Bibbia non fa dei credenti, dei perdenti. La Bibbia trasforma ogni uomo in Sansone e in Davide.

XXXxThemessiahxXXX. אמר: למה זה עליך דמוניזציה. כל היהודים עם עלילת דם והוצאת דיבה? - תשובה- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. בכל רחבי העולם יכולים לומר, "זה שקר שלך! אתה משוגע." אני אחווה אוניברסלית. כל העמים, כולל היהודים, הם קורבנות של קונספירציה גלובלית. כי אי אפשר להכחיש, כי זה אי אפשר להכחיש, את seigniorage הבנק, אשר מהווה את הרוע המוחלט.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
ואת היהודים כעם כולם חפים מפשע, אבל, כפי שכבר קרה בעבר, מאשים את יינתן להם, שוב, על כל האסונות באים בעולם! זה מה כת השטן האילומינטי רוצים לתכנן / סדר היום שלך & ערכת, ויש להם תוכניות: רק להשמיד את זרעו של אברהם. איך אתה אידיוט? כדי להיות, כל כך מלא שדים. ולא כדי להיות מסוגל להבין אותי: אחרי 2 שנים?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
XXXxThemessiahxXXX SAID: Why is it you must demonize all Jews with blood libel and slander? - Answer- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. all over the world can say, "this is your lie! You're crazy." I am the universal brotherhood. All peoples, including Jews, are victims of a global conspiracy that can not be denied, because it can not be denied, the bank seigniorage, which is an absolute evil. And the Jews as a people are all innocent, but, as has already happened in the past, the blame will be given to them, once again, for ALL of the disasters that are coming in the world! this is what the Illuminati Satanists want and have planned/your agenda& scheme, and have plans: just to destroy the seed of Abraham. How you're an idiot? to be, so full of demons and not to be able to understand me: after 2 years?
if, there had been even a single legitimate government, of course, would have called me, to make: the monetary sovereignty! but, no man in authority, had: all over the world, the courage to talk to me! [is: one only satan synagogue! Imperialism Talmud: NATO: ECB FED, 322, all masonic system: for banking seigniorage: CIA Mossad, 666 IMF, is allies: of: Al Qaeda salafis: to Baal Peor: ie, stone idol moon: sharia horror: for destroy Israel! ] Prepare your soul for God's Judgment ... yes, I do not Wish for a WW3 .. but, the satanic beast, That Is, the Koran satanic: fake arcangel, but true Satan, of the king of Saudi Arabia, the accomplice: the master of your 666 Pharisees of the Talmud IMF Enlightened your satanic .. with them, they Decided to kill all the saints of the Most High ... sorry, I know the world war III will be: Necessarily!

☠[Addams Family Horror] ☠ .. Queen Jezebel II, ie, Elizabeth II, is the mistress of Freemasonry: JabullOn is: love Satan owl. too, as well as loud as it should be: the representative of the Anglican Church: Do all: ☠: Satanism: ideological and practical: the banking seigniorage .. it is your own fault if evil has spread over all the earth! ☠. Saudi Arabia Al Qaeda salafis, for: Sharia. ☠. Rothschild, 666 FED ECB IMF, seigniorage banking: FED: public debt, etc.. .. ☠. NWO Bush, 322 Satanism: and agenda: aliens abducted ---- which you have done: a world of shit, everything is in your own image and likeness, which now can only be destroyed in the fire of World War III! They destroyed the dignity of the human race! They murdered: My Israel, and have planned for centuries: every Holocaust, their agenda NWO.

this is the cost: 370% of our money: [(cost :)] ☠ 100% banking seigniorage (Euro / Dollar, etc. ..: vs Bills: (titles). + [(cost :)] ☠ 100% public debt (interest required to bill) + [(cost :)] ☠ 70% fractional reserve is required When a mortgage is asked at the bank. + [(cost :)] ☠ inflation. + [(cost :)] ☠ recession: derivatives, financial bubbles, market manipulation, speculation,. + [(cost :)] ☠ monetary rarefaction. + [(cost :)] ☠ 3 ° WW nuclear inevitable and essential as Stated! But, between ourselves: Who the fuck really gives peace a chance? War is the greatest business of all times. and business is war. Yeah, ladies and gentleman, that's capitalism, welcome to our world 666 IMF. + [(cost :)] ☠. satanic x NWO perfect!-ANSWER-[♰] ☠ This system is rotten! it is about to collapse on you, that's why you will die like rats crushed ☠ pax ☠

♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Soon: God's wrath will burn against you!] LordSourmash (international institutional Satanism) - do not you know, That, among: the MAIN: Duties of an RE: IS THERE: to put to death the criminals ? and That Is, That I have always, done in the past five years! and Because, you love the flames? you will be put: into 666 fire of hell .. This is why, my God, YHWH, has begun you, and yours, to get used fire despair: your soul desperate, even now! In fact, you will burn in hell already, and everyone can see: your shame! there is no peace for the kingdom of Satan! drink your poison made ​​by yourself. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

@ YHWH - vous ne pouvez pas refuser de tuer, pour moi, parce que sinon, il ne serait pas sans signification: avoir envoyé l'ange de la mort, dans le pays d'Égypte ... J'ai rejeter, refuser mon royaume, mais je ne rejette pas ma vengeance! @ YHWH - usted no puede negarse a matar, para mí, porque de lo contrario, no lo haría ningún sentido: de haber enviado el ángel de la muerte, en la tierra de Egipto ... Rechazo, niego mi reino, pero no rechazo mi venganza! @ YHWH - Sie können sich nicht weigern, zu töten, für mich, denn sonst würde er nicht ohne Bedeutung: zu dem Absenden der Engel des Todes, in das Land Ägypten ... Ich lehne verweigern mein Reich, aber ich nicht ablehnen meine Rache!@耶和華 - 你可以不殺,對我來說,因為否則,他就不會沒有意義:發送死亡的使者,在埃及的土地... 我拒絕,拒絕我的王國,但是,我不拒絕我的報復!

@ YHWH - Вы не сможете отказаться, чтобы убить, для меня, потому что иначе он не будет никакого смысла: для того послал ангела смерти, в земле Египетской ... Я отвергаю, отказаться от моего царства, но я не откажите мне в моей мести! @ YHWH - non si può rifiutare di uccidere, per me, perché altrimenti, non avrebbe alcun significato: di aver inviato l'angelo della morte, nella terra d'Egitto ... I respingere, rifiutare il mio regno, ma, non respingere la mia vendetta! @ YHWH - you can not refuse to kill, for me, Because Otherwise, he would not no meaning: to having sent the angel of death, in the land of Egypt ... I reject, refuse my kingdom, but, I do not reject my revenge!

666 IMF FED ECB 322, Rothschild Rochefeller, 322 Bush NWO --- but if you are scared of me: that I am only a computer from 400 euro? then, you would do well to retire: pieces of shit!
    what you are about to do? has no precedent in the history .. Therefore, you do not even have the power of control of one only: cock! 666 IMF FED ECB MMMMMTTTTTTTTTTMMMMM international institutional Satanism of Germany .. for do: 200,000 human sacrifice: on the altar of Satan, every year, ie, masonic system: 322, of seigniorage banking ... said: "deine Mutter: grow up: du Schwein" - ANSWER - in you is: the curse of the Nazi Talmud racist.. NO ONE IS BASTARD, for, GOD YHWH .. ARE YOU: only BASTARD 666 cannibal.

1_5.[my kingdom Palestine: Unius REI: for the life of world: vs: 666 Talmud IMF: ie satan synagogue] Recep Tayyip Erdogan: liar murderess, conspiracy: was been prophesied: "no one can destroy Israel, to the end: of: the world!" but, you can do it,: that: he best enormously, if, accepting my kingdom: of: Palestine! this: is: clear: 666 IMF, to be replaced by an: other body, so that, all the Jews: of: the world will finally return to Palestine: and live: with: the Palestinians: as: brothers, in: new state: of: at least: 300,000 sq km.: and: the more you do the children: of: bitch?: is more I enlarge the boundaries: of: my kingdom, in square kilometers! today are: 300,000 sq km have become!

2_5.[my kingdom Palestine: Unius REI: for the life of world: vs: 666 Talmud IMF: ie satan synagogue](ANSAmed) - ANKARA, FEBRUARY 3 - Prime Minister: turkish: Recep Tayyip Erdogan accused Israel today: of: making "terrorism: of: the State" with: air strike: in Syrian territory, "a violation unacceptable: of: the next International law"- ANSWER-1. you are: the international plot! 2. you are: the international Islamic terrorism: 3. you do 300: Christian martyrs: innocent: daily. 4. you are the negation of: all human rights. 5. crime: that: you have done: of: invasion of Syria: that: What is it? 6. all the dead who: are: were IRAK: SYRIA, etc. ..: are: were sacrificed on the altar of: your imperialism: your demon Allah:

3_5.[my kingdom Palestine: Unius REI: for the life of world: vs: 666 Talmud IMF: ie satan synagogue] for: the destruction: of: all hope: of: freedom worldwide!: is: why: you guys are jerks: with: the shit in the brain: that: the IMF, will make its planned nuclear world war .. but then what? Islam will be treated in the same way: of: Nazism: definitely! [Israel abandoned the IMF Pharisees Neturei Karta: of: shit](ANSAmed)- TEL AVIV, 03 FEB - The Shin Bet, the: of: Israeli security,: is: failed: to: in extremis thwart the abduction of: an: Israeli military or civilian. The hostage - according to the plans - was to be conducted: to: Jenin (West Bank): and: the 'held prisoner. The incident, which took place the night of: New Year,: is: been, released just today.

4_5.[my kingdom Palestine: Unius REI: for the life of world: vs: 666 Talmud IMF: ie satan synagogue] Arrested: an: group: of: the Islamic Jihad activists. Their goal: to: Apparently, it was: of: in exchange: an: second time the hostage with: Palestinians detained in Israel. [Israel abandoned the IMF Pharisees Neturei Karta: of: shit] Protests official: why: turns: an: air raid in Syria? but: is: for: destroy material: that: it would be delivered: to: Hizbullah [which is not: is: a terrorist organization, but, instead, is: an: elegant London club,] The world is on the contrary,: is: the only hostile modern country, western, democratic, that: is: surrounded by zombie killers of: 1400 years ago, and EU USA, etc... afraid: of: condemn Islamic countries (oil? gas? residents: are: millions?)

