how many human sacrifices to Satan, you will do this time

tehdy, když byl ještě jeden legitimní vláda, samozřejmě, by mi volal, aby: se měnovou suverenitu! ale žádný muž v orgánu, měl: na celém světě, odvahu mluvit se mnou! [Je: jen jedna satan synagoga! Imperialismus Talmud: NATO: ECB FED, 322, vše zednářský systém: pro bankovní ražebného: CIA Mossadu, 666 IMF, je spojenci: na: Al-Káida saláfisty: do Baal Peor: tj., kámen idol moon: šaría horror: pro zničení Izraele! ] Připravte svou duši za Božího soudu ... ano, nechci na WW3 .. ale šelma satanský, to je, Korán satanský: fake Arcangel, ale je to pravda Satan, krále Saúdské Arábie, komplic: mistr z vašich 666 farizeů na Talmud MMF Osvícený si Satanic .. s nimi, oni rozhodli se zabít všechny svaté Nejvyššího ... líto, vím, že světová válka III bude: Nutně!
☠ [Addams Family Horror] ☠ .. Královna Jezábel II, tj., Elizabeth II, je paní zednářství: JabullOn je: láska Satan sova. také, stejně tak nahlas, jak by to mělo být: zástupce anglikánské církve: Dělej všechno, co: ☠: Satanismus: ideologické a praktické: bankovní ražebné .. je to vaše vina-li zlo rozšířil po celé zemi! ☠. Saúdská Arábie Al-Káida Salafisté, pro: Sharia. ☠. Rothschild, 666 FED ECB MMF, ražebné bankovnictví: FED: veřejný dluh, atd.. .. ☠. NWO Bush, 322 satanismus: a agenda: cizinci unesl ----, které jste udělali: svět hovno, všechno je ve vašem vlastním obrazu a podobě, které nyní mohou být zničen v ohni druhé světové války III! Oni zničili důstojnost lidské rasy! Zavraždili: My Izrael, a plánují po staletí: každý holocaustu, jejich agenda NWO.
To je cena: 370% našich peněz: [(náklady :)] ☠ 100% bankovnictví ražebné (Euro / dolar, atd. ..: vs Poplatky:. (tituly) + [(náklady :)] ☠ 100% veřejné dluhu (úroky požadovat, aby účtovali) + [(náklady :)] ☠ 70% částečnými rezervami je vyžadováno Pokud je hypoteční zeptal na břehu + [(náklady :)] ☠ inflace + [(náklady :)] ☠ recese..: deriváty, finanční bubliny, manipulace s trhem, spekulace, + [(náklady :)] ☠ měnové ředění + [(náklady :)] ☠ 3 ° WW jaderné nevyhnutelné a nezbytné, jak je uvedeno, ale, mezi námi:..! Kdo kurva opravdu dává mír šanci? Válka je největším obchodním všech dob. a podnikání je válka. Jo, dámy a pánové, to je kapitalismus, Vítejte v našem světě 666 MMF. + [(náklady :)] ☠. satanistické x NWO perfektní!-ANSWER - [♰] ☠ Tento systém je prohnilý, že se chystá zhroutit na vás, že je to důvod, proč jste se zemřít jako krysy drcený ☠ ☠ pax!
♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Brzy: Boží hněv bude hořet proti tobě!] LordSourmash (mezinárodní institucionální satanismus) - ty nevíš, že mezi: hlavně: Povinnosti na RE: JE TAM: dát k smrti pachatelů trestné činnosti? a to je, že jsem vždy, v uplynulých pěti let! A protože, máte rádi plameny? budete dal: do 666 ohně pekelného .. To je důvod, proč, můj Bože, YHWH, začala vás, a vy, aby se používali oheň, zoufalství: vaše duše zoufalá, dokonce i teď! Ve skutečnosti, budete smažit v pekle už, a každý může vidět: vaše hanba! není mír pro království Satana! pít svou jed vyrobený sami. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.
@ YHWH - vous ne pouvez pas refuser de Tuer, tuhnutí moi, parce que sinon, il ne serait pas sans signification: avoir envoyé l'ange de la mort, dans le pays d'Egypte ... J'ai rejeter, refuser po. Royaume, mais je ne rejette pas ma pomsta! @ YHWH - usted ne puede negarse matar, para mi, Porque de lo contrario, ne lo Haría ningún Sentido: de Haber enviado El Angel de la muerte, en la tierra de Egipto ... Rechazo, niego mi Reino, pero no rechazo mi venganza! @ YHWH - Sie können sich nicht weigern, zu Toten, für mich, Denn Sonst wurde er nicht ohne Bedeutung: zu dem Absenden der Engel des Todes, v das Land Ägypten ... Ich Lehne verweigern mein Reich, aber ich nicht ablehnen Meine Rachel @ 耶和华! -我 拒绝, 拒绝 我 的 王国, 但是, 我 不 拒绝 我 的 报复!
@ YHWH - Вы не сможете отказаться, чтобы убить, для меня, потому что иначе он не будет никакого смысла: для того послал ангела смерти, в земле Египетской ... Я отвергаю, отказаться от моего царства, но я не откажите мне в моей мести! @ YHWH - non si PUO rifiutare di uccidere, za mě, Perche altrimenti, non avrebbe alcun significato: di aver inviato l'angelo della morte, nella terra d'Egitto ... I respingere, rifiutare il mio Regno, ma, non respingere la mia vendetta! @ YHWH - nemůžete odmítnout zabít, pro mě, protože jinak by mu nebyla žádný smysl: aby co poslal anděla smrti, v zemi Egyptské ... Odmítám, odmítnout své království, ale nemám odmítnout svou pomstu!


if, there had been even a single legitimate government, of course, would have called me, to make: the monetary sovereignty! but, no man in authority, had: all over the world, the courage to talk to me! [is: one only satan synagogue! Imperialism Talmud: NATO: ECB FED, 322, all masonic system: for banking seigniorage: CIA Mossad, 666 IMF, is allies: of: Al Qaeda salafis: to Baal Peor: ie, stone idol moon: sharia horror: for destroy Israel! ] Prepare your soul for God's Judgment ... yes, I do not Wish for a WW3 .. but, the satanic beast, That Is, the Koran satanic: fake arcangel, but true Satan, of the king of Saudi Arabia, the accomplice: the master of your 666 Pharisees of the Talmud IMF Enlightened your satanic .. with them, they Decided to kill all the saints of the Most High ... sorry, I know the world war III will be: Necessarily!

☠[Addams Family Horror] ☠ .. Queen Jezebel II, ie, Elizabeth II, is the mistress of Freemasonry: JabullOn is: love Satan owl. too, as well as loud as it should be: the representative of the Anglican Church: Do all: ☠: Satanism: ideological and practical: the banking seigniorage .. it is your own fault if evil has spread over all the earth! ☠. Saudi Arabia Al Qaeda salafis, for: Sharia. ☠. Rothschild, 666 FED ECB IMF, seigniorage banking: FED: public debt, etc.. .. ☠. NWO Bush, 322 Satanism: and agenda: aliens abducted ---- which you have done: a world of shit, everything is in your own image and likeness, which now can only be destroyed in the fire of World War III! They destroyed the dignity of the human race! They murdered: My Israel, and have planned for centuries: every Holocaust, their agenda NWO.

this is the cost: 370% of our money: [(cost :)] ☠ 100% banking seigniorage (Euro / Dollar, etc. ..: vs Bills: (titles). + [(cost :)] ☠ 100% public debt (interest required to bill) + [(cost :)] ☠ 70% fractional reserve is required When a mortgage is asked at the bank. + [(cost :)] ☠ inflation. + [(cost :)] ☠ recession: derivatives, financial bubbles, market manipulation, speculation,. + [(cost :)] ☠ monetary rarefaction. + [(cost :)] ☠ 3 ° WW nuclear inevitable and essential as Stated! But, between ourselves: Who the fuck really gives peace a chance? War is the greatest business of all times. and business is war. Yeah, ladies and gentleman, that's capitalism, welcome to our world 666 IMF. + [(cost :)] ☠. satanic x NWO perfect!-ANSWER-[♰] ☠ This system is rotten! it is about to collapse on you, that's why you will die like rats crushed ☠ pax ☠

♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. [Soon: God's wrath will burn against you!] LordSourmash (international institutional Satanism) - do not you know, That, among: the MAIN: Duties of an RE: IS THERE: to put to death the criminals ? and That Is, That I have always, done in the past five years! and Because, you love the flames? you will be put: into 666 fire of hell .. This is why, my God, YHWH, has begun you, and yours, to get used fire despair: your soul desperate, even now! In fact, you will burn in hell already, and everyone can see: your shame! there is no peace for the kingdom of Satan! drink your poison made ​​by yourself. ♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.

@ YHWH - vous ne pouvez pas refuser de tuer, pour moi, parce que sinon, il ne serait pas sans signification: avoir envoyé l'ange de la mort, dans le pays d'Égypte ... J'ai rejeter, refuser mon royaume, mais je ne rejette pas ma vengeance! @ YHWH - usted no puede negarse a matar, para mí, porque de lo contrario, no lo haría ningún sentido: de haber enviado el ángel de la muerte, en la tierra de Egipto ... Rechazo, niego mi reino, pero no rechazo mi venganza! @ YHWH - Sie können sich nicht weigern, zu töten, für mich, denn sonst würde er nicht ohne Bedeutung: zu dem Absenden der Engel des Todes, in das Land Ägypten ... Ich lehne verweigern mein Reich, aber ich nicht ablehnen meine Rache!@耶和華 - 你可以不殺,對我來說,因為否則,他就不會沒有意義:發送死亡的使者,在埃及的土地... 我拒絕,拒絕我的王國,但是,我不拒絕我的報復!

