. [[ Powtórzonego Prawa 23,20] Nie rób z twoim bratem pożyczki, ani pieniędzy, ani żywności, ani niczego, co nadaje w interesie. [21] Cudzoziemiec może pożyczyć na procent, ale nie twój brat, bo Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim umieścić swoje strony w kraju, który idziesz posiąść. - Odpowiedź- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Będziemy: dzisiaj, jak było Jeremiasza i innych proroków, itp. .. powiedzieć, że ten werset jest fałszywe, to zaprzecza, ten werset jako poważne manipulacje przeciw: Słowo Boże

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Żyd oświecony [[lichwiarzy DAMN]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  który z Twoich rabinów:, zła i szatańskich, czyli tych, którzy chcą, aby uzasadnić zużycie, chce się ze mną na temat Słowa Bożego, na tej stronie: w publicznych ? Jeżeli pozostaną oni ukryte za komputer? to tylko dlatego, dobrze wiedzą, że są one ze złoczyńców, morderców, tj., rasistowskie Talmudu. Quale dei Tuoi rabbini: satanici e malefici, cioè, quelli che vogliono giustificare la usura, lui vuole sfidare mnie, circa la Parola di Dio, questa pagina su: pubblicamente? Se loro rimangono nascosti Dietro il komputera? è soltanto perché, loro Sanno molto bene di essere dei criminali.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
rabinów  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  szatana - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[DAMN lichwiarzy]] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [Księga Kapłańska 25,35] Jeśli twój brat jest z tobą staje się ubogim i bez środków, pomóc mu, jak obcy i najemcy, abym mógł żyć z tobą [36] Nie. nie interesować się od niego, ani pomocne, ale bał Boga twego brata i żyć z tobą. [37] nie pożyczy mu pieniądze na procent, nie daje mu jedzenie posiłków, wraz z odsetkami. [38] Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z Egiptu, aby dać wam ziemię Kanaan, aby być waszym Bogiem.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
rabinów  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  szatana - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [[na umysł czysty i uczciwy? dla uczuć Boga? każdy człowiek jest bratem !]][[ Kpł 25,39] Jeśli twój brat jest z tobą staje się słaba i sprzedaje się wam, nie działają z nim do niewoli [40] być z tobą jako robotnik, jako najemcy. Będziesz musiał aż do roku jubileuszowego będzie; [41], a następnie będzie iść z dziećmi, powróci do swojej rodziny i wrócisz posiadłości swoich przodków.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1.2 [San Antonio de Padua - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  (que es más famoso de San Francisco o Jesús): El corazón del avaro: usurero .. En Toscana, no fue el funeral de un usurero que era increíblemente rico. Para el funeral se llama: S. Antonio (ricos LOL. quieren lo mejor, debido a su solidez financiera). Sin embargo, San Antonio, comenzó a gritar que el hombre muerto no debe ser enterrado: en una iglesia consagrada, pero a lo largo de las paredes de la ciudad, como un perro. De hecho, su alma estaba condenada al infierno, también, que su cuerpo: no tenía corazón, según el dicho del Señor Jesús

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
02.02 [Santa Antonio de Padua - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  dada por Lucas el Evangelista: "¿Dónde está tu tesoro allí está también tu corazón?". En este aviso, por supuesto, todo el mundo se sorprendió, el honor de la familia, pidió que San Antonio de Padua, tuvo que ser puesto a la muerte de inmediato, tomó un lugar un emocionado: intercambio de puntos de vista. Así que para aplicar la pena de muerte, contra San Antonio, fueron llamados los "cirujanos" que abrió el pecho del difunto. Pero allí no se encuentra el corazón, que, incluso según la predicción del santo, se encontraron, conserva en su caja fuerte, donde guardaba su dinero.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
de la Torá, los profetas, etc .. el tiempo no es del hombre sino de Dios sino del hombre: no es nada. El hombre es sólo un administrador, que hará a continuación, hacer un informe de sus funciones administrativas a su señor: Dios. por eso que para Dios era un sacrilegio: la demanda de dinero a cambio de una extensión de tiempo (lo que ocurre: con el dinero del préstamo). También hubo una relación jerárquica entre Dios, la naturaleza y el trabajo (llamado "Arte") el trabajo, nunca puede, la usura, ya que no se hace: para la promoción del hombre y la naturaleza, como es evidente, como el desgaste de la usura: destruir al hombre. Por eso, no es lícito para ganar dinero, de más dinero, o de la explotación del trabajo de otros

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Judio iluminado [DAMN usureros] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Entre las reglas que Dios dio a Moisés en el Sinaí: "Si prestas dinero a mi pueblo (. LOL. todos los pueblos: son del Señor), el pobre que está contigo (LOL .. todo el mundo se ha reducido), no se comportan como un acreedor, que le imponen un interés "Es.22 de 24. aquellos que se benefician: a través de, por el paso del tiempo, se olvida que sólo Dios es el amo del tiempo. Este fue un gran pecado, pero a excepción de los banqueros judíos, que en su crueldad: se prestaron a todo el tráfico ilegal, la trata de esclavos ..

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1 / 2 [St. Antonius von Padua - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  (er ist bekannter als Jesus oder San Francisco): Der Geizige Herz: Wucherer .. In der Toskana, war die Beerdigung eines Wucherer, er sei unvorstellbar reich. Für die Beerdigung wurde genannt: S. Antonio (LOL. reichen wollen das Beste, die aufgrund ihrer finanziellen Stärke). Aber San Antonio, begann er zu schreiben, daß der Tote: nicht beerdigt werden: in einer geweihten Kirche, sondern entlang der Stadtmauer, wie ein Hund. In der Tat war seine Seele zur Hölle verdammt, auch, dass sein Körper: kein Herz hatte, nach dem Ausspruch des Herrn Jesus

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2 / 2 [St. Antonius von Padua - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  vom Evangelisten Lukas gegeben: "Wo ist dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz?". In dieser Bekanntmachung, natürlich, jeder schockiert war, die Ehre der Familie gefordert, dass St. Antonius von Padua mit dem Tod bestraft werden musste sofort, dauerte es ein Ort, ein angeregtes: Gedankenaustausch. So gelten die Todesstrafe, gegen St. Anthony, genannt wurden die "Chirurgen", der die Brust des Verstorbenen eröffnet. Aber es gibt sie nicht gefunden das Herz, die, auch nach der Vorhersage des Heiligen, gefunden wurden, in seinem Safe, wo er sein Geld erhalten.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
für Tora, Propheten, etc. .. Zeit ist nicht des Menschen, sondern Gottes, sondern der Mensch: es ist nichts. Der Mensch ist nur ein Administrator, der dann tun wird einen Bericht über seine administrativen Aufgaben zu seinem Herrn: Gott. warum denn Gott war Sakrileg: Die Nachfrage Geld im Austausch für eine Verlängerung der Frist (was passiert: mit dem Geld leihen). Auch gab es eine hierarchische Beziehung zwischen Gott, Natur und Arbeit (so genannte 'Art') arbeiten, können nie Wucher, da es noch nicht getan ist: für die Förderung von Mensch und Natur, wie man sieht, wie Verschleiß Wucher: Zerstörung des Menschen. Deshalb ist es nicht erlaubt ist, Geld zu verdienen, mehr Geld aus, oder von der Ausbeutung der Arbeit anderer

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Jude aufgeklärt [DAMN Wucherer] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  zwischen den Regeln, die Gott Mose gab am Sinai: "Wenn Sie Geld leihen, um meine Leute (. LOL. alle Völker: sind des Herrn), die Armen, ist mit dir (LOL .. auf der ganzen Welt geworden ist kleiner), die Sie nicht als Gläubiger zu verhalten, dass Sie auf ihn zu verhängen ein Interesse "Es.22, 24. diejenigen profitieren: durch, auf den Lauf der Zeit, er vergisst, dass nur Gott der Herr der Zeit ist. Das war eine große Sünde, aber mit Ausnahme des jüdischen Bankiers, die in ihrer Grausamkeit: sich auf alle illegalen verliehen, als der Sklavenhandel ..