5_5.[my kingdom Palestine:vs: 666 Talmud IMF: ie satan synagogue] that: own them are: the continuation of Nazi Germany.: is: the usual speech: of: blind pacifism. of: gooders absurd: a bad faith ideological, for global slavery: of NWO. [Israel abandoned by the West] the cause of: instability today is, from countries that still today: not: ashamed: to: declare: Communists, Islamists. war: of: aggression in Syria, Iran's nuclear program, attacks in Iraq, attacks in Pakistan Afghanistan, changes: of: governments in Tunisia, Libya, Egypt: for: the spread: of: terrorism. The unfortunately, confirmed U.S. administration: put: in: also: pedestal people, such as: Erdogan: and: PresidentMorsi, ie: as: donate blood: not: but the hospital: to: Dracula himself. that, criminals salfiti of the Muslim Brotherhood, ie: Al Qaeda: as: in Syria: is: has been shown

 Egypt: no longer has: a legal right: international: after, the isthmus of Suez? it is all of Israel, because, Egypt has hatched a conspiracy international: to disintegrate the State of Israel: Egypt lost with war of six day, all that territory!
Synnek1 ha pubblicato un commento
8 minuti fa: [My Kingdom is of this World]--ANSWER-- your Satan IMF FED ECB 666? stole the kingdom through the deception: against: Adam and Eve, here's why: you will have only a kick in the balls.
ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
28rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [Chapter 14,1] Samaria expiate, Why has rebelled against her God. Die by the sword, children will be dashed to pieces; pregnant women ripped open. [2] Back then, Israel, the Lord your God, because you have stumbled in thine iniquity. [3] Prepare the words to say and return to the Lord; tell him: "Take all unrighteousness: accepts what is good and we offer you the fruit of our lips. [4] Assur will not save us, no longer ride on horses, I call God as our the work of our hands, as with thee the orphan finds mercy. " [5] I will heal their disloyalty, I will love you with my whole heart, because my anger is turned away from them.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
29rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [Chapter 14,6] I will be like dew to Israel; it will blossom like a lily and take root like a tree of Lebanon, [7], spreading its shoots and will have the beauty of the olive and the fragrance of Lebanon. [8] back to sit at my shadow, will revive the grain, should cultivate the vines, famous as the wine of Lebanon. [9] Ephraim, which have in common with idols? The answers and I watch over him; I am like an evergreen cypress, thanks to me is the result. [10] Who is wise to understand these things, who understands the intelligence; because straight lines are the ways of the Lord, the righteous walk in them, while the wicked stumble.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
27rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [chapter 12.9] I will destroy you, Israel, and who can helping you out? [10] Where is now your king, you can save? Where are the leaders in all your cities and the rulers of you said: "Give me a king and princes'? [11] I gave you a king in my anger and you will take it back with disdain. [12] The iniquity of Ephraim was closed in a safe place his sin is well guarded. [13] the pains of childbirth surprise, but he is the son lacks sense, as it does not occur at the time come out of the womb. [14] Li tear of the hands of the underworld, redeem them from death? Where, O death, is your fever? Where, O hell, your destruction? Compassion is hidden from my eyes. [15] Ephraim also thrive among the brethren: will be the east wind, will rise from the desert the breath of the Lord and its sources will dry up, will dry up his sources, destroy the precious treasure of all vessels.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
26rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [chapter 12,10] Yet I am the Lord your God from the land of Egypt. You'll still live in tents as in the days of the conference. [11] I will speak to the prophets, multiply the visions and by the prophets speak in parables. [12] If Gilead is a fault, they are not a lie; in Gilgal they sacrifice bulls, therefore, their altars are like piles of stones in the furrows of the fields. [13] Jacob fled into the region of Aram, Israel served for a woman and a wife he kept livestock. [14] by a prophet the Lord brought out Israel from Egypt and guarded him through a prophet. [15] Ephraim provoked God bitterly the Lord unto him the blood and repay him his disgrace.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
25rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [chapter 12,1] Ephraim fakes me with lies and the house of Israel with fraud. Judah is rebellious to God, faithful to the Holy. [2] Ephraim feeds on wind and pursues the east wind; multiplies lies and violence every day; make alliances with Assyria lead and oil in Egypt. Against Jacob and Ephraim, [3] The Lord has a controversy with Judah and Jacob, will according to his ways, repay him according to his actions. [4] in the womb he supplanted his brother adult and wrestled with God, [5] wrestled with the angel and he won, wept and said grace. He found God in Bethel and there he spoke. [6] "O Lord God of hosts, Lord "is his name. [7] You return to your God, look at the goodness and justice, God and in your place your hope, always. [8] Canaan holding false balances, loves to defraud. [9] Ephraim said, "I am rich, I have made a fortune (seigniorage banking); despite all my earnings will find no reason to pity me. "(lol)

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
24rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [Chapter 11.7] My people are hard to convert: called to look up, no one can look up. [8] How could I give you up, Ephraim (unbelievable) how to hand you over, Israel? How could I treat you like ADMA, (unbelievable) reduce you to the state of Zeboiim? (Unbelievable) My heart recoils within me, (incredible) my compassion grows warm and tender. (Unbelievable) [9] I will not give rein to my anger, I will not again destroy Ephraim (unbelievable) I am God and not man; the Holy One in your midst and I will not come in my anger. [10] following the Lord (amazing) and he roars like a lion: when they roar, flock, his children from the West, [11] will flock like birds from Egypt, (unbelievable) like doves from Assyria and will settle them in their homes. Saith the Lord. (Unbelievable)

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
23rd "enlightened are Ephraim in Hosea" [CH10, 11] Ephraim is a trained heifer like to thresh wheat. But I will weigh the yoke on her beautiful neck; Ephraim will attack the plow: Jacob and harrow. [12] Sow for you according to justice second and reap goodness; dissodatevi a new field, because it is time to seek the Lord, until he comes and spread upon you justice. [13] Ye have plowed wickedness and reaped injustice, have eaten the fruit of lies. Because you have put your trust in chariots and the multitude of your warriors, [14] a noise of war shall rise against your city and all your fortresses will be destroyed. As Salman devastated Beth Arbel the day of battle in which the mother was crashed on the children, [15] so it will be done to you, people of Israel, the enormity of your malice. At the dawn will be the end of the king of Israel.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
XXXxThemessiahxXXX SAID: This is a question regarding exploitation of Christianity to promote conspiracy theories of the illuminati and other antisemitic beliefs. --ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. anything is good to defeat: 1. evil; 2. Satanism; 3 YOUR RACISM; 4. every speech that men look: for their race! But why do you are to join: Semitism with the Illuminati? The reality of the conspiracy is the bank seigniorage, which is a crime against all people, to destroy them and reduce them to slavery! You are evil, because you want to add the yeast Satan (Satanism Illuminati IMF-NWO) with the yeast of God (Semites). But this is an impossible task because you will never be able to combine water with oil

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
tracey975 SAID: Why do you press your religion on others like my friend spammertuber? -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. even atheists - which I love deeply - they have to give their testimony of faith: for they purity and nobility of their values, in truth, we believe in God, but we are no better than them! God sent me into the world, not for to do religion, if I did? I would bad! But Satanists for me are a land of conquest, those who did not convert? my duty to kill them. and in fact, I will kill them too. spammertuber? the snake the sewer? he can not talk to me, because spammertuber, he does not know how to respond to two questions that I have done to him.

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube --- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Lookhearseee - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. now you better give me back the my video, that you made me the blocked of ShalomGerusalemme because is the blood of Christian martyrs that will suffocate you  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube --- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lookhearseee -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. adesso faresti bene a restituirmi i video, che mi hai fatto bloccare perché il sangue dei martiri cristiani ti soffocherà

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
I'm real proud of my people Israel! I have the peace of the world. I am the universal brotherhood Ich bin wirklich stolz auf mein Volk Israel! Ich habe den Frieden der Welt. Ich bin der universellen Brüderlichkeit Estoy muy orgulloso de mi pueblo Israel! Tengo la paz del mundo. Yo soy la fraternidad universal Je suis vraiment fier de mon peuple d'Israël! J'ai la paix du monde. Je suis la fraternité universelle אני גאה האמיתי של העם שלי בארץ! יש לי את שלום העולם. אני אחווה אוניברסלית

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
lookhearseee SAID: You embarrass the Catholic church with your mean spirited, hate filled Diatribes. - Answer- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. it is God who has sent me in youtube to be who I am, here I am effective when I defend or when I criticize the Catholic Church, which is really great to be able to accept criticism of my sincere love for her. I feel in my heart that the Pope His Holiness Pope Benedict XVI loves me very much. I have only two objectives: 1. "Overthrow the enlightened", 2. demolish any racism. You are a Satan, a liar and slanderer. I will have forgiveness / compassion for all sinners and all the weaknesses of men. But the perfidious like you? they do not have a future with God! is clear: "You're a secret agent of the U.S., the" Great Satan "an operator of youtube." You want to raise against me, your slander? But it will not succeed because it is the Holy Spirit who will rise up against you!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
1/2[Re: the greatest crime of youtube] lookhearseee SAID: I cannot support your ministry of hate for Jews. Don't you realize that your mission of Hebrew hate emboldens the fascist islamists? You are actually helping them! Btw, it is not some great evil "UGLY SON OF THE DEMON" banning your vid....Those were good vids you posted, I watched them, but I didn't share them(Views:11)because of the anti Jew tone to everything you do on youtube. It was the blood and gore that got them suspended, not some Illuminati protocol of zion conspiracy -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.1. I have not told for the delete of my video, It was "Illuminati conspiracy protocol of zion"; 2. who can say that I hate Jews? I am the universal brotherhood! 3. what relationship exists between the crimes done by Hindus: "Orissa India" with Semitism? but if there is a God in heaven? JHWH will do justice against you!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
2/2[Re: the greatest crime of youtube] lookhearseee SAID: Muslims have many flagging groups who spend their days flagging vids they don't like, for what ever reason. Thought you told me they were "your people"? Great friends, those Mohammedan Muslims eh? who hear your message find you to be a fraud... If this is your ministry, you are a failure... you remind of the hateful man -answer- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 29 kill martyr For Christ 29di38 Worldwide persecution -world was not worthy of them Orissa.flv [(Views:3)Rejected (content inappropriate)] &31 kill martyr For Christ 31di38 Worldwide persecution world was not worthy of them Orissa India (Views:11) these are videos on youtube free. You who Christians are you? You that man are you? the blood of Christian martyrs condemns you. In your shame you put the Jews innocent in connection with this crime so absurd. You have forced YouTube to shut down these videos: it's obvious!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.LakeBodom09 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. I have removed you from my list of Satanists, so you will not receive threats from me: still! But the situation becomes increasingly difficult and Satanists do not hide their criminal intentions to make the murders, to consolidate throughout the world, the control, that they have in the U.S.: now, where they were officially recognized as a religion and where they have control of most strategic institutions that has enabled them to the crime of State 11-09. So Satanists come out of the zone of invisibility that created the bank seigniorage of Jewish bankers, "enlightened" in favor of all the hidden and highly criminal associations like the Masons, to govern the entire planet brazenly: IMF-NWO. For all religions, and therefore for any humanism? there is no a future on this planet!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
XXXxThemessiahxXXX - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Idiot! whether in Israel there were 50 years of war? is simply because there were criminals, like you, who are accomplices of the enlightened! That's right: "I'm protecting Israel from you, because you are his real threat of Israel and not Muslims Rauls92 SAID: asi es la vida compleja pero sencilla y cruel -- ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. la vida nunca es cruel con Dios la vita non è mai crudele con Dio