@ YHWH - Вы не сможете отказаться, чтобы убить, для меня, потому что иначе он не будет никакого смысла: для того послал ангела смерти, в земле Египетской ... Я отвергаю, отказаться от моего царства, но я не откажите мне в моей мести! @ YHWH - non si può rifiutare di uccidere, per me, perché altrimenti, non avrebbe alcun significato: di aver inviato l'angelo della morte, nella terra d'Egitto ... I respingere, rifiutare il mio regno, ma, non respingere la mia vendetta! @ YHWH - you can not refuse to kill, for me, Because Otherwise, he would not no meaning: to having sent the angel of death, in the land of Egypt ... I reject, refuse my kingdom, but, I do not reject my revenge!
The0Dark0Warrior SAID: Look man I believe in Jesus Christ He is the Lord and my sins are forgiven because of Him. believe in God He is my father my Creator. I live because of Him. Now about metal... it doesn't influence me or my beliefs. Metal was the one thing that made me really believe in God. And if metal is against God then you sould know that sometimes we need to study our enemies so that we can build our defenses. And to me it is just music that I like to hear but I don't take it to seriously. I hope you understand what I mean. --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  Rotting Christ - Demonon Vrosis (AEALO Album) ECC..ecc.. you can not defeat Satan by Satan. your music is so beautiful, so that it can become a drug. You're a prisoner of sin in some way: of course! or however you would be against God guilty for having ruined a teenager. That's why you will not have a hope with God if you stay in that position: you move now! Have a symbol of Satan? means to be under his banner

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.73Izaura--. amen . very AMEN ALLELUIA.  vous ne devriez pas voir: les 10 commandements "comme une fosse / prison avec bars, mais comme une piste sur ce circuit, vous pouvez courir, courir, courir à une vitesse de 1. légers, 2. joie, 3. bonheur 4. sens commun 5. intelligence, 6. dignité, 7. charité, 8. besoin, 9. amour. Si ce que vous voulez faire, ne contredit pas ces principes, vous pouvez le faire et vous ne serez jamais condamné par Dieu. Dieu ne peut pas condamner une conscience qui cherche à faire le bien avec détermination.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.73Izaura--. amen . very AMEN ALLELUIA.  you should not see: the 10 commandments "like a pit / prison with bars, but as a track on this track you can run, run, run at a speed of 1. light, 2. joy, 3. happiness 4. common sense 5. intelligence, 6. dignity, 7. charity, 8. need, 9. love. If what you want to do, does not contradict these principles, then you can do it and you'll never condemned by God. God can not condemn a consciousness that seeks to do good with determination.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
[ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚][For my 50th birthday]BenedictXVI you are Peter! You're a good boy! You are the Pope more humble and more educated than the entire history of the Church. Benedict XVI you are the reflection of the infinite goodness of God: that's why you're the grandfather of all mankind: so much happiness. All came to you for to be loved and blessed because your love is humanizing and on you who be the blessings of God: Benedict (XVI)Bless them all and all remain blessed!♛♰♛ Jews: now you choose your destiny Jews: you want to continue to follow the enlightened for be with their condemnation? or Jews: you want to follow God YHWH with lorenzojhwh? can not serve God and Satan!♛♰♛ all must honor its partners, and you should not want have for you the partner of another. because no man is better than another man:because God is not unjust and did not do man or woman lower or higher. all the racists will go to hell![ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚]

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
[+  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ✚] [Por mi 50mo cumpleaños] BenedictXVI tú eres Pedro! Eres un buen chico! Usted es el Papa más humilde y más educados que toda la historia de la Iglesia. Benedicto XVI que son el reflejo de la infinita bondad de Dios: por eso usted es el abuelo de toda la humanidad: la felicidad tanto. Todos vinieron a usted para ser amado y bendecido porque tu amor es la humanización y en ustedes que se las bendiciones de Dios: Benedicto (XVI) los bendiga a todos y todas seguir siendo bendecida! ♛ ♰ Judios ♛: ahora elige tu destino Judios: desea que siga los iluminados para estar con su condena? o Judios: quiere seguir a Dios YHWH con lorenzojhwh? No podéis servir a Dios y Satanás! ♛ ♰ ♛ todos deben cumplir con sus socios, y no debe Vd. quiere tener para usted el socio de otro. porque ningún hombre es mejor que otro hombre: porque Dios no es injusto y no hizo hombre o una mujer menor o mayor. todos los racistas irá al infierno! [+  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. ✚]

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
http://www.youtube.com/watch?v­­­=KRjHgClC8xU if you go to: "Rei Unius lorenzojhwh_the_Best.flv". you will find:Ossadogva - Gates to the Yog-Sothoth.Style: Occult Black Metal. Album: IA Ancient One. Year: 2008.. inserted in the center of 4 of my videos. This deadly attack is led by institutional Satanism that is represented by: "Crossbowman" and by of all the hell represented from the corpse:"ossadogva". If I did not realized this threat? not would happen anyway nothing, because I am a Christian positional! Today in the day of my 50th birthday, I'll make a great gift to all mankind! http://www.youtube.com/watch?v­­­=KRjHgClC8xU

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
inFlamesimDrowning SAID: .•★•.¸★¸.•★• •★•.¸★¸.•★•, .•★•.¸★¸.•★• •★•.¸★¸.•★•, Re: Greetings My New Friend, A Pleasure To Meet You!---. amen . very AMEN ALLELUIA. Thanks for accepting my friend invitation my dear and nice to meet you...*smile*...! Your channel looks very Cool! Glad to connect with you ShalomGerusalemme, what an honor it is. Look forward to getting to know you better. I hope you are doing great. Wish you a wonderful day, Many blessings and Much Love (((♥))) ♥*¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.*♥¨) (¸.´♥ (¸.• .huggies... Veronica .•★•.¸★¸.•★• •★•.¸★¸.•★•, .•★•.¸★¸.•★• •★•.¸★¸.•★•, --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  Thanks. Look forward to getting to know you better. i am doing great things with Jesus. The my many blessings of much love is Jesus

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Re: ♥ WELCOME in my live! ♥ MenechemShaul SAID: Again What the fuck is this all about! I do not need some Christian Converting me when A) I already am Born again, B) you do not know a damn thing about the Word of G-d [you are an Idol worshiping Catholic, right?], C) You do not know the first thing about Judaism nor about the Jewish roots of the Eklisia and D) You are ignorant and boastful! Boast only in the L-RD is what Shaul (Paul) Taught! --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  YOU BE SAVED: for now, so far, but I have put you in the list of special surveillance! TU SARAI RISPARMIATO: per ora, ma io ho messo te nella lista dei sorvegliati speciali!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
http://www.youtube.com/watch?v­­=KRjHgClC8xU if you go to: "Rei Unius lorenzojhwh_the_Best.flv". you will find:Ossadogva - Gates to the Yog-Sothoth.Style: Occult Black Metal. Album: IA Ancient One. Year: 2008.. inserted in the center of 4 of my videos. This deadly attack is led by institutional Satanism that is represented by: "Crossbowman" and by of all the hell represented from the corpse:"ossadogva". If I did not realized this threat? not would happen anyway nothing, because I am a Christian positional! Today in the day of my 50th birthday, I'll make a great gift to all mankind! http://www.youtube.com/watch?v­­=KRjHgClC8xU

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
[Psalm75] God is known in Judah, in Israel great is his name. You are JHWH splendor of Beautiful or Powerful on the mountains of prey. You're terrible! Who can resist to you, when is it triggers your anger? from heaven, you do hear your sentence: is startled: is to be silent the land. Man struck by your anger? gives to you glory! the survivors by your anger? make you party! to him who takes away the breath of the powerful; is terrible to the kings of the earth! Amen Alleluia ☠pax☠ Thank God, my God and of my father Abraham because you promised me the death of all my enemies: enlightened masons, satanists Amen Alleluia CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB this is virus deadly - AMEN - Alleluia "Drink your poisons made by yourself"

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
[Psalm75] אלוהים ידוע ביהודה, בישראל גדול שמו. אתה JHWH הפאר של יפה או רבת עוצמה על ההרים טרף. אתה נורא! מי יכול להתנגד לך, כאשר הוא מפעיל את הכעס שלך? מן השמים, אתה שומע את המשפט: הוא נבהל: הוא לשתוק הארץ. גבר נפגע הכעס שלך? נותן לך את התהילה! הניצולים על ידי הכעס שלך? להפוך את המפלגה! לו מי לוקח את הנשימה של עוצמה: הוא הנורא של מלכי הארץ! תודה לאל, אלוהים שלי ושל אבא שלי, אברהם משום שהבטחת לי את המוות של כל האויבים שלי: נאור, בנאים, כת השטן

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
what: do you believe? not important for you, because soon we'll all die ! You sinner you are cursed! You're not prepared for to go at the trial of the your Creator! ☠pax☠ SCO VS NATO - the SCO can never win: it's impossible of win against the NWO! The only hope is to kill the Freemasons and the "enlightened": kill them mercilessly. On 5.000.000.000 of dead of the 3rd WW nuclear? "enlightened" will laugh the only Jews bankers of bank seigniorage namely the IMF: the Zionism of ever. ☠pax☠

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
☠pax☠ SCO VS NATO -THE RIC BLOCK-(hell march 2)☠pax☠ the SCO can never win: it's impossible of win the NWO! The only hope is to kill the Freemasons and the "enlightened" kill them mercilessly. On 5.000.000.000 of dead of the 3rd WW nuclear? laugh only Jews bankers of bank seigniorage namely the IMF: the Zionism of ever. ☠pax☠