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1 / 2 [Saint- Antoine de Padoue - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  (il est plus célèbre que San Francisco ou Jésus): Le cœur de l'avare: usurier .. En Toscane, il y avait des funérailles d'un usurier qu'il était incroyablement riche. Pour les funérailles a été appelé: S. Antonio (riche LOL. veulent le meilleur, en raison de leur solidité financière). Mais San Antonio, il se mit à crier que le mort: ne doit pas être enterré: dans une église consacrée, mais le long des remparts, comme un chien. En fait, son âme a été condamné à l'enfer, aussi, que son corps: n'avait pas le cœur, selon la parole du Seigneur Jésus

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2 / 2 [Saint- Antoine de Padoue - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  donnée par l'évangéliste Luc: «Où est votre trésor il ya aussi ton coeur?!". Dans cet avis, bien sûr, tout le monde a été choqué, honneur de la famille, a exigé que saint Antoine de Padoue a dû être mis à mort immédiatement, il prend place avec enthousiasme: échange de vues. Donc, pour appliquer la peine de mort, contre St. Anthony, étaient appelés les «chirurgiens» qui a ouvert la poitrine du défunt. Mais là, ils ne trouve pas le cœur, qui, même selon la prédiction de la sainte, ont été trouvés, conservé dans son coffre-fort, où il gardait son argent.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
pour la Torah, les prophètes, etc .. le temps n'est pas de l'homme mais de Dieu: mais de l'homme: il n'en est rien. L'homme est seulement un administrateur, qui fera ensuite un rapport de ses activités administratives à son maître: Dieu. pourquoi car Dieu était un sacrilège: la demande de l'argent en échange d'une prorogation de délai (ce qui se passe: avec l'argent du prêt). Il y avait aussi une relation hiérarchique entre Dieu, la nature et du travail (appelées «Art») de travail, ne peut jamais l'usure, car il n'est pas fait: pour la promotion de l'homme et la nature, comme on le voit, que l'usure usure: détruire l'homme. C'est pourquoi, il n'est pas permis de faire de l'argent, de plus d'argent, ou de l'exploitation du travail des autres

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Juif éclairé [DAMN usuriers] - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  entre les règles que Dieu a donné à Moïse au Sinaï: «Si vous prêter de l'argent à mon peuple (. LOL. tous les peuples: sont du Seigneur), le pauvre qui est avec vous (LOL .. dans le monde est devenu plus petit), vous ne vous comportez pas comme un créancier, que vous lui imposer un intérêt »Es.22, 24. ceux qui profitent: par le biais, sur le passage du temps, il oublie que Dieu seul est le maître du temps. Ce fut un grand péché, mais, sauf pour les banquiers juifs, qui, dans leur cruauté: se prêtaient à tout trafic illégal, comme la traite négrière ..

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
7 / 7: [[: abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]] En conséquence, les évangélistes ont voulu se concentrer: la valeur symbolique de «talent», comme l'un des nombreux cadeaux: que Dieu fait l'homme, les compétences, aptitudes , des cadeaux: naturelles, économiques, surnaturel, spirituel, psychologique, etc .. ce sont tous des "talents" de Dieu, d'être mis à profit pour: le bien de la société: que nous ont été confiés par Dieu, par conséquent, a été la portée de l'éthique, tandis que le mal absolu de la théorie économique: qui peut, seulement, être fonctionnel, les besoins de: un serviteur du mal, mais que, lol. il n'est pas aussi paresseux.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
6 / 7: [[: abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]], mais plutôt, à travers cette parabole, il ne se révéler extrêmement méchant, le serviteur paresseux, comme en témoigne la façon extrême: faire de la pratique criminelle de l'usure, car il a été associé à son «mal», à partir duquel l'agent peut réaliser un profit. C'est la logique même de Satan (l'intérêt), dans lequel l'agent vraiment «mal», mais aussi «paresseux»: non, a été en mesure de faire des profits, du capital qui lui est confiée. Alors qu'en réalité, il a été seulement, par son travail: comment il a été pour les deux autres fonctionnaires, cela, il était de réaliser un profit.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
5 / 7 [[abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]] pour profiter de plusieurs fois, et à bien des égards, d'une bonne intuition). il est du devoir de tous: d'être industrieux, et, de la fabrication. comme la récompense pour: le travail acharné, qui est capable de: multiplier la richesse, réitérant sa condamnation de l'agent: tel est le cas "paresseux", et "mal" aussi: c'est l'usure (qui aurait pu demander à sa méchanceté) . Toutefois, il est trop évident: que le créateur de la parabole du «Bon Samaritain» dans lequel Jésus dit clairement, ainsi que, outre les Gentils (toutes les personnes, de: tous les peuples) sont nos voisins. Jésus ne pouvait se dévier de l'enseignement de la Torah, et des prophètes:

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4 / 7 [[abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]] en disant: "Vous devriez avoir mis mon argent à des banquiers (pour faire un intérêt), et, ainsi, je de retour, je me retirerais (argent) , avec, l '«intérêt», et ajoute: ". Prenez donc le talent, et, le donner à ceux qui:?. a les dix talents, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres», ces deux histoires différentes pour les nombre de fonctionnaires, et pour: le nombre de pièces qui leur sont confiés (Jésus lui-même: il doit avoir utilisé plusieurs fois: le même enseignement: avec plusieurs variantes, cependant: pour: toujours la même éducation, comme pour tous les meilleurs les enseignants: «Dieu est un juge exigeant: très cruel"

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
vous n'essayez pas, mon article sur l'Internet parce que je l'ai inventé, maintenant , Tu cercate non questo articolo millions dans l'Internet perché, Esso io inventato ho, adesso ceci est mon étude d'aujourd'hui

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3 / 7: [[: abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]] Celle-là, qui avait deux? renvoie quatre. mais le serviteur, qui avait été donnée: un seul talent, il l'avait enterrée, pour: la peur de: la perdre, c'est pour qu'il puisse retourner une pièce seulement à son maître. *** Matthew 25,14 à 28, Le maître fait l'éloge, et récompense les deux entreprenants serviteurs, et, industrieux, Que, ont été en mesure de capitaliser sur: le capital reçu, et le blâme, et condamne: le serviteur "méchants" et "paresseux . "