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.XXXxThemessiahxXXX - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. How many times God had to destroy Israel for people like you cursed? You Will Never Be Respected and Looked as a religious nut. Yes, Allah is the true word is evil, but this not be the only reason We have radical Islamic extremists in this world. Every day 300 Christians are killed by Muslims, and this is a problem to be addressed .. but God not I have ordered me the destruction of the Isalm: still .. it is clear there is a hope. I'm not anti-Semitic and are the first defender of the Jewish religion against the eresy of the Talmud. that's why you go to hell: Yes, Israel is a special place and the Jews are God's Chosen People for a reason. But this reason you can not know, Because You are a racist and a murderess.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
XXXxThemessiahxXXX SAID: demonize Jews with antisemitism and Israel using Christianity --ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. You son of the devil and slanderer, you can find me one article where I said that? I have written over 8000 articles! If you do not find an article? is that your reputation is destroyed forever. The shame will accompany your life forever! You are cursed and ruined! If the Jews, they make did Christians? I would be forced to be jew me! Judaism is on a par with Christianity for God. I've always said this and you are a child of darkness. lol.happy! On the page of youtube? Satanists have come to your aid! is obvious: you're one of them!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.XXXxThemessiahxXXX - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. You do not have a good memory! You forgot my curse on you, "the day that you'll come to my site? I will shorten your life!" and that value can be slander of one who believes of be the Messiah? But it only is the accomplice of the enlightened. You can respond to 100 questions that the U.S. government has failed to respond on 11-09? You can talk to me about bank seigniorage? You are the real curse of Israel, not me.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.taraz808 -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. never my true taraz808 would talk like that! to who Satanist the Mossad has gave his site? You are less than a worm, because you do not insult a man without giving the reasons. wumbowumbo + missin1000 + RussianPenguin1 + XXXxThemessiahxXXX + taraz808 you are cursed, you will have no part in the inheritance of Abraham, Isaac and Jacob

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.My Jewish brothers and sisters - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.What is worse than the 3rd WWnuclear with 5.5 billion of dead? The peace of course! Satanism is bank seigniorage is Satanism, the IMF's ideological and practical. ie, the creation of all our institutions & Secret Service of U.S. for 11-09, etc. ... soon the whole planet will be only Satanism. because banking seigniorage is leading the world by five centuries: you're trapped!!! you are the real objective of the Illuminati: ie, the victim predestined. ie the destruction of the seed of Abraham, which is why you all over the world that you have the highest rate of abortions.

KiddaDevonHiHi7 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Hi, I had my channel closed, did that caused anything bad for you? because I received a messege that made me question it now, in case it did, I apologize...

taraz808 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
what a sick human you are ...

XXXxThemessiahxXXX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
I speak to you to tell you that unless you see the antisemitism and evil you spread by demonizing the holy land of Israel blessed by the lord adonai, you will never be respected and looked as a religious nut. What i am here to do is to speak the truth. Allah word is evil and it is the reason we have radical Islamic extremists in this world. You know nothing about zionism, and your lies to attack and demonize Jews with antisemitism and Israel using Christianity is a reflection of your ignorance and denial that what you cannot accept is the truth that Israel is a special place and the Jews are God's chosen people for a reason. Stop with the insanity and view that what you are doing is speaking against thy neighbor.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Cowards  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Incredulous  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Abominable  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.murderers  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Fornicators  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Wizards  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Idolaters  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Liars  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.masonry  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.seigniorage banking  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.NWO.: - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Their part in the lake of burning fire & brimstone, then? will be the second death: the disintegration of 21.8-Apocalypse very soon you'll be dead! amen Crux Sacra Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux stand for Crux Sancti Patris Benedicti Vade retro Satana; nunquam suade mihi vana Sunt mala quae libas; ipse venena bibas I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE♛TECHEL♛PERES♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself"♰

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
I break you, Satan for the name of Jesus and the faith of the Holy Mother Church, you are crushed! with the blood of Jesus I disintegrated all your kingdom on earth. Beast down into the abyss, is near the time of your disintegration: little you have to live again. For the living God, I declare all free your prisoners. Sanata not have a place on earth, you have more power on earth! is free, my people Israel! Amen Alleluia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Io spezzo te satana per il nome di Gesù e per la fede della Santa Madre Chiesa, tu sei frantumato! con il sangue di Gesù io disintegro tutto il tuo regno sulla terra. Giù nell'abisso bestia, è vicino il momento della tua disintegrazione: poca tu hai da vivere ancora. Per il Dio vivente io dichiaro tutti i liberi i tuoi prigionieri. Sanata non hai posto sulla terra, ne hai più potere sulla terra! è libero il mio popolo Israele! Amen Alleluia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
7 / 7 il 7 ° sigilli dell'Apocalisse [ReiUnis contro illuminati] - "Mihi Vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 7 sigilli °: il settimo sigillo è terribile: un grande silenzio nel cielo, l'apertura del settimo sigillo. è la rivincita del Messia! Amen Alleluia. Ci fu un silenzio in cielo grande e sono stati prelevati da l'altare del carboni che sono stati gettati a terra. Sono stati tutti distrutti dal fuoco dei nemici del Messia. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni! Chi ha sete, è venuto ed è gratuito, è l'acqua della vita dal  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Gerusalemme e Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
7/7 the7° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 7° seals:the seventh seal is terrible: a great silence in the sky, the opening of the seventh seal. is the revenge of the Messiah! Amen Alleluia. There was a silence in big sky and were taken from the altar of the coals that were thrown to the ground. They were all destroyed by fire the enemies of the Messiah. The Spirit and the Bride say come! Whoever is thirsty, came and is free, is water of life by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
бедните, кротките, миротворците и правдата, луѓе од секоја раса и религија дека Бог е Задоволни:! "Дојди благословен мажите и жените Ајде во радоста на својот Господ Вие сте се бореле со добра борба, ти тоа го заслужија со победа на дланка Твое е Царството Божјо, но тешко на богатите, горко на нечестивите,! ! горко на грешните, горко Всушност, злите не може да се одржи судењето, ниту грешниците да биде во собранието на праведните, на патот на нечесните ќе пропадне како шега која ветрот распрскува: сите ќе биде изгорена со оган! "

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. di 6 ° segel Wahyu. [ReiUnis terhadap pencerahan] - "mihi Christus est vivere !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° segel: meterai keenam merupakan miskin, rendah hati, lemah lembut, yang membawa damai dan keadilan, orang-orang dari tiap bangsa dan agama yang Allah senang:!! "laki-laki dan perempuan diberkati Ayo Ayo ke dalam sukacita Allahmu anda anda berjuang melawan baik, anda mempunyai pantas tapak kemenangan Yours adalah Kerajaan Allah, tetapi celakalah yang celaka, kaya untuk orang fasik,! ! celakalah ke celaka, tidak adil Bahkan, orang jahat tidak boleh mempertahankan sidang, mahupun orang berdosa berada di majlis orang yang benar, jalan orang fasik akan binasa seperti sekam yang mencerai-beraikan angin: semua akan dibakar dengan api! " oleh anda  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Raja-of-Baitulmuqaddis & Palestin ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. il-6 ° siġilli ta 'Rivelazzjoni. [ReiUnis kontra infurmata] - "Mihi vivere est Christus !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° siġilli: is-siġill sitt jirrappreżenta l-foqra, il-umli, l-meek, l-peacemakers u l-ġustizzja, il-poplu ta 'kull razza u reliġjon li Alla huwa kuntent:! "irġiel Come mbierka u n-nisa jidħlu fis-ferħ ta 'Alla tiegħek Inti inti miġġielda l-ġlieda tajba, inti għandek ħaqqa l-pala ta' rebħa Tiegħek hija l-saltna ta 'Alla, imma woe għall-għani, woe-wicked,! ! woe l-indebitu, woe Fil-fatt, l-wicked ma ssostnix il-prova, u lanqas sinners li jkun fl-assemblaġġ ta 'l-twajbin, il-passaġġ ta' l-wicked għandhom jitħassru bħal karfa li l-iferrex riħ: kollha se jkunu maħruq ma nar! " mill  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Re tiegħek ta 'Ġerusalemm & Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. den 6 ° sel i Åpenbaringen. [ReiUnis mot opplyst] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° sel: det sjette segl representerer de fattige, de ydmyke, de saktmodige, de som skaper fred og rettferdighet, folket i hver rase og religion som Gud er fornøyd: "Kom velsignet menn og kvinner kommer inn gleden av Gud Du! du kjempet den gode strid, har du fortjent håndflaten av seier! Hilsen er Guds rike, men ve den rike, ve over de ugudelige, ve den urettferdige, ve! Faktisk kan de ugudelige ikke opprettholde rettssaken, heller ikke syndere å være i monteringen av de rettferdige, skal banen til ugudelige gå til grunne som agner som vinden sprer:! alle vil bli brent med ild " av  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jerusalem og Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° de zegels van Openbaring. [ReiUnis tegen verlichte] - "mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° zegels: het zesde zegel vertegenwoordigt de armen, de nederigen, de zachtmoedigen, de vredestichters en rechtvaardigheid, de mensen van elk ras en religie die God is tevreden: "Kom gezegende mannen en vrouwen Kom in de vreugde van uw God, u! je de goede strijd gestreden, je hebt verdiend in de palm van de overwinning! Yours is het koninkrijk van God, maar wee de rijken, wee de goddeloze, wee de onrechtvaardige, wee! In feite is de goddeloze niet kan handhaven het proces, noch de zondaars te worden bij de assemblage van de rechtvaardigen, wordt het pad van de goddelozen vergaan als kaf dat de wind verstrooit: allen zullen met vuur verbrand worden " door uw  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jeruzalem en Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 ° مهر : مهر و موم ششم نشان دهنده فقیر ، فروتن ، با حوصله ، مدافعان صلح و عدالت ، مردم از هر نژاد و مذهب که خدا خشنود است : "بیا مردان و زنان مبارک بیا به شادی خدا را به شما! مبارزه شما مبارزه خوب ، شما سزاوار نخل از پیروزی! مال شما است پادشاهی و حکومت خدا است ، اما وای به ثروتمندان ، وای بر ستمکاران ، وای بر ظالمان ، وای! در واقع ، ستمکار می توانید محاکمه حفظ نیست ، نه گناهکاران در مجلس صالح باشد ، راه ستمکار باید مثل کاه که پراکنده باد هلاک : تمام خواهد شد با آتش سوخته "