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
✙this is an emergency all the active forces of the planet also the Satanists are not excluded  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  all major Jewish sites or representative as: "elongadi" "Rrmbgpym" "shalomnaumann", ecc.. are managed by computer professionals. you can not have human contact with a jew in authority in youtube. This is an unprecedented crime against all mankind and declares: 1. youtube is a scam. 2. all Jews with some social relevance are all accomplices of the NWO, IMF, Freemasonry and Satanism. 3. is the fact: all our institutions and the our media are controlled by the "lighted" that is the Zionism. 4. for the human race there is no hope against the massacre of the 3rd WW nuclear: that is inevitable and a consequent also the new massacre or holocaust of Jews, leaders, elite, bankers, politicians and Masons is inevitable now. ✙this is an emergency all the active forces of the planet also the Satanists are not excluded

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
✙this is an emergency all the active forces of the planet also the Satanists are not excluded  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  my brother, all who believe in the Jewish Temple, according to the new concept of universal brotherhood? they work for peace! But who is pursuing the project of the Jewish Temple in Zionist ideology function? He will never realize this project, because then: its criminal objectives belonging to the dark side of power (NWO, Satanism, Freemasonry, IMF, etc. ..) would be understood by people. That's why this project of the Jewish Temple. lol. can never do!! is just a joke against the worldwide Jewish community, that as the days of Hitler must pay its terrible toll in favor of eternal "enlightened" of ever. They can fool everyone but not me! ✙this is an emergency all the active forces of the planet also the Satanists are not excluded

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Saippuasakke SAID:Yes many satanists on youtube and that is so sad.I dont know why people always blame Jews for everything-ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA. Jews they are the only ones who can neutralize "enlightened" that have planned a second holocaust, as their have program the first holocaust through Hitler. Indeed with their bank seigniorage the enlightened lead all nations to despair. and because the enlightened Jews are here then we have the revenge of the people against the Jews.This system perverse and evil must be broken immediately! That's why I now prefer to exaggerate the responsibility of the Jews: banking, freemasonry and occult powers, control of governments and media in what I say of course there is truth and there is false. my goal is to save the Jews with them the entire human race from destruction: peace and love for you! But if you must pay a blood price?This time the Jews will pay bitterly is rightly so why are more of some of them are that are accomplices of the NWO!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
jackolantyrn356 SAID: I am no deamon 1° -- ANSWER-- -. amen . very AMEN ALLELUIA.  Just yesterday you said: "Thank you for your consern sir but atheist Im not! I just do thta to get others off my back.....My mother and father would turn in there graves if they heard that" 2° -- ANSWER-- -. amen . very AMEN ALLELUIA.  lol HOWEVER IF YOU ARE NOT A DEMON? HOWEVER MUCH like him! 3° -- ANSWER-- -. amen . very AMEN ALLELUIA.  Just yesterday you said: "I am not jewish my friend nor am I a deamon" YOU ARE IN FULL MENTAL CONFUSION AND DEMONS ARE IN FACT THAT TURBO: upset YOUR MIND

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
AngraMainyu7 SAID: You're like a madman who says me: "I have no desire to harm you ... Life is too short to go about thinking "you're superior".-ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  your ignorance of history and historical phenomena in the evolution of context: is abysmal in you! You talk like a parrot to me that i am a teacher. However the bad guys have always existed and always are exist in any religion. But you can not hide yourself behind the word "Satanism" which makes of the crime its existence ideological and practical because you do human sacrifices 200,000 per year and crimes without number: you have occupied and controlled entire nations such as: England, USA, France and Germany. you have access to the most dangerous technology and have done 11-09 and the aliens and crimes that can not be described this is what you make yourself an accomplice: you have no right to hope

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
kneel! can not you see? passes the Lord! amen alleluia+ love+ shalom+salam..what is it made? is received! we collect all that we will have sown! vas a youtube que destruir esta abominación de Satanás I have news for you: amen "He who is in me? is stronger than Satan that is in the world is powerless against me! You all to hell! " you are completely helpless against me. you can not defend yourself from me, all hell with Satan can not. you're lost. you go to youtube you destroy this abomination of Satan. You're Already at the cemetery. You're About to Lose His senses Satan is your destruction! now! in the name of Jesus: you must burn! Amen, hallelujah!" STOP: halloween antichrist pride slavery blindness Satan Go!CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB for your destruction! what the hell you feel at the hell? Amen, hallelujah! MENE♛TECHEL♛ PERES♰PAX♛ Terror took possession of the children of darkness. as is the cemetery?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Re: Falls on him! end game: "You are all lost!" Luke19.27--. amen . very AMEN ALLELUIA.  jackolantyrn356 SAID: I am not jewish my friend nor am I a deamon and you are as well a sinner my friend we all are and do not lecture me for wat I already know "For god so loved the world that he gave his only son that whom shall ever belive in him shall not perish ut hav ever lasting life" -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  Well? What you wait Oh, sinner daemon to send me your friend request? Your theology has expired for me? As I can never be a sinner if the source living: water, blood that gushing of the cross, she washes me constantly? How can a person, like me, dirty himself, who is under a waterfall? bhe? cosa tu aspetti oh, demone peccatore a mandare a me la tua richiesta di amicizia? La tua teologia è scaduta per me? Come io posso mai essere un peccatore se la sorgente vivente: di acqua e sangue che zampilla, lei lava me: continuamente? Come può sporcarsi uno come me, che è sotto una cascata?

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
I do welcome to the Satanist "tjkalian" I hope is not the only! ✙ ♥LIGHT and LOVE from JERUSALEM!✙ ♥ ✙ ♥ ♔ WELCOME in my LIVE! ✙ ♥ ♔✙CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB is virus deadly AMEN "Drink your poisons made by yourself"✙  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Crossbowman --. amen . very AMEN ALLELUIA.  is not really the case that you do Satanist, for to do what little of free sex for a some sex, you want to renounce to eternal life? and then burn with Satan?  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Crossbowman --. amen . very AMEN ALLELUIA.  no es realmente el caso que usted hace Satanista, para hacer lo poco de sexo gratis para un sexo, a veces se quiere renunciar a la vida eterna? y después se quema con Satanás?  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Crossbowman --. amen . very AMEN ALLELUIA.  eres un miserable fracaso: eres un don nadie! tú eres monstruosamente retrasados, eres maricón! usted es como un payaso todos los días del año: eres un miserable fracaso!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
to have defiled and corrupted human nature and all institutions: lorenzojhwh the "Rei Unius" in Jesus'name is in command for execution to death of all illuminated.//Re: I believe you but you can not be with God and then buy the goods from Satan. Thanks, i really apreciate your preoucupation, but i don't go to hell because this, i go? i am a good person, a practice the good, i believe in God and in the saviors back, i don't go more to church, but my intention is return. I have a lot of sins, i am human--ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA. not you decide where to go. The sins are not a problem for God, but only a problem for you because they mature so much pain and misfortune. You're like a madman who says:"I'm going home!" instead will be lost in the great abyss. Christ did not recognize you! Salvation is not only in reference to a subjective notion of goodness but also in reference to of justice: but you do the advertising for Satan and you be of tripping for kids who are here.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:✙CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLI­VB ✙Halleluja✙ MENETECHELPERES♰­amen Crossbowman SAID: I summon lord Satan to torment you. An ashvarat neukuruo ja satanus dominus ftaghn! -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  you think I did not realize of your devotion to me? I thank you that in this quiet cemetery, not to send me to sleep disappointed, you accepted my challenge, but you not suspect that there is something wrong with you? You're always the only satanist, around the world to accept a spiritual challenge always with me. But how I can hurt a fake satanist like you? eres un miserable fracaso: eres un don nadie! tú eres monstruosamente retrasados, eres maricón! usted es como un payaso todos los días del año: eres un miserable fracaso:  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB."Legions of Satan," ? lol. by these parts can not see the shadow of a rotting corpse never nor: never if is to pay? never!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
6FiveNails6 SAID: I like how you completely assume I'm a Satanist (I'm not) and then you automatically condemn me to Hell for the sins you think I committed. You are little more than a hate monger undeserving of the salvation you believe you will gain by belittling those around you for not being you. -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA. . love is not disarmed! around the world can judge whether you are or you are not a Satanist: just for this? You are condemned! I am outraged by all yours crimes that you do, why i am upset that you have overthrow the cross that is the greatest abomination of abominations. Because even if everything was wrong with Christianity? But anyway, the cross is always the symbol of the greatest love!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  is more intelligent starve? to lose our time in futile and sterile debates: how for example, how I do like to eat bread with olives or tomatoes? not is still better to eat anything? this: "Beis Hamikdash" is be made at the soon! or die all together at the soon!  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  הוא להרעיב אינטליגנטי יותר? לאבד את הזמן שלנו בדיונים עקר עקרים: כיצד, למשל, איך אני אוהבת לאכול לחם עם זיתים או עגבניות? לא הוא עדיין טוב יותר כדי לאכול משהו? זה: 'בית המקדש "הוא להתבצע בבית במהרה! או למות ביחד בבית במהרה!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
תן המקדש בירושלים יהיה לבנות בימינו! ויש לנו ישירו, ואת השיר Give the Temple in Jerusalem be built today! And we will sing, and song  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.rrmbgpym---. amen . very AMEN ALLELUIA.  I thank the one God: YHWH, to the presence of the one human race for the destruction of "enlightened"  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube --. amen . very AMEN ALLELUIA.  ☠pax☠??? Frieza1999 ???☠pax☠ you must close this site and you have to denounce this criminal to the police