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2 / 7: [[: abomination absolue: de l'usure: dans les évangiles]] Dans les évangiles, en plus, il ya aussi deux paraboles célèbres: Matthieu 25,14 à 28, et, de: Luc 19,12 à 26, dont l'enseignement, semble en contradiction avec (apparemment) le principe de l'illégalité: de toute forme: de: le prêt à intérêt. Matthieu 25.14 à 28, a déclaré: «Un homme a été de quitter, de: démarrage, comme ceci:. Certains de ses fonctionnaires pour distribuer leurs du talent, c'est à dire, d'allouer des moyens, par rapport à leurs capacités Le retour de la maître, le serviteur qui avait reçu les cinq talents? fait dix talents!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1 / 7: [[: abomination absolue de l'usure: dans les évangiles]] faux enseignants ont pris comme exemple, la parabole des talents de Matthieu, et, de: Luke, dans lequel il apparaît justifié que l'usure (pour: Seul le méchant serviteur), tandis que pas là en fait: plus, plus forte condamnation: agaist porter: à savoir, contre le mal. Parce que, comme je vais le démontrer: le serviteur paresseux, pas, a pu obtenir, même un bénéfice, par sa méchanceté: pour:-t-il dans la même logique: de Satan, l'usure, juste pourquoi, il a également été paresseux. Mais Matthieu, et, a rappelé Luc, explicitement, Qu'il est nécessaire d'accorder des prêts, l'argent, mais que, toutefois, cela ne doit pas être fait: avec l'espoir de: recevoir une récompense. ou d'intérêt.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
7 / 7: [[: mutlak iğrenç: aşınma: İnciller içinde]], Tanrı adamı, beceri yapar, yetenek: birçok hediyeler biri olarak, "yetenek" sembolik değeri evangelists odak amaçlanan doğrultuda var , hediyeler: doğal, ekonomik, doğaüstü, ruhsal, psikolojik, vs .. toplumun iyi: Biz, Allah tarafından emanet edilmiş bu nedenle etik kapsamında olduğunu, iktisat teorisi mutlak şer ise: bu kullanmak koymak için Tanrı'nın tüm "yetenek" olduğu için, kötü bir hizmetçi, ama o, lol: sadece ihtiyaçlarını de, işlevsel olması. o değil de tembeldir.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
6 / 7: [[: mutlak iğrenç: aşınma: İnciller] 'de] Bu mesel ile değil, o derece kötü ispat etti, gibi aşırı bir şekilde kanıtladığı tembel memur, çünkü:, tefecilik ve ceza uygulama yapmak ile ilişkili onun "kötü", hangi hizmetçi bir kâr yapabiliriz. Yani, hizmetçi gerçekten "kötü", hem de "tembel" Şeytan (faiz), aynı mantık: değil, sermaye ona emanet, bir kar elde etmeyi başardı. gerçeklik iken, onun çalışması ile, sadece şuydu: o diğer iki memur için ne kadar, bu, o kar kazanç oldu.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
07/05 [[mutlak iğrenç: aşınma: İnciller içinde]] birden çok kez yararlanmak için) iyi bir sezgi, birçok bakımdan, ve,. imalat, ve, çalışkan olmak: tüm görevidir. Zor iş, yetenekli: servet çarpın, hizmetçi onun kınama yineledi: böylece "tembel" olduğunu, hem de "kötü": (O da kötülük uygulanan olabilirdi ki) tefecilik olduğu için ödül olarak . Ancak, bu çok açıktır: "Good Samaritan" benzetmesi yaratıcısı İsa açıkça devletler hangi yanı sıra, aynı zamanda ulusların (tüm kişilere,: tüm halklar) bizim komşuları vardır. İsa, Tevrat'ın öğretim kendini şaşırtamadı değil ve peygamberlerin:

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
07/04 [[mutlak iğrenç: aşınma: İnciller içinde]] diyerek "Siz, (bir ilgi yok) bankacılar de, benim para koymak olmalıdır ve bu yüzden, ben geri dönüş, benim (para) geri çekeceğini ile, 'çıkar "Ve ekliyor:". ve dolayısıyla yetenek Take edenler onu ver:?. on yetenekleri ve kârsız hizmetçi karanlığa onu örttü "bu iki öykü için farklı görevlilerinin sayısı ve oranı: Ancak, daha fazla türevleri ile: o birkaç kez kullanılmış olmalıdır: aynı öğretim jeton sayısı onların bakımı (İsa kendisine emanet için: hep aynı eğitim olsun, tüm iyi içindir öğretmen: "Tanrı talep eden bir yargıç olduğunu: çok zalim"

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Internet üzerinde, benim yazı don't try Şimdi, bu icat, çünkü tu olmayan cercate, questo mio Articolo internet Perche, io ho inventato Esso, Adesso Bu bugün benim çalışmam

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3 / 7: [[: mutlak iğrenç: aşınma: İnciller] 'de] iki ettiğim biri,? döner dört. ama verildi kulu: korkusu: Bir yetenek tek başına, onun için, onu gömdükten kaybetme, bu onun usta sadece madeni para dönebilirsiniz böyledir. *** Matthew 25,14-28, ana övgü, ve girişimci iki görevlileri ödülleri ve çalışkan, O, yararlanmak başardık: sermaye aldı ve suçlama ve kınamaktadır: hizmetçisi "kötü" ve "tembel . "

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2 / 7: [[: mutlak iğrenç: aşınma: İnciller içinde]] İncil'de ise, ek olarak da iki ünlü benzetmeler vardır: Matta 25,14-28, ve, ve: Luke olan öğretim 19,12-26, of: herhangi bir biçimde: of: faizle borç verme yasadışılık ve (görünüşte) prensibine aykırı gibi görünüyor. Matthew 25,14-28, şunları söyledi: "Bir adam, terk etmek oldu: böyle başlar:. Kullarından bir kısmını kendi yetenek, yani, kendi yetenekleri ile ilgili olarak, araçların tahsis dağıtmak için dönüşü master, beş yetenekleri almıştı kulu? on yeteneklerini yapar!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1 / 7: [[: aşınma mutlak iğrenç: İnciller içinde]] örnek olarak almış sahte öğretmenler, Matthew yeteneklerini ve mesel olan Luke, bu (için aşınma haklı gibi görünüyor içinde: Sadece kötü hizmetçi) iken orada değil aslında: daha fazla, daha güçlü bir kınama: agaist giymek: yani, kötülüğe karşı. Çünkü göreceğimiz gibi: uyuşuk hizmetçi değil, onun kötülük tarafından, hatta bir kar elde edebildi: O aynı mantık olması: Şeytanın, giyim, sadece neden, o da tembel olduğu için. Ama Matthew, ve, Luke, ama para, kredi verme gereklidir Yani, açıkça, hatırlıyordu Ancak bu durum, bu yapılabilir, olmamalıdır: Bir ödül alma: umudu ile. veya menfaat.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube -- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  plese! You have understood that my comments are important, as also the comments of my "uniusrei2": you have closed and that are been lost. However, in order to show you, the: Zionists enlightened of banking seigniorage, that you were ruthless against me? You have punished me, beyond what is necessary, with a disproportionate use of force. and have rejected all my "appeals" too. Now the whole world knows, that my "uniusrei2" not had, ever had any, penalties, when thou hast shut him because, I wrote on: this your page, for three hours(very slowly), part of the biblical book of wisdom: only: that is an important book for all world religions, and also for all atheists. please

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, (in questo giorno solenne), riversare l'affetto del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, delle nostre famiglie, su l'Italia , sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli di anima e corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal Tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che il cuore del nostro sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo Cuore. Mostra tutti i Thar sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] E 'vero che anche se siamo i vostri figli siamo i primi a crocifiggere Gesù dai nostri peccati e per trafiggere nuovamente il tuo cuore. Noi confessiamo: siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma ricordate che, sul Golgota, che avete ricevuto con il sangue divino, il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra Avvocata, la nostra Speranza. E noi alzare le mani supplichevoli, a te con sospiri gridando: Misericordia! ".

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] O Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, i nostri parenti, i nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici, e di tanti che si dicono cristiani, ma offendono il Cuore amabile del tuo Figlio. Pietà oggi imploriamo per le Nazioni traviate, per tutta l'Europa, in tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Ave Maria. Degnati benevolmente, di ascoltarci. O Maria! Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e misericordie. Tu siedi, coronata Regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Il vostro dominio si estende in tutto il cielo e la terra e le creature tutte sono soggette.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
5 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [È] sono onnipotente per grazia, e quindi si può aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il Bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica Corona che miriamo nella vostra mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e in questo giorno, ci aspettiamo da lei le grazie che così a lungo per. Ave Maria.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
6 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non potete negarci (in questo giorno solennissimo): concedere a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci si lascia fino a quando non ci ha benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento, il nostro Santo Padre. Agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre: concedi il trionfo della religione e la pace alla società umana. Benedici i nostri Vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che sono zelanti per l'onore del tuo Santuario. Benedici infine tutti coloro che sono associati al tuo Tempio di Pompei e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
7 / 7 [[O agosto Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra] [] O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci unisce a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Salve, Regina Santo.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  youtube - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Eih, Satana! poiché tu mi hai rapito (senza rilasciare alcuna giustificazione, circa un mese fa), il mio "uniusrei2", cioè, il mio bambino più bello! servita a voi, per fare il vostro sacrificio umano per Satana? Tutti i miei siti? sono gli stessi! Egli non era il più colpevole! Così ora, secondo le tue regole: "Sono diventato uno illegale, che sta facendo un uso improprio di YouTube."Così voi avete il dovere di rimuovere tutti i miei siti, e io ho il dovere di aprire un conflitto diplomatico. You "AMERICA-cani", devi mettere: in tuo culo, tutti vostri alieni e tutte le tue armi nucleari, non un solo soldato "americano-cani" della lobby ebraica, rimarranno sul suolo europeo, questo 3 ° WWnuclear maledetto? è una guerra che tu ti devi fare da solo!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. mankind- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. What does the 1st commandment? why, then you are subject to Satanists enlightened? Here, because God will not protect you, as JHWH not has protected the Jews at Auschwitz! You will have to die like a traitor, in a already planned  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  forthcoming: 3 rd WWnuclear! In fact, your god occult is the system of Jewish lobbies, bank seigniorage, ie satan's synagoge  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  babilon tower: NWO-IMF. What do you do against Satanism banking of seigniorage, to declare to God, that you're not a traitor?  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. that he has given to youtube the permission to manipulate the data of my privacy? to remove the internal mail, of my "uniusrei2", that, I had sent of my other sites: as a test of communication? You do manipulation of sensitive of data that are legally sensitive, in the my legal proceedings against you. because as a criminal: that you are! I will drag you to court!