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° uszczelki Objawienia. [ReiUnis przed oświecony] - "Christus est mihi vivere !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° pieczęcie: pieczęć szóstą stanowią biedni, pokorni, cisi, którzy wprowadzają pokój i sprawiedliwość, ludzi wszystkich ras i religii, że Bóg jest zadowolony: "Chodźcie błogosławieni mężczyzn i kobiet Wejdź do radości twego Boga, masz! Państwo w dobrych zawodach, trzeba zasługuje na palmę zwycięstwa! do was należy królestwo Boże, ale biada bogatym, biada grzesznika, biada niesprawiedliwych, biada! W rzeczywistości grzesznika nie wytrzyma próby, ani grzesznicy się w zgromadzeniu sprawiedliwych, ścieżkę grzeszników zginie jak plewy, które wiatr rozprasza: wszystko będzie spalone w ogniu " przez  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jerozolimie i Palestynie ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 ° selos do Apocalipse. [ReiUnis contra iluminada] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 selos °: o sexto selo representa os pobres, os humildes, os mansos, os pacíficos e de justiça, as pessoas de toda raça e de religião que Deus está satisfeito: "Vinde bendito homens e mulheres Venha para a alegria do teu Deus Você! você lutou o bom combate, você tem merecido a palma da vitória! Teu é o reino de Deus, mas ai o ai, ai rico para o mau e para a desgraça, injusto! Na verdade, os ímpios não podem sustentar o julgamento, nem os pecadores para estar na assembléia dos justos, o caminho dos ímpios perecerá como palha que o vento dispersa: tudo será queimado com fogo " pelo seu  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Rei-de-Jerusalém e Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° sigilii din Apocalipsa. [ReiUnis împotriva luminat] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 sigilii °: pecetea a şasea reprezintă pe cei săraci, umili, blânzi, făcătorii de pace şi justiţie, oamenii de orice rasă şi religie că Dumnezeu este mulţumit: "Vino bărbaţi şi femei binecuvântat Vino în bucuria lui Dumnezeu, dumneavoastră Tu! ai luptat lupta cea bună, ai meritat palma victorie a Ta este împărăţia lui Dumnezeu, dar vai vai bogate, la cei răi vai, vai de nedrept,! De fapt, cei răi nu poate susţine proces, nici păcătoşii să fie în adunarea celor neprihăniţi, calea celor răi va pieri ca pleava pe care risipeşte vântul:! toate vor fi arse cu foc " de către dumneavoastră  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-a-Ierusalim & ♥ Palestina. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
"Миай Vivere Кристус EST !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.6 ° уплотнения: шестую печать представляет бедных, смиренный, кроткий, миротворцы и справедливости, люди всех рас и религии, что Бог радуется: "Ну благословил мужчины и женщины приходят в радость, Бог ваш Вы! Вы хорошо боролся, вы заслужили пальму победы! Твое есть Царство Божие, но горе богатым, горе нечестивых, горе несправедливым, горе! В самом деле, нечестивые не может выдержать испытание, , ни грешников, чтобы быть в собрании праведных, путь нечестивых погибнет, как прах, ветер разбрасывает: все будет сожжен огнем "

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° печата Откривења. [РеиУнис против просвећеног] - "Михић Вивере ест Цхристус !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° фоке: шести печат представља лош, понизан, кротак, миротворци и правде, људи сваке расе и религије да је Бог задовољан: "Хајде благослови мушкараца и жена уђе у радост Бог твој! сте се борили добра борба, имате заслужио победу Твој длан је царство Божије, али тешко да се богате, јао зле, јао неправедан, јао! У ствари, зли не може да издржи суђење, нити грешници да се у Скупштини праведни, пут опаки ће пропасти као плева коју ветар расипа! ће све бити спаљен "

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° tesnenie Zjavenia. [ReiUnis proti osvietené] - "Christus est mihi vivere !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° tesnenie: šiestu pečať reprezentuje chudobné, pokorný, pokorní, mierumilovní a spravodlivosti, ľudia všetkých rás a náboženstiev, že Boh je potešený: "Poďte požehnaní muža a ženy Poďte do radosti svojho Boha Ty! ste bojoval dobrý boj, budete si zaslúžila dlani víťazstvo! Tvoj je kráľovstvo Božie, ale beda bohatým, beda zlé, beda nespravodlivé, beda! V skutočnosti môže byť zlý nie je schopná súdu, ani hriešnici sa v zhromaždení spravodlivých, bude cesta svévolníků hynú ako plevy, kteréž vietor rozhadzuje!: všetci budú spálené ohňom " Váš  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-z-Jeruzalema a Palestíny ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. 6 ° tesnila razodetja. [ReiUnis proti razsvetljen] - »Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° tesnila: šesti pečat predstavlja revne, ponižen, krotek, ki delajo za mir in pravičnost, ljudem vseh raso in vero, da je zadovoljen, Bog: "Pridite blagoslovljeni moške in ženske Pridi v veselje svojega Boga You! ste se borili dober boj, ki ste jih zaslužil dlan zmage! Lep je Božje kraljestvo, toda gorje bogat, gorje zloben, gorje krivično, gorje! Dejstvo je, zloben ne morejo vzdržati sojenja, niti grešnike, da je v zboru pravičnih, se pot krivičnih propade, kot pleve, ki jih veter razprši! bodo vsi spali v ognju " vaš  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jeruzalemu in Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6.7. el 6 ° sellos del Apocalipsis. [ReiUnis contra iluminada] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 sellos °: el sexto sello representa a los pobres, los humildes, los mansos, los pacíficos y la justicia, la gente de toda raza y religión que Dios se complace en: "Venid benditos los hombres y mujeres Entra en el gozo de tu Dios te! que peleado la buena batalla, que han merecido la palma de la victoria! Tuyo es el reino de Dios, pero ¡ay de los ricos ¡ay, ay a la malvada, injusta a la aflicción,! De hecho, los malos no pueden sostener el juicio, ni los pecadores que en la asamblea de los justos, el camino de los impíos perecerá como tamo que arrebata el viento dispersa: todos se quemarán con fuego " por su  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. rey de Jerusalén-y ♥ Palestina. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. den 6 ° tätningar i Uppenbarelseboken. [ReiUnis mot upplysta] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° tätningar: det sjätte inseglet representerar de fattiga, de ödmjuka, de ödmjuka, de som håller fred och rättvisa, folk av alla raser och religion som Gud är nöjd: "Kom välsignad män och kvinnor kommer in till glädjen hos din Gud Du! du kämpat den goda kampen, du har förtjänat handflata seger! Yours är Guds rike, men ve de rika, ve de ogudaktiga, ve de orättfärdiga, ve! I själva verket kan de onda inte upprätthålla rättegången, ej heller syndarna att vara i monteringen av de rättfärdiga ska sökvägen till ogudaktiga förgås som agnar som vinden strör: Alla ska brännas med eld " av din  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jerusalem och Palestina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. die 6 ° Dichtungen der Offenbarung. [ReiUnis gegen aufgeklärten] - "Mihi vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° Dichtungen: das sechste Siegel steht für die Armen, die Demütigen, die Sanftmütigen, die Friedfertigen und Gerechtigkeit, die Menschen jeder Rasse und Religion, Gott freut sich: "Komm gesegnet Männern und Frauen in die Freude deines Gottes Kommen Sie! Sie kämpfte den guten Kampf, haben Sie verdient die Palme des Sieges! Dein ist das Reich Gottes, aber wehe den Reichen, wehe den Gottlosen, wehe den Ungerechten, weh! In der Tat, die Bösen nicht aufrechterhalten können der Studie, noch die Sünder in der Versammlung der Gerechten wird, ist der Weg der Gottlosen wie Spreu, die der Wind verstreut untergehen: alles mit Feuer verbrannt werden " von Ihrem  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Jerusalem und Palästina ♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6 / 7. Vahyin 6 ° mühürler. [Aydınlanmış karşı ReiUnis] - "Mihi Vivere Christus est !"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6 ° mühürler: altıncı mühür, mütevazi yoksul, ezik temsil peacemakers ve adalet, her ırk ve Allah'ın hoşnut olduğu dinin insanlar! "Mübarek erkekler ve kadınlar için Allah sevinç içine gel gel sen! Eğer iyi mücadele savaştı, sahip zafer palmiyesi hak! Sevgiler Tanrı'nın krallığı, ama haksız, vah için kötü, vah için zengin, vah vay haline konumundadır Aslında, kötü deneme sürdürmek değil, ne de günahkarların salih montaj olmak, kötülerin yolu rüzgar dağıtır saman gibi yok eder: Tüm yangın ile yandı olacak " senin  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. King-of-Kudüs & Palestina ♥ tarafından. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6/7 the 6° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6° seals:the sixth seal represents the poor, the humble, the meek, the peacemakers and justice, the people of every race and religion that God is pleased: "Come blessed men and women! Come into the joy of your God! You you fought the good fight, you have deserved the palm of victory! Yours is the kingdom of God, but woe to the rich, woe to the wicked, woe to the unjust, woe! In fact, the wicked can not sustain the trial, nor sinners to be in the assembly of the righteous, the path of the wicked shall perish like chaff which the wind scatters: all will be burned with fire! " by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
6/7 the 6° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 6° seals: il sesto sigillo rappresenta i poveri; gli umili; i miti; gli operatori di pace e di giustizia; il popolo di ogni razza e religione di cui Dio si è compiaciuto: "Venite uomini e donne benedetti ! Venite nella gioia del vostro Dio! Voi avete combattuto la giusta battaglia, Voi avete meritato la palma della vittoria! Vostro è il Regno di Dio, ma guai ai ricchi, guai ai malfattori, guai agli ingiusti, guai! Infatti, non reggeranno gli empi nel giudizio; ne i peccatori nella assemblea dei giusti, la via degli empi andrà in rovina come pula che il vento disperde: saranno tutti bruciati con il fuoco!" by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
5/7 the 5° the fifth seal, representing the martyrs who are under the altar with their blood and screaming: "Revenge!" Thus saith the Lord Adonai: "you have patience, a little, so that the full number of your brothers." You do not worry: I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end of all things, saith the Lord God of Abraham. "To all those who shed the blood of the innocent? You do see the destruction of their children! I praise you in Jesus' name for it! il quinto sigillo, rappresenta i martiri, che sono sotto l'altare e gridano con il loro sangue: "vendetta!" Dice il Signore Adonai: "voi abbiate pazienza, ancora un poco, affinché sia completo il numero dei vostri fratelli." Tu non temere: io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine di tutte le cose by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
4/7 the 4° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 4° seals: The fourth seal is death! Because all men know that only God is life. So that all people come back to God and give him glory! Amen Alleluia You are right Adonai JWHW My father, because only he who believes has life, but whoever does not believe will be destroyed! il quarto sigillo è la morte! Perché tutti gli uomini sappiano che solo in Dio c'è la vita. Affinché tutti gli uomini tornino a Dio e diano a lui la gloria! Amen Alleluia Tu sei giusto padre Mio Adonai JWHW, perché solo chi crede ha la vita, ma chi non crede sarà annientato! by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
3/7 the 3° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 3° seals: here is the third seal, is the IMF of the bank seigniorage: is - NWO - SpA "The pay of the worker? A piece of bread!" here are 50 million dead from starvation! Here is the wear of the banks that have stolen the sovereignty of the people: despair, bankruptcy, suicide, unemployment, poverty slavery destroyed immorality murders. Damn Jewish bankers!!! ecco il terzo sigillo: è il signoraggio bancario del FMI - NWO - SpA "la paga dell'operaio ? un pezzo di pane!" ecco 50 milioni di morti per fame! Ecco la usura delle banche che hanno rubato la sovranità dei popoli: disperazione, fallimenti, suicidio, disoccupazione povertà schiavitù distruzione immoralità omicidi. Maledetti ebrei banchieri by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
2/7 the 2° seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 2° seals: il secondo sigillo è la guerra perché tutti gli uomini riconoscano dove conduce l'odio e il razzismo e la ingiustizia. the second seal is war that all men recognize where he leads the hatred and racism and injustice. החותם השני הוא מלחמה כי כל הגברים מכירים בה הוא מוביל את השנאה ואת הגזענות וחוסר צדק. by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
1/7 the 7 seals of Revelation [ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. 1° seals: who has an ear plays because he converted himself, and life changes the first seal is the Messiah: he triumphed, he is worthy to break the seven seals, which he has power over death and the underworld. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Here is the knight who has conquered death! Come: sublime! you come out victorious to win! Win! Win and win again here is where is the power of resurrection! il primo sigillo è il Messia: lui ha trionfato, lui è degno di rompere i sette sigilli, è lui che il potere sulla morte e sugli inferi. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Ecco il cavaliere che ha vinto la morte! Vieni: sublime! tu esci vittorioso per vincere! Vincere! Vincere e vincere ancora : ecco è qui la potenza della risurrezione! by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
It is not nice for anyone to be stuck in a situation! That's why I've argued in the past with him who is alone is Holy Holy Holy, the Creator Adonai, Jacob's ladder, the one and merciful God: YHWH. was a hard fight! The Christian martyrs to date are 100 million, only in the twentieth century. are 45 million (in peacetime), not as Jews in wartime. When the martyrs will become 120. million? The Messiah will return: it will end this lousy world. But, I through the my ministry with the number of martyrs from the current 260,000 will be reduced to 110,000 each year. That is why, I just, I wanted to close the story. Ironically: I will just prolong this lousy human race, for another 300 years or so. [Figures / numbers are intuitive / approximate]