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.youtube-. amen . very AMEN ALLELUIA. brother this is my report: for i has challenged spiritually 1261 satanasti: ie all: children relatives of Satan. has accepted the spiritual battle with me a person in distress psychological moment: ie the only"Crossbowman". But I do not hurt people in need. I was blocked by a 10% of them. few have answered about 10%. thus 60% of that list are dead, and now they are fake sites, that are maintained by the Central Computer of Satanists institutional of youtube. the huge army of Satan on youtube? lol. is an army of ghosts! an army of misfits! These fake sites of Satanists: they belonged to Satanists who have suffered the human sacrifice to Satan and now they are in the hell: their souls are perfectly damned and still active in their fake:sites-zombies.All these sites of satanists dead are controlled by central computer of Satanism institutional: that is your computer youtube! youtube are the greatest threat to the survival of mankind. I curse you in the name of Jesus

ashleytisdcle ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
lol you jews are funny

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ladygagapolice--. amen . very AMEN ALLELUIA.  you created the soul of Stefani Germanotta? you've killed your son to save his soul? If you keep to deleting my comment? I curse you in the name of Jesus!  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ladygagapolice--. amen . very AMEN ALLELUIA.  tu hai creato l'anima di Stefani Germanotta? tu hai ucciso tuo figlio per salvare la sua anima? Se tu continuerai a cancellare questo mio commento? Io maledirò te nel nome di Gesù!  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ladygagapolice--. amen . very AMEN ALLELUIA. Lady GaGa is not a male. This is true because we saw all the her pussy: in all positions. it is indisputable that she is a female: but to learn to be a woman? she has still a long way: by do! http://www.youtube.com/watch?v­=xFgtLue372g

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
crippledfonzzz SAID: I am masculine and feminine like all humans? --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  No! you are only: 1. a liar, because lorenzojhwh, he not want to do write to anyone as he has prepared for his page as a framework. No! You're only [2.] a megalomaniac, in fact: you can still write on ShalomGerusalemme that you have blocked him, but he has not blocked you. No! You're only [3.] a pervert, because God has given you a specific sexual identity, but you have refused the gift of God and God has rejected you! No! You're only [4.] a person: spiritually dead that is empty, that is incapable of love in the spiritual dimension and so: you it take by from behind, and then you try to give the front or from behind, because you are trying to hide: the emptiness, desolation, despair that is in you, but this is your truth "you are destroyed inside!"

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.rrmbgpym---. amen . very AMEN ALLELUIA.  to crippledfonzzz and MrShalomerusalemme--. amen . very AMEN ALLELUIA.  I'm more pure of a diamond! The value and the true that are in me? are beyond all that can be human and supernatural! That's why I can not be damaged by slander as other men. like a diamond I reflect everything that is done to him/me. About me are all the blessings of Abraham and Melchisek, more than any other man in the entire history of mankind, in fact I am the "Rei Unius" I am the living tabernacle of the covenant: that is why in my heart, are alive and dazzling, the ten commandments of Moses, where God says: "I am friend of your friends and be an enemy of your enemy." Who does not respect life? Who is wicked? He has groped to offend lorenzojhwh: he is a ministry that can not be countered.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Lady GaGa is NOT a man crippledfonzzz SAID: "Are you asking me to be your boyfriend?"-ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  usually the type of witches as "Lanthiriel" is to be able to claim their own freedom sexual, against guilt and the inevitable castration that the monotheism of Abraham has on sexual activity outside of marriage. But if a man not has the instinct sex that I have to all women of over the world, as he may be alive in the presence God's? This absolute erotic love? God wants by us to be sacrificed, in order to obtain a privileged relationship with him. why women have love like me? because they perceive, in their sensitivity the intensity depth of love and attraction that is in me but also that I could never do them harm. why at workplace, I hide my inner being and keep some distance because they are all women is the sublimation of the eroticism to make of you a person charming when you say that sex is eros(life) and thanatos(death) In me? is divine life and a life overwhelming!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.livingwaterrevivals-. amen . very AMEN ALLELUIA.  How can all such madness? That a Christian is considered himself superior to the Holy Mother Church, so that they can disregard the hundreds of official pronouncements and a solemn excommunication "humanum genus", that is the eternal teaching of the Church. We must recognize that Satan has become so good and we advise to Pope Benedict XVI to become a Freemason and Satanist too? So he would not remain alone, considering all: cardinals, bishops, priests and theologians who have betrayed Christ through the freemasonry and modernism. But you are traitors to everything that Christ did on Calvary for us. Therefore, what the Church condemns it, you absolve! you're the antichrist! In fact, you will be destroyed! In your arrogance, without the right tools (all hidden), you think you can judge the jewel, the sublime masterpiece of Zionism perverse and satanic of Talmud and Kabbalah is that Freemasonry and its criminal bank seigniorage?

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Drink your poisons made by yourself Crossbowman SAID: "Lol I'm not going to block you, motherfucking scum. Heil Satan! Sterbend jude und christien scheiss! --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  Satan made you hurt: on a list of 1300 people? They all fled, today 2 have now closed the site and 6 have blocked me. Only you and you VampireLord66 that be remained to defend Satan: thou art monstrously retarded, you're fagot! you make me pain, you're like a clown every day of the year: you're a miserable failure: now you take fore off my feet, you're a nobody

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: LMAO VampireLord66 SAID: Buddy maybe you didnt realize this but I am a ROLE PLAYER that means I am playing a game in which I portray a character for a movie or a tv show and you will not fine even one indication of pornoagraphy or anything else and I doubt Jesus sent you to bother people on a website, stop doing whatever drugs you are doing and get lost -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  LMAO? own your skin will crack pancake, like a cicada! Jesus will not disturb you! But I am not Jesus, i am Rei Unius and you want to hurt my people. I come against you, you mark the calendar in this day. I curse you in the name of Jesus all your business and all areas of your life cursed: Amen Alleluia loved the curse? Falls on him! Drink your poisons made by yourself ♰PAX♰ amen ✙Halleluja✙ ♥ ♔ consecration to the Heart of the whole human race ✙ ♥ ♔ CSPBCSSM LNDSMDVRSNSM VSMQLIVBME­­­­NETECHELPERES

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.crippledfonzzz--. amen . very AMEN ALLELUIA. because I must have for you : the image of evil? I'm really good. While Satan pretends to be good to trick you ✙ ♥ ♔ bless ^_^  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.crippledfonzzz--. amen . very AMEN ALLELUIA.  perché io devo avere per te : obbligatoriamente la immagine del cattivo? Io sono veramente buono. Mentre satana finge di essere buono per ingannare voi ✙ ♥ ♔ bless ^_^

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
✙ ♥ ♔ I believe that "Joerca44" is a simple, maybe he not understand nothing, because I said to him: ♥ WELCOME to my live! ♥ but, it was so ironic. or maybe he understood everything: perhaps he is a simple and the Holy Spirit revealed to him my heart? This is the truth: I am defenseless against a good man. because, I can retort against the people only evil that is already that is in themselves. which is precisely: "Drink your poisons made by yourself" Amen ✙ ✙ ♥ ♔  io credo che "Joerca44" è un semplice, forse non ha capito niente, perché io ho detto a lui: ♥ WELCOME in my live! ♥ : ma era in modo ironico. o forse lui ha capito tutto: forse lui è un semplice e lo Spirito Santo ha rivelato a lui il mio cuore? Questa è la verità. io sono disarmato contro un uomo buono. Perché io posso ritorcere contro le persone solo la cattiveria che si trova già, in una persona. che è appunto: "Drink your poisons made by yourself"✙ Amen

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: ♥ WELCOME in my live! ♥ " Joerca44" SAID: thank u so much -- ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  WaW! the first who accepted the spiritual battle lightfox17 SAID: you simply never stop this spam? --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  COWARD

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ladygagapolice--. amen . very AMEN ALLELUIA.  Lady GaGa is NOT a man but not is a be in the life! Holy Spirit, to my knowledge has taken my spirit and has led him down in the depths of your being, then through the metaphysical, the my spirit has could communicate with my soul or mind: "girl she are crushed!" If you do not want to be destroyed by the system's perverse, if you not wish to do the end of Michael Jackson. She will to thrown yourself into the arms of your Creator. He is waiting for you! I have my agenda, I can be kind to everyone, also with MrShalomgerusalemme but can not be kind to the Satanists.. because this goes beyond the commitment I made to God to protect future generations: my faith has the power to kill their and certainly i will kill them

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.MrShalomGerusalemme --. amen . very AMEN ALLELUIA.  ugly and dirty and more dirty, because God is love! So all those who love God have the sexual joys above more all others. because the feeling between the wife and the husband is the level of how God wants that must to be feeling, so the body is longer available and well prepared, at the joy together with soul ♥ WELCOME in my live! ♥ Those who love God? has the sex in quantity and in quality much higher! indeed, the sinful destroys the sex joyful, while the saint sex with your partner builds. I am a man healthy and strong !  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.crippledfonzzz --. amen . very AMEN ALLELUIA.  Are you gay? I have gay friends and I respect them! I'm offended by the vulgarity and exhibitionism, their sexual identity is something that you should not notice, because you need to have respect for others as the modesty and dignity for themselves

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.MrShalomGerusalemme--. amen . very AMEN ALLELUIA.  Lanthiriel she had the courage of be honesty. I have no reason to keep her in the list of Satanists, who receive my spiritual aggression. 10% of Satanists have blocked me for fear. but 90% of them continue to do the brave. We'll see how many of those 1000 blocks of lorenzojhwh to  resist to the end of this week. But what I wonder if one dies because the wrath of God strikes him, or have already been sacrificed to Satan? how they can block me, if them are die? This I will do: I will ask them:"Which of you is not dead and wants to continue this spiritual battle with me? You tell or be removed why those who not have the courage to die for Satan is not worthy of Satan: shame! So by all who remain silent, we will have an understanding of statistics, those who are Satanists already dead while their sites are run by a central computer of Satanism institutional of youtube. in reality behind their site not there is anyone of to be in able to respond to me.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.satanists --. amen . very AMEN ALLELUIA. hi, 1000 satanists institutional, for not to be removed from my list and considered to not be living still, by myself again and not to shirk at the your responsibility: honor and dignity of all of you: 1000 list of Satanists, who were blocked by: lorenzojhwh. If you want to communicate, your will, to participate in this spiritual battle (totally desperate for you). If however, you are ready to declare your willingness to die for Satan. then you can accept my challenge, declaring publicly your willingness on the channel: MrShalomGerusalemme ♛♰♛ lorenzojhwh ♛♰♛ did of youtube his office: therefore: Satanists, pornographers and racists will be ousted ♥ misfortune distress tumor for those who have in youtube: all forms of sex; horror; satanism; metal; vulgarity. I'm "Rei Unius" in Jesus' name is own by receive: that leading to death: loved the curse? Falls on him! Drink your poisons made by yourself ♥ WELCOME in my live! ♥