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1/2 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. enlightened --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  sono tre anni, che mi vado chiedendo: "perché gli enlightened, non fanno uccidere anche me, come loro h [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. tto uccidere: Gesù e Zorobabele?". Dopo tutto, loro hanno preso, una certa abitudine, a fare uccidere i loro re. Forse, dopo tanti millenni, lol. loro si sono abituati ad essere rimproverati dai profeti. Solo che, io non sono un profeta! Ma, io sono soltanto l'uomo più amabile del mondo! Forse è che gli illuminati, che: loro sono i più intelligenti di tutti, hanno capito, da molto tempo, che io non soltanto, io sono l'ultima speranza, che è rimasta a tutto il genere umano,

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2/2 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. enlightened --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  ma che quindi, soprattutto, io sono anche l'ultima speranza, che è rimasta anche a loro. Perché, c'è una certa differenza, tra affidare la propria vita, nelle mani dei satanisti e degli alieni (demoni a cui loro hanno dato un corpo), negli abissi della terra(per l'immentente massacro della 3°WWnuclear), o nell'affidare la propria vita, nelle mani di lorenzojhwh, il loro amorevole e giusto: ReiUnius  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Mahdì  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  il Re di Israele: tutto sempre per amore: avviamente. Io so di essere insostituibile, ecco, perché, io sono così arrogante e non ho nessuna paura: poiché non può avere paura, chi non conosce il sentimento dell'odio e della invidia..

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. TheRagman666 - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  if you had a legion of demons? they'd already thrown to you, down from a window on the 7th floor! lol. believe me! at the most stupid of men, could only go, also that one only the most stupid demon! it is not necessary that I should save thee: why Satan is a faggot so queer, that if you shout, for once only: "I am your Jesus, save me!" he will flee immediately, with all his legions. lol. As long my will? is on world domination? and this domain: already exists! Satan has no hope! he as idiot, he should get in the queue, to bide his time, in fact, his turn has not arrived yet: I am ReiUnius! I want to say, because you enjoy to see burn yourself in a infinite despair  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  desolation, of sulfur and tar? At the time of Noah? God has waited until, all man, was become all Satanists, for to make to die then, their all together. but, now they are not happy in hell!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[1/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID]: "Following a recent violation of the rules of the YouTube community, the use of interactive features to your YouTube account (kingdomofJHWH) has been disabled until March 2, 2011 - ANSWER- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  You'll never to do seem unfair me! fact, if it is not right, the publishing of any scene disgusting! However, we are in the era of the image, which is the "representation/interpretation, namely the manipulation of reality, is the truth, that has a strategic value. For a queens of this bank-Jewish-Masonic, which has the power by 5 centuries, that is an ideological system that has made international, injustice and falsehood of his arsenal. ie, Jewish banking of any monopoly  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  institutions (the winning model dominant)

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[2/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID]: to have created after the French Revolution, then in: democracy, communism, that is, each institution  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  legislation, for its own purposes: namely, "FMI_NWO! is this, that is apparent for our institutions: to be the policy, a total fiction. here because the truth is never that which others have decided, that of be here, because the rules of youtube, do not apply to everyone? In fact, these videos: "repugnant", ie, a subjective concept of: vulgarity horror, porn, pedophilia, Satanism, Sadism, etc. .. of which the Internet is full, were left to others, for became a trap for me: ie martyrs. in fact, YouTube has a computer system to immediately identify a video!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[3/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID]: So, the REAL motivation for youtube, not is my (impossible) to foment hatred, but the Masonic concealment of brutal mass murder, committed under the noses of police, that Pakistan, India and 50 other nations criminals: second "OpenDoor", etc... active against more than 300 million Christians throughout the world, committing itself, or for leaving of whether committed by others, these repulsive crimes against the innocent Christians and peaceful: from after World War II, in the general silence. As has been the "Karst sinkholes", where only in recent years, thanks to a right-wing government, if they have been able to speak. These are ideological  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  political crimes, which make reference at all the age-old hatred of Jews,

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[4/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID], because in reality, we are the victims, of their attitude of predation: the bank seigniorage! have planned murders of martyrs Christians, then, do not allow, that of let's, that we see the collusion of the police, in all this, because many  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  too repulsive video is full youtube of all kinds: for him that youtube is a moral schizophrenic, all skewed towards the interests of moral destruction of all peoples, the absolute monopoly: of Jewish Banking  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Masonic. The super predator jew, information, and of every other issue, as the monetary sovereignty, we have been stolen, why is the political the corrupt prostitute of the banker jew. In fact, the politician, without our knowledge, he has sold us as slaves and

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[5/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID] compels us to buy our money at interest, from the Jew, in total disregard of the Constitution. For that matter, that we are compelled to believe that Iraq has weapons of mass destruction, that the 11-09 was done by terrorists, or against any blatant evidence of Israel, that is legitimate to attack a humanitarian ship in international waters. God will not forgive youtube, or those nations Criminals, who ideologically have planned the genocide of Christians, but God will not forgive men of our planet, to have their hearts corrupt for to be complicit in all this with omerta, not to comply the universal right of the freedom of religion, namely, peaceful coexistence of all peoples.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[6/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID]: that is my universal brotherhood. Who can say he did not know, now that my ministry in the world has been manifested at all? All the evils of the world stem from the Jewish lobbies: Pornography and Satanism, because, because of their absolute power, are the ones who decide what is good and what is bad. Therefore, the truth is not what it seems that, since all the roots of law, have been disrupted and the man has lost his identity (relativism), only to believe in an eternal principle, ie, of be an animal evolved . Our impotence is absolute, and you soon: because of the planned 3 ° WWnuclear, you will need to present yourself before your Creator,

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
[7/7  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. youtube SAID]: where the demands of justice, you have denied, so that are all for your hypocrisy / lies, for will fall to hell all with you, because God is not pleased with your false justice. He is right that the Word of God, that says: "hypocrite, you took the image and likeness of a demon. " I order at the political class  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  to all Masonic world, that wherever he has ousted the prerogatives of sovereignty of the people to initiate an urgent reflection. Since people are, what that you have decided, that what they will be; ie micro-cip for total power of satana. To transmit a lot of pornography in the Arabic satellite on all Muslim nations, all meekly subservient to the logic of Zionist control of the planet: that is the NWO of IMF.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
+++ You believe that God is your friend? No, I tell you, the ax is laid unto the root of each tree! *** This is easily demonstrated, all the people who were forced to buy the money from the enlightened Jews, they have lost control of their sovereignty, therefore, the lives of all human beings are in grave and imminent danger, because the Zionist Jewish lobbies are the most ruthless and dangerous Satanists.

  kingdomofJHWH  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Alleluia Gloria al Signore: Dio dei nostri padri e patriarchi e profeti gloria a JHWH

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  rrmbgpym - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [VI Sonntag / A 13-02-11] "Gott hat niemand die Erlaubnis zur Sünde gegeben" - Jesus Sirach 15.20. So ist das Gesetz kann nicht rückgängig gemacht, in der Tat, sagte Jesus sein "Wenn eure Gerechtigkeit nicht übertrifft die der Schriftgelehrten und Pharisäer (die Rassisten des Talmud), werden Sie nie in das Reich der Himmel!" - Matthew 5.20, aber das Gesetz kann durch Liebe überwunden werden! In der Tat, mit der Liebe ist alles viel einfacher. Stellen Sie sicher, dass jeder Jude, mein Bruder, er kann die religiöse Sphäre zu überwinden und eine persönliche Beziehung mit Gott, als unser Vater Abraham, ist genau diese Freundschaft, mit jedem Menschen, in den meisten Gedanken und Wünsche in Gottes sein. ist für die Liebe, dass ich zu versöhnen, die ganze Menschheit mit Gottes, für seine Liebe. Weil es Liebe ist die Vollkommenheit des Gesetzes.