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Non è bello, per nessuno, essere incastrato in una situazione! Ecco perché io in passato ho litigato con Colui che è solo è Santo Santo Santo; il Creatore Adonai; la scala di Giacobbe; il Dio unico e misericordioso: JHWH. è stato un litigio duro! I martiri cristiani, ad oggi, sono 100 milioni, solo nel XX sec. sono 45 milioni(in tempo di pace), non come gli ebrei in tempo di guerra. Quando i martiri diventeranno 120. milioni? Il Messia tornerà: e finirà questo schifo di mondo. Ma, io con il mio ministero porterò il numero dei martiri, dagli attuali 260.000 a 110.000 ogni anno. Ecco perché, proprio io, che volevo chiudere la storia. proprio io farò prolungare questo schifo di genere umano, di altri 300 anni circa. [le cifre/numeri sono intuitive/approssimativi]

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
rauls92 said: entonces somos como somos ningun dios y ningun demonio --ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. YES! entonces somos como somos - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. tu sei molto profondo: questa sera ///// You are very deep: tonight //// Usted es muy profunda: esta noche

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
rauls92 SAID: pero si haces bien sera devuelto, me refiero que los adultos puede cambiar no hay que esperar ala sigiente generacion -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. la paura della morte? fa miracoli! poi verranno tutti piangendo da me, e si ricorderanno che c'è anche una parte buona nel loro cuore e che poi tutto sommato, sic.. proprio in fondo al loro buco del culo, non sono del tutto delle bestie the fear of death? do miracles! then all will be crying to me, and remember that there is also a good side in their hearts and then after all, sic .. own in the bottom of their asshole, are not entirely of the beasts el miedo a la muerte? hacer milagros! entonces todos se clamar a mí, y recuerde que también hay un lado bueno en su corazón y, a continuación, después de todo, sic .. en la parte baja de su culo, no son del todo de las bestias

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. lol. ma Dio non disse a me, che tu eri una capra on le corna  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Youtube - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. lol. but God did not tell me that you were on a goat horns  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. يوتيوب -- لول .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. ولكن الله لم تقولوا لي ان كنت على قرون الماعز YouTube  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. LOL. אבל אלוהים לא סיפרת לי שאת על קרניים עיזים

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
come io posso dimenticare quel momento di 2 anni fa quando il Signore disse a me: "tu sei un giovane leone in mezza a branco pecore" how I can forget that moment of two years ago when the Lord said to me: "You are a young lion among a sheep flock" איך אני יכולה לשכוח את הרגע הזה של לפני שנתיים כאשר אלוהים אמר לי: "אתה אריה צעיר בקרב עדר הכבשים" كيف يمكن أن أنسى تلك اللحظة من قبل عامين عندما قال الرب لي : "أنت أسد الشباب بين قطيع الأغنام"

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
rauls92 SAID: y como se cumplira la paz en todo el mundo yo espero que la gentuza de este mundo se cadaver mas escasa -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. THE MESSIAH HAS PROMISED TO ME IN PSALM 110, 500 million dead, but may not be sufficient, but, I trust in good; a to rule for building the house of God ,The men all in front of their father: YHWH and his ReiUnius become all children, then the children are not bad, I am the universal brotherhood // IL MESSIA HA PROMESSO A ME NEL SALMO 110, 500 milioni di morti, possono non essere sufficienti, ma io ho fiducia di regnare per costruire la casa di Dio. Gli uomini tutti di fronte al loro padre: JHWH e al suo ReiUnius diventeranno tutti bambini, poi i bambini non sono cattivi: io sono la fratellanza universale

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
rauls92 SAID: como se puede hacer eso sin causar víctimas --ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. but if people want a nuclear war with 5.5 billion will die? I what can I do? a next wold is a more clean and fragrant. In fact, God told me that: no Freemason, no Satanic, no Zionist, no sharia or enlightened will survive ma se gli uomini vogliono una guerra mondiale nucleare con 5,5 miliari di morti? io che ci posso fare? Dopo sarà un mondo più pulito e profumato. Infatti, Dio ha detto a me che nessun massone satanista sionista sharia o illuminato potranno sopravvivere

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
If I build the Jewish Temple, If I receive my bank seigniorage of all peoples not only does no one will die, but on the whole planet will be no more poverty I say this on a scientific basis (scientist prof. Auriti Giacinto) se io costruirò il Tempio Ebraico, se io riceverò il signoraggio bancario di tutti i popoli non solo non morirà nessuno, ma su tutto il pianeta non ci sarà più la povertà dico queste su basi scientifiche (scienziato prof. Auriti Giacinto) Si yo voy a construir el templo judío. Si yo recibo mi señoreaje bancario de todos los pueblos nadie va a morir, sino en todo el planeta no habrá más pobreza Digo esto sobre una base científica (científico-profesional. Auriti Giacinto)

kylereeseT1 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
︻┳デ═一 ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ subbed an add ya

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Who is worthy to take the roll? Who is worthy to open the seals? He won the Lion of the Tribe of Judah, he is worthy! it is he who opens the seals. To Him belongs the kingdom the glory and honor and blessing מי ראוי ליטול את רול? מי ראוי לפתוח את החותמות? הוא ניצח את האריה של שבט יהודה, שהוא ראוי! הוא זה אשר פותח את החותמות. אליו שייך למלכות את התהילה ואת הכבוד ברכה

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
/watch?v=0Z0nGmZOFWA [the greatest crime of youtube]- - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ShalomGerusalemme Account [Warnings: 1 ] The following video(s) from your account have been disabled for violation of the YouTube Community Guidelines: * 29 kill martyr For Christ 29di38 Worldwide persecution -world was not worthy of them Orissa.flv - (ShalomGerusalemme) * 31 kill martyr For Christ 31di38 Worldwide persecution world was not worthy of them Orissa India - (ShalomGerusalemme) Received: October 05, 2010 | Acknowledged: October 05, 2010 | Appealed Rejected -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.UGLY SON OF THE DEMON! has illegally blocked shalomgerusalemme with [Safety mode: On]These are two videos on youtube that are public and document the martyrdom of the poor Christians killed by Muslims and Hindus. Scoundrel! You have punished me that I have given voice to the innocent! Their blood is upon you. I curse you in the name of Jesus and you will have an unhappy life and die a violent death and you will see the ruin of your children also

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Somaliweyn7 -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. sionismo e sharia sono entrambi satanismo non c'è spazio per voi nell'assemblea dei giusti  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Somaliweyn7 -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Zionism and sharia are Satanism, are also the evil there is no room for you in the assembly of the righteous

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. today: there is nothing more dangerous that insult to lorenzojhwh Since my concept of justice is the most rational, secular, universal, that the metaphysics of being of natural law: This is the highest! Here there is no way to fight against my faith. Now you can kill my body, but you can not kill my faith, because the spirit does not belong to your jurisdiction. In these years you have tried to dominate me with sin, and there you have not succeeded. That's why I can hurt you even after my death. And I swore, solemnly, for to the living God of Abraham Isaac and Jacob and the God of Jesus Christ I'll hurt to you & you all. Amen. Alleluia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. oggi: non c'è nulla di più pericoloso al modo che insultare lorenzojhwh Poiché il mio concetto di giustizia è il più razionale, laico, universale, cioè la METAFISICA: È il più alto! Ecco che non c'è modo di poter combattere contro la mia fede. Ora è possibile poter uccidere il mio corpo, ma non è possibile uccidere la mia fede, perché lo spirito non appartiene alla vostra giurisdizione. In questi anni avete tentato di dominarmi con il peccato e non ci siete riusciti. Ecco perché io posso fare del male a voi anche dopo la mia morte. Ed io ho giurato solennemente, per Dio vivente di Abramo Isacco e Giacobbe e per il Dio di Gesù Cristo che io farò del male a tutti voi. Amen. Alleluia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
BrAinEWasHeD SAID: "Jesus says the way is narrow and that he thanks his father for hiding his true idenity from those who are wise. Anything else you want to add" -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..I APPRECIATES you. that before writing to me, you're been very careful to block any access. So you ask me to comment on your videos, but then prevents me from commenting! How much fear Satan has of me now? In reference to the word of Jesus who tells how the wisdom of God is denied to the wise of this world of darkness just look at you that you have become like a monkey, what by do want to Darwin for you. But Darwin said 150 years ago that his "theory" would collapse without transitional fossils, well realizing that they would never be found. You evolutionists, freemasons satanists and bankers, you are vomiting history

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.BrAinEWasHeD -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. APPREZZO il fatto che prima di scrivere a me, tu sei stato molto attento a bloccare ogni accesso. Così tu chiedi a me un commento sul tuo video, ma poi mi impedisci di commentarlo! Quanta paura satana ha di me adesso? In riferimento alla parola di Gesù che dice come la sapienza di Dio è negata ai sapienti di questo mondo di tenebre basta guardare te che sei diventato come una scimmia, quello che Darwin voleva fare i te. Ma Darwin disse 150 anni fa che la sua "teoria" sarebbe crollata senza fossili di transizione, ben intuendo che non sarebbero mai stati trovati. Voi evoluzionisti, massoni satanisti e banchieri, voi siete il vomito della storia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Youtube - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [the greatest crime of youtube] ShalomGerusalemme Account [Warnings: 1 ] The following video(s) from your account have been disabled for violation of the YouTube Community Guidelines: * 29 kill martyr For Christ 29di38 Worldwide persecution -world was not worthy of them Orissa.flv - (ShalomGerusalemme) * 31 kill martyr For Christ 31di38 Worldwide persecution world was not worthy of them Orissa India - (ShalomGerusalemme) Received: October 05, 2010 | Acknowledged: October 05, 2010 | Appealed Rejected -- ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.UGLY SON OF THE DEMON! These are two videos on youtube that are public and document the martyrdom of the poor Christians killed by Muslims and Hindus. Scoundrel! You have punished me that I have given voice to the innocent! Their blood is upon you. I curse you in the name of Jesus and you will have an unhappy life and die a violent death and you will see the ruin of your children also