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: MAKE YOUR DECISION TODAY! Khorne606 SAID: So becuase I believe differently than you I am damned, I'm a bad person? That doesn't sound fair... I apologize that you are offended that I don't believe that in god, but if he were real and truly wanted me to believe, couldn't he show me that? -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I see you are a very sensitive young. I have many friends who are of every religion, atheists, gays, and there also of the witch. I have my agenda, I can be kind to everyone, also with MrShalomgerusalemme and can not be kind to the Satanists ... because this goes beyond the commitment I made to God to protect future generations: my faith has the power to kill them and certainly i will kill them: MAKE YOUR DECISION TODAY!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.crippledfonzzz --. amen . very AMEN ALLELUIA.  I do the only language to my wife in private and not on youtube. the date of the 3rd WW nuclear is already in the agenda of "enlightened" if I did not kill them will die anyway today Satanists in 2012: with all of you. For two years I have prepared myself, working hard day and night till you drop: for this collection of millions of corpses as the Psalm says 110. However it will be useless, for the avoidance of nuclear war, where all mankind will not return to God however I certainly saved millions of souls from hell: what I'm doing will not be useless. Each playing its role. Above all of us then went on and still pass the Lord God

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
you're gonna die misfortune distress tumor for those who have in youtube: all forms of sex; horror; satanism; metal; vulgarity. I'm "Rei Unius" in Jesus' name I command that:the first dangerous will disease to which their thinking think? is own by receive: that leading to death: loved the curse? Falls on him! Drink your poisons made by yourself ♰PAX♰ amen ✙Halleluja✙ ♥ ♔ consecration to the Heart of the whole human race ✙ ♥ ♔ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVBME­­­­NETECHELPERES

ELLHNARASoeo ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
what's with your profile picture? it says "I love Islam" and the "ΑΡΧΩ" too.. ??

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
MrShalomGerusalemme SAID: I'm happy that you have realised your mistake in harassing "Lanthiriel" and hope you are man enough to offer a sincere apology -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I do not remember if I had a fight with her due to her block, as: "lorenzojhwh" 2 years ago. But this worship is something like naturalism or pantheism, subjective with many variations, culminating in the new age, that is certainly a heresy, a syncretism that aims to destroy all the monotheistic religions. which can result in reincarnation, etc. ... esoteric practices and rituals of magic .... not a well-defined border. From a biblical fundamentalist Catholic is clear that on a spiritual level is a person who needs "treatment", although from a social point of view or political actions are not concerned about containment or margilazzazione of people like that!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Lanthiriel --. amen . very AMEN ALLELUIA.  1Cor13 :1-14 yet? YES! You need to: this is my mission! Bring the civilization of love, even with the sword if will be needed: because I am a flaming angel of God: Mahdì. Protect the whole human race of: 1. nuclear destruction of the 3rd WW; 2. Satanism; 3. precipitous and relentless moral degradation; 4. protect future generations from perversion. I can never be as refined as you: I am a rough peasant! a manly passionate Mediterranean blood. However, even I'm sensitive and gentle nice, against all forms of violence, that is repugnant to me, yet: I must be violent to defend the innocent and to achieve my goals. Since my faith is founded on the Risen One who triumphs and won the world, then it is obvious: even I will win.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
♛♰♛ lorenzojhwh ♛♰♛ did of youtube his office: therefore: Satanists, pornographers and racists will be ousted ♛♰♛ lorenzojhwh ♛♰♛ ha fatto di youtube il suo ufficio: pertanto: satanisti, pornografi e razzisti saranno estromessi ♥ WELCOME in my live! ♥ misfortune distress tumor for those who have in youtube: all forms of sex; horror; satanism; metal; vulgarity. I'm "Rei Unius" in Jesus' name I command that:the first dangerous will disease to which their thinking think? is own by receive: that leading to death: loved the curse? Falls on him! Drink your poisons made by yourself ♰PAX♰ amen ✙Halleluja✙ ♥ ♔ consecration to the Heart of the whole human race ✙ ♥ ♔ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVBME­­­­­NETECHELPERES

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Lanthiriel SAID: I am not a Strega, or a Bruja, or a satanist. Those are not my traditions. I am a pagan witch I believe in one God, the Maker/Creator of all of us. - ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  anarchist does not believe in the laws of his State, maybe he will not be judged by those laws? You not believe in the Bible, but that is the only legal code of the Kingdom of God with that code will all be judged. That's why I am here, even with so much violence: why 3°WW nuclear is here. If your conscience is at odds with the Bible? should not be quiet! God is control: I will not of hurt to an innocent, of course. "everything for good for those who love God" If anyone hates God? I am not responsible for this. I do not know God, but I have nothing against you. However, you're not the first witch that trying to protect: satanist and porn:

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  When I am outraged, as today, dear brother. I need to sleep a bit more and then of take refuge in the word of God: Zechariah 12.10 says: Thus says the Lord:"i will pour upon the house of David (Israel) and on peoples of Jerusalem (all people) a Spirit Holy: of Grace and Consolation: they will look at me, to whom they have pierced. They mourn him as one weeps the firstborn. On that day there will be for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem a spring welling up to wash the sin and impurity. (Inequity can be removed from the sinner: only) Except for the earthly paradise:that is 1°level, Paradise heavenly and the Throne Room are places multidimensional. So is multidimensional: the power of this prediction: the human mind is totally inadequate to understand its meaning. Certainly he is speaking to us of our Jewish Temple ground image of the heavenly Jerusalem: what is the form or container of the Kingdom of God: it will soon be built

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.shalomnaumann --. amen . very AMEN ALLELUIA.  My "Drink your poisons made by yourself" is entered in the electronic circuit of the world and will remain in the computer system until the end of the world. Therefore people will not go more to the massacre of a war while ignoring the real reasons that are behind the occult powers. Therefore, to pursue the agenda of the NWO, as if "lorenzojhwh" it never existed? is pure madness!  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.shalomnaumann --. amen . very AMEN ALLELUIA.  il mio "Drink your poisons made by yourself" è entrato nel circuito elettronico del mondo e rimarrà nel sistema informatico fino alla fine del mondo. Pertanto i popoli non andranno più al massacro di una guerra: ignorando i veri motivi che sottendono ai poteri occulti. Pertanto, perseguire l'agenda del NWO, come se lorenzojhwh non fosse mai esistito? è pura follia!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
ezeshapi2 SAID: Whats wrong with kisses with tounge'? --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  ♔Lorenzojhwh♔Rei Unius♔ lust made in public brings an imbalance in social morality; profane the sanctity of love, whose language? is the modesty or decency. Damaging are for teenagers and all those who are in vulnerable situation affective ♔Lorenzojhwh♔Rei Unius♔ la concupiscenza fatta in pubblico porta una squilibrio nella moralità sociale profana la santità dell'amore, il cui linguaggio è il pudore. Danneggia gli adolescenti e tutti coloro che si trovano in situazione di vulnerabilità affettiva

berka333 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
thanks for invite brother!! long live brave people like you from Israel and Serbia,R Srpska,Russia..orthodox countries:))..+CCCC+

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
TheSleepCamel SAID: I thought you religious nuts were supposed to rest on the day of Shabbat. -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I have rights of royalty: how every child of God. I'm beyond the law and at the same time the defender of the law, because love is the perfection of the Law and God calls us to freedom. I work on Sundays or of Shabbat., until all those like you will get what they rightly should have.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  is legitimate the indignation against Nazism and against his crimes. but I do not accept the hypocrisy of those who say: "Where was God at Auschwitz?" or "Why the Holocaust?". How can we not know the Masons and the bank seigniorage which leads people to despair? Yesterday is as today, that's why, that a new holocaust of Jews in the world is prepared. The strong sense of identity has led the Jewish community not only to hide but to become accomplices of the enlightened: as all the leading elite of the world. I am sure that the first victim of this blackmail the IMF and of all his occult powers is precisely the state of Israel and the Jewish people. But by myself I can do? Even if really i did die the people? this is not sufficient. We all have do with the courage to leave dall'omertà or will be catastrophe for all.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.MrZonetailedHawk  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ajas1980  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.XXXxThemessiahxXXX  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.imaanali1 hatred is not intelligent. hatred makes of you a satanist. hatred is not from God. if we pay our money to the enlightened Jews: so everything is unbalanced in the world. but we must work with understanding, respect and cooperation. This hatred is the culture of the NWO is Satanism. We must build a culture of love if we survive on this planet. We can no longer live as demons on hell in this poor planet. ♥ WELCOME in my live! ♥ ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB this is virus deadly - AMEN - Alleluia "Drink your poisons made by yourself"

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.MrZonetailedHawk  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.ajas1980  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.XXXxThemessiahxXXX  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.imaanali1 hatred is not intelligent. hatred makes of you a satanist. hatred is not from God. if we pay our money to the enlightened Jews: so everything is unbalanced in the world. but we must work with understanding, respect and cooperation. This hatred is the culture of the NWO is Satanism. We must build a culture of love if we survive on this planet. We can no longer live as demons on hell in this poor planet. ♥ WELCOME in my live! ♥ ✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB this is virus deadly - AMEN - Alleluia "Drink your poisons made by yourself"