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32] 1. Who has done, of all peoples, the slaves of the Jews enlightened? 2. who have violated the sacred sovereignty of "wording: Constitutional" of all nations? "Because, without debt, there can be no issue of money. " A terrible debt, which is equal to 270% of the value of money. That is the inevitable extinction: root canal treatment: bleeding: debt, for is all the inevitable and inexorable passage of time. This monetary system is that: 1. not only condemns at the destruction of all the nations with inevitable recession: unemployment: ie, predominantly debt public. But, also, IMF forces +requires the wars: an act of predation that are essential for the regeneration of the IMF: ie, the World Bank. 3. However at the end of each monetary cycle

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32](ie exhaustion for devitalizzante of Peoples), it is essential the war Mondale. Since pardossalmente it is for the immense destruction and loss, ie, is proper necessary to regenerate a new monetary cycle, based on the need for a credit for reconstruction. (Prof. Dr.. Giacinto Auriti scientist). All this is not felt by the wealthiest classes of society: elite leaders, who are also the most corrupt and immoral people on the planet. Therefore, the plutocratic system  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Masonic Jewish lobbies of large concentrations of wealth: the monopolists, to have generated an system institutional  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  international, absolutely diabolical. therefore is structural, ideological  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  unavoidable, the starvation of millions of people, like any social injustice, etc... ie crime of the Jewish lobby Masonic

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32] as is, in fact, inevitable recession. Since the IMF is a vampire (which give 10, but take 27), against him, you can not fight, because is the debt that at ultimately will prevail  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  win against the life! That is why the Jewish-Masonic lobby, they do everything to keep very low the levels of: information, knowledge, morality and culture. Also, institutions and laws are so complex and convoluted: that the possibility of any reaction institutional, against the system established should not be able to skillfully. is clear: all parts of society are poisoned by indifference, so that: racism, Zionism, Islamism, consumerism, capitalism and communism, can become the right mix of hatred and social injustice, giving the "second reason" for setting of any conflict

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32] (as has been shown that it is essential to the monetary system). So the solution may be twofold: 1 [cultural: ie, the metaphysics of my universal brotherhood: ie, natural law, that prevents: to any religion and any nationalism, to become murderers]. 2. [political ReiUnius ie, that must getting the confidence of States, fulfilled his duties as commissioner to ferry, the whole human race, towards a new concept, of the IMF and then, a new concept, of institutions and of relationships]. is clear: without the ReiUnius it would take a very long time, while the IMF esisgenze impose a nuclear war, very soon, because it can not collapse to indicate the true and real responsibility! If in a very short time, might not be defused, the current monetary crisis

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
5/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32] (held consistent for accounting fraud), the 3rd WWnucleare, is inevitable, for December 2012. Uniquely, the ReiUnius, ie, an extraordinarily Commissioner, may replace the current (criminal and satanic) IMF, with a new monetary system, based no longer on the criminal money, of course, but, on the one owned by the carrier. Yes, this is the only way! But, just the natural law was given by God to Adam and of course, at every man for being there, that is, rational intelligence, that it imperiously destroying the relativism and demonstrates the EXISTING of God, rational, since the existence of any universal, is the revelation of the meaning of all things, the very meaning of human existence: 1. the "truth" is: "Do not lie!"

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
6/6[ReiUnius perfect of Isaiah 32] 2. "justice", "Do not do evil to another, that he is as yourself, if do not want to receive evil. " This is the metaphysics of natural law, and it only her, can give the correct interpretation of: 1. Religions, 2. philosophical  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  political systems, 3. governments, and, therefore, all the sacred texts, finally the right interpretation, to set international relations, among all people of humanity, the truth of the law, which is equality, the negation of any prejudice: discrimination and racism , in the sanctity of basic human rights, starting with its most important right: the right to freedom of religion. Therefore, if you do not want to obey my authority? you all perish: very soon!

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
because we do not become like brothers

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. enlightened - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Why is my condemnation, and the condemnation of God should never fall Against You? many domains God has destroyed through you? Maybe God does not make use of Satan to carry out its plans? If it is true, that you are intelligent as they say, then, you have come to me immediately, for as long as it can be useful again. because all the time flows inexorably: for the ruin of all sinners. proverb: "Do not ever ride the wife of the thief!" and you are the big thieves in the history of mankind: the robbers of bank seigniorage!

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Différents forfaits du récit, puis qui est entré / fusion dans la composition de la Torah, Were a été assemblé dans une situation équivoque / heure terrible, par les prêtres du temple de Jérusalem. Dans une époque où la religion juive ont été contaminés par l'hérésie de Babylone.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  shalomnaumann --- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Dios: YHWH, dijo: "los palestinos también quieren Él para participar de su herencia Ez 47,22: dijo:" usted lo divide por sorteo entre vosotros, y no olvidar a los extranjeros, que será : en medio de ti, y que han tenido hijos aquí en esta tierra, de hecho, deben ser tratados como los Judios, como miembros del pueblo, y reciben su parte del territorio entre las tribus de Israel. Todo extranjero tiene: su parte de la tribu, donde está establecido. Me ha pedido, que Di-s: el Señor! "

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  fuckpalestinians1- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  [30-01-11 Italia ore 07,35], mentre, come al solito, io attacco gli elenchi dei satanisti con il mio esorcismo(per la 1a volta in vita mia), lo Spirito Santo mi ha permesso di sentire uno spillo che trafisse la mia pelle e il mio cuore e completamente lo attraversava. Se stai cercando il feedback più anziani sul mio canale, troverete gente che ha detto, "che avrebbe fatto un sacco di sacrifici umani a Satana per fermare il mio ministero. Ma sono per me la pienezza di tutte le benedizioni di Dio, non posso essere raggiunto dal spirituale minaccia. Io sono come Sansone, come uno specchio che riflette, moltiplicando, tutto ciò che ricevo. Ecco perché questa settimana dovrà morire, nel nome di Gesù ', centinaia di migliaia di miei nemici, massoni, sionisti, satanisti, Islamisti, elite, dirigenti, ecc in tutto il mondo. "è vicina la liberazione del mio popolo Israele" Amen Alleluia!......