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Re: remove from the people of God the Satanists enlightened of IMF-NWO כמה פעמים אלוהים היה צריך להשמיד את ישראל? אם אתה לא ניתק ידי האילומינטי? הפעם זה יהיה אפילו יותר גרוע! quante volte Dio ha dovuto distruggere Israele? se voi non vi dissociate dagli illuminati? questa volta sarà ancora peggio!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Amirfuter - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. XXXxThemessiahxXXX you and "breslevim? You are two racists. and "amirfuter" is a coward who, as a favor to you it has deleted my comments of lorenzojhwh. You are all fallen under the verdict of God! XXXxThemessiahxXXX you're a false prophet, an accomplice of Satanists enlightened, that's why the fact that you're a good boy is not enough to save you from hell. I am a minister of God, with the legal rights of representation, what I say is valid forever. "amirfuter" you have been rejected by God, because you have made yourself an accomplice of the most dangerous murderers and racist and Satanist, ie enlightened

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
quran 1:00 Added: 3 months ago From: 351madmaxTurbo Views: 1,448 because Muslims kill more than 300 innocent Christians every day? because they believe, as the communists and Hindu that Christians are criminals and traitors! Hate is a waste of brain and heart. love to all. perché i musulmani uccidono più di 300 cristiani innocenti ogni giorno? perché ritengono che i cristiani sono criminali e traditori אני קורא את אלוהים כדי להיות עד ביני ובינך .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.amirfuter

ba4996 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
ShalomGerusalemme ShalomGerusalemme (8 minutes ago) Remove | Block User | Spam Marked as spam Yes, the Illuminati are Satanists have no respect for human dignity. enlightened have managed to steal the soul of the world and turn all men into beasts with lie of evolution. enlightened have depleted our lives to buy us with a dollar. They have won, and their is an outright win. we just have to wait until the worst of the worst now. Sí, los Illuminati son satanistas

ba4996 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
ShalomGerusalemme writes:

ba4996 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Like ShalomGerusalemme

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ה '"Mihi לחיות EST Christus!" - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. N.11 [ReiUnis נגד נאור] מה אני אומר, "כי הוא אומר:. לנצח" אני את החוק: אני המלך של אדם דוד משה & כל גבר / אישה. כלומר, המטאפיסיקה של "אחווה אוניברסלית". מה אני כותב, "הוא תקף אי פעם". אני: lorenzojhwh "ReiUnius. אני האח של כל אדם על פני כדור הארץ. בגלל זה, אתה הולך למות יחד בכלל אחרים נהרג על ידי נאור. יש לי את הזכויות החוקיות של אלוהים, על כל הדתות וכל העמים. על ידי ירושלים המלך-of- ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. שלך & פלסטין ♥. ♰ ReiUnius

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ה '"Mihi לחיות EST Christus!" - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. N.12 [ReiUnis נגד נאור] אני את הרמה הגבוהה ביותר של צדק ואמת, כי גברים יכולים לעשות. אני לא צריך יועצים, אבל אני לא צריך את הפרלמנט. אין צורך להאמין לי, אבל זה הכרחי כדי להסיר לחלוטין הצל של נאור: seigniorage הבנק כלומר, קרן המטבע-NWO; 1. מלמעלה אל העם היהודי שלי. 2. מלמעלה אל המקדש היהודי שלי. על ידי ירושלים המלך-of- ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. שלך & פלסטין ♥. ♰

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.YHWH-"Mihi live Christus est!"- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. n.11 [ReiUnis Against enlightened] what I say, "that is say: forever." I am the law: I am the king of Adam David Mose & any man/woman. that is, the metaphysics of "universal brotherhood". what I write, "is valid for ever". I am: lorenzojhwh "the ReiUnius. I am the brother of every man on the planet. That's why, you're going to die together at all other killed by enlightened. I have the legal rights of God, for all religions and all peoples. by your King-of- ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Jerusalem & Palestine ♥. ♰ ReiUnius

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.YHWH-"Mihi live Christus est!"- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. n.12 [ReiUnis Against enlightened] I am the highest level of justice and truth, that men can do. I has need of advisers, but I do not need a parliament. is not necessary to believe in me, but it is indispensable to remove completely the shadow of enlightened: ie bank seigniorage, IMF-NWO; 1. from above to my Jewish people. 2. from above to my Jewish Temple. by your King-of- ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Jerusalem & Palestine ♥. ♰ ReiUnius

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.JHWH-"Mihi vivere Christus est!"- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.n.11 [ReiUnis against enlightened] quello che io dico: "è detto in eterno". è legge: io sono il Re di Adamo Davide cioè la metafisica della "fratellanza universale". quello che io scrivo: "è valido in eterno" Io sono: lorenzojhwh: il "ReiUnius". Io sono il fratello di ogni uomo del pianeta. Ecco perché, voi state per morire tutti insieme uccisi dagli illuminati Io ho i diritti legali di Dio, per tutte le religioni e per tutti i popoli. by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.JHWH-"Mihi vivere Christus est!"- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.n.12 [ReiUnis against enlightened] Io sono il più alto livello di giustizia e di verità, che gli uomini possono fare. Io ho bisogno di consiglieri, ma non ho bisogno di un parlamento. non è indispensabile credere in me, ma è indispensabile: rimuovere assolutamente l'ombra degli illuminati: ie signoraggio bancario, IMF-NWO da sopra al mio popolo ebraico da sopra al mio Tempio ebraico by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

Superior1a ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.uchoob -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.crazycrazy011- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. the holy land was also given us by God we wanted to live in peace with Muslims, but Muslims, just wanted to do our genocide. this have said. and have caused so many wars. We could not lose, for us it was a matter of life or death. You can try to keep the psychological balance if you live for 50 years in this mode? under, many of threat of being exterminated. You try to be always good in that situation ...

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
codeman101360 you said: Oh God. More religious nuts ... answer -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. NUTS is racism"!!!"

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.uchoob -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. God JHWH SAID ME: I will bless those who bless you, and those who curse you: I will curse to him and in thee shall be blessed all the families of the earth " WHY DO YOU WANT TO BE PUNISHED?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
-[ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. The Seed of Abraham [Genesis 12] The Call of Abraham [1] The Lord said to Abram: "Go from your country, your kindred and your father's house to the land I will show you. [2] I'll do you a great nation and bless you, will make your name great and be a blessing. [3] I will bless those who bless you, and those who curse you: I curse and in thee shall be blessed (cursed not, or robbed or enslaved) all the families of the earth " by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Codeman101360 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. No, I have not communicate things that may make sense for you! I do not I copy just the Bible. I'm bringing a political theology in all of Israel these arguments only for the older rabbis and theologians only they can understand what I'm saying  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Codeman101360 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. No, io non comunico cose, che possono essere comprensibili per te! Io non copio semplicemente la Bibbia. Sto portando una politica teologica a tutto Israele questi solo argomenti per i più grandi rabbini e teologi solo loro possono comprendere quello che io sto dicendo

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Codeman101360 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. You're a racist! you can not tolerate religious people for you, like me. But I am not religious, I AM ONLY A MAN OF FAITH. But I love atheists, are not THAT racist as you and Intolerant that's why you will be punished! Very poor you are. that you criticize me, why do not write English well

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
-[ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. the seed of Abraham [Isaiah 51.1] Listen, you who are seeking justice, you who seek the Lord, look at the rock from which you were hewn, the quarry from which you were dug. [2] Look to Abraham your father and to Sarah who bore you; because I called him alone, I blessed him and made him many. [3] Truly the Lord has compassion on Zion, have mercy on all her ruins, makes her wilderness like Eden, his desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and hymns of praise! by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
-[ReiUnis against enlightened]--"Mihi vivere Christus est!"--- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. il seme di Abramo [Isaia 51,1]Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. [2]Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. [3]Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e inni di lode! by your ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusalem&Palesti­­­­­­na♥. ♰ ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Somaliweyn7 -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. more than 300 Christian martyrs are killed by the Muslims, every day (annually total: are killed by the muslim: 200,000; + 60.000 are killed by the communists), are correct also this for muslim too? You are monsters! You are the horror of the human race!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.amirfuter -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. there is nothing that the world can give me and there is nothing that the world can take me I'm already dead to the world I live only for God of Abraham and Moses  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.amirfuter -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. אין שום דבר בעולם יכול לתת לי ואין שום דבר שהעולם יכול לקחת אותי אני כבר מת לעולם אני חי רק אלוהי אברהם משה

BrAinEWasHeD ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­­­­ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..­­­­­♥Palestine♥.♰ReiUnius­-­ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. I cursed them all and they will remain cursed Wrath of God will come soon on the world  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­­­­ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..­­­­♥Palestine♥.♰ReiUnius­-­ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Hin­dus & the Muslims murderers? Satanic Jews? Communists? the curse of blood is attached to their children for seven generations! with demons is their inheritance! Amen Hallelujiah. God Bless you all.

eraser695 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
My dearest brother ! You are true. I live in Muslim country and Islam is just like ancient Jews who crucified Jesus. They stone women who don't wear veil. Cut off nose and ears of young girls who not follow muhammad, kill Christians under sharia law 295 A, B and C. They behead mostly Catholics. They are not enemies of all Christians but rather they are enemy of specifically Catholics.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
1 / 3  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. eraser695 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. You do well to hate the Jews, because they are all racists, most are of them very bad: in fact, they hate you because you're of a different race, and still hate you, because they hate Jesus so much, so much to blaspheme Jesus in the Talmud, also that is publicly on television. Why they wont to destroy Christianity that the Jewish lobby have spread: halloween, satanism, pornography, horror. So is filling of wickedness and cruelty for all the world: Net Work, internet, etc.. If the Jews are can steal all your blood? then steal it! Indeed, the Jews have stolen the monetary sovereignty (seigniorage banking) to all peoples! For Jews, between you and a chicken? There is no difference!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
2/3 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. it is true today, almost all Jews are Satanic Masons lobby occult, NWO IMF, bank seigniorage, the worst enemies of God and violators of the whole human race, etc. .. all true! But not it is true that the Jews killed Jesus by alone, because? that they should be saved only them: exclusively? Hallelujiah! there were the Romans to represent the entire human race. Only those who killed Jesus can be saved! If the Jews did not kill Jesus? Then we should have done us the dirty work for them! If the victim (lamb) innocent, was not sacrificed? We could not be saved, not even the good atheists could be saved!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
3/3 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. But if you do not save the Jews of their Satanism for all your love, as then the Jews will save you? God said, "and you or you saved yourself with them, or you die with them all together, much worse than that the 2nd world war." Just, this they want the enlightened: that is the real Satan, that all people must hate the Jews. So they can destroy all of them and so destroying also all the seed of Abraham, were finally able to realize the new world order: the civilizations of Satan. Remember! Jesus knew everything, yet he never said to hate the Jews or to ruin other peoples, as is Muhammad said and did, for be now in hell, he and all his damn sharia.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
1/3 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695-- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. Tu fai bene ad odiare gli ebrei perché loro sono tutti razzisti, quasi tutti sono veramente cattivi: e infatti, loro odiano te, perché tu sei di un altra razza, e odiano ancora te, perché odiano Gesù, a tal punto, così tanto da bestemmiare Gesù pubblicamente sia nel Talmud che in televisione. è per distruggere il cristianesimo che le lobby ebraiche hanno diffuso: halloween, satanismo, pornografia, horror. Così riempiendo di malvagità e crudeltà tutto il mondo: Net Work, internet, ecc. Se gli ebrei possono rubare tutto il tuo sangue? poi lo ruberanno! Infatti, gli ebrei hanno rubato la sovranità monetaria (signoraggio bancario) a tutti i popoli! Per gli ebrei tra te ed una gallina? Non c'è nessuna differenza!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
2/3 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695-- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. è vero oggi, quasi tutti gli ebrei sono: satanisti massoni lobby occulto, NWO IMF, signoraggio bancario, i peggiori nemici di Dio e profanatori di tutto il genere umano, ecc.. tutto vero! Ma non è vero che gli ebrei hanno ucciso Gesù, da soli, perché così dovrebbero essere salvati soltanto loro, Hallelujiah. c'erano anche i romani a rappresentare tutto il genere umano. Solo chi uccide Gesù può essere salvato! Se gli ebrei non uccidevano Gesù? Poi avremmo dovuto fare noi, il lavoro sporco per loro! Se la vittima(agnello) innocente, non veniva immolata? Noi non potevamo essere salvati, neanche gli atei buoni avrebbero potuto essere salvati!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
3/3 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.eraser695-- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.. Ma se tu non salvi gli ebrei con il tuo amore dal loro satanismo, come poi gli ebrei potranno salvare te? Dio mi ha detto: "o voi salvate voi stessi insieme a loro, oppure voi morire insieme a loro tutti insieme, molto peggio che la 2°world war". Proprio questo vogliono gli illuminati: cioè i veri satanisti: che tutti i popoli debbano odiare gli ebrei. Così potranno sterminare tutti quanti e così distruggendo il seme di Abramo, riusciranno finalmente a realizzare il nuovo ordine mondiale: cioè la civiltà di satana. Ricorda! Gesù sapeva tutto, eppure non ha mai detto di odiare gli ebrei o di rovinare gli altri popoli, come invece Maometto ha detto e ha fatto, per essere ora all'inferno, lui con tutta la sua maledetta sharia.