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
MrZonetailedHawk SAID: We will see the death of this Terrorist Regime(Israel) soon.its God Promise. they are enemies of God nothing can change the God Promise. -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA. The monarchy of the Jewish Temple is the only one who can destroy Israel and of active the only people of Palestine. You go unnecessarily to a terrible blood bath, because Israel can not be destroyed otherwise.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:ok Imaam mehndi  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.imaanali1 --. amen . very AMEN ALLELUIA.  for I am the lawful guardian of all mankind, the enlightened are illegal: I do the try to save their lives before the wrath of God overwhelms them. but since I am the legitimate authority, I have no doubt: I will shall reign. or before and all will live, or after, and most will die: die in 5 billion. Few Jews are responsible for this decision and now are confused and do not know how to decide.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:ok Imaam mehndi  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.imaanali1 --. amen . very AMEN ALLELUIA.  I do not have need to meet God, because with my spiritual faculties, we are continuously united. My mortal enemies are the mortal enemies of all mankind: the enlightened. they can no longer live, if they not read my comments, their survival depends on me, more than all other men. I feel their presence, like the thoughts of people on an intuitive level and still feel God: I am the perfect equality and brotherhood among all men. If you go to channel "rrmbgpym? He is Rochefeller! He has never written to me, but I speak with him because I feel his thoughts. Rochefeller? Not bad ... he has just scared!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:ok Imaam mehndi imaanali1 SAID: So, if the you are to save all of mankind, how can you do that by sitting on your computer and writting messages on youtube? Imaam mehndi will be 44 when he will come to power by god, and his name will be ahmad and his linage will that of the prophet of islam. Please continue as you are and have an answer ready for god when you meet him. How is it that the most powerful man in the entire history of mankind is on youtube? How many followers do you have?-ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  No kingdom is obtained without a fight, but to me they are fighting the angels. No kingdom is achieved without bloodshed, I have obtained from God 500 million deaths in a supernatural way: Satanists, Freemasons, political leaders and elites Zionism Sharia. I'm not sure I can do to avoid the 3rd WW, because it currently depends by enlightened, that have the control of NWO. God is very angry with the whole human race is why our commitment to prevent war is little

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:ok Imaam mehndi --. amen . very AMEN ALLELUIA.  imaanali1SAID: And when did you get your power of being imaam mehndi? And what is your family back ground, ie whats your linage? -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I'm Italian Bari, are an ancient family, proud of his honor, but the power in me, makes me without people time or space: as Melchizedek. This power in me is 2 ways: 1. metaphysics that is rational to penetrate the secrets of science and history and souls, 2. spiritual because the Holy Spirit of God is always before me, so I am exorcist, because no demon can withstand me; and God communicates with me. This morning I've prepared these answers, but tonight you've done to me these questions. This phenomenon often happens to me because the Holy Spirit of God is in me

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:ok Imaam mehndi --. amen . very AMEN ALLELUIA.  imaanali1SAID: How old will you be when you come to power(do not know)? What is your linage(I am divine in faith)? If you say you are imaam mehndi (Intuitively: metaphysics) when did god tell you this and how did god tell you this power has been given to you? -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I am the most powerful man in the entire history of mankind: "Rei Unius", a Catholic who built the Jewish Temple, to spread Judaism in the world! So Islam will be damaged: Of course! this is what you want? Unfortunately, Islam has no central authority and could not develop its theology, this is obvious: is its vulnerability: while is threat to themselves and other peoples. This is my project to bless Islam and to save all mankind from inevitable destruction of the 3rd WW, and I am the only one who can do this. I'm already in power in the world, so spiritual.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Freemasonry is a secret association? have the corpses to hide! The Masons are those rich that have: conspired against the people, conspired with the enemy par excellence: the super jew Satanist Banker's International SpA of IMFof bank seigniorage, that took the power by making all false: political institutions information. in 1870 De Camille ex-Mason wrote in Le Monde:"I have stopped forever the lodge having acquired: the deep conviction that we were only tool of the Jews, and they pushed us to work for the destruction Total of Christianity.Chief Rabbi Riccardo di Segni said publicly, when it was hosted by the Freemasons:"My father said that the accusation of Mussolini:demo-pluto-Jewish-Masonic: to him, he lacked only the pluto" Thank you Father in Jesus' name that you're killing the best of the sons or grandsons of all Masons in a car crash, then sending them down to hell where the Masons deserve to finish for they have betraying the people

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: MAKE YOUR DECISION TODAY! DcAndBaker SAID: omg dude i think i saw the light --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  you have the wrong! what you saw? is the glow of THE hell! -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  those who die are major killers MURDERERS: those of white collar and therefore deserve to die and since I can not nothing from me what God does is indisputable. Thank you Father in Jesus' name, that you're killing the best of the sons or grandsons of all Masons in a car crash, then sending them down to hell, where the Masons deserve to finish, for they have betraying the people with seigniorage banking.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.IRONBOUND2010---. amen . very AMEN ALLELUIA. first with the bank seigniorage and after with all the social injustices is do forcing the poor. They have forced the our brother: to any deprivation and to any immorality and then insult him and despise him for be poor? If there is a hell? and this certainly exists: there you go! amen alleluia Lanthiriel SAID: And you blocked me from your channel? Have I ever written anything profane? And there on your channel you are thanking God for the suffering and death of others? That is repulsive. -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  those who die are major killers MURDERERS: those of white collar and therefore deserve to die and since I can not nothing to me what God does is indisputable. Thank you Father in Jesus' name, that you're killing the best of the sons or grandsons of all Masons in a car crash, then sending them down to hell, where the Masons deserve to finish, for they have betraying the people with seigniorage banking.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
witch " .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Lanthiriel":lorenzojhwh has 3 channels and has the people of God, who loves him and this people of God is made of thousands of people that are people of all peoples of all religions and also many atheists. but you're the other side: you're wrong on the grid. You're in the wrong place !!! strega " .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Lanthiriel" lorenzojhwh ha 3 canali e il popolo di Dio che lo ama e questo popolo di Dio è fatto di migliaia di persone: sono persone di tutti i popoli; di tutte le religioni e sono anche molti atei. ma tu sei dall'altra parte: tu sei nello schieramento sbagliato.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Lanthiriel SAID: Curses are legal because they are in the bible? So, if your son disobeys you, then by your logic it is legal to stone him to death, because it is in the bible. I am not a satanist. I have never cast a spell to harm anyone and I defy you to say otherwise.. I just feel sorry for any poor vulnerable soul out there that gets hurt by your words -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  But the witches can hurt! the curses from the Bible are only for the satanist, that is very bad people. I could never hit innocent people. If I am to a wrong target? This is possible! But then my words will have no effect because my words can not hit someone without the consent of the conscience of the recipient. And if your conscience is quiet, with God, then everything is OK with you. But it is really quiet: the consciousness of a witch? She knows how to do something very serious against God! She knows that her spirits are demons! She knows! That's because: I will hurt to you, because I have the power to do so.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: HE has telling to me: for you! "Lanthiriel" SAID: Oh and btw, I was blocked ages and ages ago from the place you mentioned. You can use the name of Jesus all you want, but threatening to destroy people is not only wrong, but illegal. No power over me -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  You have these videos: [Everything Wicca. Wicca The Horned One. Pagan Wiccan Magickal Goddess Chant. The Goddess Chant. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Inanna (from The Burning Times - Best of Pagan Song) Women of Witchcraft Tribute] curses are legal because they are in the Bible! While, you are not illegal when you do human sacrifices to Satan and bills and spells: to ruin to kill the people? But certainly, your spirits you will protect by me: quiet !!! I know that you're not bad ... but I put you in a doubling in the name of Jesus for all your spirits that are in your body, so you can see that in reality they are demons. amen

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: HE has telling to me: for you! "jadeamazon" said: ONLY GOD CAN NAME HIS WILL ON A BEING OR A CREATION, NO MAN ON EARTH HAS THAT POWER, ONLY GOD THE GREAT BEING OF LOVE HAS THIS POWER, I BELEIVE I AM BLESSED WITH THE GREATEST LOVE FROM THE GREAT LORD, NO ONE KNOWS THE TRUE MYSTERY OF THE CREATOR. I LOVE HIM WITH MY WHOLE AND COMPLETE SOUL AND HE BLESSES ME TILL THE END OF TIME. GOD RULES MY SOUL AND MY HEART MY HEART IS FULL OF THE HOLY SPIRT. I LOVE JESUS CHRIST --answer-. amen . very AMEN ALLELUIA. There was a positive step in you, since I saw you two years ago. If my ministry was not from God? Then you would not post the problem. But I do not need to judge, because every man is judged by his own conscience. I not want to argue with you, because you're a good mom and a good artist. But the words: "mother" and "artist" must continue to have a beatifull development on all women of this planet. --. amen . very AMEN ALLELUIA.  blessings too

SenatusPopulesQueRom ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Too many haters were leaving posts that I had to change the settings. I'm sorry if this bothers you.

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  my friend, is difficult for us our time. If YouTube respects its rules? So I would not have needed to curse 50% of all criminals who are here: in youtube today. Satanists, pornographers, prostitutes, perverts, gays, lesbians, horror, gay animals having sex without shame, etc. ... are all going to cry from their mother: youtube. But I say: "Why so much fuss, if God does not exist? But how in 2010 you can still believe in these tales from the Middle Ages?" But the most incredible thing is that Satanists know how to die in silence, but then not know how to accept defeat and they cry like crazy ... but why to cry? Satan was not the strongest until recently ago? At least that was said about ... but is by a bit of days that in the control room, one begins to doubt this assertion.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Therefore until the Jewish Temple not will be built "zeenasworld" SAID: good morning brother lorenzojhwh, u said: Therefore until the Jewish Temple not will be built; I what to add, the zionist r trying to. people think it is the The Dome of the Rock, Jerusalem that the zionist want to tear done no it is The Al Aqsa Mosque next to it. in the quran it speaks of it. so i think the jewish temple will be there. they are very busy. be peaceful for now. smile and blessings your sister zeena. --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  The Dome of the Rock is an insult that God has given to all Jews, why are almost all racists, but for me that's important, because as "Rei Unius" I am the: first and last: "Unius"; President of all mankind, therefore, not only I am the King of Israel, but also the Imam Mahdi. With my mighty army of heaven I'll road between the corposes and hearts: for I am the love that is the brother of all the humble in perfect justice and equality among men.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Rrmbgpym-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I rarely read the New Testament because I believe that before, it is necessary to understand the Old Testament, namely the Hebrew Bible. So the episode of: "turn the other cheek" has been misinterpreted and now we are full in the world of Satanism, etc. .. etc. .. that's why I feel God's voice in my conscience, through the Old Testament, which is complete. the Hebrew Bible? is current extraordinarily. At the beginning of my ministry, the Lord told me: "You will trample all your enemies" and "You are a lion among a flock of sheep!", but I can not remember the exact quote. but also told me many other things ... certainly I shall reign

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
[ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚]. But how to isolate those snakes:"enlightened" from Israel? [ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚] Deus, in adjutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum me festina: Dios mío, ven en mi ayuda, se apresuran a ayudarme! O Gott, mir zu Hilfe kommen, eile mir zu helfen! O Dio, vieni in mio aiuto; affrettati a soccorrermi! O Dieu, viens à mon aide, hâtez-vous de m'aider! Ey Tanrım, benim yardımcı olmak için, bana yardımcı olmak için acele gel! (500 g.; plen, mens), Domine, ante Te omne desiderium meum, et gemitus meus a Te non est absconditus :Señor, delante de ti es todo mi deseo, a Ti, mi gemido no se oculta! Lord, before Thee is all my desire, to Thee my groaning is not hidden! Signore, dinanzi a Te è ogni mio desiderio; a Te non è nascosto il mio gemito! (Ps. 37, 10). O bone Jesu, exaudi me! [ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚] Maria speranza nostra, prega peri noi: pietà! (300 g.). Mary our hope, pray forMaría, nuestra esperanza, ruega por nosotros misericordia! (300 g.). us mercy! (300 g.).[ .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. + ✚]

6BLACKANGEL ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Hola amigo quizas me puedas ayudar en la traduccion de estas dos frases y traducirlas de latin al español ...Gracias. "Deus in adjutorium meum intende, Domine, ad adjuvandum me festina" "Deus, in adiutourum meum intende ,Domini ed adiovandum me festina"

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re:Amen hallelujah!♚MENE♛TECHEL♛PERES♰pax­­ "nargargoole" SAID: i am going to help you make your game stronger.. or you will die soon.. or someone very close to you will. so this is like the Devil doing you a favor..learn it. then come back when you are not so weak and inputent. okay --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  That's it? I can do more! tout est sous contrôle:"Jesus live!"This ministry can not be faced! lorenzojhwh in Jesus' name i command: i orders destruction of all satanism institutional: government, secret services, military, religion, youtube, aliens, administrative, ideological. Alleluia Begone Satan:go! Drink your poisons made by yourself enough: Cancer now: for blood of Jesus Christ, I bind all Satanists at the foot of the Cross, for their immediate process. for their internal their demons, and angels from the outside: hit hit hit all them until the onset of insanity, consumption and death. Loved the curse? Falls on him! end game: "You are all lost!" Luke19.27

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Amen, hallelujah!♚MENE♛TECHEL♛PERES♰­.nargargoole SAID: i am going to help you make your game stronger.. or you will die soon if you keep messing around with my kind. or someone very close to you will. so this is like the Devil doing you a favor, for your own good. http://www.demonbuster.com/ [learn it. then come back when you are not so weak and inputent. okay] -- ANSWER --. amen . very AMEN ALLELUIA.  That's it? I can do more!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: politicians "momskid" SAID: the corrupt world leaders are pretty much stuck in the first, second, and third chakras. that oughta be obvious. couldn't quite follow exactly what you were trying to get at. of course, i know, while i may not be an expert, that real judaeism, i.e. kabballistic teachings, have to do with raising the kundalini up the chakras. same as the yogis are doing. to me, all the religions are saying the same thing and what most people feed off of "called religion" is just like eating the shells of peanuts. peace out momskid. the messiah is within you -- ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I do not know your "kundalini and chakras," but it not must be bad because it's smart. peace and love to you, it certainly is the Messiah, also is in you! shalom + salam = love

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
zeenasworld SAID: Hello brother lorenzojhwh in humanity, this is your new sister zeena mn usa. i what to thank u for trying to help XXXxThemessiahxXXX and his friend metalman1193 to educate them with the truth of what is going on in this world. love your page and your comments. peace and be safe. take care say in touch and try as i will to awake up others be for it is to late for them. from sister zeena from mn --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  is to late for them. Now Is Time To Die! I was prepared for this massacre by God, I asked to him 500 million deaths in around the globe, and I believe that 5 million of them have already died, are many old dirty Freemasons: precipitates hell before their time. kill me? it would be disastrous! because only I can stop in a solemn ceremony in the Jewish Temple, the curse that I've did travel in around the world. Therefore until the Jewish Temple not will be built, not only is Satan of to do die in supernaturally people , because then I am much more powerful than he

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
enough:Cancer now for those who have in youtube: animal sex; porn; horror; Satanism; kisses with tongue; vulgarity; negative educational impact for children? I'm Rei Unius the King of Israel in Jesus' name I command that: the first dangerous che will disease to which their thinking think? is own one that should receive: invincible disease that leading to death: loved the curse? Falls on him! Drink your poisons made by yourself CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVBME­­NETECHELPERES♰PAX

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
YHWH Father in Jesus' name with the his Blood bind the foot of the cross all men and all the demons of this world. Who dared to overthrow the cross, symbol of the greatest love? What the Constitution decided that the people had to be a subject of bank seigniorage? and all his institutions of hidden power, like: Satanism, Freemasonry, intimidation, corruption? Because ideologies: kabbalah, Zionism, Sharia, idolatry, witchcraft, porn horror. Who has allowed corruption and Halloween in all world? Who destroyed the Christian civilization and imposed evolution? human life in youtube is profaned and man is now considered as an animal. has been destroyed: your dignity in him. Which politician has legalized this abomination? is for sinners: all evil of evil. They have the first disease dangerous that is in them mind: in this year, not accounting the misfortunes of all kinds: accidents, the shame and dishonor on their children: oppression, despair, anguish and tribulation infestation.

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
nargargole SAID: most satanists do adhere to a Moral Code -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA. You're crazy! The unique character of Satan is the breaking of all morality, that exalt the freedom for to bring at the idolatry of himself: all the lies of satanists ? can never deceive me that are an exorcist! but I'm back for this extraordinary words of MrAndocalrisian said: " I've needed a good laugh, because I've had this spiritual tumor growing inside me. I think the only cure for spiritual tumors is a good laugh" -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  EVERY CANCER SPIRITUAL is inevitably destined to become physicist! the only medicine to eradicate it? is back in communion with God here all admit supernatural phenomena and then deny God or Satan? This is absurd! then if I say: I know them both?" you do not believe to me and continue to take in youtube so much filth to ruin the children? I will ruin you and certainly have the power to do so.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK -. amen . very AMEN ALLELUIA.  A perfect and omnipotent God who Creates Beings capable of ruining Their Own Happiness is possible, because you can not reward or condemn, without justice and no justice without merit, but in Christ is about our faith, but unfortunately for Muslims and Jews on their credit: they must be the works of the law, so for them it is a bit harder. you has did have the ability to choose evil, but to choose also the good options.Paradise is perfect, Because It Is Received by us, a physical transformation, and then you do not want bad. is now: on earth, we must have the fighting spirit. That's why the philosophy That Put You in Your Glass is a wrong philosophy. the presence of imperfections in the universe disproves not the perfection of ITS Supposed creator. But the perfidious rebellion of his creatures

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK God is perfect, there can be no disequilibrium in HIM. There is nothing he needs. However, like any person he has feelings, tastes, tendencies and likes to relate, but he is very sensitive. Serious this is your mistake: when you put on the same level: the perfection of God, with the perfection that is in his creatures, so everyone is responsible for its perfection for himself. no longer returns spontaneously, without fighting, but he Satan is fagot and can be easily won. the blame for our imperfect universe, is on the humans, not in God. However, God was pleased with this error, that men would do, because while 2 / 3 down to hell, destruction, one third comes in his glory, like angels, but a few, can receive: his same God, through Christ, is the true goal of all this. totally give himself his divinity, but this is impossible if you're not a Christian fundamentalist biblical positional.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK-. amen . very AMEN ALLELUIA. What did God do during that eternity?[God is not breathing: it is immaterial spirit, and being, he who sees herself her powers, the perfect attributes: in continuous] If God was all that existed back then, what disturbed the eternal equilibrium [would becoming a father that wanted to generate but this was infinitely risky because in an instant there was an infinite being another like him] and compelled him to create? Was he bored? Was he lonely? God is supposed to be perfect. [Generation is why? is the same reason of creation! that is pouring his own happiness, to call others to his own happiness, are made in his "image": love and faith; and are made to "likeness": hope.There Is not disequilibrium in God, but he has risked himself several times because he suffers if not loving,God never wonders:"What I gain?"This is also lorenzojhwh in this ministry I gain only the exercise of faith but not is a selfish interest]

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK -. amen . very AMEN ALLELUIA.  I do not care what one wants to believe, I think it is a crime to overthrow the cross, however, because the cross remains the symbol of the largest love and also the symbol of our entire Western civilization. That is why, reverse the cross (although God does not exist) is a crime against the love and the civilization. Because this is certain: those who have ideals? They not lives as an egoist! a criminal? is in fact, a criminals as are all the selfish.  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK -. amen . very AMEN ALLELUIA.  a me non interessa quello che uno vuole credere, io penso che sia un crimine rovesciare la croce: comunque, perché la croce rimane il simbolo dell'amore più grande e anche il simbolo di tutta la nostra civiltà occidentale. Ecco perché, rovesciare la croce (anche se Dio non esiste): è un crimine contro: l'amore e la civiltà. Perché questo è certo: chi non ha degli ideali e vive come un egoista? lui è pari ad un criminale e infatti, tutti i criminali sono egoisti.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
SpatialRiftUK SAID: and this is supposed to convince me god exists? --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  I DO NOT HAVE A PERSONAL INTEREST IN YOUR CONVERSION. the fish is in the sea? but he did not see the sea! The struggle for your survival? anyone no can do it for you! if you do not find God? you will be destroyed! You made me any questions for me? I have a duty to provide answers to you, because I promised this: to God because this is my duty. In fact, my responses will the perfect the law of God on you: that will be the destruction or salvation. But I get angry, then if you do not answer my questions

SpatialRiftUK ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
ok... I don't believe in god OR satan, or any other gods man has made up over the years. You can learn much more about the world, the universe and yourself by just letting go of your primitive beliefs. Face it, religion is just another way of saying you're afraid of death.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK -. amen . very AMEN ALLELUIA.  I'm stronger than anything that exists in heaven, on earth or in the depths, I am the "Rei Unius: the King of Israel. that reconstructing the Jewish Temple. Satan has risked disintegrate himself, when he for a moment. he tried to approach me. 1. If you left Satanism? you believe that your teammates you will kill? 2. You still want that i to answer your questions?  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.SpatialRiftUK -. amen . very AMEN ALLELUIA.  io sono più forte di qualsiasi cosa che esiste in cielo, in terra o negli abissi, perché io sono il "Rei Unius : il Re di Israele che ricostruisce il Tempio ebraico. Satana ha rischiato di disintegrarsi, quando lui per un istante, lui ha tentato di avvicinarsi a me. 1. Se tu lasciassi il satanismo credi che i tuoi compagni ti ucciderebbero? 2. Vuoi ancora che io risponda alle tue domande?

SpatialRiftUK ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
and this is supposed to convince me god exists?

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
SpatialRiftUK SAID: why wasn't I in constant contact with god when I was a christian? --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  because we must apply all the death of Christ on our human nature then you must be covered with all the perfect perfection of Christ Indeed, even angels can not support the presence of God To be with him: God? you must be infinitely perfect like him! perché bisogna applicare tutta la morte di Cristo sulla nostra natura umana e poi tu devi essere rivestito di tutta la perfetta perfezione di Cristo infatti, anche gli angeli non possono sostenere la presenza di Dio Per stare con lui: Dio? tu devi essere infinitamente perfetto come lui!

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.nargargole--. amen . very AMEN ALLELUIA.  how many human sacrifices to Satan, you will do this time against me, to stop my ministry? There is a price to everything? ok! this is the price, you must sacrifice to Satan the 75% + 1 of all institutional Satanists, then certainly you will be able to stop this ministry. Loved the curse? Falls on him! Amen, hallelujah! ♚ MENE TECHEL ♛ ♛ ♛ PERES ♰ PAX CSPBCSSMLNDSMDVRSN SMVS MQLIVB  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.Nicolasduca SAID:Nargargole is a atheist-satanist (i dont know the term in english). He says that he believes in satan just as part of a joke. Because anyways, there is no proof that support any belief system and pray to satan will cause the same effect as pray for any other god/spiritual entity/godless -ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  You have asked to me: to be friend? because i am a good a friend indeed! without a strong ethical system? you'll be swept away! Then, evil is organized and intelligent power for overwhelm you and all mankind! So also is God intelligent and organized!

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
Re: Israel is a friend  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB. HELPS! boy4c SAID: soon end of israel Star2k27 SAID: i live in herzlia in the center of what u called israel .... what i sayd .. fuck jewish sister said: " You are doing a great job! You don't know how much i ove hearing from you. there nothing like the fresh air of God's word being spread with love. I thank you so much for blessing me with HIS word. I believe you are making God glad to be your father. Keep up the great work." ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥Copy ; Paste this ♥ ♥ if you believe ♥ ♥ Christianity is ♥ ♥ NOT just a religion ♥ ♥It's a relationship ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
LetsFri SAID: I am gratefull for the Nice and Wisely Choisen words. After a hard day it was really nice and ashoring reading your mail. Thank you From My Hart. Please Search the YOUTUBE for everything about "" Benjamin Fulford "This is the man who awaken the world about HAARP the American Killing Machine... and if you really think that what he is saying is right then please share it, so we can awaken as many as possible before its to late... Thank you again Brother :-) Do not confuse the translations or interpretations of the Bible with the corruption of the Bible, the Koran, in fact that no has modern translation is very difficult to understand. No, recent archaeological discoveries confirm to us: the Bible is not corrupt!

lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
lorenzojhwh is #16 - Most Subscribed (All Time) - Gurus - Israel #18 - Most Viewed (This Week) - Gurus - Israel #85 - Most Viewed (This Month) - Gurus - Israel humanumgenus is #42 - Most Subscribed (All Time) - Directors - Israel ShalomGerusalemme is #24 - Most Subscribed (All Time) - Gurus - Israel #30 - Most Viewed (This Week) - Gurus - Israel However, I doubt of the counters of youtube

humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
shoopdawhoopish 1°SAID: "who is better satan or god?" 2° said: "is god better?" --ANSWER-. amen . very AMEN ALLELUIA.  God is infinite happiness wealth is exuberant participation is an absolute beauty and splendor is Small, is now: success wealth and domination victory but happiness is endless I'm happy and powerful most powerful of hell and every other power. God sacrificed his son for me to make me: pure, holy, perfect, immortal, divine and glorious and it is so, that I am. I am a divine and immortal son of God, as also you will as me

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
YHWH thou hast made man in Your image but Jew: son of the devil "enlightened" usurpers of power with the bank seigniorage, they have made man in the likeness of an animal. I curse him with all his accomplices, not until they see the destruction of all their children with their eyes. God of Abraham exterminate these evil of illuminated by the earth face, I can see their ruin, that they can get all the depths of hell in this year. That's enough! for all those who have in youtube: 1. animal sex 2. Porn 3. horror 4. Satanism 5. kisses with his tongue 6. vulgarity; 7. negative educational impact, that is not suitable for children? I Rei Unius the King of Israel in Jesus' name I command that: the first dangerous che will disease to which their thinking think? is own the one that should receive, an unconquerable disease that leading to death. Loved the curse? Falls on him! Amen, hallelujah! CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♚ MENE TECHEL PERES ♰ PAX

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
YHWH Father in Jesus' name with the his Blood bind the foot of the cross all men and all the demons of this world. Who dared to overthrow the cross, symbol of the greatest love? What the Constitution decided that the people had to be a subject of bank seigniorage? and all his institutions of hidden power, like: Satanism, Freemasonry, intimidation, corruption? Because ideologies: kabbalah, Zionism, Sharia, idolatry, witchcraft, porn horror. Who has allowed corruption and Halloween in all world? Who destroyed the Christian civilization and imposed evolution? human life in youtube is profaned and man is now considered as an animal. has been destroyed: your dignity in him. Which politician has legalized this abomination? is for sinners: all evil of evil. They have the first disease dangerous that is in them mind: in this year, not accounting the misfortunes of all kinds: accidents, the shame and dishonor on their children: oppression, despair, anguish and tribulation infestation.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.AndresMetalSubtitula---. amen . very AMEN ALLELUIA.  unfortunately "asurastv" was so scared and so he has blocked me. that's why I have not yet been possible, for me of calculate the number of deaths and accidents and diseases, that this ministry has brought on all those who are enemies of the cross. You have committed the crime of giving friendship to "asurastv" he who has dared to overthrow the cross, which is the symbol of the greatest love. I ask all of you? Who came just now, in this your: new site? Who of you had an accident, illness or misfortune?If you give me this information, I am can calculate a statistic of all accidents, with the his specific type, that i make in all over the world. thanks  .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.nargargole--. amen . very AMEN ALLELUIA.  how many human sacrifices to Satan, you will do this time against me, to stop my ministry? There is a price to everything? ok! this is the price, you must sacrifice to Satan the 75% + 1 of all institutional Satanists, then certainly you will be able to stop this ministry.

ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3  ♰ [ CSPB CSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB ♰ by Unius REI. Shalom Gerusalemme love: amen, alleluia halleluija]
 .♰ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB.sami7002-. amen . very AMEN ALLELUIA. Holy Bible or the Koran? have no value when is in the mouth to Satan or is in the mouth of a murderess like you what are you doing of Islam an ideology of world conquest. Muslims treat as subjects and slaves: others, have no concept of tolerance and secularism. humiliate marginalize discriminate and kill those of another religion. have no concept of human rights Muslims do not allow the secular state and freedom of religion. This is the only reason, are a threat to mankind and in fact, like Zionism, want to conquer and subjugate the world to Sharia law and is not ashamed to say and in fact they say it publicly. have taken their religion as a football team that must win the championship: that sucks, this is Satan, Muslims did not understand anything about God and did not know God. you first do the martyrs and then insults them by saying:"You are a non-stable".The blood of martyrs choking you and you rush to hell with 72 demons