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1/4[JHWH di Genesi? non è lo stesso JHWH di Numeri!] Se la Bibbia o il Corano fossero stati fatti interamente da Dio: sarebbero chiamati "Santa Bibbia", invece non a caso sono chiamati "Sacra Bibbia". Quante cose i sacerdoti del tempio di Gesrusalemme hanno attribuito a Mosé nella Thoà e quante cose alcuni musulmani hanno attribuito a Maometto nel Corano? Certamente entrambi questi testi sono stati scritti da più persone ed in epoche diverse! Tu puoi immaginare: that Dio, said to Mosè: "io sono così irritato, per come gli ebrei mi hanno offeso nel deserto, che ho deciso di dare loro 600 comandamenti, così gli ebrei meno intelligenti, diventeranno dei religiosi(scribi e farisei del talmud): tutti cinici, ipocriti e razzisti,

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2/4[JHWH di Genesi? non è lo stesso JHWH di Numeri!] mentre gli ebrei più intelligenti, diventeranno the: super satanisti of enlightene: ie IMF_NWO del seigniorage banking". Di questi usurai e strozzini of banchieri enlightened: parlerà anche Dante Alighieri [nato a Firenze il 1265] in the: "DIVINA COMMEDIA-"Paradiso V": SAID:" Uomini siate, e non pecore matte, sì che 'l Giudeo, di voi tra voi, non rida!-- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  Dante Alighieri: continua: Voi Avete il novo e 'l vecchio Testamento, e 'l pastor de la Chiesa(Papa) che vi guida; questo vi basti, a vostro salvamento(dal pericolo mortale ebraico). Se mala cupidigia(corruzione - sette segrete) altro vi grida, uomini siate, e non pecore matte, sì che 'l Giudeo di voi tra voi non rida!

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3/4[JHWH di Genesi? non è lo stesso JHWH di Numeri!] Non fate com' agnel che lascia il latte de la sua madre(sana dottrina della Chiesa Cattolica), e semplice e lascivo seco medesimo a suo piacer combatte!(segue gli errori di dottrine eretiche ad arte costruite dall'ebreo per demolire il cristianesimo)». Questi enlightened of jews, rovineranno tutto il genere umano e distruggeranno il cristianesimo corrompendolo dall'interno: attraverso l'eresia del modernismo e la massoneria e inoltre, quali veri registi(occulti) del mondo(i veri creatori e padroni di ogni istituzione), faranno 3 guerre mondiali, e distruggeranno una Nazione musulmana per volta: per consolidire sempre di più, il loro potere di satana, su tutto il genere umano..

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4/4[JHWH di Genesi? non è lo stesso JHWH di Numeri!] Perché quando tutto il mondo sarà diventato un solo satanismo di sionismo e di sharia, poi io mi divertirò a distruggere tutto il genere umano". Tutto questo è ridicolo! è chiaro che quei razzisti dei sacerdoti del tempio di Gerusalemme, per avidità di gestione del potere, hanno definitivamente corrotto la religione ebraica. Nel libro dei "numeri" JHWH si comporta maledettamente come il demone di Allah, infatti, farebbe mettere a morte un uomo, solo perché ha osato raccogliere della legna, in giorno di sabato. Ora, se io devo aiutare l'ebraismo a ritrovare la sua ispirazione originaria, perché non posso aiutare anche tutte le altre religioni? Contrariamente, sarà l'inferno la vostra casa per sempre!

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  YouTube - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  XXXxThemessiahxXXX אמר: "אני עובד למען השלום" [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. -answer-אתך, הפלסטינים העניים אין אפילו את התקווה שיש בית קברות! אתה שולל את עצמך, את הזכות לבנות את בית המקדש היהודי: לנצח! להתרחק בביצים ולגרום לי עבודה: לפני 3 WWnuclear אנו נבטל את כל אלה  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  אותנו, כמו האסלה

  lorenzojhwh  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
XXXxThemessiahxXXX SAID: I feel sad that you would attack the Jews and demonize them. For these reasons as beautiful as most of your messages are, you fall short of the glory of the lord to see that you have sinned with flaws. -- ANSWER- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  You're crazy! I demonizes all governments and all religions: because if there is a banking seigniorage this shows that everyone has betrayed. But who has corrupted the whole human race were the enlightened: and everyone knows in the world: but only you not know, that all them are enlightened Jewish bankers, from before the revolution french, as well as Dante Alighieri wrote in the "Divine Comedy: Canto V: "You're a damn without no hope of being saved!"

  KingxKingdom  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
YouTube חסם את הדף שלו של תגובות נגדי. אבל לא טעיתי!  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  511Leader - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. : אם אללה הוא האלוהים, כפי שאתה אומר ואיך אני מאמינה עם כל הלב שלי, ואז: "מלך שלך הוא הראשון: חילול השם, והוא הראשון: משומד", עצמו, היה הצד הראשון של היהודים הנאורים של כת השטן של NWO-IMF, בבל, כלומר הבעל! הוא לא נישק על השפתיים עם בוש? אבל כולם יודעים כי בוש הוא השטן של "הגולגולת והעצמות" או "322"

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Noveno [carta abierta a los musulmanes] Exsultate Jubilate Fulget: hermano amigo. el profeta Jesús, dijo "la verdad os hará libres". Usted no tiene miedo a la verdad, no se ha aplicado para hacerte daño, a uno que: se estaba predestinado al cielo, es a contemplar la visión de la gloria de Dios. Cuando los sionistas tienen que dejar de proteger el Islam, que: hoy es protegida por el lobby judío, por la destrucción del cristianismo? Poco después, será fácil para ellos el punto de equilibrio contra el Islam, porque todos los errores del Corán, el Islam hace muy vulnerables. para esto es que: la Internet está teniendo un desarrollo excesivo, y las tecnologías multimedia se desarrollan con absoluta prioridad. Es muy fácil de probar, como: "el Corán está lleno de mentiras!". Con la tecnología de próxima holográfica en tres dimensiones?

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2.9 [carta abierta a los musulmanes] a todos los hombres debido a su curiosidad, que se corrompen debido a sus bajos instintos y carnal: será suficiente una gafas con el teléfono móvil para acceder a Internet, incluso en el desierto: ¿por qué la señal de ADSL vienen directamente desde el satélite, y ningún gobierno puede poner fin a esta satanismo del Judío Americano. toda la moralidad se romperá, y toda la falsedad del Corán destacó sin piedad: Así es, la fe se pierde todo el mundo. Muhammad fue una asesina es: depredador mentiroso corrupto lujurioso, esotéricos que ya no puede ocultarse: de hecho, ha poderosamente maldita toda la raza humana? Para cambiar el orden natural ordenado por Dios que dice "todos los hombres son creados iguales", mientras que los musulmanes hacen que la violencia y el desprecio por los que no son musulmanes!

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3.9 [carta abierta a los musulmanes], como Alá no confundiría un politeísta con un idólatra? Esta es la objetividad de los hechos: "¿Quién ha escrito el Corán después de la muerte de Mahoma, Mahoma hizo para llegar al cielo por [قبة الصخرة, Qubbat al-Sakhr '] que no había sido construido todavía?" Muhammad ha creado un imperialismo totalitario: una dictadura teocrática: la mayor amenaza para la coexistencia pacífica de los pueblos, por lo que las masacres y el genocidio siguen siendo la constante de los musulmanes todos los crímenes que hicieron disfrutar de Satanás. todo por la destrucción de la dignidad humana, por la falta del derecho a la libertad de religión y por consiguiente el martirio de cientos de cristianos inocentes: todos los días, incluso hoy en día. Acusado del delito de apostasía,

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4.9 [carta abierta a los musulmanes] blasfemia, lo absurdo, los ciudadanos inferior de la cara del Estado, los cristianos sometidos a abusos: tanto por las autoridades políticas, como los fundamentalistas o terroristas. ¿Por qué? el Corán es una obra esotérica, demoníaca! Sin embargo, esto no: es una mala noticia, porque Satanás tiene esta forma de trabajar: lleva pequeñas trazas de error, en la mayoría de contenido positivo. Este es el trabajo perfecto para mí: Yo soy el Mahdi, y por Dios que tenía la formación adecuada para el discernimiento de los espíritus. Por supuesto, no puedo añadir nada, pero, puedo borrar lo negativo todo eso: en el Corán es malo, que es tan de esta manera se convertirá verdaderamente santo Corán y puede satisfacer todos los desafíos de la modernidad, y ser capaz de competir culturalmente con el cristianismo sin temor.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
9.5 [carta abierta a los musulmanes] De esta manera los gobiernos musulmanes tendrán necesidad de no más de la protección del Islam con la violencia, como es hoy. es claro: "Yo soy como el profeta Jonás, soy un ministro mal de Dios, ¿por qué no me quieres dar a todos, incluso a no cristianos, agentes pasivos de una religión, la verdadera naturaleza de Dios, es por eso que rara vez se habla de Jesús si no es el Espíritu Santo me me obliga a hacerlo. "Estoy enojado porque los 2 / 3 de la raza humana va al infierno: ¿Cómo se puede vivir egoístamente, mientras que Dios te ha hecho, a su imagen y semejanza? y tú, en vez de ser un don de amor a los demás? lo hace el racismo, las diferencias entre los hombres de religión, etnia, etc ..? Eres un demonio! Desde este punto de vista: el Corán como la palabra escrita es más accesible a la mente humana,