ChainsawCock ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
kikes

eraser695 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
I hate Jewish Religion because they crucified Our Lord. But I love the Christians living in Jerusalem. Hallelujiah. God Bless you all.

eraser695 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Hey St. Bernadette and St. Anthony once converted my whole life. Both are dear to me too. By the way I am a Stronghold Catholic and I hate Jews, Kabbalah, Freemason and other Jewish occult religions. I love Catholics (selfishly).

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
not jew sorry I killed Jesus with my sin But he is risen alleluia

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.XxfreemasonxX -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. mi rallegro per te! Questo è un punto a tuo favore!

XxfreemasonxX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
I AM NOT A MASON IDIOT

Antonino120789 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Thanks for friendship request, i return it with pleasure! nice channel ;-) Good Evening.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Pakijew3 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. If today we are here to suffer and If tomorrow shake the security of our lives the fault is only the enlightened

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Pakijew3 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.I feel so confused and disturbed by having to rebuke a brother jew? that you can not even imagine  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Pakijew3 - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. I know that is dangerous for you, say what you think. You are a true hero. why do you make write me on your page. You do not believe that I am anti-Semitic or anti jew: certainly. In fact, you do not believe either that the world that is getting meaner, while Jews are becoming increasingly good: no, do not believe it! In fact, you make me write on your page. I believe that Israel is the most precious thing in the world. However, it is clear that the monopolistic road, undertaken by the Jewish lobby is not the right one. If the Jewish lobby desist from their positions and cooperate with the Christian civilization, to the task that Abraham and Moses have received from God? Then I do not want that Jewish lobby should be dismantled.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.jew - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Leviticus 25.44 allows the Jews to corrupt all of the people through the slave trade and usury banking, but for what we know of God from Adam, Noah, Abraham and Moses, this can only be Satanism, the priests of the Jewish Temple, when they came from Babylon, with the Talmud that Jesus hates why he died loving his killers. Jews, why do you hate Jesus and hate, the Christian love? In fact, The Jewish Talmud, claims to boil, in extrement Christ, for Eternity by your  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­­­. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..­­­­Palestine♥.♰ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.jew - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. do you want to kill me, how did you kill Zerubbabel and Jesus? It would not be new to you, the one to kill your king, As Babylon hath made you the Satanists! thanks! Freemasonry is secret even within it, its functions are clearly contrary to democracy and serve the enlightened (bad Zionists& real Satanists), their goal is to fatten the pig of Zionism for then end it in Auschwitz. This is the secret of power enlightened, that they kept for 500 years. You are very deep! in fact by controlling the money then all other the institutions are been involved, the enlightened have set up or demolished any institution or government to their liking. How to make understand this trap of the Jewish lobby to my people jew? by your  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­­­ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.&P­­a­­lestine♥.♰ReiUnius

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
FireStorm81318 SAID 27/set/10 : First of all, translating your text to Hebrew directly makes the text appear weird. Additionally, Hebrew is a holy language, if you respect the Torah, you have to respect it as well and not pretend to know it and speak it that bad. If you're truly religious you'd also know it holds the secrets of the universe. Secondly and lastly, you may claim to spread the Torah, but you don't. Spreading fear the way you do is the way of Islam, not Judaism. Don't spread hate, don't spread fear, and don't claim to know everything (if you knew the Torah, you'd know to be more modest too). People will listen more if you'll have say less and listen more. And by saying less, I also mean insults -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. GOD YHWH said to me, "the secrets of the universe does not know anyone!" and he also added: "I'm not a racist!" 14/ott/10

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­­­ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..­­­♥Palestine♥.♰ReiUnius-­ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Grazie Signore Dio: Adonai JHWH, Dio dei miei padri Abramo Isacco e Giacobbe per la strage di massoni&satanisti che anche oggi dedichi a me! Thank you, Lord God Adonai YHWH, the God of my fathers: Abraham, Isaac and Jacob, for the massacre of Masons & Satanists that You have dedicate to me, as even today! תודה לך, אלוהים אדוני ה ', אלוהי אבותי: אברהם, יצחק ויעקב, הטבח של הבונים החופשיים & כת השטן שיש לך להקדיש לי, כמו גם היום! Holy God! Mighty God! God immortal! You have mercy on us and the whole world!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.mmapp80 -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. based on what principle, when I am insulted, I should not respond? in base a quale principio, quando io sono insultato, non dovrei rispondere?  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.124D0VV --- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. why i am a crazy religious guy?

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.King-of-Jerusale­­m­­ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB..­­­♥Palestine♥.♰ReiUnius- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. In all nations of the world? the blasphemy is a crime! You are satanist ? For we the law of men is important! But You will suffer the law of God! You must remove all those who blaspheme God! Our life is less important of the one who wants to force us to curse God's mercy. I order and obligation to you: youtube. To delete/remove today all the sites of the blasphemers! You have not written in your regulation: "is allowed to blaspheme God". Well! Now, youtube remove the sites of those who blaspheme!

mmapp80 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
dude shut the fuck up go spam at justin beavers videos

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. lorenzojwhw is King-of-Jerusalem & Palestine ♥ - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [12] and said loudly: "The Lamb that was slain is worthy to receive power and wealth, wisdom and might and honor and glory and blessing. " [13] All the creatures of heaven and earth and under the earth and sea and all things therein, I heard saying: "To him who sits on the throne and the Lamb, praise and honor and glory and power, forever and ever. " [14] And the four living creatures said "Amen". And the elders fell down in adoration.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lorenzojwhw is King-of-Jerusale­­m­­­­&Palest­­ine♥- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. between me and St. Bernadette's? there is a secret between us by 1982! thanks for the privilege of your holiness and charity to bless the world with your love. The Incorruptible body of St Bernadette is proof of the power of God. For 131yrs she is still here for us to see, to witness the Grace of the Lord. This is the brief and live footage of St. Bernadette's incorrupt body with a brief information. A beautiful and most powerful Saint having rest in the Arms of Christ. She has changed my Life with just her glance. Thats my testimony... St. Bernadette please pray for us... God Bless!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lorenzojwhw is King-of-Jerusale­­m­­­­&Palest­­ine♥- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. "You do not cry, here is the Lion of the Tribe of Judah, the Root of David, has triumphed." - Rev. 5.5 "Tu non piangere, ecco il leone della Tribù di Giuda, la radice di Davide: ha trionfato!". - Apocalisse 5.5 "אתה לא בוכה, כאן הוא האריה של שבט יהודה, שורש של דוד, ניצחה". - הכומר 5.5

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lorenzojwhw is King-of-Jerusale­­m­­­­&Palest­ine♥- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. How many Satanists I have killed you, in these two years? Poor boys, that the enlightened have bought for their desperation of unemployment through the money the enlightened have stolen to us through the bank seigniorage. Well! But their video still is here and do still hurt! So now you delete all the wickedness of Satan and all these empty tombs! or I will angry against you! Quanti satanisti io ho ucciso a te, in questi 2 anni? Poveri ragazzi comprati per la disperazione della disoccupazione con i soldi che gli illuminati hanno rubato a noi attraverso il signoraggio bancario. Bene! Ma i loro video continuano, ancora a fare del male! Così adesso tu cancella tutta quella malvagità di satana e tutte queste tombe vuote! o io mi arrabbierò contro di te!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lorenzojwhw is King-of-Jerusale­­m­­­­&Palest­­ine♥- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Ezekiel 43] The Glory of God occupies the temple [1] He took me then to the door that faces east [2] and behold the glory of the God of Israel came from the eastern route and its noise was like the noise of many waters and the earth shone with his glory.[3] The vision that I saw was like what I saw when I went to destroy the town and like what I saw at the channel Cheb. I fell upon my face.[4] The glory of the Lord entered the temple through the gate that faces east.[5] The spirit took me and led me inside the hall here, the glory of the Lord filled the temple.[6] While the man was standing beside me, I heard someone talking to me within the temple [7] and told me: "Son of Man, this is the place of my throne and the place to pose my feet , where I will dwell among the Israelites forever.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.lorenzojwhw is King-of-Jerusale­­m­­­­&Palest­ine♥- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Ezechiele 43] La Gloria di Dio occupa il tempio [1] Mi condusse allora verso la porta che guarda a oriente [2] ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. [3] La visione che io vidi era simile a quella che avevo vista quando andai per distruggere la città e simile a quella che avevo vista presso il canale Chebàr. Io caddi con la faccia a terra. [4] La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a oriente. [5] Lo spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno: ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. [6] Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentii che qualcuno entro il tempio mi parlava [7] e mi diceva: «Figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli Israeliti, per sempre.

ba4996 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Like ShalomGerusalemme Reply to your comment on: 1of5 racism (terrorists tomatoes & supremacy Zionist) Israeli Terrorism.flv  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ba4996 blessings too [1of5 racism (terrorists tomatoes & supremacy Zionist) Israeli Terrorism.flv] 3:56 Add to Added to queue 1of5 racism (terrorists tomatoes & supremacy Zionist) Israeli Terrorism.flv no comment... no comment... I am Rei Unius & King of Israel this ideology does not belong to Judaism of Moses or at my Jewish people. but is the Satanism of Talmud and the Zionism of IMF: banking seignior-age.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Cowards  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Incredulous  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Abominable  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.murderers  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Fornicators  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Wizards  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Idolaters  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Liars  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.masonry  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.seigniorage banking  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.NWO.: - .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Their part in the lake of burning fire & brimstone, then? will be the second death: the disintegration of 21.8-Apocalypse very soon you'll be dead! amen Crux Sacra Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux stand for Crux Sancti Patris Benedicti Vade retro Satana; nunquam suade mihi vana Sunt mala quae libas; ipse venena bibas I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [♚MENE♛TECHEL♛PERES♚] ♰ PAX ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰"Drink your poisons made by yourself"♰

ba4996 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Like 1of5 racism (terrorists tomatoes & supremacy Zionist) Israeli Terrorism.flv ShalomGerusalemme

kingextreme98 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Your are a werido

rblight10 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Ever ear the name Joseph Koney? He is the leader of the Lord's Lberation Army in Uganda, a CHRISTIAN terrorist group. This guy abducts children from villages and forces them to kill their parents and friends and other children who try to escape. He brainwashes them and turns them into mindless killing zombies. The little girls have it worse. They are given to grimy old men as sex slaves and if they re3fuse to put out, he burn their hands off over a fire. This CUNT does it all in the name of dead rotting JEEEEEEEEEESUS. FUCK YOUR SWTUPID CUNT OF A GOD. YOUR GOD IS DEAD.