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
9.6 [carta abierta a los musulmanes] que: no: la Biblia, ya que sin un milagro especial del Espíritu Santo? la Biblia no puede ser entendido de la mente. Por eso soy sincero cuando digo que: Quiero defender el Islam, que es la religión más armoniosa: sin duda. Pero, si las palabras de Satanás, no: se eliminarán del Corán, Mahoma al infierno por ser (¡Ay de él), entonces la libertad de religión no: nunca se puede tomar como los fanáticos fundamentalistas siguen matando el Apóstatas: llevar a las constantes guerras y destrucción sin fin. como siempre ha sido. Pero esta violencia de la sharia en Arabia Saudita, ecc .. no muestra el carácter de Dios, por lo que algunos versos del Corán: "Estoy realmente:" Versos Satánicos "Si voy a estar impedido de hacer este trabajo, por los gobiernos musulmanes..?

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
9.7 [carta abierta a los musulmanes] Entonces, siempre la libertad de religión, no será de hormigón. Por lo tanto, tendrá que hacer frente a los próximos 3 y WWnuclear, y morirás con 5,5 millones de hombres en 2012. Sin embargo, la mi maldición y condenar al infierno a todos los seguidores de Mahoma que la sharia: que es totalmente en contra de la verdadera naturaleza de Dios que: es la misericordia, la compasión, la virtud, el respeto de los justos, es decir, todos aquellos que respetan la 10 mandamientos de Moisés, es decir, el santo del Islam. Mi Dios, pues la ruina a todos los enemigos en todo el mundo para el puesto que la pureza de mi corazón que es perfecto. Y maldijo a aquellos que: ir en contra de la ley natural: pero hoy todas las religiones y las instituciones están a traicionar a la ley natural. el Vaticano no chantajear a los sacerdotes, obligándolos a vivir el celibato,

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
8.9 [carta abierta a los musulmanes], pero este no es el peor abominación, ya que el Vaticano como un Estado soberano en el mundo, no quiere ejercer su derecho de señoreaje de la banca, dando su fundamental e inalienable: la soberanía (como todos los estados ) en Judios satanistas: de bankestein, es decir, la iluminación. Este es traicionar a Dios! Aunque el Vaticano: él, el dinero necesario podría ser de impresión para dar la libertad de todos los Estados, y después dar el proporcionado gratuitamente a los estados, derrotando al mismo Satanás, y liberar al pueblo judío de la esclavitud del mal, y toda la humanidad. Me rei unius y Mahdi no puede ser dañado e influenciado por nadie! Debido a que mi autoridad es la parte superior / superior en todas las religiones ya todas las instituciones.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
9.9 [carta abierta a los musulmanes] maldigo a todos aquellos que: se oponen a la ley natural, porque yo soy la fraternidad universal, doy gracias a Dios en el nombre de Jesús de Belén, el hijo de David, por la ruina de mis enemigos , En todo el mundo y mis ojos la verán esto. Al final: para! finitos que dar rienda suelta a su ira contra los cristianos pobres? que ignorante burro, porque si hay un "banco mundial o seignirage bancario o el Fondo Monetario Internacional?" Así que todos somos esclavos de los Judios, y los gobiernos de Europa no son menos traidores de sus gobiernos musulmanes: ¿por qué comprar todo el dinero de los Judios iluminado con el coste del 200%. y es por eso que todo el mundo ha caído en la pobreza y los Judios son todos ricos. Todos los gobiernos del mundo? Todos ellos son actores reales de los demonios de Satanás.

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
 [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. feartroda -- [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  all religions are like many: wives, more or less bad, of one husband that is perfectly good: God! is plain that all religions may seem the evil! and I am really an absolute evil when they are used politically as is the case of Islam. Is Jesus really the Messiah, therefore, no one can be saved from hell without him. But since I am the "Rei Unius" that is representative of every person in the entire history of mankind. All those who have been virtuous and peaceful, because of my faith surrogate, they can also be saved, even if they were atheists. Why do I impose only a secular morality, which are the 10 commandments. But you'll have to wait for your time in Purgatory or Sheol or Hades, to the day of resurrection of the dead. When I will come to you with Abraham, Messiah, etc. ...

  CreationReal  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
if I manage to sit on my throne in Jerusalem? the Jewish Temple will be built! is the 3 rd WWnuclear will be postponed for about 70 years: because all the whole world will get 70 years of peace. . But the U.S. will be punished by God with disasters and with a giant meteorite, that destroy this nation of Satanists: definitely! Therefore, it is necessary that all the Jews of the world are collected and find accommodation  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  safety: in My Kingdom, that is Lebanon, all of Palestine and Syria, etc. ...

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
1/12[high treason] Of course, in 500 years, enlightened Jewish lobby did a job just perfect for Satan! SEIGNIORAGE BANKING,  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  SATANIC TALMUS: are a failure  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  a guilty report of omitted denounce by the "neturei karta", a dishonest cultural operation to separate the Jewish people, by all the implications of responsibility of the IMF, this indicates only the terror  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  hypocrisy, that the Jews in the West not have will being in new holocaust, ie massacred by people angry, for inevitable 3rd WWnuclear made to justify the collapse of the IMF. Jews, with "NatureAir karta" have took the easy way out, but for most useless: But, this massacre of jews Masons, bankers, politicians, etc. .. will be inevitable. then that is precisely what they want to get,

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
2/12[high treason][ebrei] the enlightened, not to have blocked all those like me.. are years after that "taraz808" in youtube, he was passed off as jew against me. He now wrote to me: "BTW, Suad lobby, " thus proving, to be an Italian, using the translator, to speak in English, like me. But this is more than a scam, this is betrayal of the State! Crime that all politicians and world governments have committed, for decades, not to react to the bank seigniorage, this is high treason! Who pays for this Italian boy to pretend to be a jew? is through the absolute impoverishment, you cursed Jews, they are taking our children on the road to prostitution. After having robbed us of everything, these Jews Satanists: they are buying a "consensus",

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
3/12[high treason][ebrei]the heart and soul of our children, pay them, for do making their Jews and Satanists. The same was said to me, by the "cal center" of "sparanesister", which was located at its headquarters in London. youtube is a trap, like any other institution or religion: is only: a fraction of reality, a stage, where men are forced to recite a script already written, this is the perfection of the satanic Kabala. That is one and the virtual reality world that the Jews have built, to imprison and enslave, the whole human race. In fact, it was not possible for me in three years, to have only one real relationship, in youtube, with a real jew. If the association of "Neturei Karta" was not instrumental to the Mossad?