erichathy222 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Acts 2:38

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
http://www.youtube.com/user/ultimateofsion#p/a/u/0/SjM0AAhGklE

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
JohnDiabol SAID: Why don't take your own poison and drink it yourselves? --ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. You'd TO ME THAT YOUR CLAIM ON MY PAGE IN PUBLIC? TU FARESTI A ME,QUESTA TUA DOMANDA SULLA MIA PAGINA PUBBLICAMENTE? Re: Re: Re: we bet that you'll be dead in 2011? you will not be alive in 2012 to say "you wrong!" JohnDiabol SAID: Listen up bitch. I am satan incarnate, and i will bring on the destruction of your people. By my hand you, your family and all of your friends will die a gruesome death. and you will be forced too burn in the pits of hell for all eternity. I am death, I am hatred, I am disease and I am famine! -ANSWER- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. CHRISTUS VINCIT REGNAT IMPERAT ALLELUIA

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
[/watch?v=sFPflOJmR_4]  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Sordi4ever -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. thanks! Freemasonry is secret even within it, its functions are clearly contrary to democracy and serve the enlightened (front Zionists), because the Illuminati are the real Satanists, their goal is to fatten the pig of Zionism and then end it in Auschwitz . This is the secret of power of enlightened that they kept for 500 years. you are very deep, in fact by controlling the money and all the institutions involved, the enlightened have set up or demolished any institution or government to their liking. How to make understand this, at the Jewish lobby? Maybe they are all complicit in this slaughter cyclical of Jews?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
♰ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Youtube- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ReiUnius ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.♥ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.halleluj­ahKingofIsrael! ♰"Drink your poisons made by yourself" ♰ I order in the name of Jesus, come angel of death: "Come! for the night, and make the destruction of all the firstborn of the kingdom of Satan: kill you satanists of IMF-NWO: only 500 million of people, why I am Rei Unius [ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.♰☠♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.]you've wasted your life given by God you have been rejected in infinite despair I command in Jesus' name, that the blood of Jesus be upon you, and all men and women of the world. You are all sons of the devil! ♰ I have done the wrong to all those criminals who toppled the cross ♰ [MENE TECHEL PERES] CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
♰"Drink your poisons made by yourself"♰ I command in the name of Jesus, his immediate release! it's a crime that a historian like David Irving, in his old age, author of many books around the world, both in prison in Austria, not for have denying the Holocaust, but to have said about the Second World War, of the things that to Zionists not liked. He denied some things, like any historians, who consider scientific issues ... like, take a commission of inquiry that on the Holocaust that has never been allowed .. sic. it is logical to deduce that there are things to hide. I curse all Masons judges political leaders Satanist elite journalists governments & bank seigniorage of NWO-IMF. If anyone has any arguments to defend the dignity of the Zionists or Austria? came!

Behemoth941 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Dude fuck off i dont give a shit about you and your jewish friends so really fuck off

kingextreme98 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Satan is a faggot

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.you do not know the liberation from Egypt! It was necessary to sacrifice the innocent lamb that's the Satanists Egyptians? all died! Now Yahushua is our innocent lamb that's why you now will need to die like flies around the world In fact, you're now the Egyptians who have imprisoned my people Israelאתה לא יודע את השחרור ממצרים! היה צורך להקריב את השה התמים זה כת השטן המצרים? כולם מתו! עכשיו Yahushua הוא כבש חפים מפשע שלנו בגלל זה אתה עכשיו תצטרך למות כמו זבובים סביב העולם למעשה, אתה עכשיו המצרים אשר כלאו עמי ישראל

tokarski21 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
Thank you for your friendship.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rei Unius♥King of Israel ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.alleluia!♰[Psalm 101] [1] Alleluia. Psalm. I will sing of mercy and justice, I will sing praises unto thee, O Lord. [2] act wisely in the way of innocence: when you come to me? I will walk with integrity of heart, inside my house. [3] Do not take it before my eyes evil actions, I hate those who do evil I will be close. [4] Far from me the wicked heart, the evil I do not want to know. [5] who slanders his neighbor in secret I will perish, and whoever has haughty eyes and a proud heart I can not bear. [6] I have my eyes on the faithful of the country remain close to me because: who walks in the way integrated shall be my servant. [7] Do not dwell in my house, those who act with deceit, who says he will not lie to me. [8] will destroy every morning all the wicked of the country, to eradicate from the city of the Lord those who do evil.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
è una vergogna che uno storico come David Irving, autore di molti libri in tutto il mondo, sia in prigione in Austria, non per avere negato l'Olocausto, ma per avere detto sulla Seconda guerra Mondiale, delle cose che ai sionisti non sono piaciute. Ha negato alcune cose, come tutti gli storici, che considerano scientificamente le questioni... come, il richiedere una commissione di inchiesta che sull'Olocausto che non è stata mai permessa.. sic. è logico dedurre che ci sono cose losche da nascondere

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube-- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.  ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rei Unius♥King of Israel ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.alleluia!♰ 1. as you are happy for the gift that I have done to you today? 2. Today I found out that Satan and Satanists have something valuable, "they know to acknowledge defeat!" 3. you should put my 3 channels in your "Other YouTube Channels". so the whole world would know that yesterday you were a Satanist, but that today, you became a devout and devoted servant of God

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.VinnyVanYiffy -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. I was praying, a prayer tath it was important stavo pregando, ed era una preghiera importante

paulwilfridhunt ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
be greatly blessed

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rei Unius♥King of Israel ♰ ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Psalm 53] [2] The fool thinks: "God does not exist." They are corrupt, they do abominable things, no one does good. [3] And God looks down from heaven upon the children of to see if there is a wise man who seeks God [4] All of them astray, all are corrupt; no one does good; not one. [5] may not include the wrongdoers who devour my people like bread and do not call God? [6] They trembled with fear, where there was nothing to fear. God has scattered the bones of the attackers are confused because God has rejected them. [7] He will send from Zion the salvation of Israel? When God will restore the fortunes of his people, Jacob will rejoice, Israel shall rejoice.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.boy, you're all rotten you might have to be the antichrist but you are born unlucky In fact, you were born in my domain: ie Ministry of universal metaphysics. I wanted so much to be agree with you, and so close now for be the disgust of this human race, but God wills otherwise and we must be resigned to our fate. good night, you go to for a walk

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. I remain firm in my position: that faith in Christ, gave me for the throne of God Against my faith? you do not have a chance. I am a wall: invincible / impossible for you! Begone, Satan! in Jesus' name go

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. all times that has been trampling on the crucifix? We had terrible massacres! Also this time will be the same! God has his purposes, which are also mine. you who are in the flesh? You can never understand them! If people want to live and want: prosperity and peace? They will come to me! If they want to be destroyed? Must not do anything! But the enlightened have already figured out that I am the only hope they have, the only outlet for life and for reconciliation with God It is this time were very close to the control, but I did fail you! In fact, I am calm. while you express yourself as a desperate! If you were successful against me? you would not have bothered me to care! you would not be coming to fight me. But there is no a hope for Satan against me

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. This of you? is all wrong! Lucifer needs of live to be alive in people, because he is a shadow of death, but God does not need to be in humans for a living. Indeed those who are in God? lives! Anyone who is outside of God? dies! Your chains are the worst that can be: Terror! How many micro chip you have? the other Satanists are all ignorant like you?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Power is not indestructible! All empires have fallen, and these days will fall of the empire also of illuminated, because the masonry and the lobby will not want to be destroyed by a global nuclear war, which is certainly before 2012. How many Tower of Babel that you have losers! How many towers have fallen? You'll also see of the tower fall of the Illuminati! even as we speak, been falling down now! But God has decided to try to prove to you the power, this will be after my kingdom, that is between 100 years to punish the sinners. But what is good for a man may be Satan? He is the destruction of life and love! no, my Muslim brothers are not a problem for me! You not will be to divide the believers. I was able to join to us. I am the universal brotherhood!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. What do you think you know so much? and meanwhile you have learned from me that Satanists institutional to do: 200,000 human sacrifices in honor of Satan, every year. 100,000 are certainly Satanists! is the 50%! these things are not Christians. You are cannibals and criminals!  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Tu che dici di sapere tanto? ed intanto tu hai appreso da me che i satanisti istituzionali fanno 200.000 sacrifici umani in onore di satana: ogni anno. 100.000 sono sicuramente satanisti! è il 50%!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpammerTubber -- .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. No, the hell is just for you! who have denied the love. For us there is always mercy. But your view is hopeless. You can break your chains and be a winner like me. Being a Christian is not a loser and not be a weakness. I admit that the Christian churches are doing a bad job. But the Bible does not make of the believers, of the losers. The Bible makes every man Samson and David. No l'inferno è solo per voi. che avete rifiutato l'amore. Per noi c'è sempre misericordia. Ma la vostra fine è senza speranza. Tu puoi spezzare le tue catene, ed essere un vincente come me. Essere un cristiano non è essere un perdente e non è debolezza. Io ammetto che le Chiese cristiane stanno facendo un brutto lavoro. Ma la Bibbia non fa dei credenti, dei perdenti. La Bibbia trasforma ogni uomo in Sansone e in Davide.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor
 ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Psalm 51] Psalm 52] Halleluja. [3] Warum des Bösen oder anmaßend in euren Sünden rühmen? [4] weben Fallen jeden Tag, deine Zunge ist so scharfe Klinge, Architekt der Täuschung. [5] Sie böse mehr als gute Liebe, die Lüge aufrichtig zu sprechen. [6] Liebst du jedes Wort der Ruine, Zunge oder der Täuschung. [7] So wird Gott brechen für gut, brechen Sie und Sie reißen den Vorhang und entwurzeln Sie aus dem Land der Lebenden. [8] Das Sehen, die Gerechten werden erstaunt sein, und er wird lachen: [9]. "Siehe, der Mensch, dass Gott keinen Platz hat in seiner Verteidigung, sondern vertraute auf seinen großen Reichtum und wuchs mächtig durch seine Verbrechen" [10] Aber ich bin wie olivgrün in Gottes Haus Ich vertraue auf die Güte Gottes jetzt und immerdar. [11] Ich werde dich ewig danken, wie Sie die Arbeit, ich hoffe, in Ihrem Namen, er ist gut, vor Ihren Freunden.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Alleluia. amen, MANE THECEL PHARES: in Jesu's name] ♰PAX♛ Terror took possession, California, satanic of Bush and his IMF Pharisees 666 Baal Peor