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
4/12[high treason][ebrei] them: "2628342" certainly would have thanked me, for having put their site, in my "other channel", which now: I'll remove it, immediately! youtube like all our institutions is fake! The Jews are out of all this fiction, that's why you can not see them in youtube, in fact, all Jews who are in youtube are fake: that are part of various "cal center" that are paid with money stolen from us, through The "banking seigniorage" and coordinated by the Mossad". Our boys have sold out themselves for desperation, not only because of unemployment, but above all due to the fact that: the system of bank seigniorage has managed to rob the Christian faith in their, Christian faith however, that would could protect them.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
5/12[high treason][ebrei]with bank loans, have also taken our children: that the Jews have robbed all. Thus, it is for hunger, that our children are forced to work in these "Call Center" where they pretend to be Jews, Satanists, fortune tellers prostitutes, or whatever. While the true Jews are elsewhere, to live their life in its reality of Satan, that they have chosen. jew is a Satanist, that will not stop until he not will have destroyed us: completely. Pornography is thus an integral part of a complex system: seigniorage banking of NWO, which seeks to destroy and subjugate: our lives completely. ie all peoples, we can be trapped in the illusion of structures that are virtual,

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
6/12[high treason][ebrei]the Jewish lobby have robbed us of everything: resources, dignity, independence, sovereignty, since the Masonic elite have betrayed the people, that's why they managed to steal the sovereignty of all peoples, and soon we will bring in 3 ° WWnuclear, essential event in order to reopen a new monetary cycle, the IMF now dying and exhausted. also in the West is impossible to speak with a jew or a muslim freely, why are victims of totalitarian systems: satanic, input in a blind passion, I am unable to understand the motivations of the referee. Islam is filled of many stupid  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  lie things like: "Jesus did not die on the cross, but a substitute for him" and with these shit, you can not talk with their if you not have a gun in his hand.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
7/12[high treason][musulmani]and many other crap, all repudiated easily in academia. Muslims, however, may never suspect that their leaders have filled them with lies  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  killings: the best allies: of the Jews satanist enlightened. is all shameful because the current level of education: in the whole human race: is forced low for that all sources of knowledge, have been handled of ideologically. manipulated from the Masonic plutocratic system of finance world. But, as said the Archbishop Padovese, martyred in Turkey recently, "you can not dialogue with Islam. " He was killed by his driver, so that he washed his shame: that Muslims were putting on him when he went to the mosque, so of as to bring him into depression, for be being converted to Christianity eight years ago.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
8/12[high treason] But the archbishop has not discharged him, when he had converted to Islam. That's why there is an infinite gulf between Christianity and Islam of Satan, who supports himself on the lies and the murders in continue: violence, violations and killings. [high treason][Zeitgeist] that freemason damn criminal laicist, must be Zeitgeist, to get to deny the historical existence of Jesus as man? In addition to the Gospels, which in themselves are historically reliable documents, we have, to demonstrate the historical existence of Jesus of Bethlehem: 1 ).... Jewish sources: Josephus (37 AD) "Antiquities of the Jews" 20, 197-203. 2 ).... rabbinic sources "Babylonian Talmud"(70 AD), Sanhedrin 43rd: of Jesus said: "I hung on the eve of Easter. "

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
9/12[high treason] 3 ).... Roman sources: [A] 112d.C.: The Governor of Bithynia, Pliny the Younger, in "episole, " writes at Emperor Trajan. [B] 117d.C.: Tacitus describes the martyrdom of Christians (64d.C.), accused by Herod for the burning of Rome, [C] of the same episode, Suetonius speaks, in "Life of Claudius." Not to mention all the documents written by the generation immediately following the Apostle Peter and Paul, that is a massive encyclopedia of "Fathers of the Church" from Clement of Rome, that he write to the community of Corinth in Greece to the AD 96-98, cited in the letter of S. Polycarp. until the Council of Nicaea (325). Therefore, only a Satanist can doubt the historicity and authenticity of the canonical Gospels.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
10/12[high treason] How is said by Muslims, for to have their a esoteric Koran in their hands stained with innocent blood of all martyrs christian, so to say, lol. tell at us Christians, that our sacred texts are corrupt? why You are all son of the devil that is hell the place just for criminals like you! [high treason][Jewish history]But the cursed descendants of the scribes and Pharisees, with their satanic Talmud, That is born, at the foot of "Satan Marduk" in Babylon. Scribes and Pharisees, who not only had irreparably damaged the Judaism of Moses, with their heresy, so that they can not recognize Jesus as the Messiah, but had also condemned Israel for every failure, for in fact having to suffer all foreign domination.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
11/12[high treason]but must destroy the IMF, before that he destroy down all of us! I am not discouraged, if God will continue to kill for me: leaders  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  elites like flies all over the world. God is love for its. 1John4:8 Whoever does not love does not know God, because God is\u-257? love. New World Order is nothing more than a fraud to get your head stuck in the sand. Open your eyes. Unequivocal sign of absolute evil and hypocrisy of the Jewish people, deliberately ruined by his God, by the 560 commandments impossible of live. Only, I can be the solution to the regeneration of any true religion, if you did not want to dance with demons, for what is to come into the world! I am the "ReiUnius, but maybe someone has desire to live the thrilling experience of the 3rd WWnuclear.

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
12/12[high treason] Therefore, the current Jewish religion can only be a heresy, a fraud, founded on racism absolute perfect Satanism of the Talmud and the Kabbala, and now, pieces of shit of Jews, come to kill me as well, namely the only possibility, that of the shit excrement like you, may have, for not to have die during the forthcoming 3 rd WWnuclear!

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Io sono la fratellanza universale: ogni uomo è mio amico e fratello, cioè la metafisica del diritto naturale. Sono l'unico obiettivo universale: più di là di credenze, come più oltre e di sistemi politici, come pure di più al di là di tutte le religioni. Io sono pura razionalità del diritto naturale! Io sono l'ultimo e unico: la sola speranza prima di: 3 ° WWnuclear, che è essenziale per rigenerare un nuovo Fondo Monetario Internazionale, che ora è esaurito

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
איך לבנות את בית המקדש של יהוה, על המשטר השטני של seigniorage הבנק? בלתי אפשרי! אולם כעת אנו חייבים לסבול את 3 WWnuclear, אנחנו מרגישים את זה progect לאחר אירוע זה

  ShalomGerusalemme  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
FIN - [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].  si c'était pas été pour le crime de «trahison haute" de la Constitution pour seigneuriage bancaire? celui qui mène au disoccuppazione inflation et la récession anarchie ingouvernable? Ensuite, il ya pas aurait été: le nazisme, le fascisme et les lois résultant raciale, qui ont été été le naturel de réponse (de Satan) à la banque seigneuriage maçonnique ploutocratique: si il ya quelqu'un qui n'est pas plein de merde? lui est demandé de prendre des mesures! Tous les gouvernements sont de toute légitimité à la suite de seigneuriage bancaire, des millions de francs-maçons et des conseillers de la NWO-FMI: tous les parasites se terminera devant un peloton d'exécution, comme cela a été au moment de la Révolution française. Exécuté par un tribunal populaire révolutionnaire pour haute trahison à la Constitution.

  humanumgenus  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
grazie amico, per avermi ospitato... noi che abbiamo condiviso tante speranze insieme, ma oggi: è morta la speranza di trovare una soluzione alla guerra mondiale nucleare o di realizzare un mondo migliore, che crede nella fratellanza universale. Sionisti Massoni, cioè i ricchi. Loro hanno deciso di distruggere la civiltà cristiana definitivamente e di far vincere i satanisti. Grazie perché tu hai sognato insieme a me un futuro migliore: Dio ti protegga per gli eventi che verranno. Noi abbiamo fatto il tentativo di trovare una soluzione, ma, gli illuminati ci h [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB]. tto fallire, affinché sia satana a dominare su questo sfortunato genere umano, definitivamente. Ora attendiamo gli eventi e vediamo cosa Dio farà attraverso la Sua ira ardente. ciao

  UniusRei  [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].
Днес: December 28, 2010, надеждата е мъртъв! моля, не говори с мен вече, защото съм си затворени, в гнева и болката ми Avui: 28 de desembre de 2010, l'esperança ha mort! si us plau, no parlar més amb mi, perquè m'he tancat, en la meva ràbia i el meu dolor Dnes: 28. prosince 2010, naděje je mrtvá! prosím, nemluvte mi už proto, zavřel jsem sám, v mém hněv a mé bolesti

 [♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by di UniusRei3] shalomnaumann Beis Hamikdash - בית המקדש השני 1  [Shalom Gerusalemme. CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB].