INDIA OGM Orissa US support victims @ ישראל -> העיניים של האמת הם בהירים, ראש האמת היא: כמו שצריך, האמת אין פחד: ספק, דברי אמת הם מרגש ועמוק, חוקי האמת פשוטים, הנשמה של אמת: הוא לוהט, האמת: לב חם, המוח האמת היא תמיד עומדת: האמת ברורה: הרוח של רוח הקודש, והסערה עבור יצירה מחדש של כל המין האנושי: עבור חג השבועות החדש בכל רחבי כדור הארץ: אש האהבה: לגל האחרון: של הנצרות של סוף 1: של כל הזמנים! האמת עומד מעל כל שלט, חטאו של אמת: הוא הצלב של ישו הנוצרי של: המשיח, הנשמה של אמת: הוא אלוהים: JHWH, האמת היא נצחית: אחווה אוניברסלית: אני מלך פלסטין וישראל! "מהדי עלי: lorenzoAllah" האיש Metaphisic של הנצח של המשפט הטבעי: המלך Unius ריי@ Israel -> Ang mata ng katotohanan ay maliwanag, ang pinuno ng katotohanan ay: up kanan, ang katotohanan ay walang takot: ang pagdududa, ang mga salita ng katotohanan ay hawakan at malalim, ang batas ng katotohanan ay simple, ang kaluluwa ng katotohanan:ay nag-aalab, ng katotohanan: ng isang mainit-init puso, ang isip ng katotohanan ay laging kalagayan: malinaw na katotohanan: hangin ng Banal na Espiritu, at bagyo para sa regenerating lahat ng tao uri: para sa isang bagong ng Pentecost lahat sa planeta: sunog ay ibigin:para sa huling wave: ng evangelization ng unang dulo: sa lahat ng oras! Katotohanan ibig sabihin sa itaas sign lahat ng kasalanan, katotohanan ay: Cross ng si Jesus ay Kristo: Mesiyas, at, ang kaluluwa ng katotohanan: ay Diyos: JHWH, katotohanan ay walang hanggan: unibersal kapatiran: am ako hari ng Palestine at Israel! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" tao ang walang hanggan Metaphisic: ang natural na batas: Hari Unius na Rei@ Israel -> silmät totuuden ovat kirkkaita, johtaja totuus on: jopa oikea, Totuus ei pelkää: epäilyksen, totuuden sanoja ovat koskettavia ja syviä, lait totuuden ovat yksinkertaisia​​, sielu totuuden: on liekeissä, ja totuuden: on lämmin sydän, mieli ja totuus on aina pysyvä: kirkas Truth: tuuli Pyhän Hengen, ja myrskyn elvyttämiseen kaikille ihmiskunta: uusi helluntain ympäri planeettaa: tulta love: viimeisen aalto: evankelioimisesta ensimmäisen pään: kaikkien aikojen! Totuus on ylitse kaiken synnin, Truth n merkki: on Cross Jeesuksen Kristuksen: Messias, ja, sielu totuuden: Jumala on: JHWH, Totuus on ikuinen: universaali Brotherhood: Minä olen kuningas, Palestiina ja Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" Ikuinen Metaphisic asialla: luonnon laki: Kuningas Unius REI


@ Israël -> Les yeux de la vérité sont lumineuses, la tête de la Vérité est la suivante: jusqu'à droite, la vérité n'a pas peur: de doute, les paroles de vérité sont touchante et profonde, les lois de la vérité sont simples, l'âme de la Vérité: est en flammes, de la Vérité: d'un cœur chaud, l'esprit de la vérité est toujours debout: la vérité claire: le vent de l'Esprit Saint, et la tempête pour la régénération de tout le genre humain: pour une nouvelle Pentecôte sur toute la planète: le feu est l'amour: pour la dernière vague: de l'évangélisation de la première extrémité: de tous les temps! Vérité est au-dessus signe tout péché, la vérité: est-la Croix du Christ Jésus: le Messie, et, l'âme de la vérité: Dieu est-il: JHWH, la Vérité est éternelle: la fraternité universelle: je suis le roi de la Palestine et Israël! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" l'Metaphisic Eternelle homme: de la loi naturelle: le roi unius REI@ イスラエル - 真実の>目が輝いている、真実の頭は次のとおりです。上右、真実は恐れを持っていません:疑いで、真実の言葉は感動的で深いですが、真実の法律は、 真実の魂シンプルです。真実の、燃えるようなされています。暖かい心の、真実の心は常に立っている:明確な真実:聖霊の風、および再生のために嵐のすべて の人間の種類:すべての惑星の上に新しい聖霊降臨祭のために:火は愛されています。最後の波の最初の端の福音の:すべての時間の中で!真実はすべての罪、 真実の看板の上に立って:救世主、そして、真実の魂:神されています。イエスのキリストの十字架であるヤハウェは、真実は永遠である:普遍的な兄弟愛:私 は、パレスチナとイスラエルの王だ! "マハディALI:lorenzoAllah" ETERNAL Metaphisicの男:自然法の王様Unius REI@ Ισραήλ -> Τα μάτια της αλήθειας είναι φωτεινά, ο επικεφαλής της Αλήθειας είναι: επάνω δεξιά, Αλήθεια δεν έχει φόβο: αμφιβολίας, οι λέξεις της αλήθειας είναι συγκινητικό και βαθιά, οι νόμοι της Αλήθειας είναι απλή, η ψυχή της αλήθειας: αναφλέγεται της Αλήθειας: μια ζεστή καρδιά, το μυαλό της Αλήθειας είναι πάντα στο πλευρό: Αλήθεια σαφής: αιολική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και καταιγίδα για την αναζωογόνηση όλων το ανθρώπινο είδος: για μια νέα Πεντηκοστή σε όλο τον πλανήτη: φωτιά είναι αγάπη: για το τελευταίο κύμα: του ευαγγελισμού της πρώτης τέλος: όλων των εποχών! Η αλήθεια βρίσκεται πάνω από κάθε αμαρτία σημάδι, αλήθεια του: είναι ο Σταυρός του Χριστού Ιησού: Μεσσία, και η ψυχή της αλήθειας: είναι ο Θεός: JHWH, Αλήθεια είναι αιώνια: καθολική αδελφότητα: Είμαι ο βασιλιάς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" άνθρωπος του ΑΙΩΝΙΑ Metaphisic του: του φυσικού νόμου: Ο βασιλιάς Unius REI@ इसराइल> सच्चाई की आँखों उज्ज्वल है, सत्य का सिर है: ऊपर सही, सत्य: संदेह का कोई डर नहीं है, सत्य के शब्दों को छू और गहरे हैं, सत्य के नियमों को सरल कर रहे हैं, सत्य की आत्मा:सत्य की ज्वलंत, एक गर्म दिल का, सत्य का मन हमेशा खड़े: स्पष्ट सच: पवित्र आत्मा की हवा, तूफान और regenerating के लिए सभी मानव जाति के सभी ग्रह पर एक नए Pentecost के लिए: आग प्यार है:अंतिम लहर के लिए: पहले के अंत में ईसाई धर्म प्रचार के सभी समय का! सच हस्ताक्षर सब पाप, सत्य ऊपर खड़ा है, और मसीहा, सत्य की आत्मा: यीशु मसीह के क्रॉस भगवान है: JHWH, सत्य अनन्त है: विश्व बंधुत्व: मैं फिलिस्तीन और इसराइल के राजा हूँ! "मेहदी अली: lorenzoAllah" प्राकृतिक कानून के शाश्वत है Metaphisic आदमी राजा Unius REI@ Israel -> Mata kebenaran yang cerah, kepala Kebenaran adalah: up yang tepat, Kebenaran memiliki rasa takut: keraguan, kata-kata kebenaran yang menyentuh dan mendalam, hukum Kebenaran yang sederhana, jiwa Kebenaran: yang menyala, Kebenaran: dari hati yang hangat, pikiran Kebenaran selalu berdiri: Kebenaran jelas: angin Roh Kudus, dan badai untuk regenerasi semua jenis manusia: untuk Pentakosta baru di seluruh planet ini: api suka: untuk gelombang terakhir: dari penginjilan akhir pertama: sepanjang masa! Kebenaran berdiri di atas tanda semua dosa, Kebenaran itu: adalah salib Yesus Kristus: Mesias, dan, jiwa Kebenaran: adalah Allah: JHWH, Kebenaran adalah abadi: persaudaraan universal: Aku adalah raja dari Palestina dan Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" orang itu Metaphisic KEKAL itu: dari hukum alam: Raja Unius REI@ Iosrael -> An súile na fírinne is geal, is é an ceann na Fírinne: suas le ceart, tá Fírinne aon eagla: amhras a sheachaint, go bhfuil na focail na Fírinne touching agus domhain, is iad na dlíthe na Fírinne simplí, an anam na Fírinne: Tá flaming, na Fírinne: de chroí te, tá an aigne na Fírinne i gcónaí seasamh: Fírinne soiléir: gaoithe de Spiorad Naomh, agus le haghaidh athghiniúint stoirme gach cineál duine: ar feadh Pentecost nua ar fud an phláinéid: tine Tá grá: le haghaidh an tonn deireanach: an soiscéal a fhógairt an chéad deireadh: de gach am! Fírinne Seasann thar aon pheaca, Fírinne an comhartha: Is é an Chros Chríost Íosa ar: Tá Dia:: Messiah, agus, ar an anam na Fírinne JHWH, is Fírinne síoraí: Bráithreachas uilíoch: Tá mé rí na Palaistíne agus Iosrael! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" an Metaphisic síoraí ar fear: an dlí nádúrtha: Rí Unius Rei@ Ísrael -> Augu sannleika eru björt, yfirmaður Truth er: allt rétt, sannleikurinn er að óttast: af vafa, orð sannleikans eru að snerta og djúpt, eru lög Truth einfalt, sál Truth: er logandi, sannleikans: á heitu hjarta, huga sannleikans er alltaf standandi: ljóst Sannleikur: vindur af heilögum anda, og stormur fyrir endurnýjun allra manna konar: í nýjum Hvítasunnu allan plánetu: eldur er ást: fyrir síðustu bylgju: á evangelization fyrstu lok: allra tíma! Sannleikur stendur yfir tákn allri synd, sannleika er: er kross Jesú Krists, Messíasar, og sál Truth: er Guð: JHWH, sannleikurinn er eilíft: alhliða bróðurlega: Ég er konungur Palestínu og Ísrael! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" maður hið eilífa Metaphisic er: af náttúrulegum lögum: konungur Unius REI@ Israele -> Gli occhi della verità sono luminose, il capo della Verità è: in alto a destra, la Verità non ha paura: di dubbio, le parole di verità sono toccanti e profonde, le leggi della Verità sono semplici, l'anima della Verità: è fiammeggiante, della Verità: di un cuore caldo, la mente della Verità è sempre in piedi: chiara verità: il vento dello Spirito Santo, e la tempesta per rigenerare tutto il genere umano: per una nuova Pentecoste in tutto il pianeta: il fuoco è l'amore: per l'ultima ondata: dell'evangelizzazione della prima estremità: di tutti i tempi! La verità sta al di sopra segno tutto, la verità del peccato: è la Croce di Cristo Gesù: Messia, e l'anima della Verità: è Dio: JHWH, la Verità è eterna: la fraternità universale: io sono il re della Palestina e di Israele! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" l'uomo del metafisico Eterna: la legge naturale: King unius REI@ Israel -> De ogen van de waarheid helder zijn, het hoofd van de waarheid is: tot rechts, de Waarheid heeft geen angst: van twijfel, de woorden van de waarheid zijn ontroerend en diep, de wetten van de waarheid zijn eenvoudig, de ziel van de Waarheid: wordt vlammende, van de waarheid: een warm hart, de geest van de waarheid is altijd staand: duidelijke Waarheid: wind van de Heilige Geest, en storm voor het regenereren van de menselijke soort, voor een nieuw Pinksteren over de hele planeet: vuur hou van: voor de laatste golf: van de evangelisatie van het eerste einde: van alle tijden! Waarheid staat boven het ondertekenen van alle zonde, Waarheid's: is het kruis van Jezus Christus: Messias, en de ziel van de waarheid: is God: JHWH, de Waarheid is eeuwig: universele broederschap: Ik ben de koning van Palestina en Israël! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" de Eeuwige Metaphisic de mens: van de natuurlijke wet: King Unius REI

@ Izrael -> Oczy prawdy są jasne, głowa Prawdy brzmi: w górę w prawo, Prawda nie ma obawy: wątpliwości, słowa prawdy są wzruszające i głębokie, prawa Prawdy są proste, dusza Prawdy: płonie, Prawdy: z ciepłym sercem, umysłem prawdy jest zawsze stojąca: Przezroczysty Truth wiatr Ducha Świętego, i burza w regeneracji wszystko ludzki rodzaj: dla nowej Pięćdziesiątnicy całym świecie: ogień miłości: dla ostatniej fali: ewangelizacji pierwszego końca: wszech czasów! Prawda stoi ponad wszelkiego grzechu Prawda jest znakiem: jest Krzyż Chrystusa Jezusa: Mesjasz, a dusza prawdy: jest Bóg: JHWH, Prawda jest wieczna: powszechnego braterstwa: jestem królem Palestyny ​​i Izraela! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" wieczny Metaphisic jest człowiek: prawa naturalnego: King Unius REI@ Israel -> Os olhos da verdade são brilhantes, o chefe da Verdade é: até direito, a Verdade não tem medo: de dúvida, as palavras da verdade são tocante e profundo, as leis da verdade são simples, a alma da Verdade: é flamejante, da Verdade: de um coração caloroso, a mente de verdade é sempre de pé: Verdade clara: o vento do Espírito Santo, e tempestade para regenerar todo o tipo humano: por um novo Pentecostes em todo o planeta: o fogo é o amor: da última vaga: da evangelização da final em primeiro lugar: de todos os tempos! Verdade está acima de tudo sinal de pecado Verdade, do: é a Cruz de Cristo Jesus: Messias, e, a alma da Verdade: é Deus: JHWH, a Verdade é eterna: a fraternidade universal: eu sou o rei da Palestina e de Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" o homem Metaphisic Eterno: da lei natural: o rei unius REI@ Израиль -> Глаза правда яркие, глава истина: прямо, Истина не боится: ​​сомнения, слова Истины трогательное и глубоко, законы истины просты, душа истины: в пылающий, истины: в горячее сердце, разум истины всегда постоянно: ясно истина: ветер Святого Духа, и буря для регенерации всех человеческого рода: для новой Пятидесятницы по всей планете: огонь любви: для последней волны: евангелизации первого конца: за все время! Истина выше знак всякого греха, Истины: это крест Христа Иисуса: Мессия, и душа истины: есть Бог JHWH, истина вечна: всеобщее братство: я царь Израиля и Палестины! "Махди Али: lorenzoAllah" Вечный Metaphisic на человека: естественного закона: Король Unius REI@ Israel -> Los ojos de la verdad son brillantes, la cabeza de la Verdad es: hasta la derecha, la verdad no tiene miedo: de la duda, las palabras de la verdad son conmovedor y profundo, las leyes de la Verdad son simples, el alma de la Verdad: está en llamas, de la verdad: de un cálido corazón, la mente de la Verdad es siempre de pie: la verdad clara: el viento del Espíritu Santo, y la tormenta para la regeneración de toda la especie humana: por un nuevo Pentecostés en todo el planeta: el fuego es el amor: de la última oleada: la evangelización del primer extremo: de todos los tiempos! La verdad está por encima de signo todo pecado, de la Verdad: es la cruz de Cristo Jesús: el Mesías, y el alma de la Verdad: es Dios: YHWH, la Verdad es eterna: la fraternidad universal: Yo soy rey de Palestina e Israel! "Ali Mahdi: lorenzoAllah" el hombre Metaphisic Eterna: de la ley natural: el rey unius REI@ Israel> Die Augen der Wahrheit sind hell, der Kopf der Wahrheit ist: bis rechts hat die Wahrheit keine Angst: der Zweifel, sind die Worte der Wahrheit berühren und tief, sind die Gesetze der Wahrheit einfach, die Seele der Wahrheit: wird flammenden, an die Wahrheit, von einem warmen Herzen, ist der Geist der Wahrheit immer stehend: klare Wahrheit: Wind des Heiligen Geistes, und Sturm zum Regenerieren all das menschliche Art: für ein neues Pfingsten auf dem ganzen Planeten: Feuer ist die Liebe: für die letzte Welle: der Evangelisierung des ersten Endes: aller Zeiten! Die Wahrheit steht über allen Sünde, Wahrheit-Zeichen: das Kreuz von Jesus Christus zu: Messias, und die Seele der Wahrheit: Gott ist: JHWH, ist die Wahrheit ewig: universelle Brüderlichkeit: Ich bin der König von Palästina und Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" ewigen Metaphisic der Mann: des Naturgesetzes: King unius REI@ İsrail - Gerçeğin> gözleri parlak, Hakikat başıdır: yukarı doğru, Hakikat korku vardır: Şüphe, Hakikat kelimeleri dokunaklı ve derin, Hakikat yasaları, Hakikat ruhu basit:Gerçeğin, yanan edilir: sıcak bir kalp, Hakikat zihin her zaman ayakta ise: açık Gerçek: Kutsal Ruh, rüzgar, fırtına ve yenilemek için tüm insan türünün: tüm gezegendeki yeni bir Pentekost için: yangın aşk:son dalga için: ilk sonu evangelizasyonu: tüm zamanların! Doğru her günah, Hakikat tabelası üzerinde duruyor: Mesih, ve, Hakikat ruhu: Allah edilir: İsa'nın Mesih Haç JHWH, Gerçek ebedidir: evrensel kardeşlik: Ben Filistin ve İsrail kralım! "Mehdi ALI: lorenzoAllah" EBEDİ Metaphisic adamı: doğal hukuk: Kral unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 secondi fa

    @ İsrail - Gerçeğin> gözleri parlak, Hakikat başıdır: yukarı doğru, Hakikat korku vardır: Şüphe, Hakikat kelimeleri dokunaklı ve derin, Hakikat yasaları, Hakikat ruhu basit:Gerçeğin, yanan edilir: sıcak bir kalp, Hakikat zihin her zaman ayakta ise: açık Gerçek: Kutsal Ruh, rüzgar, fırtına ve yenilemek için tüm insan türünün: tüm gezegendeki yeni bir Pentekost için: yangın aşk:son dalga için: ilk sonu evangelizasyonu: tüm zamanların! Doğru her günah, Hakikat tabelası üzerinde duruyor: Mesih, ve, Hakikat ruhu: Allah edilir: İsa'nın Mesih Haç JHWH, Gerçek ebedidir: evrensel kardeşlik: Ben Filistin ve İsrail kralım! "Mehdi ALI: lorenzoAllah" EBEDİ Metaphisic adamı: doğal hukuk: Kral unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    47 secondi fa

    @ Israel> Die Augen der Wahrheit sind hell, der Kopf der Wahrheit ist: bis rechts hat die Wahrheit keine Angst: der Zweifel, sind die Worte der Wahrheit berühren und tief, sind die Gesetze der Wahrheit einfach, die Seele der Wahrheit: wird flammenden, an die Wahrheit, von einem warmen Herzen, ist der Geist der Wahrheit immer stehend: klare Wahrheit: Wind des Heiligen Geistes, und Sturm zum Regenerieren all das menschliche Art: für ein neues Pfingsten auf dem ganzen Planeten: Feuer ist die Liebe: für die letzte Welle: der Evangelisierung des ersten Endes: aller Zeiten! Die Wahrheit steht über allen Sünde, Wahrheit-Zeichen: das Kreuz von Jesus Christus zu: Messias, und die Seele der Wahrheit: Gott ist: JHWH, ist die Wahrheit ewig: universelle Brüderlichkeit: Ich bin der König von Palästina und Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" ewigen Metaphisic der Mann: des Naturgesetzes: King unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    1 minuto fa

    @ Israel -> Los ojos de la verdad son brillantes, la cabeza de la Verdad es: hasta la derecha, la verdad no tiene miedo: de la duda, las palabras de la verdad son conmovedor y profundo, las leyes de la Verdad son simples, el alma de la Verdad: está en llamas, de la verdad: de un cálido corazón, la mente de la Verdad es siempre de pie: la verdad clara: el viento del Espíritu Santo, y la tormenta para la regeneración de toda la especie humana: por un nuevo Pentecostés en todo el planeta: el fuego es el amor: de la última oleada: la evangelización del primer extremo: de todos los tiempos! La verdad está por encima de signo todo pecado, de la Verdad: es la cruz de Cristo Jesús: el Mesías, y el alma de la Verdad: es Dios: YHWH, la Verdad es eterna: la fraternidad universal: Yo soy rey de Palestina e Israel! "Ali Mahdi: lorenzoAllah" el hombre Metaphisic Eterna: de la ley natural: el rey unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    1 minuto fa

    @ Израиль -> Глаза правда яркие, глава истина: прямо, Истина не боится: ​​сомнения, слова Истины трогательное и глубоко, законы истины просты, душа истины: в пылающий, истины: в горячее сердце, разум истины всегда постоянно: ясно истина: ветер Святого Духа, и буря для регенерации всех

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    1 minuto fa

    человеческого рода: для новой Пятидесятницы по всей планете: огонь любви: для последней волны: евангелизации первого конца: за все время! Истина выше знак всякого греха, Истины: это крест Христа Иисуса: Мессия, и душа истины: есть Бог JHWH, истина вечна: всеобщее братство: я царь Израиля и Палестины! "Махди Али: lorenzoAllah" Вечный Metaphisic на человека: естественного закона: Король Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 minuti fa

    @ Israel -> Os olhos da verdade são brilhantes, o chefe da Verdade é: até direito, a Verdade não tem medo: de dúvida, as palavras da verdade são tocante e profundo, as leis da verdade são simples, a alma da Verdade: é flamejante, da Verdade: de um coração caloroso, a mente de verdade é sempre de pé: Verdade clara: o vento do Espírito Santo, e tempestade para regenerar todo o tipo humano: por um novo Pentecostes em todo o planeta: o fogo é o amor: da última vaga: da evangelização da final em primeiro lugar: de todos os tempos! Verdade está acima de tudo sinal de pecado Verdade, do: é a Cruz de Cristo Jesus: Messias, e, a alma da Verdade: é Deus: JHWH, a Verdade é eterna: a fraternidade universal: eu sou o rei da Palestina e de Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" o homem Metaphisic Eterno: da lei natural: o rei unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 minuti fa

    @ Izrael -> Oczy prawdy są jasne, głowa Prawdy brzmi: w górę w prawo, Prawda nie ma obawy: wątpliwości, słowa prawdy są wzruszające i głębokie, prawa Prawdy są proste, dusza Prawdy: płonie, Prawdy: z ciepłym sercem, umysłem prawdy jest zawsze stojąca: Przezroczysty Truth wiatr Ducha Świętego, i burza w regeneracji wszystko ludzki rodzaj: dla nowej Pięćdziesiątnicy całym świecie: ogień miłości: dla ostatniej fali: ewangelizacji pierwszego końca: wszech czasów! Prawda stoi ponad wszelkiego grzechu Prawda jest znakiem: jest Krzyż Chrystusa Jezusa: Mesjasz, a dusza prawdy: jest Bóg: JHWH, Prawda jest wieczna: powszechnego braterstwa: jestem królem Palestyny ​​i Izraela! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" wieczny Metaphisic jest człowiek: prawa naturalnego: King Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    2 minuti fa

    @ Israel -> De ogen van de waarheid helder zijn, het hoofd van de waarheid is: tot rechts, de Waarheid heeft geen angst: van twijfel, de woorden van de waarheid zijn ontroerend en diep, de wetten van de waarheid zijn eenvoudig, de ziel van de Waarheid: wordt vlammende, van de waarheid: een warm hart, de geest van de waarheid is altijd staand: duidelijke Waarheid: wind van de Heilige Geest, en storm voor het regenereren van de menselijke soort, voor een nieuw Pinksteren over de hele planeet: vuur hou van: voor de laatste golf: van de evangelisatie van het eerste einde: van alle tijden! Waarheid staat boven het ondertekenen van alle zonde, Waarheid's: is het kruis van Jezus Christus: Messias, en de ziel van de waarheid: is God: JHWH, de Waarheid is eeuwig: universele broederschap: Ik ben de koning van Palestina en Israël! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" de Eeuwige Metaphisic de mens: van de natuurlijke wet: King Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    3 minuti fa

    @ Israele -> Gli occhi della verità sono luminose, il capo della Verità è: in alto a destra, la Verità non ha paura: di dubbio, le parole di verità sono toccanti e profonde, le leggi della Verità sono semplici, l'anima della Verità: è fiammeggiante, della Verità: di un cuore caldo, la mente della Verità è sempre in piedi: chiara verità: il vento dello Spirito Santo, e la tempesta per rigenerare tutto il genere umano: per una nuova Pentecoste in tutto il pianeta: il fuoco è l'amore: per l'ultima ondata: dell'evangelizzazione della prima estremità: di tutti i tempi! La verità sta al di sopra segno tutto, la verità del peccato: è la Croce di Cristo Gesù: Messia, e l'anima della Verità: è Dio: JHWH, la Verità è eterna: la fraternità universale: io sono il re della Palestina e di Israele! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" l'uomo del metafisico Eterna: la legge naturale: King unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    3 minuti fa

    @ Ísrael -> Augu sannleika eru björt, yfirmaður Truth er: allt rétt, sannleikurinn er að óttast: af vafa, orð sannleikans eru að snerta og djúpt, eru lög Truth einfalt, sál Truth: er logandi, sannleikans: á heitu hjarta, huga sannleikans er alltaf standandi: ljóst Sannleikur: vindur af heilögum anda, og stormur fyrir endurnýjun allra manna konar: í nýjum Hvítasunnu allan plánetu: eldur er ást: fyrir síðustu bylgju: á evangelization fyrstu lok: allra tíma! Sannleikur stendur yfir tákn allri synd, sannleika er: er kross Jesú Krists, Messíasar, og sál Truth: er Guð: JHWH, sannleikurinn er eilíft: alhliða bróðurlega: Ég er konungur Palestínu og Ísrael! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" maður hið eilífa Metaphisic er: af náttúrulegum lögum: konungur Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    4 minuti fa

    @ Iosrael -> An súile na fírinne is geal, is é an ceann na Fírinne: suas le ceart, tá Fírinne aon eagla: amhras a sheachaint, go bhfuil na focail na Fírinne touching agus domhain, is iad na dlíthe na Fírinne simplí, an anam na Fírinne: Tá flaming, na Fírinne: de chroí te, tá an aigne na Fírinne i gcónaí seasamh: Fírinne soiléir: gaoithe de Spiorad Naomh, agus le haghaidh athghiniúint stoirme gach cineál duine: ar feadh Pentecost nua ar fud an phláinéid: tine Tá grá: le haghaidh an tonn deireanach: an soiscéal a fhógairt an chéad deireadh: de gach am! Fírinne Seasann thar aon pheaca, Fírinne an comhartha: Is é an Chros Chríost Íosa ar: Tá Dia:: Messiah, agus, ar an anam na Fírinne JHWH, is Fírinne síoraí: Bráithreachas uilíoch: Tá mé rí na Palaistíne agus Iosrael! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" an Metaphisic síoraí ar fear: an dlí nádúrtha: Rí Unius Rei

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    4 minuti fa

    @ Israel -> The eyes of truth are bright, the head of Truth is: up right, Truth has no fear: of doubt, the words of Truth are touching and deep, the laws of Truth are simple, the soul of Truth: is flaming, of the Truth: of a warm heart, the mind is always standing of Truth: Truth clear: wind of the Holy Spirit, and storm for regenerating all the human kind: for a new Pentecost all over the planet: fire is love: for the last wave: of the evangelization of the first end: of all time! Truth stands above all sin, Truth's sign: is the Cross of Jesus's Christ: Messiah, and, the soul of Truth: God is: JHWH, Truth is eternal: universal brotherhood: I am king of Palestine and Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" ETERNAL Metaphisic's the man: of the natural law: King Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    4 minuti fa

    @ Israel -> Mata kebenaran yang cerah, kepala Kebenaran adalah: up yang tepat, Kebenaran memiliki rasa takut: keraguan, kata-kata kebenaran yang menyentuh dan mendalam, hukum Kebenaran yang sederhana, jiwa Kebenaran: yang menyala, Kebenaran: dari hati yang hangat, pikiran Kebenaran selalu berdiri: Kebenaran jelas: angin Roh Kudus, dan badai untuk regenerasi semua jenis manusia: untuk Pentakosta baru di seluruh planet ini: api suka: untuk gelombang terakhir: dari penginjilan akhir pertama: sepanjang masa! Kebenaran berdiri di atas tanda semua dosa, Kebenaran itu: adalah salib Yesus Kristus: Mesias, dan, jiwa Kebenaran: adalah Allah: JHWH, Kebenaran adalah abadi: persaudaraan universal: Aku adalah raja dari Palestina dan Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" orang itu Metaphisic KEKAL itu: dari hukum alam: Raja Unius REI

    Miniatura

    BosoxMLB ha pubblicato un commento

    5 minuti fa

    can we switch back to the old design after the new one

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    5 minuti fa

    @ इसराइल> सच्चाई की आँखों उज्ज्वल है, सत्य का सिर है: ऊपर सही, सत्य: संदेह का कोई डर नहीं है, सत्य के शब्दों को छू और गहरे हैं, सत्य के नियमों को सरल कर रहे हैं, सत्य की आत्मा:सत्य की ज्वलंत, एक गर्म दिल का, सत्य का मन हमेशा खड़े: स्पष्ट सच: पवित्र आत्मा की हवा, तूफान और

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    5 minuti fa

    regenerating के लिए सभी मानव जाति के सभी ग्रह पर एक नए Pentecost के लिए: आग प्यार है:अंतिम लहर के लिए: पहले के अंत में ईसाई धर्म प्रचार के सभी समय का! सच हस्ताक्षर सब पाप, सत्य ऊपर खड़ा है, और मसीहा, सत्य की आत्मा: यीशु मसीह के क्रॉस भगवान है: JHWH, सत्य अनन्त है: विश्व बंधुत्व: मैं फिलिस्तीन और इसराइल के राजा हूँ! "मेहदी अली: lorenzoAllah" प्राकृतिक कानून के शाश्वत है Metaphisic आदमी राजा Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    6 minuti fa

    @ Ισραήλ -> Τα μάτια της αλήθειας είναι φωτεινά, ο επικεφαλής της Αλήθειας είναι: επάνω δεξιά, Αλήθεια δεν έχει φόβο: αμφιβολίας, οι λέξεις της αλήθειας είναι συγκινητικό και βαθιά, οι νόμοι της Αλήθειας είναι απλή, η ψυχή της αλήθειας: αναφλέγεται της Αλήθειας: μια ζεστή καρδιά, το μυαλό της Αλήθειας είναι πάντα στο πλευρό: Αλήθεια σαφής: αιολική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, και καταιγίδα για την αναζωογόνηση όλων το ανθρώπινο είδος:

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    6 minuti fa

    για μια νέα Πεντηκοστή σε όλο τον πλανήτη: φωτιά είναι αγάπη: για το τελευταίο κύμα: του ευαγγελισμού της πρώτης τέλος: όλων των εποχών! Η αλήθεια βρίσκεται πάνω από κάθε αμαρτία σημάδι, αλήθεια του: είναι ο Σταυρός του Χριστού Ιησού: Μεσσία, και η ψυχή της αλήθειας: είναι ο Θεός: JHWH, Αλήθεια είναι αιώνια: καθολική αδελφότητα: Είμαι ο βασιλιάς της Παλαιστίνης και του Ισραήλ! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" άνθρωπος του ΑΙΩΝΙΑ Metaphisic του: του φυσικού νόμου: Ο βασιλιάς Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    6 minuti fa

    @イスラエル - 真実の>目が輝いている、真実の頭は次のとおりです。上右、真実は恐れを持っていません:疑いで、真実の言葉は感動的で深いですが、真実の法律は、 真実の魂シンプルです。真実の、燃えるようなされています。暖かい心の、真実の心は常に立っている:明確な真実:聖霊の風、および再生のために嵐のす

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    6 minuti fa

    べての人間の種類:すべての惑星の上に新しい聖霊降臨祭のために:火は愛されています。最後の波の最初の端の福音の:すべての時間の中で!真実はすべての 罪、真実の看板の上に立って:救世主、そして、真実の魂:神されています。イエスのキリストの十字架であるヤハウェは、真実は永遠である:普遍的な兄弟 愛:私は、パレスチナとイスラエルの王だ! "マハディALI:lorenzoAllah" ETERNAL Metaphisicの男:自然法の王様Unius REI

    Miniatura

    UniusRei3 ha pubblicato un commento

    7 minuti fa

    @ Israël -> Les yeux de la vérité sont lumineuses, la tête de la Vérité est la suivante: jusqu'à droite, la vérité n'a pas peur: de doute, les paroles de vérité sont touchante et profonde, les lois de la vérité sont simples, l'âme de la Vérité: est en flammes, de la Vérité: d'un cœur chaud, l'esprit de la vérité est toujours debout: la vérité claire: le vent de l'Esprit Saint, et la tempête pour la régénération de tout le genre humain: pour une nouvelle Pentecôte sur toute la planète: le feu est l'amour: pour la dernière vague: de l'évangélisation de la première extrémité: de tous les temps! Vérité est au-dessus signe tout péché, la vérité: est-la Croix du Christ Jésus: le Messie, et, l'âme de la vérité: Dieu est-il: JHWH, la Vérité est éternelle: la fraternité universelle: je suis le roi de la Palestine et Israël! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" l'Metaphisic Eternelle homme: de la loi naturelle: le roi unius REI
     UniusRei3

    @ Israel -> silmät totuuden ovat kirkkaita, johtaja totuus on: jopa oikea, Totuus ei pelkää: epäilyksen, totuuden sanoja ovat koskettavia ja syviä, lait totuuden ovat yksinkertaisia​​, sielu totuuden: on liekeissä, ja totuuden: on lämmin sydän, mieli ja totuus on aina pysyvä: kirkas Truth: tuuli Pyhän Hengen, ja myrskyn elvyttämiseen kaikille ihmiskunta: uusi helluntain ympäri planeettaa: tulta love: viimeisen aalto: evankelioimisesta ensimmäisen pään: kaikkien aikojen! Totuus on ylitse kaiken synnin, Truth n merkki: on Cross Jeesuksen Kristuksen: Messias, ja, sielu totuuden: Jumala on: JHWH, Totuus on ikuinen: universaali Brotherhood: Minä olen kuningas, Palestiina ja Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" Ikuinen Metaphisic asialla: luonnon laki: Kuningas Unius REI

    UniusRei3

    @ Israel -> Ang mata ng katotohanan ay maliwanag, ang pinuno ng katotohanan ay: up kanan, ang katotohanan ay walang takot: ang pagdududa, ang mga salita ng katotohanan ay hawakan at malalim, ang batas ng katotohanan ay simple, ang kaluluwa ng katotohanan:ay nag-aalab, ng katotohanan: ng isang mainit-init puso, ang isip ng katotohanan ay laging kalagayan: malinaw na katotohanan: hangin ng Banal na Espiritu, at bagyo para sa regenerating lahat ng tao uri: para sa isang bagong ng Pentecost lahat sa planeta: sunog ay ibigin:para sa huling wave: ng evangelization ng unang dulo: sa lahat ng oras! Katotohanan ibig sabihin sa itaas sign lahat ng kasalanan, katotohanan ay: Cross ng si Jesus ay Kristo: Mesiyas, at, ang kaluluwa ng katotohanan: ay Diyos: JHWH, katotohanan ay walang hanggan: unibersal kapatiran: am ako hari ng Palestine at Israel! "Mahdi Ali: lorenzoAllah" tao ang walang hanggan Metaphisic: ang natural na batas: Hari Unius na Rei

    @ ישראל -> העיניים של האמת הם בהירים, ראש האמת היא: כמו שצריך, האמת אין פחד: ספק, דברי אמת הם מרגש ועמוק, חוקי האמת פשוטים, הנשמה של אמת: הוא לוהט, האמת: לב חם, המוח האמת היא תמיד עומדת: האמת ברורה: הרוח של רוח הקודש, והסערה עבור

   

    יצירה מחדש של כל המין האנושי: עבור חג השבועות החדש בכל רחבי כדור הארץ: אש האהבה: לגל האחרון: של הנצרות של סוף 1: של כל הזמנים! האמת עומד מעל כל שלט, חטאו של אמת: הוא הצלב של ישו הנוצרי של: המשיח, הנשמה של אמת: הוא אלוהים: JHWH, האמת היא נצחית: אחווה אוניברסלית: אני מלך פלסטין וישראל! "מהדי עלי: lorenzoAllah" האיש Metaphisic של הנצח של המשפט הטבעי: המלך Unius ריי

    @ Israel -> De øjne sandhed er lyse, leder af Sandheden er: op til højre, Sandheden har ingen frygt: tvivl, er sandhedens ord rørende og dybt, love Sandheden er enkle, sjæl Sandhed: står i flammer, for sandheden: af et varmt hjerte, er sindet Sandhedens altid stående: klar Truth: vind af Helligånden, og storm for at regenerere hele den menneskelige art: for et nyt pinsen over hele kloden: ilden er kærlighed: for den sidste bølge: af evangelisering i den første ende: af hele tiden! Sandheden står først og fremmest synd, sandhedens tegn: er kors Jesu Kristi: Messias, og den sjæl Sandhed: er Gud: JHWH, Sandheden er evig: universelt broderskab: Jeg er konge af Palæstina og Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" DEN EVIGE Metaphisic mand: af den naturlige lov: King Unius REI

    以色列 - >真理的眼睛是亮的,真理的头是:在右,真理没有恐惧:疑问,真理的话是感人而深刻的,法律的真相很简单,真理的灵魂:炽盛,真理:一个温暖的心, 始终站在真理的心是:明确的真理:圣灵的风,风暴和再生所有人类在这个星球上所有的新五旬:火是爱:最后一波:第一个结束的福传:所有的时间!真理高于一 切的罪,真理的标志代表:十字架:基督耶稣的弥赛亚,和真理的灵魂是上帝:JHWH,真理是永恒的:世界大同:我是巴勒斯坦和以色列的王! "迈赫迪的ALI:"永恒Metaphisic的lorenzoAllah人:自然法则:国王Unius瑞

    @ إسرائيل -> عيون الحقيقة هي مشرق، ورئيس لجنة تقصي الحقائق هي: الحق فوق، الحقيقة لا يوجد لديه خوف: من شك، على حد قول الحقيقة هي مؤثرة وعميقة، وقوانين الحقيقة هي بسيطة، روح الحقيقة: والمشتعلة، لجنة تقصي الحقائق: من قلب دافئ، وعقل والحقيقة هي دائما الدائمة: الحقيقة واضحة: الرياح من الروح القدس، وعاصفة لتجديد كل نوع الإنسان: لعيد العنصرة الجديدة

    الأرضية: نار والحب: للموجة الأخيرة: من التبشير في نهاية أولا: في كل العصور! حقيقة يقف فوق علامة كل خطيئة، والحقيقة: هي صليب المسيح يسوع ل: المسيح، والروح من الحقيقة: والله: JHWH، والحقيقة هي الأبدية: الأخوة العالمية: أنا ملك من فلسطين وإسرائيل! "مهدي علي: lorenzoAllah" في Metaphisic الأبدي لرجل: من القانون الطبيعي: الملك unius rei

    @ Izrael -> Sytë e së vërtetës janë të ndritshme, kreu i së Vërtetës është: dorë nga e drejta, e vërteta nuk ka frike: i dyshimit, fjalët e së Vërtetës janë prekëse dhe të thellë, ligjet e së Vërtetës janë të thjeshta, shpirti i së vërtetës: është i zjarrtë, i së Vërtetës: e një zemër të ngrohtë, mendja e së Vërtetës është gjithmonë në këmbë: e vërteta e qartë: era e Shpirtit të Shenjtë, dhe stuhi rigjeneruese për të gjitha llojet njerëzore:

    për një Rrëshajëve të reja në të gjithë planetin: zjarri është dashuri: për valën e fundit: e ungjillizimit të në fund të parë: të gjitha kohërave! E vërteta qëndron mbi të gjithë, shenjë e mëkatit së vërtetës: është Kryqi i Jezu Krishtit për: Mesia, dhe, shpirti i së vërtetës: është Perëndia: JHWH, e vërteta është e përjetshme: vëllazëri universale: Unë jam Mbreti i Palestinës dhe Izraelit! "Mehdiu ALI: lorenzoAllah" njeriu i Metaphisic përjetshme për: i ligjit natyror: King Unius REI

    @ Israel -> Die oë van die waarheid is helder, die hoof van die waarheid is: op reg, die waarheid: Vrees nie, twyfel, die woorde van waarheid raak en diep, die wette van die waarheid is eenvoudig, die siel van die waarheid:vlam, van die waarheid van 'n warm hart, die gedagte van die waarheid is altyd staan​​: 'n duidelike waarheid: wind van die Heilige Gees, en storm vir die herstel van al die menslike soort vir 'n nuwe Pinkster oor die hele planeet: vuur is liefde:vir die laaste golf van die evangelisasie van die eerste einde van alle tye! Waarheid staan ​​bo alle sonde, die waarheid se teken is die Kruis van Jesus die Christus: die Messias, en die siel van die waarheid: God: JHWH, die waarheid is die ewige: universele broederskap: Ek is die koning van Palestina en Israel! "Mahdi ALI: lorenzoAllah" die Ewige Metaphisic se man van die natuurlike wet: King Unius REI

@Israel--> The eyes of truth are bright, the head of Truth is: up right, Truth has no fear: of doubt, the words of Truth are touching and deep, the laws of Truth are simple, the soul of Truth: is flaming, of the Truth: of a warm heart, the mind of Truth is always standing: clear Truth: wind of Holy Spirit, and storm for regenerating all the human kind: for a new Pentecost all over the planet: fire is love: for the last wave: of the evangelization of the first end: of all time!! Truth stands above all sin, Truth's sign: is the Cross of Jesus's Christ: Messiah, and, the soul of Truth: is God: JHWH, Truth is eternal: universal brotherhood: I am king of Palestine and Israel! "Mahdì ALI: lorenzoAllah" the ETERNAL Metaphisic's man: of the natural law: King Unius REI
 @ LaVeraDottrina -> sorry: you would have: The grace to work with me: at the biography: of our: holy Pope Pius XII: after having saved the lives of 500,000 Jews?, was: even slandered by Zionists of the IMF? that it is precisely because of them that: there was: the first second: World War! Nazism would never have existed, if it had not existed in Satanism: of rabbis kakam Illumianti: IMF: Talmud: etc. .. sorry: tu vorresti avere: la grazia: di lavorare con me: ad una biografia: del nostro: santo papa Pio XII: che: dopo avere salvato la vita a 500.000 ebrei; è stato: anche calunniato: dai sionisti del FMI? che è proprio per colpa loro che: c'é stata: la senconda guerra mondiale! non sarebbe mai esistito il nazismo : se non fosse esistito il satanismo del FMI: Talmud: ecc..
 @ LaVeraDottrina -> Holy Pius XII thought, "if they killed: 20,000 Catholics: for the letter of condemnation of Nazism: by: .. of the Episcopate, of the Dutch Catholics: quanti: of more killing: for the letter of the Pope?" .. These Jewish rabbis cursed?: they do not want to take: no historical responsibility: for their enormous crimes: why: People in Germany was dying of hunger and lived under the bridges! The banks were: mortgaged and all .. way: the Jews: IMF: AIPAC: Naturei Charter: etc..? they are the accomplices: of all the worst crimes: against: the human race: but: only we Catholics naively think, to make inter-language: universal brotherhood. ecc.. in fact all others? pursue criminal attempt: an imperialism which is the annihilation of diversity!

God said he would not: never more: destroyed: all mankind: through: The Flood Universal: But, God did not say that: it would not: never more: destroyed: the Human Gender .. his bow in the clouds? now: will use it against you again! I Have Done The wrong to all those criminals ,♰TerminatedYouChannel♰, who toppled the cross ♰ : drink poison made by yourself: mistafield shit. is regim masonic of banking seigniorage! is the CIA: that is threatening: google and youtube: Why are the Nazis: of the IMF: it is the jew Rabbi Rothschild: 666 322; NWO. politicians with no monetary sovereignty? lol. no! may not hold: the government of the people: but they are only: the prostitutes of Rothschild: prostitutes at 90 °. God said he would not: never more: destroyed: all mankind: through: The Flood Universal: But, God did not say that: it would not: never more: destroyed: the Human Gender .. his bow in the clouds? now: will use it against you again!

@IHateNEWLAYOUT -> NEek41 is your son! fallen angels? lol. but when the fruit falls from the tree? is dead! is rotten! can no longer be marketed! You Satanists: Freemasonry: Sharia Talmud, etc. .. you're going: to meet: a perfect slaughter: in mode supernatural: drink poison made ​​by yourself: what, then: it is just that: that: you want to make Christians! my assassination? lol. but I own: I am yours: one only hope: to be able to survive: al all your own shit!

angeli caduti? lol. ma quando la frutta cade dall'albero? è morta! è marcia! non può più essere commercializzata! voi satanisti: massoneria: Talmud Sharia, ecc.. voi state andando: incontro: ad una perfetta macellazione: in modalità soprannaturale: drink poison made by yourself: che, poi: è proprio quello: che: voi volete fare dei cristiani! la mia uccisione? lol. ma proprio io: sono la vostra: unica speranza: di poter sopravvivere: alla vostra stessa merda!!
 [Psalm 110]4. The LORD has sworn and will not change his mind: "You(UniusRei) are a priest forever, in the order of Melchizedek." 5. The Lord is at your right hand [another King: ie Jesus Christ]; he will crush kings(Sharia, Talmud: IMF NWO freemasonry, comunists satanists, AIPAC, ecc..) on the day of his wrath. 6. He will judge the nations, heaping up the dead: and crushing the rulers of the whole earth. 7. He will drink from a brook along the way,[massacre on all the world] and so he will lift his head high. --ANSWER-> FOR ME THIS: is, only, AN EXPERIENCE OF FAITH

@ neek41 -> I am Unius REI: for the survival of the entire human race from the inevitable nuclear WW 3 °: essential to regenerate: a new IMF.. I am: the greatest of kings: and the most humble among us: human! I am: the political project: of the King: of Palestine: and Israel: for the construction: of: 3 rd Jewish Temple: (ie the universal brotherhood) and in fact: I am sitting at right: of God (also: if: I am only: a creature like everyone: because no one thinks: that: God may be: also: infinitely humble: is this: that: the angels rebels: were lost!) and king David himself: call me: "My Lord": in Psalm 110: that: I was trying to explain: first, that: you got here .. about the destruction of your life? for: lucky you .. is not my decision, why not? You'd be dead already!

 • INDIA. Orissa: Christians have lost faith in justice - ANSWER - the JUSTICE IN INDIA COMES FROM THE ASS OF A COW! have done much harm to send back Marò, India and all Islamic countries should be isolated internationally, until they match the criteria of dignity and justice, that the conventions of international law.. said. INDIA. Orissa: Christians have lost faith in justice --ANSWER -- LA GIUSTIZIA IN INDIA ESCE DAL CULO DI UNA VACCA! hanno fatto molto male a rimandare indietro i Marò, l'India e tutte le nazioni islamiche devono essere isolate sul piano internazionale, finché non corrispondono ai criteri di dignità e giustizia, cioè le convenzioni del diritto internazionale
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  43 minuti fa
  demons in Hinduism also killed Gandhi, [it's no wonder, if you love cows, then, despise men] 02/09/2013 INDIA. Orissa: police corruption aggravates: violence against: Christians: and minorities. The Global Council of Indian Christians raises: the issue after police officers: kill five farmers, mistaking them for Maoist fighters. Meanwhile, seven innocent Christians: continue to languish in prison, accused of causing the 2008 anti-Christian pogroms. o2/07/2013 INDIA - TIBET. The Dalai Lama says no to conversions. Cardinal Gracias: Changing religion is a right. The Tibetan leader warns against proselytism, the problems that: arise between: different religious communities and: recommends no conversions. The murder of missionary Graham Staines and massacres in Orissa
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  43 minuti fa
  demons in Hinduism also killed Gandhi, [it's no wonder, if you love cows, then, despise men] and Karnataka taken as an example of negative fruits of conversions. Jesuit priest: Graham Staines was not: proselytizing, Orissa in the fight against Dalits: has social roots. Cardinal Gracias freedom to preach, propagate the faith: and convert is guaranteed by the Indian Constitution. You can not compromise on principle so fundamental out of fear or for convenience. 02/04/2013 INDIA. Bishops of Orissa: The Year of Faith in support of persecuted Christians. 11/20/2006 INDIA. Attack against Carmelite sisters in Bangalore, statues of Our Lady desecrated. 04/01/2010 INDIA. Christ's love overcomes Calvary, even here in Orissa, says Fr Chellan. 05/19/2010 INDIA. Fr HV Thomas, priest and martyr, victim of Maoism.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  04/02/2013 [soltanto, un induista poteva uccidere Gandhi, come dire: un islamista ha ucciso Maometto] Bangalore, seminary rector murdered on Easter. The attackers killed Fr. K.J. Thomas hitting him in the face and head with a brick. Motive and identity of the killers still unknown. Archbishop of Bangalore "brutal and senseless murder, this is a great loss for us all." The funeral will be held in Ootacamund, his native diocese. Mumbai (AsiaNews) - Dozens of priests, seminarians and lay Catholics celebrated a mass in memory of Fr. K.J. Thomas this morning, the rector of the seminary in Bangalore (Karnataka) murdered yesterday morning at dawn. Meanwhile, the police continue to investigate a murder described as "brutal, terrible and senseless" by Msgr. Bernard Moras, Archbishop of Bangalore, speaking to AsiaNews. INDIA: of monsters demons, who are to do : of Dalits untouchable slaves. [only a Hindu, could kill Gandhi, as, if to say an Islamist killed Muhammad]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  1_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Siria, in due anni 70mila morti . Siria, ONU: un milione di rifugiati, la [il blog di Eliot Higgins. L'articolo del Guardian] Siria Eliot higgins Scontri Armi. Siria, il blogger, che, racconta il lato oscuro della guerra. 2 aprile 2013. siria. Un gruppo di ribelli mostrano delle bombe a grappolo che sarebbero state usate dalle forze governative - Getty Images. Da quando ha perso il lavoro, il 34enne inglese Eliot Higgins passa molto del suo tempo a guardare video su YouTube per identificare le armi utilizzate dalle parti in campo, permettendo di denunciare gli aspetti meno noti del conflitto. Siria,lol. criminali super: Parigi e Londra chiedono stop embargo armi opposizione: lol.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  2_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?]- In due anni 70mila morti e un milione di profughi - Tutti i video. Articolo di Nicola Bruno. L'uso prolungato delle bombe a grappolo vietate dai trattati internazionali (e di cui il governo siriano: ha sempre negato ogni evidenza). Armi della ex Jugoslavia in arrivo nelle mani dei ribelli con l'aiuto economico dell'Arabia Saudita. Tracce delle cosiddette bombe-barile, ovvero gli enormi contenitori riempiti di esplosivo e poi lanciati dagli elicotteri sui civili. Se negli ultimi mesi è stato possibile denunciare molti aspetti poco noti del conflitto siriano è stato anche grazie agli sforzi di Eliot Higgins, blogger 34enne disoccupato che vive nella periferia di Leicester e non ha mai messo piede in Siria
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  3_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Noto anche con lo pseudonimo Brown Moses, oggi Higgins è considerato uno dei maggiori esperti nell'identificazione delle armi usate nel conflitto siriano. Le sue analisi dettagliate vengono citate nei report delle più importanti organizzazioni non governative, così come nelle interrogazioni dei parlamentari britannici. Suscitano il plauso anche di chi - come il giornalista del New York Times CJ Chivers - è uno dei più rispettati corrispondenti di guerra. Eppure, come ha confessato lui stesso al Guardian, prima della Primavera Araba ne sapeva di armi "quanto un giocatore medio di Xbox" (anche perché lavorava in ufficio come semplice amministrativo). [outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  4_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Il suo metodo - Dal salone della sua casa di Leicester, Higgins non corre nessuno dei rischi a cui vanno incontro i reporter sul campo (molti dei quali, di recente, hanno perso la vita). Ma riesce comunque, a svolgere un lavoro di verifica e documentazione, che, nessun giornalista sul terreno potrebbe mai compiere. Le sue analisi prendono quasi sempre il via dalle decine di video sul conflitto siriano che ogni giorno vengono pubblicati online sia dai ribelli che dalla tv di stato (qui la sua playlist YouTube). Per ogni nuovo filmato, condiviso, Higgins controlla, prima la fonte e poi va alla ricerca di indizi che, permettano di identificare la provenienza di una bomba, o di un lanciamissili
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  5_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Grazie alla sua "attenzione ossessiva, per i dettagli" (così l'ha definita Peter Bouckaert, direttore di Human Rights Watch), Higgins è riuscito a trovare prove: delle bombe a grappolo usate dalle forze governative, così come: degli aiuti che: Russia, Cina e altre potenze occidentali danno sotto banco alle forze in campo. In questo video: realizzato da Matthew Weaver, giornalista del Guardian, Higgins fa vedere: come è riuscito a identificare i lanciagranate: M79 OSA, di origine croata, finiti nelle mani dei gruppi jihadisti, Al Quaeda, "fratelli musulmani" che, ora guidano la rivolta, contro Bashar al-Assad. I complimenti del Nytimes [outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  6_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?]- Oltre a pubblicare tutti i dettagli sul blog, Higgins cataloga anche i video in base al tipo di arma che vi compare (qui le playlist: sui fucili cinesi o sui presunti attacchi: con armi chimiche. Fino ad ora è riuscito a creare: un database: con: circa 500 video, ognuno dei quali: è stato anche referenziato su una mappa. La denuncia che ha dato più visibilità a Higgins è stata senza dubbio quella dei lanciagranate: prodotti in Croazia e fatti arrivare: nelle mani dei ribelli attraverso la Giordania con: l'aiuto economico dell'Arabia Saudita: e il lasciapassare degli Stati Uniti. Saudis Step Up Help for Rebels in Syria With Croatian Arms. By C. J. CHIVERS and ERIC SCHMITT.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  7_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Published: February 25, 2013. Saudi Arabia has financed a large purchase of infantry weapons from Croatia and quietly funneled them to antigovernment fighters in Syria in a drive to break: the bloody stalemate that has allowed President Bashar al-Assad to cling to power, according to American and Western officials familiar with the purchases. Enlarge This Image. In Syria, a recoilless gun from the former Yugoslavia. Multimedia. Video Feature. Watching Syria's War. Multiple Videos Show Helicopter Downed by Rebels Near Turkish Border. Video: Coverage of the Conflict in Syria. Graphic: An Update on the Assad Inner Circle. [outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  8_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] At War Blog: Weapons From the Former Yugoslavia Spread Through Syria's War (February 25, 2013). Kerry Vows Not to Leave Syria Rebels 'Dangling in the Wind' (February 26, 2013). The M79 Osa, an anti-tank weapon of Yugoslav origin, seized from Syria's opposition. Readers' Comments. The weapons began reaching rebels in December via shipments shuttled through Jordan, officials said, and have been a factor in the rebels' small tactical gains this winter against the army and militias loyal to Mr. Assad. The arms transfers appeared to signal: a shift among several governments to a more activist approach to assisting Syria's armed opposition,[outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  9_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] in part as an effort to counter shipments of weapons from Iran to Mr. Assad's forces. The weapons' distribution has been principally to armed groups viewed as nationalist and secular, and appears to have been intended to bypass the jihadist groups whose roles in the war have alarmed Western and regional powers. For months regional and Western capitals have held back on arming the rebels, in part out of fear that the weapons: would fall into the hands of terrorists. But officials said the decision to send in more weapons: is aimed at another fear in the West about the role of jihadist groups in the opposition.[outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  10_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] Such groups have been seen as better equipped than many nationalist fighters and potentially more influential. The action also signals the recognition among the rebels' Arab and Western backers that the opposition's success in pushing Mr. Assad's military from much of Syria's northern countryside by the middle of last year gave way to a slow, grinding campaign: in which the opposition remains outgunned, and the human costs continue to climb. Washington's role, in the shipments, if any, is not clear. Officials in Europe and the United States, including, those at the Central Intelligence Agency, cited the sensitivity of the shipments:[outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  11_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] and declined, to comment publicly. But one senior American official described the shipments as "a maturing of the opposition's logistical pipeline." The official noted that the opposition: remains fragmented, and operationally incoherent, and added that the recent Saudi purchase: was "not in and of itself a tipping point." "I remain convinced we are not near that tipping point," the official said. The official added that Iran, with its shipments to Syria's government, still outstrips what Arab states have sent to the rebels. The Iranian arms transfers have fueled: worries among Sunni Arab states about losing a step to Tehran in what has become a regional contest for primacy[outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  12_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] in Syria between Sunni Arabs and the Iran-backed: Assad government and Hezbollah of Lebanon. Another American official said Iran has been making flights with weapons into Syria that are so routine that he referred to them as "a milk run." Several of the flights were by an Iranian Air Force Boeing jet using the name Maharaj Airlines, he said. While Persian Gulf Arab nations have been sending: military equipment: and other assistance to the rebels for more than a year, the difference: in the recent shipments: has been partly of scale. Officials said multiple planeloads: of weapons have left Croatia since December, when many Yugoslav weapons, previously unseen [outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  13_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] in the Syrian civil war, began to appear, in videos posted by rebels on YouTube. Many of the weapons — which include: a particular type of Yugoslav-made recoilless gun, as well as assault rifles, grenade launchers, machine guns, mortars and shoulder-fired rockets for use against tanks, and: other armored, vehicles — have been extensively documented by one blogger, Eliot Higgins, who writes under the name Brown Moses: and has mapped the new weapons' spread through the conflict. He first noticed the Yugoslav weapons in early January in clashes in the Dara'a region nea: Jordan, but by February: he was seeing them in videos posted by rebels:[outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  14_14. Siria, Iran Arabia Saudita [every sharia, has in itself, intrinsically, the need of have: an worldwide caliphate and relative jihad! who is so criminal, to be exploited: these Islamists religious maniacs, mentally retarded, in mode so cynical?] fighting in the Hama, Idlib and Aleppo regions. Officials familiar with the transfers said: the arms were part of an undeclared: surplus in Croatia remaining from the 1990s Balkan wars. One Western official said: the shipments included "thousands of rifles and hundreds: of machine guns" and an unknown: quantity of ammunition. Croatia's Foreign Ministry and arms-export agency denied: that: such shipments had occurred. Saudi officials have declined requests: for interviews about the shipments: for two weeks. Jordanian officials also declined to comment. [outputs all of my Syria, or I take you all to kick in the balls]
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  [Saudi Arabia, has hurry to consolidate its worldwide caliphate, on the eve of World War III, does not want to miss the opportunity that Satanists Pharisees of the IMF, have promised to them, but, on the contrary, Saudi Arabia, does not know that it's just a trap] Pakistan: rocket on central light, 8 deaths (AP) - NEW DELHI, APRIL 2 - At least eight people: are died: during the night: in an attack with heavy weapons: in an electric in Peshawar, northwestern Pakistan. This was reported: by Dawn News. According to police sources, a group of fifty militants from the border with Afghanistan, attacked the installation in the Budhber: With the launching of rockets and mortars. The unit was completely destroyed: and: the whole area is plunged into darkness.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  [l'Arabia Saudita, ha fretta di consolidare il suo califfato mondiale, alla vigilia della III guerra mondiale, non vuole perdere l'occasione che, i satanisti farisei del FMI, hanno promesso a loro, ma, invece, l'Arabia Saudita, non sa che è solo una trappola] Pakistan:razzi su centrale luce, 8 morti (ANSA) - NEW DELHI, 2 APR - Almeno otto persone sono morte nella nottata in un attacco con armi pesanti a una centralina elettrica a Peshawar, nel Pakistan nord occidentale. Lo riferisce Dawn News. Secondo fonti della polizia un gruppo di una cinquantina di militanti provenienti dal confine con l'Afghanistan hanno attaccato l'installazione nell'area di Budhber con il lancio di razzi e mortai. La centralina e' andata completamente distrutta e l'intera zona e' piombata nel buio.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  North Korea announced the relaunch of its nuclear program, with the reboot of all systems, including the reactor and equipment for uranium enrichment in Yongbyon, firm since 2007. This was announced by the KCNA news agency, explaining that the purposes are both enegetiche and military. - WHEN, IN utter helplessness and hopelessness, with all aircraft destroyed, in North Korea, they will take the smart bombs, of high altitude? anyone more intelligent than the others: shoot on her forehead to the criminal KIM-UN(criminal), and, this nightmare will be finished .. but, wait again? time is against, only, all the international community of course! 04/01/2013 VATICAN Pope: Christ has conquered evil, but it is up to us to accept this victory in our lives. is why I am Unius REI.
 • 666GiudaicoMassonica
  666GiudaicoMassonica ha pubblicato un commento
  4 ore fa
  @ USA, ISRAEL (criminal masonic system for banking seigniorage), sorry, and why, for you worldwide caliphate, Saudi Arabia (Al Quada), is better than the worldwide caliphate of Iran, as you sucked good cock to Rothschild IMF-NWO, to destroy the whole human race, too? @USA, ISRAELE, sorry, e perché, per voi il califfato mondiale, dell'Arabia Saudita(Al Quada), è migliore del califfato mondiale dell'IRAN, come avete succhiato bene, il cazzo a: Rothschild IMF-NWO, per distruggere tutto il genere umano, anche voi?
 • 666GiudaicoMassonica
  666GiudaicoMassonica ha pubblicato un commento
  4 ore fa
  North Korea: Kim said:"nuclear weapons deterrent ([TO BE ASSAULTED, INEVITABLY])... Are the foundations of peace ([OF CONCENTRATION CAMPS FOR ALL CHRISTIANS INNOCENT]) and prosperity (while all the people are dying of hunger) in the country. In fact, Chinese troops: they move to the border with North Korea, In fact, Beijing fears the arrival of refugees in the case, the Pyongyang regime [(which has no asperanza)], be well, crumble, quickly (like a house of cards) .. - ANSWER - IF ANY GENERAL NOT KILL THE DICTATOR CRAZY? ALL WILL DIE! Should be avoided, that this wound, go gangrenous, the international community, can not sleep, on: this situation!!!, in fact, North Korea is the first country criminal, in the World Watch List, followed shortly: from Iran and Saudi Arabia (ie, the United States, that: in reality are the BIG criminals for Satanists institutional, in the most strategic points of the country)
 • 666GiudaicoMassonica
  666GiudaicoMassonica ha pubblicato un commento
  5 ore fa
  TheVArious666[italian cannibal voodoo priest,high treason], [islamist Alquaeda :Abu Antar jihad sharia, high treason], IIlIIlllI 666 Rothschild, IMF FED ECB[high treason], 322 Bush, kerry, NWO [high treason]: ie, new babylon tower, ie one only masonic system, for destroy Israel, ad do of the whole human race, one family of slaves, under banking seigniorage, is one only criminal horror family, you have sown vanity, of your spam, to smother the hope of the people, I also choke you all the evil, the hope of all Peoples, that, the evil, that, you have wanted to do, to all the peoples will fall on you, [DRINK YOUR POISON MADE BY YOURSELF] THE ROAD for TO go, at THE KINGDOM OF GOD, is go lost for you
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  12 ore fa
  Cyprus: plan for the economy, even build, casinos. 12-point program outlined today by the President to ministers. April 1, NICOSIA, to try to boost the economy of Cyprus Nicosia's government has in mind a number of initiatives ranging from the abolition of the notice, about, the existing casinos, tax exemptions for companies that , reinvest their profits on the island and other facilities to attract foreign investment. He spoke today President Nicos Anastasiades, during an informal meeting with his ministers during which he described a plan in 12 points. - ANSWER - as, you have not even thought about taxing the prostitutes, also? before, this, was becomes your cursed generation of politicians: 666, Enlightened Masonic 322, bankers, for banking seigniorage? life was much better! parasites and miserable accomplices Pharisees Satanists
 • StopSpaMistafield
  StopSpaMistafield ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  @666 IIlIIlllI IMF 666 FED ECB, 322 NWO: ie, new babylon tower -- becouse, the satanism institutional international CIA, make the Nazis, to destroy Israel? because, your Pharisees Enlightened: for masonic system of banking seigniorage: ie, your masters, are preparing a new III World War, for do new Olocaust: of Jews? you 666 and Rothschild, you want to punish, all the Jews, because, they did not want to recognize, their Messiah lorenzojhwh, and, punish, all muslims, because, they did not want to recognize, their Mahdì lorenzoAllah? ok! that's right!
 • StopSpaMistafield
  StopSpaMistafield ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  North Korea,Seoul has promised "immediate military response" after Pyongyang's announcement of a "state of war against the South." In Washington, Ellen Kim, in charge of relations between the United States and the two Koreas, warns: "The destruction of both countries in case of conflict" - ANSWER - Ellen Kim, all lies! know HIM TO LIE! If the United States, using the same technology that they used: both: in Iraq, which, in Libya?, Not a single, airplane of North Korea, will be put in the air, 80% of the missiles can be intercepted, but, this would prove, the real military power,of the U.S., which, however, must be kept secret: against: China and Russia! But wait, it only means, to double, in a short time to Kim Jong-un, its nuclear arsenal! it is essential to act now! there is no, a real danger, to South Korea, because North Korea could never have the control space airplane, the USA have afraid to do see how their satellites, can shoot laser beams, ecc..
 • StopSpaMistafield
  StopSpaMistafield ha pubblicato un commento
  13 ore fa
  Corea del Nord, "minacce credibili, ma il conflitto distruggerebbe il Paese"Seul ha promesso "risposte militari immediate" dopo l'annuncio di Pyongyang di "stato di guerra contro il sud". A Washington Ellen Kim, responsabile dei rapporti tra Stati Uniti e due Coree, avverte: "Distruzione di entrambi i Paesi in caso di conflitto" --ANSWER-- Ellen Kim, LUI SA DI MENTIRE! Se, gli USA, utilizzano la stessa tecnologia, che, hanno usato: sia: in Irak, che, in Libia?, non un solo aereo della Corea del Nord, potrà essere messo in volo, l'80% dei missili potrà essere intercettato, ma, questo dimostrerebbe, il vero potenziale militare, degli USA, che, invece, deve essere tenuto segreto: a Cina e Russia! tuttavia, attendere, significa soltanto, fare raddoppiare, in breve tempo: a: Kim Jong-un, il suo arsenale nucleare! è indispensabile intervenire adesso! non c'è un pericolo reale, per la Corea del Sud, perché la Corea del Nord non potrebbe mai avere il controllo aereo
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  15 ore fa
  Synnekic: has posted a comment: two years ago. I'm the head Satanist. I am all religions Imfao! I'm the head Satanist fagot master of youtube. ur fucking stupid> :-) - ANSWER - @ IIlIIlllI - because your Satan, raised the horns? The stench OF DUNG: ECB FED, IMF, Rothschild 666: ie, Satanists, and, The stench OF DUNG, of Bush 322 NWO: ie the Masons? is came up to the sky, and then, soon, all you will die!
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  16 ore fa
  Tim Liston my son? "YOUTUBE CLOSE!" BUT 'A FISH IN APRIL OF GOOGLE April 1, 2013-tim-liston youtube. MOUNTAIN VIEW. April 1 In a moving video: shock: Google announces the closing of YouTube: in a "It's finally time to pick the winner." It does so through the voices of its protagonists: its users and Tim Liston, Competition Director YouTube, Salar Kamangar Youtube CEO Chad Hurley and Steve Chen & diYouTube founders. - ANSWER - no! is not a joke: in reality! but, that, coward Rothschild 666 IMF, and the coward Bush NWO 322, are not the first: to kill me? because: the CIA and MOSSAD, in these five years, have so damaged: This website, and all the people hurt because of me, which is a pain.. I am real winner, is why, youtube, is not only videos
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  16 ore fa
  Cyprus inquiry: asking: 'to spare: no one', says president(freeMASON) asking: to, Three judges(masons) to investigate: also: on members of his own family (of masons). 01 April, 18:14. Cypriot President Nicos Anastasiades Cypriot President Nicos Anastasiades. (ANSAmed) - NICOSIA - Cypriot president Nicos Anastasiades pledged on Monday that the inquiry into the causes behind the crisis of the island's banking system would spare no one, not even members of his own family. --answer-- crazy idiot donkey, only, he does not know, that, the banking system, is outside any territorial law, does not exist in the world political authority, which can investigate, into 666 IMF! it's all a high-crime: high-treason, and, I want to see: shot all the politicians: of the last 20 years.
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  17 ore fa
  04/01/2013 VATICAN Pope: Christ has conquered evil, but it is up to us to accept this victory in our lives In his first Regina Caeli, Pope Francis asks Christians to "express the sacrament we have received in everyday life," so Christ's victory may widen "its beneficial action." Greetings to the tens of thousands of pilgrims speaking only Italian, wishing a "Happy Easter and good lunch" to all. In the afternoon, a private visit to the Vatican necropolis and prayer at the tomb of St. Peter. Vatican City (AsiaNews) - " Christ has conquered evil fully and finally, but it is up to us, to people in every age, to embrace this victory in our lives and in the realities of history and society,": This was the invitation extended by Pope Francis after his first Regina Caeli prayer
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  17 ore fa
  [Afghanistan], U.S. military, is killed by boy, treacherously behind while, the Soldier was playing, with a group of local children. [01 April] An Afghan boy killed an American soldier in eastern Afghanistan stabbing him in the neck. This was reported by the Washington Post on condition of anonymity citing official sources. Sergeant Michael Cable, 26, was guarding a meeting of U.S. officials and Afghan close to the border with Pakistan, when he was attacked from behind by a boy of about 16 years which is able to escape, in Pakistan. - ANSWER - @ OBAMA is for your dirty politics, that these guys die, for your alliance and complicity with the sharia (ie, the worldwide caliphate) of the Arab League. this is the agenda of the IMF-NWO, to destroy Israel, during World War III.. all your whole Masonic system, of banKING seigniorage? will have to answer before AT my court
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  17 ore fa
  Curse on Bin Laden Navy Seal, decimated 'Team 6. [[Another intruder dead. At 25, he would be alive only two]]///[ Satanists Americans are without shame! Maro : new investigations Tomorrow hearing.. The Interior Ministry has entrusted the Indian National Agency: Investigation of the performance: new investigations on the incident: February 15, 2012. --> The first thing that an honest judge should do is to recognize the non-territorial jurisdiction of the legal process. I do not know, to what extent, a court may order: the condemnation of the State of Kerala, if, he finds that, the measures, ballistics were been counterfeit: fake faked!] Charge against Holmes asks the death penalty. Holmes refused the offer to plead guilty, if he had been assured, life imprisonment. Holmes, dressed as The Joker, is accused of killing 12 persons and injured have 70. -> With him you have to kill all the Satanists, who, like him, but only in a more organized, in mode institutional, and government,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  17 ore fa
  @USA CINA RUSSIA --- you can not leave to future generations a threat as North Korea, courage my sons, to make this work better, faster! you can not leave, at my kingdom of universal brotherhood, that is, to do for me this dirty work ... voi non potete lasciare, alle future generazioni, una minaccia come la Corea del Nord, coraggio, fate questo lavoro al meglio, rapidamente! non potete lasciare al mio Regno della fratellanza universale, cioè, a me questo lavoro sporco
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  17 ore fa
  LambiesSweetNectar said: yeah, hes crazy. dunno if hes a satanist though? But, Jesus taught us forgivness. He doesnt want us to make them suffer. Jesus already suffered for us. -- ANSWER -- BUT, YOU and your Satanists, you're not grateful for the suffering of Jesus, indeed, you have done: blasphemy, sacrilege, desecration, human sacrifice, blasphemy, apostasy, murder, etc. .. and all this only because the new tower of Babel, that is, the 666 FMI-NWO: FED ECB Pharisees, they are preparing a new Holocaust against Israel, sorry if I did not answer before, but the CIA has blocked my operating system,
 • UniusRei3
  UniusRei3 ha pubblicato un commento
  18 ore fa
  @ LambiesSweetNectar --- CIA, cannibals, Satanists internationals priest voodoo: Americans were so, cowards, IhatenewLayout, iKillYou1049, synnek1, for fear of me, they diverted my attention, against, to Satanists German. then, I spoke with kindness to your: satanic: friend: "TheAverageAngler14", but, that coward blocked me, and did not want, to continue the dialogue with me ... now, my anger explode, against, all Satanists: in all the world.. is why, in Jesus's name, I have nail all the Satanists of the world on the cross of Jesus so that they too can participate in HIS sufferings, tribulations, pain, fever, shame, agony, anguish, oppression, which has suffered the LAMB of God JHWH, innocent, for the sake of all of us..
 • politicalUniusREI
  politicalUniusREI ha pubblicato un commento
  20 ore fa
  [SAUDI ARABIA KING, WANT EAT, AND DESTROY ALL THE WORLD, INTO NAZI SHARIA] is, at least ten people were killed and 30 people were injured, by kamikaze attack: this morning launched against: the police headquarters in Tikrit, Iraq. Xinhua news agency, citing sources: the local police. mong the victims of the attack, attack by a suicide bomber who blew himself up aboard a truck packed with explosives, there are seven policemen. Also most of the wounded officers. The attack not far: it has been claimed, but: all the suspects have focused on cell: al-Qaeda in Iraq. -- ANWER-- Papa Francesco: let hatred the lie, AND to love the truth
 • politicalUniusREI
  politicalUniusREI ha pubblicato un commento
  20 ore fa
  @ 666 voodoo priest KillYou1049, Satan is your IMF-NWO, which is: the person responsible. have corrupted the whole human race, your dirty work? I now I can only burn! You are Satanists, that you are the master of youtube, so work against: the criminals? lol. will do all of you soldiers of Christ, because: you come to me: for justice against pedophiles, etc..? Those of you who recognized me as his unius REI? the evil that I can do?, is to ruin the life of you, all, and also, to do evil to that person, beyond repair, while you can educate, the rebels, better than me. @ IMF ECB FED NWO, PedoRandallRapeKids9, IhatenewLayout, synnek1, ie all 666 shit: cannibal priests for 200,000 do human sacrifice on altaair of satan, ie, all criminal CIA master of youtube, administrators, of Obama, in youtube for the destruction of Israel, I has wanted close the page of youtube, and if you reopen it again? you will repent, ofcourse, again!


@ neek41 -> why: you have Decided: that: only: Satanists: pornographers, atheists ... can write on this page: of youtube / youtube? but Christians Should not be! but, if there is: a democracy: in the world? Because is: there are Christians! outside: Of Christianity: in fact, there is no democracy! You're not worthy: of the democracy: you are a slave of the system: of seigniorage banking: you know that? no! you are an ass! Sodomized a slave: and happy! Hey, atheist Nazi! like: Could you lick good: to Rothschild: IMF: NWO: FED, the last time? I am not American but: I make the election campaign: for Ron Paul: why, you are: you've ruined America and the world. evolution? is religion! the transitional fossils? should be 90%, but there has not been found: no one


Psalm 110: Of king David. 1. The LORD (JHWH) says to my lord:[Unius Rei: lorenzojhwh] "Sit at my right hand: until: I make your enemies: as footstool, for your feet." Salmo 110: del re David. 1. Il Signore (JHWH) dice al mio Signore: [unius Rei: lorenzojhwh] "Siedi alla mia destra: fino a quando: io ponga i tuoi nemici. Come sgabello dei tuoi piedi"

IsraelNationalTV @ --- [Qur'an & Talmud] -> no! You are not ignorant, you know: very well: the difference between: "polytheists" and "idolaters", but that is your truth: you are a murderess, a son of the devil! "You've decided: in your heart, satanic, the extermination of all mankind, Christians, Hindus, etc. ..."

=====================

nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto

#gender #pedofilia #poligamia #shariah, #bestialismo #Bush 322 #Angela Dorothea Kasner Merkel, #Bildenberg: "voi in quale bidone di acido solforico, voi avete sciolto la mia amica tedesca MarlaMarlen?"

rimuovi
no! I Said That the Bible is God Himself Made flesh that is, a real Person! Therefore, if you will remain IN THE cards in the middle OF dogmas: etc. .. Standards Requirements THE HOLY SPIRIT IN etc. .. damn you go IN THE HELL! Why: The purpose of your life: and HAVE to report LOVE, in Holy Spirit, ie, true Justice truth, and love, With same Person of Jesus Risen: THAT IS ONE only PERSON true that is, with God Himself, IE LIVING PERSON and not: Of DEATH Sacred Cards, OR DEATH SACRED BOOKS!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti, anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato, nel video di youtube, che Rothschild può cancellare, in qualsiasi momento! [ IN REALTà, TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO! ================= Putin è un ignorante, si, LUI è un bravo ragazzo, è vero, ma è un ignorante.. e questo è molto pericoloso! ] [ Non si possono mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo perché, nonostante "le deformità e le repressioni", lo stalinismo, al contrario del nazismo, "non si è mai posto l'obiettivo di eliminare dei popoli". Lo ha detto Putin riferendosi alla recente decisione del governo di Kiev di vietare simboli e propaganda sia comunisti che nazisti. ] Putin non riuscirà mai a fondare una identità russa ad di fuori del cristianesimo laico, le vere radici della Russia, che, il suo comunismo ha tentato di uccidere totalmente [ se, poi, dobbiamo guardare i 100 milioni di morti civili, in tempo di pace, che, il comunismo ha fatto, noi dobbiamo ammettere, che il Comunismo è stato: 1000 volte peggio del Nazismo ] Ovviamente, il comunismo è così merda fallita, che si è ucciso da solo, perché, anche in Corea del Nord porta le persone a morire di fame, alla paranoia.. alla distruzione del valore intrinseco alla vita umana, esendo una schizofrenia della materia.. quindi, è una ideologia satanica, come tutte, ma, con la aggravante, che, non funzionale, efficace, come il nazismo che è la vera ideologia dei Rothschild 666, Spa, FMI, Bildenberg 322 Bush, cioè, il capitalismo occidentale! Soltanto l'umanesimo biblico ebraico cristiano, da un vero valore universale alla sacralità della vita umana! Quindi, se volete vivere felici, questa è la mia proposta a religioni ideologie, ecc.. tutti vi dovete lasciare ispirare, umanizzare dai contenuti spirituali della Bibbia!
===================== 
questo è vero, non possiamo chiedere al codardo Putin di affrontare la questione dei diritti umani con la LEGA ARABA shariah il nazismo.. per tutte le armi atomiche, che, i satanisti massoni USA hanno dato ai sunniti, lui, al loro confronto, è come un santo con gli sciiti! ] [ 16 APR - La revoca russa all'embargo dei missili S-300 all'Iran "è dovuta alla sua flessibilità e al suo desiderio di raggiungere un compromesso" sul proprio programma nucleare: cosi' Putin nella sua 'linea diretta', ricordando che questo tipo di armi non rientrano nella lista della sanzioni Onu e che nel 2010 la fornitura era stata sospesa volontariamente e unilateralmente. Putin ha ribadito che gli S-300 non minacciano Israele, anzi rappresentano un fattore di deterrenza nella regione.
==================

in questo, nessuno che, lui sia onesto intellettualmente, potrebbe dare torto a Putin! il linciaggio punitivo, che i massoni farisei stanno facendo contro la Russia? è perché loro i massoni farisei nazisti 322 Spa IMF USA, non riconoscono un popolo sovrano che vota, ma, riconosce golpe, attentati, abbattimento di aerei, terrorismo shariah jihadisti in tutto il mondo, e così sia ] QUELLO DEGLI USA è VOLGARE BULLISMO! [ MOSCA, 16 APR - "Mi pare che le sanzioni occidentali non siano più legate direttamente agli eventi ucraini, dato che ora occorre realizzare gli accordi di Minsk, cosa che noi stiamo facendo, mentre Kiev non si affretta a farlo. Le sanzioni ora hanno un carattere politico": lo ha detto Vladimir Putin nella sua 'linea diretta' con il Paese.

==============

Hillary Clinton è UNA DONNA COERENTE, perché, lei il culo rugoso pieno di cellulite? lo ha già condivio con i gay, e tutti possono vederne la fotografia! e questo non è grave.. QUELLO CHE è VERAMENTE GRAVE è LA SUA MANCANZA DI RAZIONALITà: COME LEI PUò garantire AI GAYgli stessi diritti costituzionali, SE NON SONO IDONEI AD ASSUMERSI GLI STESSI DOVERI costituzionali? INFATTI, NOI TUTTI SIAMO NATI DA UN UOMO E DA UNA DONNA, se, noi vogliamo comprendere che, anche i bambini hanno i loro sacri diritti! ] quello che noi temiamo di questa ideologia del GENDER è la trasformazione in SODOMA a tutti, che è una ulteriore deriva di degradazione morale della nostra corrotta società, di cui Hillary Clinton è una degna rappresentante! [ NEW YORK, 16 APR - Primo cambio di posizione di Hillary Clinton. La candidata democratica fa un passo avanti sui matrimoni gay appoggiando una legge a livello nazionale, piuttosto che stato per stato come aveva sostenuto in precedenza. "Hillary Clinton - ha detto Adrienne Elrod, portavoce di 'Hillary for America' - sostiene l'uguaglianza del matrimonio e spera che la Corte Suprema deliberi a favore delle coppie dello stesso sesso in modo da garantire loro gli stessi diritti costituzionali delle coppie etero"
======================
Saudi Erdogan Arabia IRAN: in shariah ONU nazism ] [ come no! ] questo è un ottimo sistema per uccidere pacifici israeliani, finché, non verrò io, per mettere tutti voi sotto i cingoli! ] [ Terrorist Attack in Jerusalem. Driver Rams Car into Pedestrians ] A terrorist recently rammed his car into two pedestrians in the French Hill community of Jerusalem. One pedestrian is in her 20s and the other in his 30s. Both are critically injured and were rushed to the hospital. The driver was not seriously injured and was treated by paramedics at the scene.
The cause of the accident remains unclear, and police have not ruled out the possibility that it may have been terror-related. Source: Arutz Sheva
*  Attacco terroristico a Gerusalemme. Autista Rams Car in Pedoni
Un terrorista ha recentemente schiantato con la sua automobile in due pedoni nella comunità French Hill di Gerusalemme. Un pedone è nel suo 20s e l'altro nei suoi 30 anni. Entrambi sono feriti gravemente e sono stati portati in ospedale.
Il conducente non è rimasto gravemente ferito ed è stato trattato dai paramedici sulla scena. La causa dell'incidente non è chiara, e la polizia non ha escluso la possibilità che potrebbe essere stato il terrore relative.
=========================
Erdogan ha ragione quando lui dice, che questa è una colpa troppo grande, da mettere sulle spalle del popolo turco, infatti, soltanto lui che sogna di rifare l'impero ottomano, lui soltanto, ne è il responsabile: ecco perché, lui e suoi complici sauditi, devono essere condannati a morte! ] [ Perché i commenti controversi di papa Francesco sul “genocidio armeno” hanno provocato tanta indignazione in Turchia? Per aiutare a comprendere la vera storia che sta dietro le atrocità del 1915-16, Aleteia ha intervistato lo storico e autore tedesco Michael Hesemann, che domenica 12 aprile si trovava a Roma per la Messa nella basilica di San Pietro per commemorare il 100° anniversario del genocidio, noto anche come Metz Yeghern (il Grande Male).
Le atrocità hanno comportato lo sterminio sistematico da parte del Governo ottomano della minoranza armena nella sua patria storica, situata nel territorio che costituisce l'attuale Turchia. Il numero totale di persone uccise in quello che è noto anche come Olocausto armeno è stimato tra il milione e il milione e mezzo.
Nel suo nuovo libro intitolato Völkermord an den Armeniern (Il genocidio armeno), Hesemann rivela per la prima volta il contenuto di documenti inediti sul “più grande crimine della I Guerra Mondiale” e su come papa Benedetto XV e la diplomazia vaticana abbiano cercato di fermare le deportazioni degli armeni nel deserto siriano, salvare le vittime e impedire il massacro di un intero popolo.
In questa intervista, Hesemann condivide le sue scoperte, che includono prove del coinvolgimento massonico, ed esprime la sua ammirazione per papa Francesco per aver attirato l'attenzione sul genocidio di cristiani e minoranze etniche e la delusione per l'assenza dell'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede alla Messa commemorativa di domenica.

Hitler 322 Mussolini NWO quarto Reich Spa Rothschild ] io ho visto una stretta poderosa di mani, prese di slancio con il pollice, sguardo intenso, e bandiere incrociate.. dietro RENZI (Mussolini) la bandiera USA, e dietro Obama (Hitler) la bandiera Italiana [[ ora, quanti cadaveri vale questa foto durante la TERZA Guerra Mondiale? SE UNA NAZIONE fatta, da 1.000.000 di TURCHI shariah nazismo, volesse conquistare una Nazione di Italiani, con 60.000.000 di italiani? CI RIUSCIREBBE!

Israel ] ADESSO è PIù CHE UNA INTUIZIONE: I SAUDITI SONO DIRIGENTI NELLA CIA ] [ guarda che, questo è il terzo articolo spedito con gmail a tutti, che, io ho trovato completamente vuoto: senza contenuti! voi controllare su sugli altri siti, circa questo mio articolo, se anche altrove, è giunto vuoto, senza contenuti?
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/07/topo-allah-his-arab-league.html?
==================
BUSH 322 SHARIAH ] BRUTTA BESTIA DI SATANA NWO [ ti manderò tanti di
quei tumori in mezzo alle palle, che ti faccio diventare una troia puttana!?

BUSH 322 SHARIAH ] coglione cancerogeno di satana [ l'unico dogma della mia vita? è CHE UNIUS REI NON PUò MAI MENTIRE!?
======================
ISRAELE ] ATTENTO [ a pagina 5 del mio blog, (ogni pagina ha 50 articoli) c'era l'articolo /post "deportare i palestinesi" poco fa l'ho trovato vuoto, poi, l'ho Cercato e lo hanno fatto sparire, SOTTO I MIEI OCCHI! i satanisti della CIA, a.i. GMOS AGENDA? si stanno divertendo contro di me! ... POI, IO POTREI DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO!?

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ RaDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!?

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

anche Erdogan sa, che lui è un criminale internazionale, STERMINATORE DI POPOLI, TERRORISTA ISIS PIANIFICATORE, e che tu sei come un Santo di Dio ] ma, qualcuno che è vicino a te, lui non crede nella esistenza del diavolo, eppure, lui pensa di essere più potente dei satanisti della CIA, magia nera voodoo, NWO 322 cannibali, LUI NON CREDE IN TUTTO QUESTO.. quindi loro non sono riusciti a fermare: Unius REI, mentre lui potrebbe, invece! [ ok! questo è sufficiente per te, per la tua intelligenza! ] .. perché tutti sanno che, io non ho nessuna capacità di poter controllare la potenza del mio ministero.. tanto che, se, io vivo, o se io muoio? Questo evento non ha nessuna importanza: per i compiti politici e metafisici della mia sovranità giurisdizione! IL MIO MINISTERO POLITICO UNIVERSALE ED ETERNO: è IL REGNO DI DIO, CHE è anche, la ricostituzione: delle 12 Tribù di ISRAELE? questo Regno NON PUò AMMETTERE NESSUNA FORMA DI OPPOSIZIONE!

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ RaDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!?

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

open LETTER SAUDI ARABIA ] tutti i giornali dei massoni 322 usurai regime BILDENBERG i traditori 666 el NWO NATO CIA UE ONU USA FMI Spa a proposito dei 12 cristiani innocenti martiri tutti uccisi dai tuoi musulmani assassini shariah perché fatti affogare buttati in mare [ tutti loro soltanto compagni di sventura nella loro disperata traversata dalla Libia in Italia dimostrando i tuoi musulmani tutta la tua attitudine diabolica ideologica satanica del tuo Maometto il falso profeta ipocrita pieno di peccati e di ogni crimine! ] ... i giornali massonici hanno scritto "guerra di religione" "guerra santa".. ma dove esiste nel mondo intero una guerra di cristiani contro i musulmani nel mondo? Se le truppe di USA fossero i cristiani.. non sarebbero mai gli alleati di un assassino nazista seriale criminale violatore di tutti i diritti umani come te! QUESTo è UN GENOCIDIO SHARIAH pianificato CHE TU STAI ORGANIZZANDO ed attuando CON LA TUA GALASSIA JIHADISTA IN TUTTO IL MONDO QUESTO è IL TUO CALIFFATO MONDIALE! [concludendo] ad eccezione della malvagità DI CRIMINI INDIVIDUALI fatti e realizzati della avidità umana TU STAI DIMOSTRANDO CHE ideologicamente LA RADICE DELLO ISLAM è MALIGNA COME ideologicamente LA RADICE DEL CRISTIANESIMO è BENIGNA! tu stai facendo condannare senza appello l'ISLAM dal giudizio della storia.. poi? l'unica tua speranza? sarà soltanto in quello che le tue armi potranno fare per te! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

open LETTER SAUDI ARABIA ] noi siamo omuncoli senza sovranità monetaria tutti figli di una società morente corrotta e marcia! noi siamo cartoni animati perché è Rothschild che rubando la sovranità monetaria ai popoli ha rubato  anche il futuro la storia e la speranza.. noi siamo tutti diventati virtuali sotto il potente sortilegio della sua magia cabalistica.. perché i farisei sono i sacerdoti di satana ed il Talmud è la vera bibbia di satana! [ è chiaro io ho soltanto la parola e sono costretto a parlare per esasperazioni ma io sono un uomo mite io odio ogni forma di violenza ] NOI STIAMO VIVENDO UN INCUBO DA CUI POSSIAMO SVEGLIACI.. MA A TUTTI I MIEI RICHIAMI DI AMORE? TU NON HAI MAI RISPOSTO! .. ANZI TU FAI MORIRE CON LA SHARIAH ORMAI A MIGLIAIA CRISTIANI MARTIRI OGNI GIORNO!?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Erdogan shariah è un boia! ] i camion del contrabbando possono passare jihadisti shariah possono entrare ed uscire liberamente ma i cristiani vengono respinti alla frontiera perché nessuno di loro si deve salvare ed infatti ISIS shariah li ha uccisi tutti.. dopotutto i turchi lo sanno tutti sono specializzati in genocidio! Ma questa LEGA ARABA di nazisti assassini shariah senza reciprocità e senza diritti umani non è qualcosa che i farisei anglo-american Spa Banca Mondiale riusciranno a fare ingoiare a tutti i popoli per molto tempo ancora!?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

dal Golpe di Maidan voluto dai cecchini della CIA? TUTTO è STATO SEMPRE BESTIALE IN UCRAINA che la NATO ha annesso! ] Il noto giornalista ucraino Oles Buzina e' stato ucciso nei pressi della sua abitazione a Kiev oggi attorno a mezzogiorno. Lo riportano le agenzie russe e ucraine. Buzina si era da poco dimesso da direttore del quotidiano Segodnia di cui e' proprietario l'oligarca Rinat Akhmetov.
L'uccisione a Kiev del giornalista ucraino Oles Buzina è di matrice politica. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella sua 'Linea diretta'. Buzina era noto per le sue simpatie filorusse e anti Maidan

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

ARABIA SAUDITA E LA SUA CORROTTA RELIGIONE è RESPONSABILE DI QUESTA TRAGEDIA UMANITARIA QUINDI TUTTI I Migranti DEVONO ESSERE PORTATI IN ARABIA SAUDITA! ] COSì ADESSO GLI JIHADISTI DELL'ISIS SHARIAH DANNO LE ISTRUZIONI AI MUSULMANI SU COME SOFFOCARE I CRISTIANI DURANTE LA TRAVERSATA! [ Migranti 12 cristiani gettati in mare. Naufragio nel Canale di Sicilia 40 morti. Quindici immigrati sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra mobile di Palermo la notte scorsa con l'accusa di aver gettato in mare durante la traversata del Canale di Sicilia dodici loro compagni di religione cristiana. I fermati sono tutti musulmani e tra loro c'è anche un minorenne. Secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze di altri profughi sul barcone sarebbe scoppiata una rissa per motivi religiosi e i musulmani hanno sopraffatto i cristiani e li hanno scaraventati fuori bordo. La polizia avrebbe raccolto "dichiarazioni coerenti" si apprende da fonti giudiziarie e ci sarebbero anche riconoscimenti fotografici di alcuni degli indagati. Un rapporto è stato consegnato stamattina al procuratore aggiunto Maurizio Scalia. La Procura ha adesso 48 ore di tempo per chiedere la convalida dell'arresto. I 15 fermati fanno parte di uno dei tre gruppi di profughi sbarcati ieri a Palermo con tre diversi navi che li avevano soccorsi nel Canale di Sicilia. I fermati sono di nazionalità ivoriana malese e senegalese e sono accusati di omicidio plurimo aggravato dall'odio religioso. Le indagini della Squadra Mobile palermitana sono cominciate dopo le testimonianze di una decina di naufraghi nigeriani e ghanesi sbarcati al porto di Palermo a bordo della nave 'Ellensborg' ieri. I testimoni piangendo hanno raccontato di essere superstiti di uno scontro religioso scaturito dall'odio di un gruppo di musulmani verso i cristiani.
I migranti hanno raccontato di essersi imbarcati il 14 aprile su un gommone partito dalle coste libiche con 105 persone in prevalenza senegalesi ed ivoriani. Durante la traversata nigeriani e ghanesi in minoranza sarebbero stati minacciati di essere abbandonati in acqua perché cristiani da una quindicina di passeggeri di nazionalità ivoriana senegalese maliana e della Guinea Bissau. Dalle minacce i musulmani sarebbero passati all'azione gettando in acqua dodici tra nigeriani e ghanesi. I superstiti si sarebbero salvati soltanto perché oppostisi strenuamente al tentativo di annegamento in alcune casi formando anche una vera e propria catena umana.
Immediata la polemica politica con Ignazio La Russa che accusa il governo Renzi di favorire il terrorismo e chiede una relazione in aula. "La politica sconsiderata del governo Renzi non solo sta mettendo in ginocchio la tenuta sociale delle nostre città ma come dimostrano i fatti consente l'ingresso sul suolo italiano di
terroristi fondamentalisti. Il governo spieghi immediatamente
questa vicenda". "Gli scafisti utilizzano le operazioni di soccorso come veri e propri traghetti a chiamata. Unica soluzione è il blocco delle partenze" dice Roberto Calderoli della Lega.
Un altro naufragio con 40 vittime sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia.?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Hillary Clinton è UNA DONNA COERENTE perché lei il culo rugoso pieno di cellulite? lo ha già condivio con i gay e tutti possono vederne la fotografia! e questo non è grave.. QUELLO CHE è VERAMENTE GRAVE è LA SUA MANCANZA DI RAZIONALITà COME LEI PUò garantire AI GAYgli stessi diritti costituzionali SE NON SONO IDONEI AD ASSUMERSI GLI STESSI DOVERI costituzionali? INFATTI NOI TUTTI SIAMO NATI DA UN UOMO E DA UNA DONNA se noi vogliamo comprendere che anche i bambini hanno i loro sacri diritti! ] quello che noi temiamo di questa ideologia del GENDER è la trasformazione in SODOMA a tutti che è una ulteriore deriva di degradazione morale della nostra corrotta società di cui Hillary Clinton è una degna rappresentante! [ NEW YORK 16 APR - Primo cambio di posizione di Hillary Clinton. La candidata democratica fa un passo avanti sui matrimoni gay appoggiando una legge a livello nazionale piuttosto che stato per stato come aveva sostenuto in precedenza. "Hillary Clinton - ha detto Adrienne Elrod portavoce di 'Hillary for America' - sostiene l'uguaglianza del matrimonio e spera che la Corte Suprema deliberi a favore delle coppie dello stesso sesso in modo da garantire loro gli stessi diritti costituzionali delle coppie etero"?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

in questo nessuno che lui sia onesto intellettualmente potrebbe dare torto a Putin! il linciaggio punitivo che i massoni farisei stanno facendo contro la Russia? è perché loro i massoni farisei nazisti 322 Spa IMF USA non riconoscono un popolo sovrano che vota ma riconosce golpe attentati abbattimento di aerei terrorismo shariah jihadisti in tutto il mondo e così sia ] QUELLO DEGLI USA è VOLGARE BULLISMO! [ MOSCA 16 APR - "Mi pare che le sanzioni occidentali non siano più legate direttamente agli eventi ucraini dato che ora occorre realizzare gli accordi di Minsk cosa che noi stiamo facendo mentre Kiev non si affretta a farlo. Le sanzioni ora hanno un carattere politico" lo ha detto Vladimir Putin nella sua 'linea diretta' con il Paese?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
questo è vero non possiamo chiedere al codardo Putin di affrontare la questione dei diritti umani con la LEGA ARABA shariah il nazismo.. per tutte le armi atomiche che i satanisti massoni USA hanno dato ai sunniti lui al loro confronto è come un santo con gli sciiti! ] [ 16 APR - La revoca russa all'embargo dei missili S-300 all'Iran "è dovuta alla sua flessibilità e al suo desiderio di raggiungere un compromesso" sul proprio programma nucleare cosi' Putin nella sua 'linea diretta' ricordando che questo tipo di armi non rientrano nella lista della sanzioni Onu e che nel 2010 la fornitura era stata sospesa volontariamente e unilateralmente. Putin ha ribadito che gli S-300 non minacciano Israele anzi rappresentano un fattore di deterrenza nella regione. Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Putin è un ignorante si è un bravo ragazzo è vero ma è un ignorante.. e questo è molto pericoloso! ] [ Non si possono mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo perché nonostante "le deformità e le repressioni" lo stalinismo al contrario del nazismo "non si è mai posto l'obiettivo di eliminare dei popoli". Lo ha detto Putin riferendosi alla recente decisione del governo di Kiev di vietare simboli e propaganda sia comunisti che nazisti. ] Putin non riuscirà mai a fondare una identità russa ad di fuori del cristianesimo laico le vere radici della Russia che il suo comunismo ha tentato di uccidere totalmente [ se poi dobbiamo guardare i 100 milioni di morti civili in tempo di pace che il comunismo ha fatto noi dobbiamo ammettere che il Comunismo è stato 1000 volte peggio del Nazismo ] Ovviamente il comunismo è così merda fallita che si è ucciso da solo perché anche in Corea del Nord porta le persone a morire di fame alla paranoia.. alla distruzione del valore intrinseco alla vita umana esendo una schizofrenia della materia.. quindi è una ideologia satanica come tutte ma con la aggravante che non funzionale efficace come il nazismo che è la vera ideologia dei Rothschild 666 Spa FMI Bildenberg 322 Bush cioè il capitalismo occidentale! Soltanto l'umanesimo biblico ebraico cristiano da un vero valore universale alla sacralità della vita umana!
Quindi se volete vivere felici questa è la mia proposta a religioni ideologie ecc.. tutti vi dovete lasciare ispirare umanizzare dai contenuti spirituali della Bibbia!? Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Egitto si possono espellere gli stranieri gay [ il si possono non significa che si devono espellere necessariamente! certo se uno si presenta sculettando con le calze a rete.. poi lui non può essere giustificato! tutti in ogni angolo del Pianeta tutti dobbiamo avere un maggiore senso del pudore.. e chi Zapatero ha portato l'Occidente nella MERDA? lui si dovrebbe vergognare! PERCHé QUESTO è UN DANNO INESCUSABILE! ] La polizia egiziana ha il diritto di impedire il loro ingresso nel Paese. Lo riferisce il sito del quotidiano egiziano Al Ahram riferendo sull'esito di un ricorso. Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Rothschild piattola zecca verme solitario di un usuraio parassita sanguisuga tu preferisci fare la guerra mondiale piuttosto che fidarti di me? lo dirò al mio amico #Benjamin #Netanyahu Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

 ERDOGAN deve essere fermato! ] lui non riconosce il genocidio degli armeni soltanto perché lui è disponibile a fare il genocidio dei greci degli italiani degli israeliani e di altre 6 Nazioni così come lui ha dichiarato pubblicamente perché secondo lui 8 Nazioni appartengono alla Turchia.. e se poi le NAzioni da conquistare in nome di Maometto shariah diventano 10? è sempre meglio.. infatti è la shariah che deve vincere il califfato mondiale.. ma come gli islamici possono ritenere se stessi più maligni e più ipocriti dei farisei anglo-americani? questa è una risposta che può essere trovata soltanto nel buco GENDER di satana Bildenberg! perché gli islamici sono maniaci religiosi shariah nazisti imperialismo ONU? ma e se i farisei sono rotti di culo? i secondi gli islamici sono rotti di testa!! sono tutti criminali senza possibilità di redenzione! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

ecco la tesi per cui i farisei anglo-americani hanno lavorato pazientemente per decenni approfittando di quegli assassini seriali e facitori di ogni genocidio ottomano salafita Boko Haram ISIS shariah di Erogan e Arabia Saudita che per colpa loro stanno per portare distruzione morte e condanna senza appello contro ISLAM su tutto il pianeta così come fu condannato il Nazismo? anche l'ISLAM dovrà estinguersi! le primavere arabe hanno dimostrato che l'Islam criminale assassino nazista shariah non può essere riformato non può aprirsi ai valori della dignità e sacralità della vita.. ECCO perché L'ISLAM DEVE ESSERE DISTRUTTO.. e la LEGA ARABA si è già preparata per combattere contro il resto del mondo. [cazzo] e se moriranno miliardi di persone adesso? la colpa è tutta della ARABIA SAUDITA? alleluia alleluia  alleluia?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
[ per me non esiste un problema ] non esite un popolo che è pronto a combattere contro la Russia prima di iniziare a combattere contro di voi [ allora voi satana 322 NWO 666 Fmi Spa che cosa voi state aspettando? VOI FATEVI AVANTI IO VI STO ASPETTANDO! COSTITUZIONE NON PREVEDE CESSIONE DI sovranità MONETARIA E non prevede neanche ASSOCIAZIONI SEGRETE MASSONICHE! ecco perché VOI STATE TUTTI PER MORIRE come traditori! .. però nella attesa di più drammatici eventi io vi lascerò soltanto divorare la LEGA ARABA dei nazisti shariah?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

[ per me non esiste un problema ] allora voi 322 NWO 666 Fmi Spa che cosa voi state aspettando? VOI FATEVI AVANTI IO VI STO ASPETTANDO! COSTITUZIONE NON PREVEDE CESSIONE DI sovranità MONETARIA E non prevede neanche ASSOCIAZIONI SEGRETE MASSONICHE! ecco perché VOI STATE TUTTI PER MORIRE come traditori!
.. AMEM.... C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni ESORCISMO. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! QUESTO è IL MONDO che i più grandi architetti sociali massoni usurai Fmi-Nwo della storia di satana i Rothschild Bildenberg hanno disegnato nel Nwo shariah ONU distruzione di ogni diritto umano in LEGA ARABA! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

perché è così difficile per i nazisti Bildenberg Spa Rothschild di riconoscere il suffragio popolare del popolo dei russofoni? perché i satanisti farisei 322 NWO Bush loro voglio la guerra mondiale al più presto e questa è l'unica risposta che può essere data!
CIVIL WAR in UKRAINE (LA GUERRA CIVILE IN UCRAINA)
THE INFORMATION AGENCIES WEB-SITES FB-pages BLOGS
WHERE TO FIND THE TRUTHLY INFORMATION ABOUT
WHAT IS REALLY HAPPENING IN THE UKRAINE?
(PS Donbass Donetsk Lugansk Novorossia speak russian there is 7 millions of ethnic russians live in Ukraine some pages and materials in english italiano francais spanish german et cet)
http//lifenews.ru/ http//anna-news.info/ http//rusvesna.su/ http//vognebroda.net/ http//infoborona.org/ http//icorpus.ru/ (official Strelkov's page)

ITALIANO
cronaca aggiornata ogni ora
https//www.facebook.com/conflittistrategie?fref=ts https//www.facebook.com/IlPierr?fref=nf https//www.facebook.com/ucrainaantifascista?fref=ts https//www.facebook.com/groups/635790093177163/ https//www.facebook.com/groups/UcrainaCisalpina/ https//www.facebook.com/groups/italiani.di.russia/ https//www.facebook.com/groups/210848672445693/ http//www.pandoratv.it/?page_id=18 http//italian.ruvr.ru/ http//www.conflittiestrategie.it/
FRANCAIS
https//www.facebook.com/groups/soutien.donbass/?fref=ts http//www.facebook.com/l.phpÖ
https//www.facebook.com/groups/soutien.donbass/ http//www.les-crises.fr/le-scandale-des-photos-ny/ https//www.facebook.com/groups/antimaidan.france/ NEW!!!
http//gaideclin.blogspot.fr/
AS SOON AS GOOGLE CENSURES THE INFORMATION FROM DONBASSPLEASE USE
www.yandex.ru
www.mail.ru
AS SOON AS YOUTUBE OFTEN CENSURES VIDEOS ALL VIDEOS YOU WANT YOU CAN FOUND here
http//rutube.ru/ http//yandex.ru/video/?clid=1882610
DONBASS SOCIAL NETWORK ARE BLOCKED IN SOME EUROPEAN COUNTRIES (ITALY ET CET...)
try to open it with proxy SERVER vkontakte.ru
http//odnoklassniki.ru/

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

322 Obama SATANA Spa NWO FOTTITI! ] IO NON POSSO CHIEDERE A QUEL BRAVO RAGAZZO DI PAPA FRANCESCO di esporsi ingenuamente contro il Nuovo Ordine Mondiale più di come lui abbia già fatto!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
322 Obama SATANA Spa NWO FOTTITI! ] IO NON POSSO CHIEDERE A QUEL BRAVO RAGAZZO DI PAPA FRANCESCO di esporsi ingenuamente contro il Nuovo Ordine Mondiale più di come lui abbia già fatto! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

OBAMA GENDER MERKEL MASSONI ] [ il Vergine Gesù l'amore supremo voi avete disprezzato! e poi voi avete preferito Barabba Maometto il pedofilo assassino seriale SHARIAH! VOI NON MERITATE DI VIVERE ED INFATTI PRESTO SARETE UCCISI!
attenzione! ONU ha violato tutti i diritti umani ONU ha sollevato tutti i nazisti shariah della LEGA ARABA è per rovinare il genere umano.
ONU ha pianificato la distruzione di Israele.. il sistema mondiale è in stallo ma i martiri innocenti cristiani non moriranno mai inutilmente perché Gesù è Risorto! gloria ai martiri ALLELUIA! VERGOGNA DISONORE ALLA LEGA ARABA DELLA DIMMITUDINE... e perché tutti odiano l'amore di Gesù sulla Croce? Ragazzi Gandi guru buddisti ecc.. non hanno odiato Gesù... ecco perché tutti gli altri sono le anime maledette all'inferno! e questo è sicuro o è vero il Vergine Gesù o è vero il pedofilo assassino Maometto!

NON è POSSIBILE onorare un mutuo ipotecario in tempi di recessione che tranne i traditori tedeschi che ci hanno rubato sul valore dell'euro? poi noi non possiamo pensare che tutto il mondo sono i corrotti fannulloni! Quindi la recessione economica e la rarità monetaria è stata indotta dal sistema bancario mondiale Spa Fmi che ci ha rubato la sovranità monetaria attraverso la congiura della Massoneria ecco perché per il momento tutti i mutui ipotecari devono essere immediatamente bloccati in attesa della ripresa economica.?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my Holy JHWH ] niente affatto! [ tu mi devi portare subito via da questo manicomio criminale di youtube!?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 1 giorno fa

no! non hanno voluto fare neanche loro la buona azione di Pasqua ] ed ora io sono costretto a fare del male ad INTERPOL [ IL SATANISMO DELLA SHARIAH.
io ho donato ad un martire cristiano pakistano 250 euro DOVE il Pakistan UNA RAGAZZA CRISTIANA di 14 anni è STATA STUPRATA NELLA CASERMA DELLA POLIZIA ecc.. ecc.. e dove vengono calunniati ed uccisi per blasfemia sulla testimonianza di due complici e quindi LORO NON SI RIVOLGEREBBERO MAI AGLI INQUIRENTI PAKISTANI.. Il mio amico in realtà è stato derubato di 2000 euro (risparmi della sua parentela) da truffatori che con western Union hanno preteso inoltro del denaro prima in India e poi in Sud Africa.. inoltro di denaro che è stato reso possibile utilizzando unicamente un amico del Bahrein... TUTTO QUESTO è AVVENUTO CON LA MILLANTATA SPERANZA di poter andare a lavorare in Canada.. ma anche Interpol non mi ha risposto FORSE RISPONDEREBBERO A VOI.. PER LA VOSTRA BUONA AZIONE DI PASQUA

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Importerà [ IMPOSTERò ] [ questo articolo è un esempio di come gli agenti della CIA corrompono la ortografia dei miei commenti! ] NON è CHE IO NON FACCIA da me stesso MOLTI ERRORI ORTOGRAFICI MA NON HO FATTO QUESTO ERRORE! [ premier israeliano Benyamin Netanyahu ] certo che io sono estremamente affidabile io non pugnalo mai alle spalle le persone con la ipocrisia! MA QUESTO TUTTI LO POSSONO CAPIRE L'ATTUALE SISTEMA GEOPOLITICO FINANZIARIO HA CONDANNATO IL MONDO ALLA DISTRUZIONE E IO SOLTANTO SONO LA SUA ULTIMA SPERANZA.. INFATTI IO "Importerà" [ IMPOSTERò ] TUTTE LE ISTITUZIONI IN MODO TALE CHE L'IPOCRITA che fa sempre morire persone innocenti? lui SIA SEMPRE PUNITO! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

NON è POSSIBILE DARE IL NUCLEARE ALLO IRAN SENZA pretendere DIRITTI UMANI SHARIAH NAZISTI ONU da quel culo sfondato di Obama il COGLIONE TRADITORE DI UN MASSONE Spa ONU! ] Sotoudeh intesa nucleare apra a diritti umani. "Ma non scontato". Avvocatessa rivendica reintegro dopo carcere [ Per molti Nasrin Sotoudeh è un simbolo di coraggio e di resistenza e in tanti sono venuti in questi mesi a sostenere la sua battaglia gente comune e personaggi famosi dello spettacolo e dello sport. Anche oggi molti si sono fermati per stringerle la mano e confermava che per i diritti umani in Iran resta sempre molto da fare. Anche se l'accordo sul nucleare previsto entro giugno dovesse andare a buon fine.  "Diamo il benvenuto alla fine dell'ostilità nei rapporti internazionali ma ci auguriamo anche che il sistema iraniano ponga fine all'ostilità nel trattare con le questioni interne" risponde convinta che credere in un "miracoloso" miglioramento dei diritti umani nel Paese sarebbe "un errore". Infatti "ci aspettiamo che il sistema e le sue fazioni estremiste agiscano in modo da opprimere la gente mandando al mondo e agli oppositori il messaggio di non attendersi un'apertura". Lo si vede già nel fatto osserva che continuano le impiccagioni e che molti condannati sono stati trasferiti nel braccio della morte. Anche sui diritti delle donne la situazione "non è buona" le associazioni "sono in coma dopo essere state attaccate tante volte".?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 1 giorno fa

#Benjamin #Netanyahu errare è umano ma perseverare è diabolico "tu manda il MOSSAD ad uccidere tutti i mondialisti #Spa #Fmi #massoni #farisei! " Il 2014 è stato uno dei peggiori anni dell'ultimo decennio per l'antisemitismo con un aumento di quasi il 40% di "atti violenti" contro ebrei o istituzioni ebraiche specie in Europa occidentale e Nord America stando a un rapporto del 'Centro Kantor' presentato a Tel Aviv. Il documento indica in 766 il numero totale di questi atti (38% in più del 2013). La maggior parte degli episodi è registrato in Francia (164) e Gran Bretagna (141). In Italia casi quasi raddoppiati da 12 a 23.

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
Gentiloni è una biscia perfida quando lui dice "non ci servono crociate" perché soltanto un fondamentalista biblico come me potrebbe fare il crociato se non avesse la vastità dello Spirito Santo Universale per essere Unius REI il padre protettore di tutti i popoli.. e poi lo sanno tutti che lo storico scontro tra Chiesa e Massoneria (la chiesa di satana) è stato vinto dalla Massoneria tanto che è difficile affermare che in Occidente tra il 5% dei praticanti sia possibile trovare facilmente dei cristiani autentici ancora.. infatti io sono un ebreo! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Gentiloni è una biscia perfida quando lui dice "non ci servono crociate" perché soltanto un fondamentalista biblico come me potrebbe fare il crociato se non avesse la vastità dello Spirito Santo Universale per essere Unius REI il padre protettore di tutti i popoli.. e poi lo sanno tutti che lo storico scontro tra Chiesa e Massoneria (la chiesa di satana) è stato vinto dalla Massoneria tanto che è difficile affermare che in Occidente tra il 5% dei praticanti sia possibile trovare facilmente dei cristiani autentici ancora.. infatti io sono un ebreo!
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Il nome della conversazione è svendita utility acqua luce gas affamare il popolo
svendita utility acqua luce gas affamare il popolo.
Mario Lo Iacono.
si infatti si mira a distruggere l'italia ma agli italini non interessa a quanto vedo

Pasquale Londino.
"VENNE FUORI" una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare:
«Abbi pietà di me Signore Figlio di Davide. «Mandala via perché ci grida dietro». 24. Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele.
Gesu passa... tutti si possono dimenticare di noi Gesù mai!
Lui non guarda chi siamo e da dove veniamo Il suo orecchio e sensibile solo al grido voce della fede... quando ella arde d'umile speranza. Gesù non viene influensato dalle estrazioni sociale e religiose ma i suoi piedi benedetti si fermano alla voce umile della fede. Lui ha attraversato i cieli (confini umani e territoriali) simpatizza con le tue sofferenze... passa per le tue contrade e prima che tu esca dai tuoi confini... Lui ti vede e non è indifferente al tuo dolore... Anima bella se la tua prova ti si presenta senza soluzione e nessuno ti comprende e anche i più intimi si stancano e ti licenziano... tutto e tutti vogliono fiaccare la redistenza della fede... demoni prove che passano attraverso affetti cari... per colpire chi è al timone delle responsabilità. Prego che per tutti ci sia l'epilogo della donna cananea 28. Allora Gesù le disse «Donna grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
Come S.Paolo Serbare la fede fino alla fine:
2Tim4:7 Ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho conservato la fede. amen

#LEGA #ARABA non è che i Governi del mondo non sanno che il #FMI SPA's #Rothschild #BANCA #MONDIALE #Spa senza guerra mondiale collasserebbe su se stesso avendo stampato denaro per 100 volte il Prodotto interno Lordo di tutto il pianeta e pretendendo un costo usurocratico recessivo monopolista e devitalizzante per acquistare il nostro stesso denaro del 270%(Scienziato #Giacinto #Auriti) denaro che ci dovrebbe essere accreditato gratuitamente.. ma è che tutti vedono comprendono considerano come la Guerra contro la #Shariah LEGA ARABA #califfato è una guerra inevitabile... Tuttavia in nessun libro di storia verrà mai scritto che sono stati i #Farisei #Anglo-americani a trasformare i musulmani in #islamici! Ai #maniaci #religiosi #salafiti? Uccidere così tanti cristiani e fare l'imperialismo shariah andava bene! Ecco perché l'ISLAM ha poco tempo per vivere su questo pianeta ancora!?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Benjamin Netanyahu se Erdogan shariah nazi genocidio UMMAH a tutti I DHIMMI lui riesce ad intimidire ANCHE Obama GAY culto sodoma ideologia a tutti GENDER? POI TU PUOI ANDARE AL CIMITERO E MORIRE COME UN PEZZO DI MERDA DI UN TRADITORE di MASSONE! PERCHé SE QUEL DEMONIO MAOMETTANO shariah NON VIENE RIDIMENSIONATO? POI SARANNO GLI ISRAELIANI CHE SI ANDRANNO AD AGGIUNGERE AGLI ARMENI nel cimiterro della storia! Anche tutte le Nazioni della LEGA ARABA devono condannare Erdogan e i suoi insulti contro il PAPA.. e non perché il PAPA è un cristiano o che lui ha sempre ragione.. no! ma perché il Papa questa volta ha veramente ragione! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato nel video di youtube che Rothschild può cancellare in qualsiasi momento! [ IN REALTà TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato nel video di youtube che Rothschild può cancellare in qualsiasi momento! [ IN REALTà TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] I satanisti cannibali farisei usurai mondialisti A.I. Gmos Talmud agenda CIA NWO Spa 322 sistema massonico 33°grado sanno che Unius REI non può mentire ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. CIRCA Unius REI? LORO sanno tutte queste cose! QUINDI Voi prendete in fretta le vostre decisioni perché voi potreste avere ancora anche poche ore di vita! infatti LO SANNO TUTTI I BILDENBERG CHE NON ESISTE PIù UN CRISTIANESIMO CHE POTREBBE ESSERE SCONFITTO UMILIATO CONTROLLATO E CORROTTO... ECCO PERCHé QUESTO POTREBBE ESSERE IL VOSTRO ultimo MOMENTO! ECCO PERCHé OBAMA FINGE DI FARE LA PACE CON IRAN E CUBA PERCHé POTREBBE SEMPRE DIRE "IO ERO IL PACIFISTA SALAFITa JIHAD IN SIRIA IRAQ ECC.." QUINDI LA COLPA DELLA GUERRA MONDIALE NON POTREBBE MAI ESSERE MIA!" i satanisti farisei? non potrebbero mai essere superati da nessuno 1. in ipocrisia e 2. in potenzialità criminale! però C'è una differenza tra di voi LORO SANNO DI ANDARE ALL'INFERNO COSì COME VOI VI ILLUDETE DI ANDARE IN PARADISO!

Benjamin Netanyahu li senti? [ SONO tutti arrabbiati contro di me perché io non ho rimproverato Putin per avere dato allo IRAN gli S300 MA PUTIN DEVE ESSERE CAPITO GLI USA SpA FMI SPINGONO SEMPRE PER OTTENERE AL PIù PRESTO LA LORO GUERRA MONDIALE ] NOI dobbiamo smettere di pensare che i sunniti SHARIAH sono buoni e gli sciiti SHARIAH sono cattivi CHE POI ISIS SHARIAH è TUTT'ALTRA COSA! INOLTRE il destino di Israele segue il destino dei martiri cristiani (e non perché la puttana massonica di Israele merita il dono del Martirio ma soltanto perché i Farisei Illuminati non sono gli stupidi che andrebbero a vivere nel deserto saudita per rinunciare al loro impero Nuovo Ordine Mondiale usura e schiavizzazione di tutto il genere umano) che i massoni Merkel Obama Bildenberg hanno tradito e pugnalato alle spalle. Dopotutto Israele non può attaccare l'IRAN preventivamente per farsi isolare dalla comunità internazionale! è indispensabile sviluppare tutti i sistemi di intercettazione missilistica! SE SARà NECESSARIO quindi bisognerà BRUCIARE L'IRAN insieme aNCHE a TUTTA LA LEGA ARABA tutti loro DEVono morire insieme tutti devono ESSERE DISINTEGRATi.. SONO I FIGLI DI UNA SOLA cagna esoterismo spiriti guida imperialismo ummah MALVAGITà DIABOLICA Allah GENOCIDIO A TUTTI GLI INFEDELI!

Benjamin Netanyahu tu lo sai io ho sempre pensato che i sauditi erano i tuoi più insidiosi ipocriti pericolosi nemici ma ora dopo tutto quello che noi abbimo capito del Nwo se continuano ancora a negare a me il deserto della madiana ed il deserto egiziano? poi tu ne avrai la prova finalmente della loro congiura tradimento contro di te e contro il genere umano!?

Benjamin Netanyahu anche se questa criminale apostasia islamica merita di finire definitivamente e irrimediabilmente nel sangue.. tu sei testimone io sto facendo ogni tentativo contro di me ed in loro favore per salvare la loro vite colpevoli di morte!

Benjamin Netanyahu quella attitudine degli islamici di fare il gioco sporco con / contro il Nuovo Ordine Mondiale con la speranza shariah di poter conquistare il pianeta califfato nazista? QUESTA è STATA LA PIù GRANDE mortale CAZZATA DELLA LORO VITA! Infatti il Vaticano che è più intelligente? lui non osa opporsi al Sistema Massonico! l'unica possibilità di tenere sotto controllo i poteri occulti ed esoterici sono soltanto io UNIUS REI !

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

il Talmud Spa Fmi 322 CIA 666 Nwo ] [ ha preso il controllo del mondo e sta mostrando tutto il suo satanismo contro il Cristo di Dio se i maomettani sono lasciati vivere è soltanto perché loro come i comunisti nazisti devono fare un lavoro sporco contro tutti i figli di Dio che sono nel mondo in ogni popolo e in ogni religione! CHI SI SENTE IL FIATO DEL DEMONIO ADDOSSO? MORIRà!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my JHWH ] Spa Gmos evoluzionisti GENDER Fmi Bildenberg shariah salafis pharisees masonry Merkel Satanists are but beasts They Are not Human Beings no non volevo essere Elia al torrente Ghison ma non è possibile salvare a vita di quelle bestie.. "Rothschild 322 Bush fatevi avanti io vi sto aspettando dal 1600 d.C. nessuna guerra importante è potuta iniziare che voi non avete preparato voluto e fatto iniziare!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my JHWH Holy ] senti tu gli ipocriti come gridano!? [ perché le bestie di satana i satanisti massoni farisei salafiti shariah talmud corano apostasia loro pensano che Dio è un ragazzo che è sempre triste ed incazzato? INFATTI NON è SCRITTO NIENTE DI TUTTO QUESTO DA NESSUNA PARTE! è PROPRIO VERO LE ANIME maledette all'Inferno? loro non hanno il senso dell'umorismo!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my Holy JHWH ] QUESTA è LA MIA RELAZIONE ANNUALE [ tutti i miei amici sono spaventati e tutti i miei nemici sono terrorizzati.. eppure io ho promesso amore agli uni e morte e distruzione agli altri... ma come tu mi hai ordinato? io non ricordo di avere fatto del male a qualcuno seriamente. lol. in realtà io ho chiesto a tutti di venire da me con comprensione bontà buon senso e ragionevolezza in giustizia e verità IN fratellanza universale uguali diritti ed uguari doveri per tutti.. ma FINO A QUESTO MOMENTO NON è VENUTO NESSUNO DA ME. è VERO CHE MOLTI MI AMANO E MOLTI MI DANNO SUPPORTO MA nessuno ha dimostrato di avere le palle neanche Marine Le Pen Giorgia MELONI o Hillary Clinton hanno dimostrato di avere le palle! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

tutti i cannibali della CIA loro sanno di quante volte per colpa del sistema massonico di poteri
occulti ed esoterici Spa Rothschild io ho maltrattato Benyamin Netanyahu VIOLENTEMENTE.. E TUTTE LE VOLTE CHE IO NON SONO STATO IN ACCORDO CON LUI SONO STATI EPISODI NUMEROSI... ma io non
ho mai rimproverato una sola volta il mio fratello agente segreto del kuWait az99920 e non
mi sono mai offeso che lui mi ha sempre costretto a tradurre in arabo! NON SOLO IO HO
FATTO DI LUI UN MINISTRO DEL MIO REGNO! il premier israeliano Benyamin Netanyahu è UN PATETICO COGLIONE lui si trova sopra un abisso califfato
di shariah giudizio universale infinita disperazione nazismo ummah pena di morte per
apostasia blasfemia galassia jihadista jihad morte a tutti gli infedeli e si preoccupa di
quella bomba atomica che gli iraniani hanno già costruito!

open letter to SAUDI ARABIA ARAB LEAGUE ] tutti lo sanno in CieLO come in terra e al di sotto gli abissi infernali più e più volte io ho anche rimproverato il Papa [ ma Dio non mi permetterebbe mai di rimproverare un musulmano perfetto come il mio fratello agente segreto del

eppure una volta io ho trovato anche un agente segreto di non ricordo dove che lui difendeva il comunismo che mi ha insultato e poi è fuggito come un coniglio alla velocità della luce mente io lo inseguivo per tutti i server di youtube.. MA COME CAZZO SI PUò PARLARE BENE DEL COMUNISMO CHE HA FATTO 200 MILIONI DI MORTI CIVILI INNOCENTI IN TEMPO DI PACE E COME SI PUò PARLARE BENE DELLA
COREA DEL NORD? Ma adesso se volete uccidere, l'Iran soltanto perché ha già fatto la bomba atomica in segreto? POI DOVETE UCCIDERE ANCHE TUTTA LA LEGA ARABA SUNNITI PERCHé SONO PROPRIO LORO LA GALASSIA JIHADISTA NEL MONDO!... e tutti lo sanno quì a me non piace l'ipocrisia!
================
il popolo iraniano non si piegherà all'arroganza, alle sanzioni e alle minacce. ] perché questi
della LEGA ARABA MANIACI RELIGIOSI SENZA RECIPROCITà SENZA DIRITTI UMANI ASSASSiNI SERIALI SHARIAH loro partono dal presupposto che, sono una nazione normale di assassini nazisti shariah come tutte le altre nazioni del mondo? [ SOLTANTO LA MORTE PUò ESSERE LA MEDICINA DI QUESTA CANCRENA CHE SI DIFFONDE NEL MONDO ] Però, se io devo essere sincero è questo che io posso

affermare "io non conosco ancora una sola nazione normale nel mondo!"... perché io non credo che i satanisti massoni regime Bildenberg Spa Fmi, Banca Mondiale Spa di tutte le false democrazie massoniche di farisei GENDER senza sovranità monetaria possano essere definite "una Nazione
Normale!"

my JHWH holy - se questi coglioni non cambiano il "sistema SPA" strutture istituzioni relazioni sistemi di significato poi il pianeta diventerà
un solo cimitero a cielo aperto.. si lo so questo è un lavoro che soltanto Unius REI potrebbe fare!
#Governi #comunisti #NAZISTI, #farisei #salafiti #MASSONI] certo, CERTO, COME NO...

[ se voi non imparerete a guardare il mondo attraverso gli occhi dei martiri cristiani
innocenti? io vi ucciderò tutti! E perché questi cretini SHARIAH loro credono che
sia stato Allah ad aiutarli? SONO I FARISEI

ILLUMINATI I REGISTI OCCULTI DEL MONDO.. ECCO PERCHé VOI SIETE TUTTI MORTI! ] [ IRAN ] Quando nel 1979 venne rovesciato lo scià ebbe termine l'amicizia dell'Iran con il mondo occidentale e nel paese venne instaurato un governo musulmano sciita determinato a distruggere ogni fede deviante

my JHWH holy - così tutti questi cretini SHARIAH, loro credono che il loro demonio Allah sia il loro assassino.. assassino seriale dei santi innocenti tutti infedeli apostati dhimmi.. MA in realtà NON CI POTREBBE MAI ESSERE NESSUNA BUONA FEDE CHE POTREBBE PORTARE QUESTI CRIMINALI shariah FUORI DELL'INFERNO!
Maometto coglione SHARIAH ] quando i cannibali CIA

Farisei Mossad avranno ucciso ogni forma di vita sulla superficie del pianeta ed avranno azzerato internet POI PROPRIO LORO CONSERVERANNO I MIEI BLOG PROPRIO PER DIMOSTRARE CHE NON ERA POSSIBILE SALVARE IL GENERE UMANO!
http//uniusreixkingdom.blogspot.com/2012/06/uniusrei3-is-jude.html
io non ho inventato niente lo ha detto quel traditore criminale di Mario MONTI Bildenberg:
"noi dobbiamo creare grandi problemi affinché, gli Stati siano costretti a cedere sempre più
porzioni di sovranità!" QUESTA NON è LA EUROPA DEI POPOLI E DELLA DEMOCRAZIA questa è la Europa dei satanisti massoni!

Maometto misogino shariah ] si come no [ noi facciamo il femminicidio della femmina incubatrice poligamia schiava inferiore.. oppure, poi ci attacchiamo tutti al cazzo di Obama GENDER per fare i froci, insieme a lui... come a dire: "noi siamo caduti dalla padella nella brace" .. IL TUO ALLAH è IL DEMONIO CHE NON HA NESSUN RISPETTO DELLA DIGNITà UMANA! ISRAEL AMORE mio tu lo sai io ho un mondo segreto, che è fatto di demoni alieni zombie maniaci religiosi assassini seriali farisei salafiti
usurai satanisti cannibali della CIA massoni Bildenberg di mostri e di ogni genere di
mostruosità che senza la protezione dello Spirito Santo? io non potrei mai sostenere!
è chiaro a tutti .. chi lancia una sfida soprannaturale al divino Unius REI? lui ha
condannato se stesso a morte e distruzione! 

my JHWH - si è vero sono tutti figli di IRA e DISTRUZIONE e non meritano la misericordia.. ma tu sei ONNIPOTENTE ED IO MI ASPETTO QUALCOSA DI
BUONO DA TE! Infatti se tu non avevi progetti di amore tu li avresti già distrutti tu non puoi nascondere alla mia METAFISICa i tuoi progetti di
misericoria! 

I SACERDOTI di satana in youtube avevano l'ordine espresso di non instaurare un dialogo con me e Kerry 322 Bush 666 LaVEy i super sacerdoti di satana con i super poteri voodoo del cazzo hanno detto "voi parlate ad Unius REI ma, voi non parlate con Unius REI!" infatti il loro obiettivo era quello di danneggiare il mio equilibrio psicologico.. ma adesso sono loro che loro hanno dei problemi perché io sono la legge del taglione!
=================
la verità sugli ebrei non la conosce nessuno ] con la distruzione del Tempio di Gerusalemme molti di loro sono i satanisti Illuminati del dio Gufo al Bohemian grove. ma la maggior parte degli ebrei non hanno più una religione e sarebbe facile per me fare di tutti loro dei cristiani. PERCHé TUTTI GLI EBREI SEGUONO IL LORO RE LORENZOJHWH.. ma Dio
mi ha chiesto di far risantificare la religione ebraica e così deve essere fatto quando sarà
stata epurata e purificata dai farisei bestie del talmud satanico massonico 

MY JHWH i miei siti sono una buona tortura per tutti coloro che vogliono espiare i propri
peccati! e quindi vogliono recuperare per Dio la propria vita [ MOLTI SONO I CHIAMATI (non tutti) MA POCHI SONO GLI ELETTI ].. chi vuole essere, gradito a Dio leggerà i miei siti
=============
le primavere arabe hanno dimostrato che l'Islam, criminale assassino nazista shariah non può
essere riformato non può aprirsi ai valori della dignità e sacralità della vita.. ECCO PERCHé
L'ISLAM DEVE ESSERE DISTRUTTO.. e la LEGA ARABA si è già preparata per combattere contro il resto del mondo. [cazzo] e se moriranno miliardi di persone adesso? la colpa è tutta della ARABIA SAUDITA
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero

io non ho inventato niente lo ha detto quel traditore criminale di Mario MONTI Bildenberg "noi dobbiamo creare grandi problemi affinché gli Stati siano costretti a cedere sempre più porzioni di sovranità!" QUESTA NON è LA EUROPA DEI POPOLI E DELLA DEMOCRAZIA questa è la Europa dei satanisti massoni!?
===============
ISRAELE ] ATTENTO [ a pagina 5 del mio blog, (ogni pagina ha 50 articoli) c'era l'articolo /post "deportare i palestinesi" poco fa l'ho trovato vuoto, poi, l'ho Cercato e lo hanno fatto sparire, SOTTO I MIEI OCCHI! i satanisti della CIA, a.i. GMOS AGENDA? si stanno divertendo contro di me! ... POI, IO POTREI DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 =============
Israel ] anche questo articolo io ho trovato completamente vuoto... [
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/corruttibile-impero-romano.html  ] se io faccio distruggere la ARABIA SAUDITA, tutti i satanisti 322 massoni maomettani shariah 666? Tu tieniti fuori 
 ==============
per sfuggire alla tassazione impossibile il 40% della economia italiana è nel sommerso ecco perché noi abbiamo pagato l'EURO il 40% in più.. ed adesso che la nostra industria e società è stata distrutta dalla GEMANIA adesso chi paga i danni? è facile dire i vostri politici traditori Bildenberg vi hanno tradito.. non si può dire così.. ecco perché la GERMANIA ha ucciso l'Europa PERCHé NON SI PUò FARE UNA UNIONE MONETARIA SENZA FARE ANCHE UNA UNIONE ECONOMICA SENZA FARE UNA UNIONE POLITICA.. ma questa realizzazione politica unitaria non si può fare sotto il regime massonico Bildenberg per diventare tutti quanti totalmente indemoniati sotto la agenda della grande usura bancaria dei Farisei usurai tutti i commercianti di schiavi goym Rothschild!?

Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Israel ] guarda che, questo è il terzo articolo spedito con gmail a tutti, che, io ho trovato completamente vuoto: senza contenuti! voi controllare su sugli altri siti, circa questo mio articolo, se anche altrove, è giunto vuoto, senza contenuti?
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/07/topo-allah-his-arab-league.html?

Israele ] ora l'articolo completamente svuotato, privato dei suoi contenuti originali? è ritornato, è ricomparso!
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/uniusrei-deporta-palestinesi.html
ovviamente, io gli ho applicato, incollato, i miei commenti più recenti, adesso

=================
my Israel, quando io vedo quei troioni, dei massoni Bildenberg, mettere la desta di cazzo lucertola, dentro le 12 stelle, della bandiera europea: di Baal JabullOn, per fingere loro, di fare la [ madonna immacolata di satana ] ??? ok, è allora, io vengo preso, dal disgusto e dall'ira, messi insieme!

Rothschild 322 Satana shariah 666 Bush Maometto ]] mi dispice! in nessun modo, io ti permetterò, di tenere due popoli, in queste condizioni! [[ Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman's Home. Click here to watch: Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman Aryeh King's Home. Two Molotov cocktails were hurled at Jerusalem councilman Aryeh King's house in Ma'ale ha-Zeitim this week. The firebombs thrown set laundry hung to dry in the porch on fire, but no one was hurt. The incident was documented by security cameras. The footage shows two masked men running from the direction of Silwan towards the house, throwing the Molotov cocktails and then running away.
Watch Here. King's wife, who was home during the incident, called the police. According to King, "since August last year there have been 49 attacks on the house - these are the ones reported to police. It doesn't include times we came home, like during Passover, and saw stones on the porch. Despite all of that, we do not know of one suspect brought in front of a judge." King, who was a short distance away from the house when the attack occurred, chased the perpetrators but failed to catch the two men. In addition to the firebombs, flares were fired at houses in the neighborhood from the direction of Arab neighborhood Ras al-Amud. Source: Ynet

open letter to SAUDI ARABIA ]] il caprone Bush 666, il super sacerdote di satana JabullOn Spa Fmi, al gufo Baal Bohemian Grove, lui ti sa montare bene, per come tu sei la sua troia shariah strega puttana, messa a 90° alla pecorica Erdogan: magia voodoo, per uccidere, in questo modo, tutto il genere umano: Ummah Califfato galassia shariah jihadista! eppure, c'è un proverbio che dice: "non ride sempre la moglie puttana del ladro assassino!" perché il marito è morto.. un giorno di questi!

open letter to SAUDI ARABIA ]] e perché, quella tua strega voodoo di Erdogan, lei ha fatto un palazzo presidenziale, di: 1000 stanze ed una notte puttana? Perché, lui farà l'impero ottomano "new", molto più ricco e potente di quello che c'era prima.. e lui ha l'esercito di: 20milioni di soldati per poterlo fare: (lui lo ha detto: "una moschea in ogni scuola per fare la conquista della Europa Egitto, Israele, Iran ecc..).. così ObamA Gender, ha la "Casa Bianca", mentre, Rothschild NWO e Bush sono Illuminati invisibili, e lui Erdogan, il cane.. lui ha la "Casa Verde", mentre, la Arabia Saudita sono i suoi Illuminati invisibili Mecca shariah, idolo lunare! OVVIAMENTE, CINA E RUSSIA? LORO SARANNO GIà STATI UCCISI E CONQUISTATI!

open letter to SAUDI ARABIA ]] i 666 Nwo 322 Fmi? LORO hanno il Gufo pietra al Bohemian Grove, ed invece, tu hai l'Idolo abominevole lunare pietra alla Mecca SHARIAH UMMAH .. si è vero, VOI così diversi, eppure, VOI così uniti ed affini: VOI SIETE LA SINAGOGA TALMUD CORANO,  dello IMPERIALISMO, di tutti gli ASSASSINI SERIALI della storia di Maometto il falso profeta, LA ABOMINAZIONE DELL'INFERNO, PER LA SCHIAVITù UNIVERSALE! Voi avete aperto la porta dell'inferno.. e da questo momento, proprio voi dovete vivere nel terrore!

e perché, VOI pensavate che, voi potevate continuare a pugnalare i popoli alle spalle, NASCOSTI NELL'OMBRA: COSì, impunemente, per sempre? ANCORA ED ANCORA? [[ open letter to SAUDI ARABIA ]] [[ open letter to 666 Nwo 322 Fmi ]] MA STA PER GIUNGERE VELOCEMENTE LA VOSTRA RETRIBUZIONE!

666 Califfato shariah Erdogan 332 NWO Spa Fmi Obama GENDER Bildenberg, la ENTITà del cazzo di Maometto  ] cosa io sto pensanado adesso? [ che, se tu fossi veramente intelligente? non mi penseresti stupido! ]
MA, QUESTA è LA VERITà: "tu sei un perdente!"

stop you porn tube satan, FARISEI SALAFITI, TALMUD CORANO MERDA, stop Sodoma halloween, Gomorrah, 666 Califfato shariah ummah nazism Erdogan, ONU OIC 332, NWO Spa Fmi, Obama GENDER Bildenberg: SISTEMA MASSONICO, TRUFFA USUROCRAZIA MODNIALE! ]]]] ASSASSINI [[[[ TUTTO è BUONO PER DEI DEMONI COME VOI, PUR DI CONTINUARE AD UCCIDERE PACIFICI ED INNOCENTI MARTIRI CRISTIANI IN TUTTO IL MONDO!

è MOLTO SEMPLICE! ] [ UNIUS REI autorizza tutti i Governi del mondo a stampare, gratuitamente, in regime di sovranità monetaria, tutta la carta moneta, di cui loro hanno bisogno, per pagare i loro debiti con le amministrazioni e i loro debiti con le imprese! "GLI USURAI NON HANNO UNA COSCIENZA", DISSE NAPOLEONE!

ROTHSCHILD LUI DEI SOLDI NON SA CHE FARSENE, tra debito pubblico e signoraggio bancario, lui deteniene, da solo, il 50% di tutta la massa monetaria mondiale (falso in bilancio, di ammiragliato dell'oceano del cazzo truffa) .. ma per stampare denaro pubblicamente? non è stato mai abolito l'ordine esecutivo 11110 di Kennedy, per il cui motivo, lui è stato ucciso! .. ed ora per noi, il suo supremo sacrificio non deve essere avvenuto inutilmente, come è inutile il sangue dei martiri, per quel islamista shariah traditore di Obama il massone coglione Bildenberg! IN CONCLUSIONE OGNI STATO DEL MONDO PUò STAMPARE LEGALMENTE, e gratuitamente, del DENARO ATTRAVERSO l'ordine esecutivo 11110 di KennedY

a tutti i Governi del mondo! ] i miei figli: tutte le bestie di satana di farisei anglo-americani Illuminati dal cazzo morto di satana? loro non darebbero mai a me nessun dispiacere! INFATTI IO SONO IL RE DI ISRAELE! VOI STAMPATE IL DENARO DI CUI AVETE BISOGNO, E DITE A QUEI DEPRAVATI, RINNEGATI, FIGLI DI GEZABELE, CHE IO: UNIUS REI, IO VI HO DATO IL PERMESSO!

Lega Araba Shariah ] chi di voi ha fermato un solo jihadista alla frontiera? Voi siete il vaso di creta, in mezzo ai vasi di ferro! Certo non vi proteggerà la vostra shariah merda maomettana! è normale che Erdogan non ha pagato nessun riscatto, per liberare i suoi prigionieri tutti, perché, quasi tutti gli jihadisti shariah sono costretti a passare dalla Turchia shariah

#IL CAIRO, La #Lega #Araba ha rifiutato di riconoscere categoricamente Israele, come Stato ebraico ] [ quindi, noi disconosceremo la LEGA ARABA che, sorge sopra il genocidio shariah, pedofilia, blasfemia, apostasia, poligamia, di tutti i popoli cristiani precedenti, che, hanno subito il genocidio di: ISIS Shariah! QUESTI MAOMETTATI NON SANNO CHE, TUTTI I MIEI FIGLI: I SATANISTI Farisei MASSONI CANNIBALI, LORO IMPIEGHERANNO, SOLTANTO DUE ORE, PER RITORNARE AD ESSERE DI NUOVO I CRISTIANI, o gli ebrei della Torah! lo sanno tutti: "i vigliacchi codardi, si piegano rapidamente, alla legge del più forte, ed i mondialiasti usurai? loro sono i vigliacchi per antonomasia! Quindi si piegherranno e strisceranno tutti ai piedi di Unius REI!

#Lega #Araba e secondo voi, io devo fare del male ai miei miei figli, tutti satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, che vengono da me piangendo, pentiti e convertiti di essere stati la sinagoga di satana ... oppure, io devo fare del male a voi, i fautori di ogni terrorismo islamico, dei maniaci religiosi senza speranza, che voi siete il nazismo della shariah, che è 1000 volte peggiore del nazismo di Hitler

#Lega #Araba [ come? ] la conversione di satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, sinagoga di satana sarebbe una finta conversione? MA, QUESTO NON è UN MIO PROBLEMA! IO NON SONO UN UOMO DELLA RELIGIONE PER DECIDERE CIRCA LE VERE CONVERSIONI! i veri cristiani sono quelli che uccidi tu! Tutti gli altri, iniziando da me? NOI SIAMO tutti: I PEZZI DI MERDA! infatti, noi non siamo i martiri!

perché papa francesco non ti ha sputato in un occhio [[ anche questo blog è stato punito dal Nwo Spa Fmi regime massonico Bildenberg ]] infatti è un articolo trovato totalmente vuoto... ovviamente, io mi riferivo alla visita di Obama dal Papa... hanno fatto tanto casino, per la foto di Giovanni Paolo II insieme, al generale Augusto Pinoche? EPPURE OBAMA E 100.000 VOLTE TERRORISTA jihADISTA, ED ISTIGATORE DI GOLPE CECCHINI CIA IN UCRAINA più di lui!

http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/03/perche-papa-francesco-non-ti-ha-sputato.html

satana Obama Gender ] per colpa tua [ quando oggi, si dice, in tutto il mondo, che, qualcuno, lui è un vero uomo? SI DICE: "STUPRATORE PEDOFILO CANNIBALE MAOMETTO satanista DELLA CIA: Mossad 11-09!" quelli si, che, tutti loro sono i veri uomini Obama Merkel GENDER shariah!

satana Obama Gender ] se, tu avevi paura dei Bush 322 ROthschild cannibali Usurai 666 Spa? [ poi, tu non avresti mai dovuto dire: "io posso fare il Presidente degli Stati Uniti" ]] PERCHé, DI QUESTO IO SONO SICURO: "NON è STANDO NASCOSTO, COME UN VIGLIACCO, DIETRO AL TUO COMPUTER, E DIETRO ALLE SPALLE DEI TUOI SATANISTI CIA, CHE TU POTRAI SALVARTI DALLE MIE MANI!"

lega araba ]] SE VOI CAPIVATE, CHE CON IL VOSTRO SHARIAH TERRORISMO [[  voi state soltanto a fortificare il NWO 666, Spa 322 Regime massonico? e, così voi state minacciando, seriamente, la stessa sopravvivenza del vostro ISLAM merda, e del mio ISLAM santo: su tutto il pianeta? voi non avreste mai sentito quell'asino di un caprone salafita iraniano Ruhollah Mosavi Khomeini, shariah califfato, del King AdbUllah Saudi Arabia, le bestie indemoniate dai spiriti guida di Maometto!

https://drive.google.com/folderview?id=0B7Pk-HS79e1QUWRSNkY4NDF1cDQ& 


Hitler 322 Mussolini NWO quarto Reich Spa Rothschild ] io ho visto una stretta poderosa di mani, prese di slancio con il pollice, sguardo intenso, e bandiere incrociate.. dietro RENZI (Mussolini) la bandiera USA, e dietro Obama (Hitler) la bandiera Italiana [[ ora, quanti cadaveri vale questa foto durante la TERZA Guerra Mondiale? SE UNA NAZIONE fatta, da 1.000.000 di TURCHI shariah nazismo, volesse conquistare una Nazione di Italiani, con 60.000.000 di italiani? CI RIUSCIREBBE!
=========================
 Benjamin Netanyahu ] NON puoi usare la democrazia, per combattere il nazismo della Shariah, ecco perché, tu sei un bamboccione, che non merita la stima di nessuno.. questo è il destino per chi è troppo buono ed onesto come te: "essere disprezzato e calpestato da tutti, ecco perché, sei tu che uccidi gli israeliani ogni giorno!" TU PRENDI QUEI 12 MUSULMANI, CHE HANNO BUTTATO IN MARE, I 12 CRISTIANI MARTIRI INNOCENTI FACENDOLI AFFOGARE, NELLA ATTRAVERSATA DALLA LIBIA ALL'ITALIA? adesso, tu dai loro da mangiare gratis, in carcere per tutta la loro vita ergastolo.. ma, per morti di fame shariah come loro? questa è una benedizione! [ ecco perché, i massoni faranno annettere AFRICA ED Europa alla LEGA ARABA.. ma, questo è già qualcosa che è stato detto dagli islamici tanto tempo fa: "attraverso le vostre leggi, noi vi domineremo"
=============================
Benjamin Netanyahu ] NON puoi usare la democrazia, per combattere il nazismo della Shariah, ecco perché, tu sei un bamboccione, che non merita la stima di nessuno.. questo è il destino per chi è troppo buono ed onesto come te: "essere disprezzato e calpestato da tutti, ecco perché, sei tu che uccidi gli israeliani ogni giorno!" TU PRENDI QUEI 12 MUSULMANI, CHE HANNO BUTTATO IN MARE, I 12 CRISTIANI MARTIRI INNOCENTI FACENDOLI AFFOGARE, NELLA ATTRAVERSATA DALLA LIBIA ALL'ITALIA? adesso, tu dai loro da mangiare gratis, in carcere per tutta la loro vita ergastolo.. ma, per morti di fame shariah come loro? questa è una benedizione! [ ecco perché, i massoni faranno annettere AFRICA ED Europa alla LEGA ARABA.. ma, questo è già qualcosa che è stato detto dagli islamici tanto tempo fa: "attraverso le vostre leggi, noi vi domineremo" Benjamin Netanyahu ] LOL. oh NO, NON TI PREOCCUPARE .. è tutto sotto controllo [ il fatto è che, quando, tutte le volte, io calpesto Satana? c'è sempre qualcuno (gli idolatri), i suoi schiavi, in tutti i popoli, ed in tutte le religioni, che si bruciano insieme a lui!
 
Christus VINCIT regnat imperat: amen alleluia. VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT . Unius REI [ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Benjamin Netanyahu ] si è vero, gridano forte le URLATRICI scimmie EVULUTE di Satana BESTIA MASSONE IL SUPER UOMO [ ma, questa è la verità: quando diranno: "chi DI VOI: si fa avanti a sfidare Unius REI?" POI, VEDRAI NON SI FARà AVANTI NESSUNO! =============
 ROTHSCHILD TI HA DETTO NESSUNO CHE HAI ROTTO LE PALLE? ] tu smetti di mettere questa merda nella mia posta, inviata da un indirizzo privato che è stato ackerato [ Un 27enne di Roma ha guadagnato €3000 a settimana lavorando da casa!Intervistiamo Giuseppe Marino per scoprire come è riuscito a combattere la recessioneCon quante persone sei andato a letto prima di sposarti con me?


Risposta cristiana a una verità scomoda

Quando vedo video di questo tipo mi vengono in mente quegli avvisi che apparivano sui video a rischio: “Non cercare di farlo a casa, i partecipanti a queste scene rischiose sono professionisti addestrati specificatamente a sopravvivere a cose come queste”.
Il video di oggi non riporta questa avvertenza, e ci immerge brutalmente in un mondo in cui la promiscuità sembra essere un fatto normale. Nella società pansessualizzata in cui viviamo, non è strano che la verginità venga considerata un'anormalità, al punto che a quanto sembra non c'è una sola coppia nel video che sia stata casta. È un fatto reale che più del 90% dei giovani americani inizia la propria vita sessuale molto prima di sposarsi.
Qual è l'oggetto del video? Anche se sembra incredibile, il sito Elite Daily lo pubblica nella sua sezione umoristica.  

http://www.aleteia.org/it/stile-di-vita/articolo/con-quante-persone-sei-andato-a-letto-prima-di-sposarti-con-me-5791528286945280?utm_campaign=NL_It&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_It-18/04/2015

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] io do per scontato, che, come voi dite: voi siete i Ministri Santi di Dio, voi dovete stare con me Unius REI, e non con le lucertole Spa di Babilonia Meretrice Bush Obama GENDER, dei suoi Illuminati farisei anglo-americani il GUFO!
lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] 1... se, voi venite da me, io vi benedirò tutti con pace e prosperità economiche, che, non possono essere immaginate! ED IO SONO UN RE UNIVERSALE, IO NON SONO UN POLITICO CHE DICE LE BUGIE, in campagna elettorale: ecco perché io sono la sovranità monetaria dei popoli liberi ed indipendenti! ]
2... se, voi venite da me, POI QUESTA GUERRA MONDIALE SE LA FANNO, tra di loro soltanto: BUSH 322, CONTRO ROTHSCHILD 666

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] chi non vuole morire come un disperato sul campo di battaglia, poi, lui deve essere disponibile a cambiare in meglio, anche perché nessuno di voi potrebbe avere uno schiavo di goym dalit dhimmi, che, è IL SUO Re Unius REI.. quindi questa dimmitudine deve sparire! [ lo Stato Laico è una standard che sarà imposto su tutto il pianeta: contro ideologie, e contro geopolitiche ]]] SOLTANTO IN QUESTO MODO, NOI POTREMMO ESSERE COSTRETTI A FARE UNA GUERRA GIUSTA, CONTRO LA KOREA DEL NORD, PER ESEMPIO!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo, che IO vi ammazzErei tutti molto volentieri.. ma, QUESTA è LA VERITà, HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA? .. si ma, non è ancora per molto! certo, ma, lo sanno tutti la pazienza non è una mia migliore attitudine.. fate presto!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo che la mia è soltanto una posizione di fede [ ma, INFATTI SIETE VOI CHE AFFERMATE DI AVERE FEDE IN DIO ] però se voi avete mentito? [ in realtà la fede non è necessaria per coloro che possono usare bene le armi!
=========
Spa FMI, shariah NWO Califfato ]] però è una bella soddisfazione, per te, quella di sapere che stai per morire come una disperata anima all'inferno
==================
questo è il declino della civiltà ebraico-cristiana ( in all tuo fuck: in toto: la civiltà dei diritti umani ) sotto ONU la puttana islamica del GENDER, l'anticristo MERKEL, di un Islam shariah e dei suoi satanisti massoni del Fondo Monetario Spa: i farisei del talmud: entrambi i commercianti degli schiavi! Dalla dhimmitudine, alla jihad, del genocidio: del Califfato mondiale, e del suo Nuovo Ordine Mondiale: Bush, infatti ha detto: "noi vinceremo 322 cazzi bollenti nel culo, di emorroidi infette!".... Ecco cosa succede a calpestare il CROCIFISSO, si finisce sempre nella Merda di un manicomio criminale!
this is President Metaphysical Mankind

8_12. [YHWH: and: the Kingdom of Israel] [political value of the: theology: in: UniusREI] :: set to "Yeshua Ha Maschiach" [Acts of the: Apostles: 1,6] asked him (again, a time): "Lord, is: this time: that restore the kingdom of Israel?". [of the Acts: Apostles: 1,7]. but: he said, "not: it is up to them: you know the times and: the moments, that: the Father has fixed by his own authority", now, right, these are the times, of the United of: Palestine (Israel), and I am unius REI: for: this: that I am: the only one that: has the legal right, of: build the Jewish Temple: why: if: worship: is: only Jewish? However, the feature: of the: Jewish Temple: is: a universal feature! and: we are not: we are: the racists of the: the synagogues of the murderers of the Pharisees: IMF, why: us in Palestine us not: hunt anyone! if: you think that: the third world war can be expected, yet, another 100 years, is this: the only alternative: why: I am a political messiah, that: not: only the Jews,

@neek41 --> hei, atheist nazi! like: you could lick: good Rothschild: IMF: NWO: FED, the last time? I am not American but: I make the election campaign: Ron Paul: why, you are: you've ruined America and the world.. goym: animal in human form? nazi is in your talmud! you are nazi! evolution or atheist is religion shit! I was not I, who chased away you, from this page! chastity is mandatory for those who do not want to become criminals! [Isaia 31: against IMF Talmud Sharia]


loggia of the Catholic Church] the clergy: is regret: that, everyone is talking badly: about Catholic Church .. lol. but, if it was Paul VI: to say that: "the smoke of Satan has entered: in the house of God!" that smoke? has now become stinks! so that, God: must used: the comedians: as, Adriano Celentano: Benigni and Grillo: for to preach: the Gospel! Then, have the naivete to publish: one part of the secret of Fatima: "Portugal did not lose: the dogma of the faith!" ... but, have hide: about: all the 3 rd secret of Fatima! So it is the Madonna to speak evil of them, in fact, if they did not suck? ok! 1. denounce: the bank seigniorage! 2. Madonna: definitely not be appearing: anywhere! - END-> I received the persecution of a Parroco:Pastor: just because: I've got: the Bible that: it was printed by Protestants: (1.50 euros) that: it is always our own Bible!

@ Masonic NWO! the fact that: you remain behind: your computer? This attitude is not a mitigating factor: for you, because, if I can "see" you? certain: you can not escape: of wrath of God! there's a good job to do and this must be done! you have, always, want to see, how: all the planet burns .. in that case? I have said many times: "None of you could survive it: the peoples: will to escape: of your control: and you shall do: right: right death: that: death: that: traitors Satanists: e: of criminals like you, deserve to do! "

they have read this article: while: I was writing it: on my traslator: here is why: they have begun: a fight: about: his comment: that is, before its release! here's why: these ultrasound: do not come from the Kingdom of God: this time! because: Saints know: everything: before: that, I am writing an article on traslator google!

a man who has confidence in another man? lol. This is: the more aberrant forms: of: idolatry .. This is against: the first commandment! Therefore: no bullshit religious could save you from hell! on your head? you have only: 1. God in heaven. and his: 2. Unius Rei on earth! because: all the other authorities: both policies: that, religious?: no longer recognized: in the Kingdom of God: because, for guilty: of the banking seigniorage, ie, the system of the Masonic New World Order, which is the synagogue of Satan!

@ IHateNEWLAYOUT -> you owe me respect, because I am bigger: about you: I have: 51 years: here is: why: I do not mistreated, never: willingly: IsraelNationalTV : the my friend, because he: is bigger than me! .. of course: I do not ever ask you: your age: infact: at women and at gay: like you, never: is ask the age! Today in youtube?: should be: less people: respect for people: to, yesterday .. Yesterday: I was abandoned myself: too the wrath and, it is this: that: I have killed too many people:yesterday. today here is why: today: too many: people: are involved in funerals: today

@ AIPAC IMF-> no! I'm not mistaken: for the words! I reason: as an atheist! I do not say inappropriate words, that: they can discredit: my person! in a public confrontation? I will be found perfect! lol. no! I'm not someone that can be purchased or can be imprisoned! Rothschild: your sorcery? are not suitable for me! those who have the religion? are rants! those who have faith? are silent! My emotions: have went through all the genes of the human race is so weak: the taking:: that humans have in this dimension .
IHateNEWLAYOUT SAID: We're waiting ... Are you a Gentile -- ANSWER--> NO! Unius REI: IS NOT SOMETHING THAT COULD BE DEFINED: WITH HUMAN CATEGORIES: HE IS THE METAPHYSICAL.

@ AIPAC IMF-> the clock of history? can not be stopped! you do not miss so: in mode wicked: again: the time that belongs to your children! the nations, governments, freemasonry: they will not be torn to pieces: this time: to entertain: your IMF! is your folly :to do: of the whole human race: one only cage of slaves! your game? is too dirty! Satan back: in the shadows: in his kingdom of rot: you are dead!

@ AIPAC IMF-> Jacob ie: Israel? he has cursed: on his deathbed: 10 his sons: on: 12. If: you do disgust: Even, your father? Who will have pity on you? You will not be able: to keep: the control: for a: long time! peoples? like animals wounded and ferocious? early, wake up, all together! I only see: a huge bloodbath! your blood this time, because the veil of ignorance has been torn! I unius Rei? I not be: something that: you can face! you can not say to me: "You are ungrateful, because, we protect your life by the thief!" .. for thou art the mother of all evil .. You are the foundation of any crime!

@ AIPAC IMF-> "peoples are the my! You are mine! All is mine! I am the good shepherd! You no longer have a life without me! Freed the prisoners, and come to me in peace .. today! Do not be the people's stubborn! because, what: remain: of your grandchildren? will still came to me: I am the universal brotherhood! I am the Ten Commandments! " this is not a quantitative factor: between humans: why, all the demons: your allies are dead: one only angel? is sufficient against all of them! This is a qualitative factor! no word: Quran Gospel: Talmud Torah etc. .. may contest the Decalogue .. why is, your downfall?, is great! .. because you can not argue: with God, and you can not raise your religious crap against him!

@ AIPAC IMF-> perhaps: the finger of man is more important: of the finger of: God himself? God personally wrote the 10 commandments: thou hast violated all ten here because: I have sentenced you, with all of your accomplices to death! you have created your toy perverse IMF, etc. .. you have invented your religious bullshit: and you said "we're good!" but, by God? you remain always the abusers: Mutiny! and for the people? You always remain: the predatory killers

INDIA-> my sons: first: you compravate salt: and now you buy: your own money. you are still slaves! all of Gandhi's legacy? I do not see more in you .. all the work of Gandhi is finished where?.. the IMF? Commonwealth's worse! you have become more religious:for to do: the slave: and: the murderers? of pariah? Christians would not do: if you had not made ​​them slaves

[私の味方には:世界中の私の兄弟、すなわち、] "それはありません:脂肪銀行、および脂肪フリーメーソン:困難なラッシュを持っていないために...彼らは持っていません:絶望を:すべての!人々は、しかし、私はあなたのすべてに、誓う:イエスの名の下に:明日は少なくなります! "
対象商品が、:@ ELITE政府首脳は、 - >お金ではありません、従来の:要素:すなわち、精神的な要素:ここではなぜです:すべての最も大きい:危険性:ありません:それは第3 WW nuclere次のとおりです。のIMF:再び生まれ変わるために:新たな国際通貨基金(IMF)など:それは本質的なニーズを持っている私たちの瞬間:この後の不況と不況の..しかし、悪魔主義のイデオロギーである:同じ:その:確かに所有権を取得します。この惑星の、あなたがサポートしていない場合は、次の世界の私の君主!しかし、ために:私の普遍的な政治上の権力:すでにアクティブになっている?それは法的に有効であるので:私の表現:神の王国の?とすべての石工:とisatanisti:私はあなたのすべてを罰する死を!タルムード:IMFのが真の悪魔である私はどのように実証することができます!
悟りを開いたラビkakamのパリサイ人:IMF NWOの?のために:彼らはすべてを行っているユダヤ人とキリスト教徒が、とにかくクリスチャンを憎むように:離れて描画する!ユダヤ人が良いように:thet彼が悪いサタニストeの人種差別主義者ではありません?彼は恐れることを余儀なくされています。死の脅迫のためにO:見つからない:など:彼の人々に裏切り者:ラビのそれ?心理的コンディショニングの:悪魔の力だ!精神攻撃:本物だ!この障害:キリスト教徒に対する?克服しなければならない:それはすべての悪の根である:どの:世界では次のとおりです。例:ユダヤ人のロビー:すなわち:IMF!とUniusレイ:なぜ私はイスラエルの王だ!
@ ELITEリーダー - >超音波?強くなりすぎている:私の脳内に!彼らは強すぎるため:あなたの感情、あなたの恐れ!しかし、私は冷静です:この操作の結果は?それはこのような理由からです:ので、私にとっては簡単に私がプログラムされている:という神から!と実際には:同じ法則:神は皆のためであるなど、無神論者の美徳そのものとして!誰もが移動する必要があります。自分自身を:彼らの立場から:道路:すべて従っていた:それは1つだけです。!バリエーションがあるではありません!あなたは私を信頼する必要があります:私は、仲介者です!あなたは私と一緒にすべては次のとおりです。このことは必要ではありません!しかし、それは自分自身に害を及ぼす可能性があるため:私と一緒ではありません誰ですか?私は街を出て行った。サービスを提供するため!方法:超音波?停止しています!私は私の家に入力された:しかし、超音波検査は含まれていませんが:キッチンで...これらの奇妙な超音波その:私を描きました:私の義務に!
@ヒンズー教徒、イスラム教徒、共産主義者 - >しかし、あなたは興味を持ってあなたのお金を購入する場合:ユダヤ人の:IMFの?としかし:全人類の80%それを購入しています。ユダヤ人の:彼らのお金を!あなたも持っていない:つば:希望:生きているを取得することができるという。から:この:3°:WW核! :それは重要です:再生成すること:新しい国際通貨基金(IMF)!私は1つだけの希望です:ので、私は、生活の唯一の希望だということ:あなたが持っている:新しいルールに基づいていますが、:新しい国際通貨基金(IMF)を:を作成することができユダヤ人?確保されなければならない:具体的に:セキュリティ:あなたが見つける必要があります:宿泊施設:それらのすべての中東で:永久的なサイズ
@ヒンズー教徒、イスラム教徒、共産主義者 - >あなたが私の法則を受け入れない場合はどうなりますか?核WW 3°:あなたはこれを行う必要があります!理由:ユダヤ人はそれほど愚かではありません。同時に、彼らの覇権を失うことに。失うことに:も:自分たちの生活の保護!このケースでは:すなわち、戦争の場合には、その、あなたはそれが避けられないていただろう?私はユダヤ人の側で戦うことになる!私が歩んでいる:すべての私のカリスマで:ユダヤ人:IMF-NWO:のの約4年から:あなたの人:私を残して:生活の中で:その場所に?
 
特定の:それは保護し、サポートするために正当なものである:と維持:アイデンティティ:両方の宗教的なイデオロギーのこと:人の:しかし、電源の場合:状態:ガイドするのに十分ではありません:あなたの人々の性向?または1つの唯一の男の良心に反して:人々の良心に対して、または:あなたは人々に暴力を行うことはできません:あなたは知っている!イデオロギーや宗教的な理由によって動機づけのために:罪を犯したすべての人に対して?私は報復の法律が適用されます!
@ AIPAC:IMFのラビパリサイ人Kakam:あなたといっぱいになった:あなたのたわごとは、乾燥:私のユダヤ人の脳:スルー:タルムード:これのすべてと:すべてのこの:カバラ:普通の人は:頭痛があります。その後:彼のドロップパンツを:彼が行っていると言う、 "[OK]をクリックして、すぐにそれを作ること...そして、あなたは正しいalways're:!私は、なたのようにします!" ..私はイスラエルの王だから。そして私は人々を主張するようになりました!これらの貧しいユダヤ人?恥のためのものです:いる:彼らは話すことができない:私と一緒に!次のいずれかIsraelNationalTV:偶数:私に言わないために:ない次のいずれかの単語でも、彼は、勇気を持っていません!
AIPAC [IMF:悪魔タルムード:NWO]!平和を推進してきイルミナティ·ユダヤ人、スーパー犯罪者ヒトラーは修道女だった。あなたに比べて!あなたのエクソシストから来た私の子供は、来る!私のボーイ:私の友人、私は興味で自分のお金を購入したくない場合は、文句を言うため:あなたによって?あなたは私を殺したい:あなたはすでにしたように:ケネディを殺したか?これは次のとおりです。良いアイデアかもしれません!しかし:私の "マリリン·モンロー"と:私は持っていない私は考えていない:あなたのタルムードのために、あなたは私を非難するかもしれません:その死を:だけのために:私は以下を参照してください。ポルノ映画:3ヶ月毎に。
 
@ tbc27Z - あなたのユダヤ人のマスター:IMF·世界秩序の:3°WWnulcear?決定しました:絶滅を殺すために!ので、フィッティングのとおりです。彼らの観点から窒息する:あなたの声:ため:絶望のあなたの叫び:聞かれるべきではありません。も!あなたがYouTubeで怒っているため:彼はあなたのより怖いです!理由:彼らが取っていなかった場合:世界の制御を犯罪タルムード:ユダヤ人が怒って(ディアスポラ)のこの6万人の我々は恐怖する必要がありますか? @エホバの証人:私を迫害している?しかし、彼らはあなたの頭を激突されます。比較:壁!しかし、これは彼らの問題ではありません。のみ:悪い:全世界の宗教の人々は悪です!
 
聖職者[カトリック教会のロッジア]:残念です。ことは、誰もがひどく話している:カトリック教会について..笑。ことを言う:それはパウロ六世であった場合でも、 "サタンの煙が入っています:神の家に!"その煙?今臭いになっています!だから、その神:使用している必要があります。コメディアン:として、アドリアーノチェレンターノ:ベニーニとグリロ:説教するために:ゴスペル!次に、パブリッシュする純真があります。ファティマの秘密の一部: "ポルトガルは失わなかった!信仰の教義" ...しかし、非表示にする方法があります。:約ファティマのすべての第3の秘密!だから彼らは吸うしなかった場合は、実際には、それらの悪を話すマドンナですか? OK! 1。非難:銀行シニョレッジを! 2。マドンナ:間違いなく表示されることがない:どこでも!牧師: - END - >私はParrocoの迫害を受けたという理由だけで:私は持っている:聖書を:それはプロテスタントで印刷された(1.50ユーロ):それは常に私たち自身のバイブルです!
@フリーメーソンNWO!あなたが後ろに残っている:事実、コンピュータ?このような態度は緩和する要素ではありません:あなたのために、私はあなたを "見る"ことができれば、から?特定の:あなたは脱出することはできません。神の怒りの!そこに行うには良い仕事があり、これを実行する必要があります!あなたが持っている、常に、見たいと思って、方法:すべての惑星の火傷...その場合には?私は何回も言った: "あなたのどれもが生き残ることができない:人々:脱出するでしょう:あなたのコントロールの:そしてあなたがしなければならない:右:右死:その:死:その:裏切り者の悪魔E:あなたのような犯罪者の、何に値する! "
 
彼らは、この記事を読んでいる:私はそれを書いていました:ながら私のtraslatorに:彼らは始めている:なぜここにある戦い:約:彼のコメント:それは、そのリリースの前に、です!理由はここにある:これらの超音波検査:神の王国から来ていない:この時点では!理由:聖人が知っている:すべて:前に:私はtraslator Googleで記事を書いている!
別の男性に自信を持っている人?笑。これは、次のとおりです。より多くの異常なフォーム:の:偶像崇拝..これに対して、次のとおりです。第一の戒め!したがって、次のように全くでたらめの宗教は、地獄からあなたを救うことができなかった!あなたの頭の上に?あなただけの持っている:1。天の神。と彼の2。地球上のUniusレイ!理由:他のすべての当局:両方のポリシー:宗教、その?はもはや認められない:神の王国:理由、有罪の場合:銀行の通貨発行益の、すなわち、あるフリーメーソンの新世界秩序のシステム、サタンのシナゴーグ!
@ IHateNEWLAYOUT ​​- >私は大きいですので、あなたは、私は尊重義務:あなたについて:私が持っている:51歳:ここにある:理由:積極的に:私は決して、虐待しないIsraelNationalTV:私の友人は、彼がため:私よりも大きい..もちろん、:私が今まであなたを求めていない:あなたの年齢:Infactは:女性で、ゲイで:あなたのように、決して:年齢を尋ねるされていません! YouTubeの今日は?なければなりません:以下の人々:人々の尊重:へ、昨日..昨日:私は自分放棄された:あまりにも怒りをと、それはこれです:私はあまりにも多くの人が死亡した:ことが昨日。ここで今日はなぜです:今日:あまりにも多くの:人は:葬式に関与している:今日
 
@ AIPAC IMF-> NO!もし私が間違ってい:言葉のために!私は、理由:無神論者として!私は、不適切な言葉を言うことはありません:彼らは信用を落とすことができます:私の人!公共の対立で?私は完璧発見される!笑。ない!私が購入することができたり、投獄することができます誰かいないんだよ!ロスチャイルド:あなたの魔法?私には適していません!宗教を持っている人?暴言があります!信仰を持っている人?サイレントです!私の感情は:人類の全ての遺伝子を通り抜けたので、弱いました:撮影::人間はこの次元に持っている。 IHateNEWLAYOUTは言った:我々は待っている... ANSWER - - > NOあなたは異邦人です! Unius REI:人間カテゴリの:定義することができるものではありませんHEは形而上学です。 


AIPAC IMF->歴史の時計?停止することはできません!あなたがそうお見逃しなく:邪悪モードの場合:再:あなたの子供に属している時!国、政府、フリーメイソン:彼らはバラバラに引き裂かれることはありません。この時間を楽しませる:あなたのIMF!実行する:全体の人類の:スレーブの一つだけケージあなたの愚かさです!あなたのゲーム?あまりにも汚れている!バックサタン:影の中:腐敗の彼の王国で:あなたが死んでいる!
@ AIPAC国際通貨基金(IMF) - >ヤコブ、すなわちイスラエル?彼は呪われています:10息子:上:12彼の臨終に。次の場合であっても、あなたの父:あなたが嫌悪しますか?誰があなたに同情しているのだろうか?あなたはできなくなります。維持する:コントロール:長い時間のために!人々?負傷したと凶暴な動物のように?早期に、すべて一緒に、目を覚ます!私は以下を参照してください。巨大な血祭りに!無知のベールが引き裂かれているため、あなたの血のこの時間は、!私uniusレイ?私はありません:何か:あなたは直面することができます!あなたが私に言うことはできません: "あなたは恩知らずである、なぜなら、私たちは泥棒であなたの人生を守る!" ..なたのためにすべての悪の母..あなたは、どの犯罪の基礎となっています!
 
@ AIPAC IMF-> "人々が私のです!あなたは私です!すべては私のものだ!私は良い羊飼い!あなたは、もはや囚人を解放した!私なしの生活を持たない、平和で私に来て...今日!か人々の頑固ではない、ので、何!これは定量的な要因ではありません私は普遍的な兄弟愛です私は十戒だ ":残る:あなたの孫のまだ私に来たのだろうか?!なぜ、すべての悪魔:人間の間で:あなたの同盟国は死んでいる:1だけ天使?それらのすべてに対して十分である!これは、定性的な要因である!ない単語ません:コーランの福音:タルムードトーラー等..十戒に異議を申し立てることができる..なぜあなたの没落、ですか、素晴らしいです! ..神と、あなたは彼に対してあなたの宗教的ながらくたを上げることはできませんので、あなたは主張することはできません!
 
@ AIPAC IMF->多分:男の指がより重要である:神は自分自身。の指の?神は個人的には10の戒めを書いた:私は死に共犯者の全てで、あなたを宣告した理由:なたはここにすべての10に違反した!あなたのおもちゃひねくれた国際通貨基金(IMF)などを作成しました..あなたの宗教的なでたらめを発明した:そしてあなたが言った "我々は良いよ!"しかし、神?反乱:あなたは常に乱用のまま!人々のために?あなたは常に残ります。略奪殺人者
 
INDIA->息子:最初:あなたは塩をcompravate:今、あなたは購入しています。あなた自身のお金を。あなたはまだ奴隷である!ガンジーの遺産のすべて?私はあなたの詳細情報はありません..ガンジーのすべての作業はここで終了しますか?.. IMF?連邦政府は悪いこと!実行するために:スレーブ:あなたは多くの宗教になっていると:殺人者?のけ者の?キリスト教徒はないだろう:あなたはそれらの奴隷にしていない場合

05/10/2010 INDIA
Church builds new homes for Christians and Hindus in Orissa
Santosh Digal
Following the devastating religious and ethnic violence of 2008, Catholics are building about 5,550 housing units in Kandhamal District. Some 700 Hindu families are among the beneficiaries. Local priests warn that sectarian tensions remain high. “We work for everyone, without hiding anything,” they say.
05/07/2010 INDIA
Despite anti-Christian persecution, we bring the love and charity of Christ
Santosh Digal
Balasore bishop says Orissa Christians are involved again in missionary activity, making their presence felt in society, despite the violence and murders of 2008 and 2009. They are concerned about healing wounds and reaching out to those who burnt churches and tried to kill Christians.
04/21/2010 INDIA
New acquittals for people who attacked Christians in Orissa
Nirmala Carvalho
Fr Edward Sequeira, a Verbite priest who saw anti-Christian violence firsthand and was almost burnt to death during the 2008 pogrom, tells AsiaNews that a big organisation is working against Christians. He is certain that the Church will return to the areas where its institutions have been laid waste. The archbishop of Cuttack-Bhubaneshwar says the Church is ready to appeal the acquittals.
04/09/2010 INDIA
UN Convention Against Torture Ratified. Hope for Christians in Orissa
Nirmala Carvalho
For human rights activist Lenin Raghuvanshi the law will enable Christians in Orissa to seek justice. The bill approved by the government was presented yesterday in parliament. Measure to be enforced by local governments, who will have to ensure an end to police use of torture to further investigations and maintain control over the population.
04/07/2010 INDIA
India recognises right to education for the 6 to 14 age group, doubts remain over minority schools
Nirmala Carvalho
The new law came into effect on 1 April. It establishes free compulsory education for all. Private schools are also required to set aside a 25 per cent quota for poor students. Bishop D’Souza and human rights activist Lenin Raghuvanshi look at the legislation.
04/01/2010 INDIA
Christ’s love overcomes Calvary, even here in Orissa, says Fr Chellan
Nirmala Carvalho
Attacked during the 2008 anti-Christian pogrom, the clergyman speaks about Easter and its mysteries. For him, we must accept with confidence and love the cross we bear. He is homesick for the district where he was attacked and misses the mission that ties him to his flock.
03/29/2010 INDIA
Orissa: Church commission to examine Christians’ martyrdom
Nirmala Carvalho
Mgr Raphael Cheenath, archbishop of Bhubaneswar, tells AsiaNews, that the 2008 clashes were probably religious in nature. Some believe other factors played a role. Now the Church is going to “shed light on what happened” and decide accordingly. Sadly, “peace is still a far-off dream”.
03/17/2010 INDIA
Orissa: US support for victims of anti-Christian pogrom
Nirmala Carvalho
A joint Catholic-Protestant delegation from the United States visits Kandhamal District, scene of anti-Christian violence in the summer of 2008. Cardinal Gracias insists, “We do not seek revenge, but we need justice.”
03/09/2010 INDIA - SOUTH KOREA
Orissa, Church against a multinational stealing lands of local community
South Korea's Posco, a steel company, has obtained government permission to use 1,600 hectares of land. But this requires the expulsion of thousands of inhabitants. Catholics turn against the project, and earn the support of the Hindus.
03/08/2010 INDIA
Orissa: "To avoid being killed, we went days without food in the forest"
One victim tells his story of the violence last June in Orissa. His father, a Christian pastor Biswanath Digal was beaten to death.
[[Για τους συμμάχους μου: δηλαδή, στους αδελφούς μου σε όλο τον κόσμο]] "δεν είναι: δύσκολη: για τον τραπεζίτη λίπος και το λίπος ελευθερομασόνο: να μην έχουμε βιασύνη .. που δεν έχουν: η απόγνωση: όλα Αλλά οι λαοί, ορκίζομαι, σε όλους εσάς!. στο όνομα του Ιησού: αύριο θα είναι λιγότερο "!
@ ELITE κυβερνήσεις Ηγέτες-> τα χρήματα δεν είναι το εξής: με την επιφύλαξη των εμπορευμάτων, αλλά: ένα συμβατικό: στοιχείο: δηλαδή, το πνευματικό στοιχείο: είναι εδώ γιατί: το μεγαλύτερο από όλα: οι κίνδυνοι: Δεν: είναι η 3 η WW nuclere: εκ των οποίων το ΔΝΤ: έχει ουσιαστική ανάγκη: να ξαναγεννηθεί ξανά: ως ένα νέο ΔΝΤ: μετά από αυτό: τη στιγμή μας: της κατάθλιψης και της ύφεσης .. Αλλά, είναι η ιδεολογία της σατανισμό: το ίδιο: ότι: σίγουρα παίρνει την κατοχή: αυτού του πλανήτη, αν δεν υποστηρίζουν: μοναρχία μου στον κόσμο! αλλά, επειδή η καθολική πολιτική αρχή μου: είναι ήδη ενεργό; επειδή είναι έγκυρος: η αναπαράσταση μου: του Βασιλείου του Θεού; Θα τιμωρήσω όλους σας: Μασόνοι και όλα: και isatanisti: με το θάνατο! Μπορώ να αποδείξει πως: το Ταλμούδ: του ΔΝΤ είναι η αλήθεια σατανισμό!
Φωτισμένη ραβίνοι kakam Φαρισαίοι: NWO του ΔΝΤ; έκαναν τα πάντα: για: να σύρει μακριά: Εβραίοι και Χριστιανοί και να μισούν τους Χριστιανούς ούτως ή άλλως! έτσι ώστε η καλή εβραίος: γέννησαν, που δεν είναι κακό ε ρατσιστικό σατανιστές; αναγκάζεται να φοβάται: για τις απειλές κατά της ζωής: o: δεν πρόκειται να βρεθεί: όπως: προδότης στο λαό του: αυτή των ραββίνων; Είναι μια δύναμη σατανική: της ψυχικής προετοιμασίας! Είναι ένα πραγματικό: ψυχική επιθετικότητα! το εμπόδιο αυτό: κατά των χριστιανών; θα πρέπει να ξεπεραστούν: αυτό είναι η ρίζα κάθε κακού: που: είναι στον κόσμο: δηλαδή: εβραϊκό λόμπι, δηλαδή: το ΔΝΤ! Γιατί είμαι ο βασιλιάς του Ισραήλ: Rei και Unius!
@ ELITE ηγέτες -> υπερηχογράφημα; έχουν γίνει πάρα πολύ ισχυρή: στο μυαλό μου! επειδή είναι πολύ ισχυρή: τα συναισθήματά σου, τους φόβους σας! Αλλά, είμαι ήρεμος και το αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας; Είναι εύκολο για μένα, διότι: Είναι για το λόγο αυτό: ότι: Έχω ήδη προγραμματιστεί: από το Θεό! και στην πραγματικότητα: ο Θεός είναι για όλους: ο ίδιος νόμος: όπως, η ίδια η αρετή της άθεος! ο καθένας πρέπει να κινείται: από μόνα τους: από τις θέσεις τους: ο δρόμος: όλοι έπρεπε να ακολουθήσει: είναι μόνο μία! δεν υπάρχουν διαφορές! έχετε να μου εμπιστευθείτε: Εγώ είμαι ο μεσολαβητής! αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι: είστε όλοι μαζί μου! αλλά, όπως θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του: Ποιος δεν είναι μαζί μου; Βγήκα γύρω από την πόλη: για να γίνουν οι υπηρεσίες! τρόπο: υπερήχους; Οι σταματήσει! Αλλά υπέρηχοι δεν περιλαμβάνονται: όπως μπήκα στο σπίτι μου: όμως: είναι στην κουζίνα .. ότι αυτά τα παράξενα υπερήχων: με τράβηξε: το καθήκον μου!
@ Ινδουιστές, μουσουλμάνοι, κομμουνιστές -> αλλά αν έχετε αγοράσει με ενδιαφέρον τα χρήματά σας: των Εβραίων: του ΔΝΤ; και όμως: το 80% όλου του ανθρώπινου γένους: το αγοράσουν: των Εβραίων: τα χρήματά τους! δεν έχετε ακόμη: μια σούβλα: ελπίδα: να είσαι σε θέση να βγει ζωντανός: από: αυτό: 3 °: WW πυρηνικά! ότι: είναι σημαντικό: για την ανάπλαση: ένα νέο ΔΝΤ! Είμαι η μόνη ελπίδα της ζωής σας, γιατί: Είμαι η μόνη ελπίδα: ότι: έχετε: του μπορεί να δημιουργήσει: ένα νέο ΔΝΤ: Με βάση τους νέους κανόνες, αλλά: για τους Εβραίους; πρέπει να εξασφαλίζονται: συγκεκριμένα: την ασφάλεια: θα πρέπει να βρείτε: για όλα αυτά: διαμονή: στη Μέση Ανατολή: μια μόνιμη μέγεθος
@ Ινδουιστές, Μουσουλμάνοι, οι κομμουνιστές -> αν δεν δεχτούμε δίκαιο μου; θα πρέπει να το κάνετε αυτό: πυρηνική WW 3 °! διότι: οι Εβραίοι δεν είναι τόσο ηλίθια: να χάσουν την υπεροχή τους ταυτόχρονα: να χάσει: επίσης: η προστασία της ζωής τους! στην περίπτωση αυτή: συγκεκριμένα, στην περίπτωση ενός πολέμου, που, που θα καθιστούσαν αναπόφευκτη; Θα πολεμήσουν στο πλευρό των Εβραίων! Είμαι πορεύεται: με όλα τα χαρίσματα μου: τους Εβραίους: της: ΔΝΤ-NWO: από 4 περίπου χρόνια: ποιος από εσάς: θα με αφήσει: στη ζωή: στη θέση τους;
 
ορισμένες: είναι θεμιτό να προστατέψει και να στηρίξει: διατήρηση και: η ταυτότητα: και οι δύο θρησκευτικές ότι η ιδεολογική: από τους ανθρώπους: αλλά, αν η εξουσία: του κράτους: δεν υπάρχει αρκεί για να κατευθύνει: οι κλίσεις του λαού σας; γνωρίζετε: ότι δεν μπορείς να κάνεις τη βία κατά των ανθρώπων: ή, ενάντια στη συνείδηση ​​του λαού: ή κατά τη συνείδηση ​​ενός μόνο ανθρώπου! εναντίον όλων εκείνων που διαπράττουν εγκλήματα: για υποκινούνται από ιδεολογικούς ή θρησκευτικούς λόγους; Θα εφαρμόσει το νόμο των αντιποίνων!
@ AIPAC: Ο Ραβίνος Φαρισαίος Kakam του ΔΝΤ: έχετε γεμίσει με: σκατά σας ξηρό: ο εγκέφαλος του εβραϊκού λαού μου: μέσω: όλα αυτά: Ταλμούδ: και: όλο αυτό: Καβάλα: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος: έχει τον πονοκέφαλο: και στη συνέχεια: είχε κάνει: σταγόνες σώβρακο: και λέει, «εντάξει να το κάνει σύντομα .. και τότε, always're δεξιά:! κάνω όπως θέλεις!" .. επειδή είμαι ο βασιλιάς του Ισραήλ: και έχω έρθει για να διεκδικήσει τον λαό μου! οι φτωχοί Εβραίοι; Είναι ντροπή για να: ότι: το μόνο που δεν μπορούν να μιλήσουν: μαζί μου! είτε: IsraelNationalTV: ακόμα: ακόμα και αυτόν που δεν έχει το θάρρος: για να μου πουν: δεν υπάρχει ούτε μια λέξη!
AIPAC [ΔΝΤ: σατανική Ταλμούδ: NWO]! Illuminati Εβραίοι, έρχονται προς τα εμπρός με την ειρήνη σούπερ εγκληματίες του Χίτλερ ήταν μια καλόγρια: σε σχέση με εσάς! Εσύ, παιδί μου, προέρχονται από εξορκιστή σας, έρχονται! αγόρι μου: ο φίλος μου, γιατί διαμαρτύρονται, αν δεν θέλουν να αγοράσουν τα δικά μου χρήματα με επιτόκιο: από εσάς; Θέλετε να με σκοτώσεις: όπως έχετε ήδη: σκοτωθεί Κένεντι; είναι το εξής: θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα! αλλά: Δεν έχω έχει: μια μου "Marilyn Monroe" και: Δεν νομίζω ότι: ότι: για το Ταλμούδ σας, μπορείτε να με καταδικάσει: σε θάνατο: μόνο και μόνο επειδή: βλέπω: μια πορνογραφική ταινία: κάθε τρεις μήνες.
 
@ Tbc27Z - Εβραϊκή κυρίους σας: του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τάξης: 3 ° WWnulcear; έχουν αποφασίσει: να σκοτώσει εξόντωση! γι 'αυτό είναι σωστό: από την άποψή τους να καταπνίξουν: η φωνή σας: γιατί: κραυγή της απόγνωσης σας: δεν θα πρέπει να ακούσει: πάρα πολύ! γιατί είστε θυμωμένοι στο youtube: είναι πιο φοβισμένοι από σας! γιατί: δεν έχουμε να φοβηθούμε: την ποινική Ταλμούδ: αυτά τα 6 εκ.: οι Εβραίοι τρελών (διασποράς): Αν δεν είχε ληφθεί: τον έλεγχο του κόσμου; @ Μάρτυρες του Ιεχωβά: που: Οι μου καταδιώκουν; αλλά θα χτυπάτε το κεφάλι σας: κατά: τον τοίχο! Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημά τους: μόνο: όλα θρησκευόμενοι άνθρωποι του κόσμου είναι κακό: είναι κακό!
 
[Το χαγιάτι της Καθολικής Εκκλησίας] οι κληρικοί: είναι λύπη: ότι, όλοι μιλούν άσχημα: για την Καθολική Εκκλησία .. lol. αλλά, αν ήταν ο Παύλος VI: να πει ότι: «ο καπνός του Σατανά έχει εισέλθει! στο σπίτι του Θεού" ότι ο καπνός; έχει γίνει πλέον βρωμάει! έτσι ώστε, ο Θεός: πρέπει να χρησιμοποιούνται: τα κωμικούς: όπως, Adriano Celentano: Μπενίνι και Grillo: για να κηρύξουν: το Ευαγγέλιο! Στη συνέχεια, έχουν την αφέλεια να δημοσιεύει: ένα μέρος του μυστικού της Φατιμά: "Η Πορτογαλία δεν έχασε! Το δόγμα της πίστης" ... αλλά, έχουν κρύψει: για: όλα τα 3 ος μυστικό της Φατιμά! Έτσι είναι η Madonna για να μιλήσει το κακό τους, στην πραγματικότητα, αν δεν πιπιλίζουν; ok! 1. Καταγγέλλουμε: το κυριαρχικό δικαίωμα τράπεζα! 2. Μαντόνα: σίγουρα δεν θα εμφανίζονται: οπουδήποτε! - ΤΕΛΟΣ-> έλαβα τη δίωξη μιας Parroco: Ποιμένας: ακριβώς επειδή: έχω: την Αγία Γραφή ότι: τυπώθηκε από Προτεστάντες: (1,50 ευρώ) ότι: είναι πάντα δική μας Αγία Γραφή!
@ Τεκτονικές NWO! το γεγονός ότι: θα παραμείνει πίσω: ο υπολογιστής σας; Αυτή η στάση δεν αποτελεί ελαφρυντικό στοιχείο: για σένα, επειδή, αν μπορώ να "δει" σας; σίγουρο: δεν μπορείς να ξεφύγεις: της οργής του Θεού! υπάρχει μια καλή δουλειά να κάνουμε και αυτό πρέπει να γίνει! έχετε, πάντα, θέλουν να δουν, πώς: όλα τα εγκαύματα πλανήτη .. στην περίπτωση αυτή; Έχω πει πολλές φορές: "Κανείς σας δεν θα μπορούσε να επιβιώσει: των λαών: θα να ξεφύγουν: από τον έλεγχό σας: και εσείς θα κάνετε: δικαίωμα: το δικαίωμα του θανάτου: ότι: ο θάνατος: ότι: προδότες σατανιστές: e: εγκληματίες όπως σας , αξίζει να κάνετε! "
 
που έχουν διαβάσει αυτό το άρθρο: ενώ: Ήμουν το γράψιμο: σε traslator μου: εδώ είναι γιατί: έχουν αρχίσει: μια μάχη: για: σχόλιο του: δηλαδή, πριν από την απελευθέρωσή του! είναι εδώ γιατί: αυτά υπερηχογράφημα: δεν προέρχονται από τη Βασιλεία του Θεού: αυτή τη φορά! διότι: Άγιοι γνωρίζουν: τα πάντα: πριν: ότι, γράφω ένα άρθρο σχετικά με traslator Google!
ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη σε ένα άλλο άτομο; lol. Αυτό είναι: οι πιο παρεκκλίνουσες μορφές: της: την ειδωλολατρία .. Αυτό είναι εις βάρος: η πρώτη εντολή! Ως εκ τούτου: Δεν θρησκευτικές μαλακίες θα μπορούσε να σας σώσει από την κόλαση! στο κεφάλι σας; έχετε μόνο: 1. Ο Θεός στον ουρανό. και του: 2. Unius Rei στη γη! επειδή: όλες οι άλλες αρχές: οι δύο πολιτικές: ότι, θρησκευτικά: δεν αναγνωρίζεται πλέον: το Βασίλειο του Θεού: επειδή, για ένοχο: το κυριαρχικό δικαίωμα των τραπεζών, δηλαδή, το σύστημα της Τεκτονικής Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία είναι η συναγωγή του Σατανά!
@ IHateNEWLAYOUT -> μου χρωστάς σεβασμό, επειδή είμαι μεγαλύτερος: για σένα: Έχω: 51 χρόνια: εδώ είναι: γιατί: Εγώ δεν κακοποιούνται, ποτέ: πρόθυμα: IsraelNationalTV: ο φίλος μου, γιατί: είναι πιο μεγάλη από μένα ! .. βέβαια: δεν ζητώ ποτέ: την ηλικία σας: infact: στις γυναίκες και στα γκέι: όπως και εσείς ποτέ,: έχει ζητήσει από την ηλικία! Σήμερα στο youtube: θα πρέπει να είναι: λιγότεροι άνθρωποι: ο σεβασμός για τους ανθρώπους: να, χθες .. Χθες: Ήμουν εγκαταλείφθηκε τον εαυτό μου: εγώ και η οργή, είναι αυτό: ότι: Έχω σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους: χθες. σήμερα είναι εδώ γιατί: σήμερα: πάρα πολλά: οι άνθρωποι: εμπλέκονται σε κηδείες: σήμερα
 
@ AIPAC ΔΝΤ-> όχι! Δεν κάνω λάθος: για τις λέξεις! Έχω λόγο: ως άθεος! Δεν λέω ακατάλληλες λέξεις, ότι: μπορούν να δυσφημίσουν: πρόσωπο μου! σε μια δημόσια αντιπαράθεση; Θα πρέπει να βρεθεί τέλεια! lol. όχι! Δεν είμαι κάποιος που μπορεί να αγοραστεί ή να μπορεί να φυλακιστεί! Rothschild: μαγεία σου; δεν είναι κατάλληλα για μένα! αυτούς που έχουν τη θρησκεία; είναι μεγαλοστομίες! όσοι έχουν πίστη; είναι σιωπηλοί! Συναισθήματα μου: έχουν πέρασαν από όλα τα γονίδια της ανθρώπινης φυλής είναι τόσο αδύναμη: η λήψη :: ότι οι άνθρωποι έχουν αυτή τη διάσταση.IHateNEWLAYOUT ΕΙΠΕ: Σας περιμένουμε ... Είστε Τζεντίλε - ΑΠΑΝΤΗΣΗ -> ΟΧΙ! Unius REI: δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να οριστεί: ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: HE είναι το μεταφυσικό.


=====================

nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto

#gender #pedofilia #poligamia #shariah, #bestialismo #Bush 322 #Angela Dorothea Kasner Merkel, #Bildenberg: "voi in quale bidone di acido solforico, voi avete sciolto la mia amica tedesca MarlaMarlen?"

rimuovi
no! I Said That the Bible is God Himself Made flesh that is, a real Person! Therefore, if you will remain IN THE cards in the middle OF dogmas: etc. .. Standards Requirements THE HOLY SPIRIT IN etc. .. damn you go IN THE HELL! Why: The purpose of your life: and HAVE to report LOVE, in Holy Spirit, ie, true Justice truth, and love, With same Person of Jesus Risen: THAT IS ONE only PERSON true that is, with God Himself, IE LIVING PERSON and not: Of DEATH Sacred Cards, OR DEATH SACRED BOOKS!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti, anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato, nel video di youtube, che Rothschild può cancellare, in qualsiasi momento! [ IN REALTà, TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO! ================= Putin è un ignorante, si, LUI è un bravo ragazzo, è vero, ma è un ignorante.. e questo è molto pericoloso! ] [ Non si possono mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo perché, nonostante "le deformità e le repressioni", lo stalinismo, al contrario del nazismo, "non si è mai posto l'obiettivo di eliminare dei popoli". Lo ha detto Putin riferendosi alla recente decisione del governo di Kiev di vietare simboli e propaganda sia comunisti che nazisti. ] Putin non riuscirà mai a fondare una identità russa ad di fuori del cristianesimo laico, le vere radici della Russia, che, il suo comunismo ha tentato di uccidere totalmente [ se, poi, dobbiamo guardare i 100 milioni di morti civili, in tempo di pace, che, il comunismo ha fatto, noi dobbiamo ammettere, che il Comunismo è stato: 1000 volte peggio del Nazismo ] Ovviamente, il comunismo è così merda fallita, che si è ucciso da solo, perché, anche in Corea del Nord porta le persone a morire di fame, alla paranoia.. alla distruzione del valore intrinseco alla vita umana, esendo una schizofrenia della materia.. quindi, è una ideologia satanica, come tutte, ma, con la aggravante, che, non funzionale, efficace, come il nazismo che è la vera ideologia dei Rothschild 666, Spa, FMI, Bildenberg 322 Bush, cioè, il capitalismo occidentale! Soltanto l'umanesimo biblico ebraico cristiano, da un vero valore universale alla sacralità della vita umana! Quindi, se volete vivere felici, questa è la mia proposta a religioni ideologie, ecc.. tutti vi dovete lasciare ispirare, umanizzare dai contenuti spirituali della Bibbia!
===================== 
questo è vero, non possiamo chiedere al codardo Putin di affrontare la questione dei diritti umani con la LEGA ARABA shariah il nazismo.. per tutte le armi atomiche, che, i satanisti massoni USA hanno dato ai sunniti, lui, al loro confronto, è come un santo con gli sciiti! ] [ 16 APR - La revoca russa all'embargo dei missili S-300 all'Iran "è dovuta alla sua flessibilità e al suo desiderio di raggiungere un compromesso" sul proprio programma nucleare: cosi' Putin nella sua 'linea diretta', ricordando che questo tipo di armi non rientrano nella lista della sanzioni Onu e che nel 2010 la fornitura era stata sospesa volontariamente e unilateralmente. Putin ha ribadito che gli S-300 non minacciano Israele, anzi rappresentano un fattore di deterrenza nella regione.
==================

in questo, nessuno che, lui sia onesto intellettualmente, potrebbe dare torto a Putin! il linciaggio punitivo, che i massoni farisei stanno facendo contro la Russia? è perché loro i massoni farisei nazisti 322 Spa IMF USA, non riconoscono un popolo sovrano che vota, ma, riconosce golpe, attentati, abbattimento di aerei, terrorismo shariah jihadisti in tutto il mondo, e così sia ] QUELLO DEGLI USA è VOLGARE BULLISMO! [ MOSCA, 16 APR - "Mi pare che le sanzioni occidentali non siano più legate direttamente agli eventi ucraini, dato che ora occorre realizzare gli accordi di Minsk, cosa che noi stiamo facendo, mentre Kiev non si affretta a farlo. Le sanzioni ora hanno un carattere politico": lo ha detto Vladimir Putin nella sua 'linea diretta' con il Paese.

==============

Hillary Clinton è UNA DONNA COERENTE, perché, lei il culo rugoso pieno di cellulite? lo ha già condivio con i gay, e tutti possono vederne la fotografia! e questo non è grave.. QUELLO CHE è VERAMENTE GRAVE è LA SUA MANCANZA DI RAZIONALITà: COME LEI PUò garantire AI GAYgli stessi diritti costituzionali, SE NON SONO IDONEI AD ASSUMERSI GLI STESSI DOVERI costituzionali? INFATTI, NOI TUTTI SIAMO NATI DA UN UOMO E DA UNA DONNA, se, noi vogliamo comprendere che, anche i bambini hanno i loro sacri diritti! ] quello che noi temiamo di questa ideologia del GENDER è la trasformazione in SODOMA a tutti, che è una ulteriore deriva di degradazione morale della nostra corrotta società, di cui Hillary Clinton è una degna rappresentante! [ NEW YORK, 16 APR - Primo cambio di posizione di Hillary Clinton. La candidata democratica fa un passo avanti sui matrimoni gay appoggiando una legge a livello nazionale, piuttosto che stato per stato come aveva sostenuto in precedenza. "Hillary Clinton - ha detto Adrienne Elrod, portavoce di 'Hillary for America' - sostiene l'uguaglianza del matrimonio e spera che la Corte Suprema deliberi a favore delle coppie dello stesso sesso in modo da garantire loro gli stessi diritti costituzionali delle coppie etero"
======================
Saudi Erdogan Arabia IRAN: in shariah ONU nazism ] [ come no! ] questo è un ottimo sistema per uccidere pacifici israeliani, finché, non verrò io, per mettere tutti voi sotto i cingoli! ] [ Terrorist Attack in Jerusalem. Driver Rams Car into Pedestrians ] A terrorist recently rammed his car into two pedestrians in the French Hill community of Jerusalem. One pedestrian is in her 20s and the other in his 30s. Both are critically injured and were rushed to the hospital. The driver was not seriously injured and was treated by paramedics at the scene.
The cause of the accident remains unclear, and police have not ruled out the possibility that it may have been terror-related. Source: Arutz Sheva
*  Attacco terroristico a Gerusalemme. Autista Rams Car in Pedoni
Un terrorista ha recentemente schiantato con la sua automobile in due pedoni nella comunità French Hill di Gerusalemme. Un pedone è nel suo 20s e l'altro nei suoi 30 anni. Entrambi sono feriti gravemente e sono stati portati in ospedale.
Il conducente non è rimasto gravemente ferito ed è stato trattato dai paramedici sulla scena. La causa dell'incidente non è chiara, e la polizia non ha escluso la possibilità che potrebbe essere stato il terrore relative.
=========================
Erdogan ha ragione quando lui dice, che questa è una colpa troppo grande, da mettere sulle spalle del popolo turco, infatti, soltanto lui che sogna di rifare l'impero ottomano, lui soltanto, ne è il responsabile: ecco perché, lui e suoi complici sauditi, devono essere condannati a morte! ] [ Perché i commenti controversi di papa Francesco sul “genocidio armeno” hanno provocato tanta indignazione in Turchia? Per aiutare a comprendere la vera storia che sta dietro le atrocità del 1915-16, Aleteia ha intervistato lo storico e autore tedesco Michael Hesemann, che domenica 12 aprile si trovava a Roma per la Messa nella basilica di San Pietro per commemorare il 100° anniversario del genocidio, noto anche come Metz Yeghern (il Grande Male).
Le atrocità hanno comportato lo sterminio sistematico da parte del Governo ottomano della minoranza armena nella sua patria storica, situata nel territorio che costituisce l'attuale Turchia. Il numero totale di persone uccise in quello che è noto anche come Olocausto armeno è stimato tra il milione e il milione e mezzo.
Nel suo nuovo libro intitolato Völkermord an den Armeniern (Il genocidio armeno), Hesemann rivela per la prima volta il contenuto di documenti inediti sul “più grande crimine della I Guerra Mondiale” e su come papa Benedetto XV e la diplomazia vaticana abbiano cercato di fermare le deportazioni degli armeni nel deserto siriano, salvare le vittime e impedire il massacro di un intero popolo.
In questa intervista, Hesemann condivide le sue scoperte, che includono prove del coinvolgimento massonico, ed esprime la sua ammirazione per papa Francesco per aver attirato l'attenzione sul genocidio di cristiani e minoranze etniche e la delusione per l'assenza dell'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede alla Messa commemorativa di domenica.

Hitler 322 Mussolini NWO quarto Reich Spa Rothschild ] io ho visto una stretta poderosa di mani, prese di slancio con il pollice, sguardo intenso, e bandiere incrociate.. dietro RENZI (Mussolini) la bandiera USA, e dietro Obama (Hitler) la bandiera Italiana [[ ora, quanti cadaveri vale questa foto durante la TERZA Guerra Mondiale? SE UNA NAZIONE fatta, da 1.000.000 di TURCHI shariah nazismo, volesse conquistare una Nazione di Italiani, con 60.000.000 di italiani? CI RIUSCIREBBE!

Israel ] ADESSO è PIù CHE UNA INTUIZIONE: I SAUDITI SONO DIRIGENTI NELLA CIA ] [ guarda che, questo è il terzo articolo spedito con gmail a tutti, che, io ho trovato completamente vuoto: senza contenuti! voi controllare su sugli altri siti, circa questo mio articolo, se anche altrove, è giunto vuoto, senza contenuti?
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/07/topo-allah-his-arab-league.html?
==================
BUSH 322 SHARIAH ] BRUTTA BESTIA DI SATANA NWO [ ti manderò tanti di
quei tumori in mezzo alle palle, che ti faccio diventare una troia puttana!?

BUSH 322 SHARIAH ] coglione cancerogeno di satana [ l'unico dogma della mia vita? è CHE UNIUS REI NON PUò MAI MENTIRE!?
======================
ISRAELE ] ATTENTO [ a pagina 5 del mio blog, (ogni pagina ha 50 articoli) c'era l'articolo /post "deportare i palestinesi" poco fa l'ho trovato vuoto, poi, l'ho Cercato e lo hanno fatto sparire, SOTTO I MIEI OCCHI! i satanisti della CIA, a.i. GMOS AGENDA? si stanno divertendo contro di me! ... POI, IO POTREI DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO!?

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ RaDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!?

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

anche Erdogan sa, che lui è un criminale internazionale, STERMINATORE DI POPOLI, TERRORISTA ISIS PIANIFICATORE, e che tu sei come un Santo di Dio ] ma, qualcuno che è vicino a te, lui non crede nella esistenza del diavolo, eppure, lui pensa di essere più potente dei satanisti della CIA, magia nera voodoo, NWO 322 cannibali, LUI NON CREDE IN TUTTO QUESTO.. quindi loro non sono riusciti a fermare: Unius REI, mentre lui potrebbe, invece! [ ok! questo è sufficiente per te, per la tua intelligenza! ] .. perché tutti sanno che, io non ho nessuna capacità di poter controllare la potenza del mio ministero.. tanto che, se, io vivo, o se io muoio? Questo evento non ha nessuna importanza: per i compiti politici e metafisici della mia sovranità giurisdizione! IL MIO MINISTERO POLITICO UNIVERSALE ED ETERNO: è IL REGNO DI DIO, CHE è anche, la ricostituzione: delle 12 Tribù di ISRAELE? questo Regno NON PUò AMMETTERE NESSUNA FORMA DI OPPOSIZIONE!

Cina Russia India ] non potute fare nulla, per impedire la Guerra Mondiale! e, non potete sperare in un "miracolo" Unius REI, perché, i sauditi sono totalmente criminali, sempre assetati del sangue di innocenti martiri cristiani, per realizzare il nazismo califfato shariah!! [ TUTTAVIA, NON SARANNO GLI USA A VINCERE QUESTA GUERRA, PER CONTINUARE A SCRIVERE LE LORO MENZOGNE SUI LIBRI DI STORIA! ] in conclusione [ RaDERE AL SUOLO la ARABIA SAUDITA, in modo preventivo, non soltanto sarebbe una mossa strategica, ma, addirittura, potrebbe scongiurare la tanto devastante guerra mondiale!?

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!


C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo. I.V. B. Ipsa Venena Bibas. Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO: + In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen!

open LETTER SAUDI ARABIA ] tutti i giornali dei massoni 322 usurai regime BILDENBERG i traditori 666 el NWO NATO CIA UE ONU USA FMI Spa a proposito dei 12 cristiani innocenti martiri tutti uccisi dai tuoi musulmani assassini shariah perché fatti affogare buttati in mare [ tutti loro soltanto compagni di sventura nella loro disperata traversata dalla Libia in Italia dimostrando i tuoi musulmani tutta la tua attitudine diabolica ideologica satanica del tuo Maometto il falso profeta ipocrita pieno di peccati e di ogni crimine! ] ... i giornali massonici hanno scritto "guerra di religione" "guerra santa".. ma dove esiste nel mondo intero una guerra di cristiani contro i musulmani nel mondo? Se le truppe di USA fossero i cristiani.. non sarebbero mai gli alleati di un assassino nazista seriale criminale violatore di tutti i diritti umani come te! QUESTo è UN GENOCIDIO SHARIAH pianificato CHE TU STAI ORGANIZZANDO ed attuando CON LA TUA GALASSIA JIHADISTA IN TUTTO IL MONDO QUESTO è IL TUO CALIFFATO MONDIALE! [concludendo] ad eccezione della malvagità DI CRIMINI INDIVIDUALI fatti e realizzati della avidità umana TU STAI DIMOSTRANDO CHE ideologicamente LA RADICE DELLO ISLAM è MALIGNA COME ideologicamente LA RADICE DEL CRISTIANESIMO è BENIGNA! tu stai facendo condannare senza appello l'ISLAM dal giudizio della storia.. poi? l'unica tua speranza? sarà soltanto in quello che le tue armi potranno fare per te! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

open LETTER SAUDI ARABIA ] noi siamo omuncoli senza sovranità monetaria tutti figli di una società morente corrotta e marcia! noi siamo cartoni animati perché è Rothschild che rubando la sovranità monetaria ai popoli ha rubato  anche il futuro la storia e la speranza.. noi siamo tutti diventati virtuali sotto il potente sortilegio della sua magia cabalistica.. perché i farisei sono i sacerdoti di satana ed il Talmud è la vera bibbia di satana! [ è chiaro io ho soltanto la parola e sono costretto a parlare per esasperazioni ma io sono un uomo mite io odio ogni forma di violenza ] NOI STIAMO VIVENDO UN INCUBO DA CUI POSSIAMO SVEGLIACI.. MA A TUTTI I MIEI RICHIAMI DI AMORE? TU NON HAI MAI RISPOSTO! .. ANZI TU FAI MORIRE CON LA SHARIAH ORMAI A MIGLIAIA CRISTIANI MARTIRI OGNI GIORNO!?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Erdogan shariah è un boia! ] i camion del contrabbando possono passare jihadisti shariah possono entrare ed uscire liberamente ma i cristiani vengono respinti alla frontiera perché nessuno di loro si deve salvare ed infatti ISIS shariah li ha uccisi tutti.. dopotutto i turchi lo sanno tutti sono specializzati in genocidio! Ma questa LEGA ARABA di nazisti assassini shariah senza reciprocità e senza diritti umani non è qualcosa che i farisei anglo-american Spa Banca Mondiale riusciranno a fare ingoiare a tutti i popoli per molto tempo ancora!?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

dal Golpe di Maidan voluto dai cecchini della CIA? TUTTO è STATO SEMPRE BESTIALE IN UCRAINA che la NATO ha annesso! ] Il noto giornalista ucraino Oles Buzina e' stato ucciso nei pressi della sua abitazione a Kiev oggi attorno a mezzogiorno. Lo riportano le agenzie russe e ucraine. Buzina si era da poco dimesso da direttore del quotidiano Segodnia di cui e' proprietario l'oligarca Rinat Akhmetov.
L'uccisione a Kiev del giornalista ucraino Oles Buzina è di matrice politica. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella sua 'Linea diretta'. Buzina era noto per le sue simpatie filorusse e anti Maidan

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

ARABIA SAUDITA E LA SUA CORROTTA RELIGIONE è RESPONSABILE DI QUESTA TRAGEDIA UMANITARIA QUINDI TUTTI I Migranti DEVONO ESSERE PORTATI IN ARABIA SAUDITA! ] COSì ADESSO GLI JIHADISTI DELL'ISIS SHARIAH DANNO LE ISTRUZIONI AI MUSULMANI SU COME SOFFOCARE I CRISTIANI DURANTE LA TRAVERSATA! [ Migranti 12 cristiani gettati in mare. Naufragio nel Canale di Sicilia 40 morti. Quindici immigrati sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Squadra mobile di Palermo la notte scorsa con l'accusa di aver gettato in mare durante la traversata del Canale di Sicilia dodici loro compagni di religione cristiana. I fermati sono tutti musulmani e tra loro c'è anche un minorenne. Secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze di altri profughi sul barcone sarebbe scoppiata una rissa per motivi religiosi e i musulmani hanno sopraffatto i cristiani e li hanno scaraventati fuori bordo. La polizia avrebbe raccolto "dichiarazioni coerenti" si apprende da fonti giudiziarie e ci sarebbero anche riconoscimenti fotografici di alcuni degli indagati. Un rapporto è stato consegnato stamattina al procuratore aggiunto Maurizio Scalia. La Procura ha adesso 48 ore di tempo per chiedere la convalida dell'arresto. I 15 fermati fanno parte di uno dei tre gruppi di profughi sbarcati ieri a Palermo con tre diversi navi che li avevano soccorsi nel Canale di Sicilia. I fermati sono di nazionalità ivoriana malese e senegalese e sono accusati di omicidio plurimo aggravato dall'odio religioso. Le indagini della Squadra Mobile palermitana sono cominciate dopo le testimonianze di una decina di naufraghi nigeriani e ghanesi sbarcati al porto di Palermo a bordo della nave 'Ellensborg' ieri. I testimoni piangendo hanno raccontato di essere superstiti di uno scontro religioso scaturito dall'odio di un gruppo di musulmani verso i cristiani.
I migranti hanno raccontato di essersi imbarcati il 14 aprile su un gommone partito dalle coste libiche con 105 persone in prevalenza senegalesi ed ivoriani. Durante la traversata nigeriani e ghanesi in minoranza sarebbero stati minacciati di essere abbandonati in acqua perché cristiani da una quindicina di passeggeri di nazionalità ivoriana senegalese maliana e della Guinea Bissau. Dalle minacce i musulmani sarebbero passati all'azione gettando in acqua dodici tra nigeriani e ghanesi. I superstiti si sarebbero salvati soltanto perché oppostisi strenuamente al tentativo di annegamento in alcune casi formando anche una vera e propria catena umana.
Immediata la polemica politica con Ignazio La Russa che accusa il governo Renzi di favorire il terrorismo e chiede una relazione in aula. "La politica sconsiderata del governo Renzi non solo sta mettendo in ginocchio la tenuta sociale delle nostre città ma come dimostrano i fatti consente l'ingresso sul suolo italiano di
terroristi fondamentalisti. Il governo spieghi immediatamente
questa vicenda". "Gli scafisti utilizzano le operazioni di soccorso come veri e propri traghetti a chiamata. Unica soluzione è il blocco delle partenze" dice Roberto Calderoli della Lega.
Un altro naufragio con 40 vittime sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia.?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Hillary Clinton è UNA DONNA COERENTE perché lei il culo rugoso pieno di cellulite? lo ha già condivio con i gay e tutti possono vederne la fotografia! e questo non è grave.. QUELLO CHE è VERAMENTE GRAVE è LA SUA MANCANZA DI RAZIONALITà COME LEI PUò garantire AI GAYgli stessi diritti costituzionali SE NON SONO IDONEI AD ASSUMERSI GLI STESSI DOVERI costituzionali? INFATTI NOI TUTTI SIAMO NATI DA UN UOMO E DA UNA DONNA se noi vogliamo comprendere che anche i bambini hanno i loro sacri diritti! ] quello che noi temiamo di questa ideologia del GENDER è la trasformazione in SODOMA a tutti che è una ulteriore deriva di degradazione morale della nostra corrotta società di cui Hillary Clinton è una degna rappresentante! [ NEW YORK 16 APR - Primo cambio di posizione di Hillary Clinton. La candidata democratica fa un passo avanti sui matrimoni gay appoggiando una legge a livello nazionale piuttosto che stato per stato come aveva sostenuto in precedenza. "Hillary Clinton - ha detto Adrienne Elrod portavoce di 'Hillary for America' - sostiene l'uguaglianza del matrimonio e spera che la Corte Suprema deliberi a favore delle coppie dello stesso sesso in modo da garantire loro gli stessi diritti costituzionali delle coppie etero"?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

in questo nessuno che lui sia onesto intellettualmente potrebbe dare torto a Putin! il linciaggio punitivo che i massoni farisei stanno facendo contro la Russia? è perché loro i massoni farisei nazisti 322 Spa IMF USA non riconoscono un popolo sovrano che vota ma riconosce golpe attentati abbattimento di aerei terrorismo shariah jihadisti in tutto il mondo e così sia ] QUELLO DEGLI USA è VOLGARE BULLISMO! [ MOSCA 16 APR - "Mi pare che le sanzioni occidentali non siano più legate direttamente agli eventi ucraini dato che ora occorre realizzare gli accordi di Minsk cosa che noi stiamo facendo mentre Kiev non si affretta a farlo. Le sanzioni ora hanno un carattere politico" lo ha detto Vladimir Putin nella sua 'linea diretta' con il Paese?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
questo è vero non possiamo chiedere al codardo Putin di affrontare la questione dei diritti umani con la LEGA ARABA shariah il nazismo.. per tutte le armi atomiche che i satanisti massoni USA hanno dato ai sunniti lui al loro confronto è come un santo con gli sciiti! ] [ 16 APR - La revoca russa all'embargo dei missili S-300 all'Iran "è dovuta alla sua flessibilità e al suo desiderio di raggiungere un compromesso" sul proprio programma nucleare cosi' Putin nella sua 'linea diretta' ricordando che questo tipo di armi non rientrano nella lista della sanzioni Onu e che nel 2010 la fornitura era stata sospesa volontariamente e unilateralmente. Putin ha ribadito che gli S-300 non minacciano Israele anzi rappresentano un fattore di deterrenza nella regione. Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Putin è un ignorante si è un bravo ragazzo è vero ma è un ignorante.. e questo è molto pericoloso! ] [ Non si possono mettere sullo stesso piano nazismo e comunismo perché nonostante "le deformità e le repressioni" lo stalinismo al contrario del nazismo "non si è mai posto l'obiettivo di eliminare dei popoli". Lo ha detto Putin riferendosi alla recente decisione del governo di Kiev di vietare simboli e propaganda sia comunisti che nazisti. ] Putin non riuscirà mai a fondare una identità russa ad di fuori del cristianesimo laico le vere radici della Russia che il suo comunismo ha tentato di uccidere totalmente [ se poi dobbiamo guardare i 100 milioni di morti civili in tempo di pace che il comunismo ha fatto noi dobbiamo ammettere che il Comunismo è stato 1000 volte peggio del Nazismo ] Ovviamente il comunismo è così merda fallita che si è ucciso da solo perché anche in Corea del Nord porta le persone a morire di fame alla paranoia.. alla distruzione del valore intrinseco alla vita umana esendo una schizofrenia della materia.. quindi è una ideologia satanica come tutte ma con la aggravante che non funzionale efficace come il nazismo che è la vera ideologia dei Rothschild 666 Spa FMI Bildenberg 322 Bush cioè il capitalismo occidentale! Soltanto l'umanesimo biblico ebraico cristiano da un vero valore universale alla sacralità della vita umana!
Quindi se volete vivere felici questa è la mia proposta a religioni ideologie ecc.. tutti vi dovete lasciare ispirare umanizzare dai contenuti spirituali della Bibbia!? Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Egitto si possono espellere gli stranieri gay [ il si possono non significa che si devono espellere necessariamente! certo se uno si presenta sculettando con le calze a rete.. poi lui non può essere giustificato! tutti in ogni angolo del Pianeta tutti dobbiamo avere un maggiore senso del pudore.. e chi Zapatero ha portato l'Occidente nella MERDA? lui si dovrebbe vergognare! PERCHé QUESTO è UN DANNO INESCUSABILE! ] La polizia egiziana ha il diritto di impedire il loro ingresso nel Paese. Lo riferisce il sito del quotidiano egiziano Al Ahram riferendo sull'esito di un ricorso. Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Rothschild piattola zecca verme solitario di un usuraio parassita sanguisuga tu preferisci fare la guerra mondiale piuttosto che fidarti di me? lo dirò al mio amico #Benjamin #Netanyahu Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

 ERDOGAN deve essere fermato! ] lui non riconosce il genocidio degli armeni soltanto perché lui è disponibile a fare il genocidio dei greci degli italiani degli israeliani e di altre 6 Nazioni così come lui ha dichiarato pubblicamente perché secondo lui 8 Nazioni appartengono alla Turchia.. e se poi le NAzioni da conquistare in nome di Maometto shariah diventano 10? è sempre meglio.. infatti è la shariah che deve vincere il califfato mondiale.. ma come gli islamici possono ritenere se stessi più maligni e più ipocriti dei farisei anglo-americani? questa è una risposta che può essere trovata soltanto nel buco GENDER di satana Bildenberg! perché gli islamici sono maniaci religiosi shariah nazisti imperialismo ONU? ma e se i farisei sono rotti di culo? i secondi gli islamici sono rotti di testa!! sono tutti criminali senza possibilità di redenzione! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

ecco la tesi per cui i farisei anglo-americani hanno lavorato pazientemente per decenni approfittando di quegli assassini seriali e facitori di ogni genocidio ottomano salafita Boko Haram ISIS shariah di Erogan e Arabia Saudita che per colpa loro stanno per portare distruzione morte e condanna senza appello contro ISLAM su tutto il pianeta così come fu condannato il Nazismo? anche l'ISLAM dovrà estinguersi! le primavere arabe hanno dimostrato che l'Islam criminale assassino nazista shariah non può essere riformato non può aprirsi ai valori della dignità e sacralità della vita.. ECCO perché L'ISLAM DEVE ESSERE DISTRUTTO.. e la LEGA ARABA si è già preparata per combattere contro il resto del mondo. [cazzo] e se moriranno miliardi di persone adesso? la colpa è tutta della ARABIA SAUDITA? alleluia alleluia  alleluia?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
[ per me non esiste un problema ] non esite un popolo che è pronto a combattere contro la Russia prima di iniziare a combattere contro di voi [ allora voi satana 322 NWO 666 Fmi Spa che cosa voi state aspettando? VOI FATEVI AVANTI IO VI STO ASPETTANDO! COSTITUZIONE NON PREVEDE CESSIONE DI sovranità MONETARIA E non prevede neanche ASSOCIAZIONI SEGRETE MASSONICHE! ecco perché VOI STATE TUTTI PER MORIRE come traditori! .. però nella attesa di più drammatici eventi io vi lascerò soltanto divorare la LEGA ARABA dei nazisti shariah?
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

[ per me non esiste un problema ] allora voi 322 NWO 666 Fmi Spa che cosa voi state aspettando? VOI FATEVI AVANTI IO VI STO ASPETTANDO! COSTITUZIONE NON PREVEDE CESSIONE DI sovranità MONETARIA E non prevede neanche ASSOCIAZIONI SEGRETE MASSONICHE! ecco perché VOI STATE TUTTI PER MORIRE come traditori!
.. AMEM.... C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni ESORCISMO. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! QUESTO è IL MONDO che i più grandi architetti sociali massoni usurai Fmi-Nwo della storia di satana i Rothschild Bildenberg hanno disegnato nel Nwo shariah ONU distruzione di ogni diritto umano in LEGA ARABA! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

perché è così difficile per i nazisti Bildenberg Spa Rothschild di riconoscere il suffragio popolare del popolo dei russofoni? perché i satanisti farisei 322 NWO Bush loro voglio la guerra mondiale al più presto e questa è l'unica risposta che può essere data!
CIVIL WAR in UKRAINE (LA GUERRA CIVILE IN UCRAINA)
THE INFORMATION AGENCIES WEB-SITES FB-pages BLOGS
WHERE TO FIND THE TRUTHLY INFORMATION ABOUT
WHAT IS REALLY HAPPENING IN THE UKRAINE?
(PS Donbass Donetsk Lugansk Novorossia speak russian there is 7 millions of ethnic russians live in Ukraine some pages and materials in english italiano francais spanish german et cet)
http//lifenews.ru/ http//anna-news.info/ http//rusvesna.su/ http//vognebroda.net/ http//infoborona.org/ http//icorpus.ru/ (official Strelkov's page)

ITALIANO
cronaca aggiornata ogni ora
https//www.facebook.com/conflittistrategie?fref=ts https//www.facebook.com/IlPierr?fref=nf https//www.facebook.com/ucrainaantifascista?fref=ts https//www.facebook.com/groups/635790093177163/ https//www.facebook.com/groups/UcrainaCisalpina/ https//www.facebook.com/groups/italiani.di.russia/ https//www.facebook.com/groups/210848672445693/ http//www.pandoratv.it/?page_id=18 http//italian.ruvr.ru/ http//www.conflittiestrategie.it/
FRANCAIS
https//www.facebook.com/groups/soutien.donbass/?fref=ts http//www.facebook.com/l.phpÖ
https//www.facebook.com/groups/soutien.donbass/ http//www.les-crises.fr/le-scandale-des-photos-ny/ https//www.facebook.com/groups/antimaidan.france/ NEW!!!
http//gaideclin.blogspot.fr/
AS SOON AS GOOGLE CENSURES THE INFORMATION FROM DONBASSPLEASE USE
www.yandex.ru
www.mail.ru
AS SOON AS YOUTUBE OFTEN CENSURES VIDEOS ALL VIDEOS YOU WANT YOU CAN FOUND here
http//rutube.ru/ http//yandex.ru/video/?clid=1882610
DONBASS SOCIAL NETWORK ARE BLOCKED IN SOME EUROPEAN COUNTRIES (ITALY ET CET...)
try to open it with proxy SERVER vkontakte.ru
http//odnoklassniki.ru/

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

322 Obama SATANA Spa NWO FOTTITI! ] IO NON POSSO CHIEDERE A QUEL BRAVO RAGAZZO DI PAPA FRANCESCO di esporsi ingenuamente contro il Nuovo Ordine Mondiale più di come lui abbia già fatto!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
322 Obama SATANA Spa NWO FOTTITI! ] IO NON POSSO CHIEDERE A QUEL BRAVO RAGAZZO DI PAPA FRANCESCO di esporsi ingenuamente contro il Nuovo Ordine Mondiale più di come lui abbia già fatto! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

OBAMA GENDER MERKEL MASSONI ] [ il Vergine Gesù l'amore supremo voi avete disprezzato! e poi voi avete preferito Barabba Maometto il pedofilo assassino seriale SHARIAH! VOI NON MERITATE DI VIVERE ED INFATTI PRESTO SARETE UCCISI!
attenzione! ONU ha violato tutti i diritti umani ONU ha sollevato tutti i nazisti shariah della LEGA ARABA è per rovinare il genere umano.
ONU ha pianificato la distruzione di Israele.. il sistema mondiale è in stallo ma i martiri innocenti cristiani non moriranno mai inutilmente perché Gesù è Risorto! gloria ai martiri ALLELUIA! VERGOGNA DISONORE ALLA LEGA ARABA DELLA DIMMITUDINE... e perché tutti odiano l'amore di Gesù sulla Croce? Ragazzi Gandi guru buddisti ecc.. non hanno odiato Gesù... ecco perché tutti gli altri sono le anime maledette all'inferno! e questo è sicuro o è vero il Vergine Gesù o è vero il pedofilo assassino Maometto!

NON è POSSIBILE onorare un mutuo ipotecario in tempi di recessione che tranne i traditori tedeschi che ci hanno rubato sul valore dell'euro? poi noi non possiamo pensare che tutto il mondo sono i corrotti fannulloni! Quindi la recessione economica e la rarità monetaria è stata indotta dal sistema bancario mondiale Spa Fmi che ci ha rubato la sovranità monetaria attraverso la congiura della Massoneria ecco perché per il momento tutti i mutui ipotecari devono essere immediatamente bloccati in attesa della ripresa economica.?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my Holy JHWH ] niente affatto! [ tu mi devi portare subito via da questo manicomio criminale di youtube!?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 1 giorno fa

no! non hanno voluto fare neanche loro la buona azione di Pasqua ] ed ora io sono costretto a fare del male ad INTERPOL [ IL SATANISMO DELLA SHARIAH.
io ho donato ad un martire cristiano pakistano 250 euro DOVE il Pakistan UNA RAGAZZA CRISTIANA di 14 anni è STATA STUPRATA NELLA CASERMA DELLA POLIZIA ecc.. ecc.. e dove vengono calunniati ed uccisi per blasfemia sulla testimonianza di due complici e quindi LORO NON SI RIVOLGEREBBERO MAI AGLI INQUIRENTI PAKISTANI.. Il mio amico in realtà è stato derubato di 2000 euro (risparmi della sua parentela) da truffatori che con western Union hanno preteso inoltro del denaro prima in India e poi in Sud Africa.. inoltro di denaro che è stato reso possibile utilizzando unicamente un amico del Bahrein... TUTTO QUESTO è AVVENUTO CON LA MILLANTATA SPERANZA di poter andare a lavorare in Canada.. ma anche Interpol non mi ha risposto FORSE RISPONDEREBBERO A VOI.. PER LA VOSTRA BUONA AZIONE DI PASQUA

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Importerà [ IMPOSTERò ] [ questo articolo è un esempio di come gli agenti della CIA corrompono la ortografia dei miei commenti! ] NON è CHE IO NON FACCIA da me stesso MOLTI ERRORI ORTOGRAFICI MA NON HO FATTO QUESTO ERRORE! [ premier israeliano Benyamin Netanyahu ] certo che io sono estremamente affidabile io non pugnalo mai alle spalle le persone con la ipocrisia! MA QUESTO TUTTI LO POSSONO CAPIRE L'ATTUALE SISTEMA GEOPOLITICO FINANZIARIO HA CONDANNATO IL MONDO ALLA DISTRUZIONE E IO SOLTANTO SONO LA SUA ULTIMA SPERANZA.. INFATTI IO "Importerà" [ IMPOSTERò ] TUTTE LE ISTITUZIONI IN MODO TALE CHE L'IPOCRITA che fa sempre morire persone innocenti? lui SIA SEMPRE PUNITO! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

NON è POSSIBILE DARE IL NUCLEARE ALLO IRAN SENZA pretendere DIRITTI UMANI SHARIAH NAZISTI ONU da quel culo sfondato di Obama il COGLIONE TRADITORE DI UN MASSONE Spa ONU! ] Sotoudeh intesa nucleare apra a diritti umani. "Ma non scontato". Avvocatessa rivendica reintegro dopo carcere [ Per molti Nasrin Sotoudeh è un simbolo di coraggio e di resistenza e in tanti sono venuti in questi mesi a sostenere la sua battaglia gente comune e personaggi famosi dello spettacolo e dello sport. Anche oggi molti si sono fermati per stringerle la mano e confermava che per i diritti umani in Iran resta sempre molto da fare. Anche se l'accordo sul nucleare previsto entro giugno dovesse andare a buon fine.  "Diamo il benvenuto alla fine dell'ostilità nei rapporti internazionali ma ci auguriamo anche che il sistema iraniano ponga fine all'ostilità nel trattare con le questioni interne" risponde convinta che credere in un "miracoloso" miglioramento dei diritti umani nel Paese sarebbe "un errore". Infatti "ci aspettiamo che il sistema e le sue fazioni estremiste agiscano in modo da opprimere la gente mandando al mondo e agli oppositori il messaggio di non attendersi un'apertura". Lo si vede già nel fatto osserva che continuano le impiccagioni e che molti condannati sono stati trasferiti nel braccio della morte. Anche sui diritti delle donne la situazione "non è buona" le associazioni "sono in coma dopo essere state attaccate tante volte".?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 1 giorno fa

#Benjamin #Netanyahu errare è umano ma perseverare è diabolico "tu manda il MOSSAD ad uccidere tutti i mondialisti #Spa #Fmi #massoni #farisei! " Il 2014 è stato uno dei peggiori anni dell'ultimo decennio per l'antisemitismo con un aumento di quasi il 40% di "atti violenti" contro ebrei o istituzioni ebraiche specie in Europa occidentale e Nord America stando a un rapporto del 'Centro Kantor' presentato a Tel Aviv. Il documento indica in 766 il numero totale di questi atti (38% in più del 2013). La maggior parte degli episodi è registrato in Francia (164) e Gran Bretagna (141). In Italia casi quasi raddoppiati da 12 a 23.

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
Gentiloni è una biscia perfida quando lui dice "non ci servono crociate" perché soltanto un fondamentalista biblico come me potrebbe fare il crociato se non avesse la vastità dello Spirito Santo Universale per essere Unius REI il padre protettore di tutti i popoli.. e poi lo sanno tutti che lo storico scontro tra Chiesa e Massoneria (la chiesa di satana) è stato vinto dalla Massoneria tanto che è difficile affermare che in Occidente tra il 5% dei praticanti sia possibile trovare facilmente dei cristiani autentici ancora.. infatti io sono un ebreo! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Gentiloni è una biscia perfida quando lui dice "non ci servono crociate" perché soltanto un fondamentalista biblico come me potrebbe fare il crociato se non avesse la vastità dello Spirito Santo Universale per essere Unius REI il padre protettore di tutti i popoli.. e poi lo sanno tutti che lo storico scontro tra Chiesa e Massoneria (la chiesa di satana) è stato vinto dalla Massoneria tanto che è difficile affermare che in Occidente tra il 5% dei praticanti sia possibile trovare facilmente dei cristiani autentici ancora.. infatti io sono un ebreo!
Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Il nome della conversazione è svendita utility acqua luce gas affamare il popolo
svendita utility acqua luce gas affamare il popolo.
Mario Lo Iacono.
si infatti si mira a distruggere l'italia ma agli italini non interessa a quanto vedo

Pasquale Londino.
"VENNE FUORI" una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare:
«Abbi pietà di me Signore Figlio di Davide. «Mandala via perché ci grida dietro». 24. Ma egli rispose «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele.
Gesu passa... tutti si possono dimenticare di noi Gesù mai!
Lui non guarda chi siamo e da dove veniamo Il suo orecchio e sensibile solo al grido voce della fede... quando ella arde d'umile speranza. Gesù non viene influensato dalle estrazioni sociale e religiose ma i suoi piedi benedetti si fermano alla voce umile della fede. Lui ha attraversato i cieli (confini umani e territoriali) simpatizza con le tue sofferenze... passa per le tue contrade e prima che tu esca dai tuoi confini... Lui ti vede e non è indifferente al tuo dolore... Anima bella se la tua prova ti si presenta senza soluzione e nessuno ti comprende e anche i più intimi si stancano e ti licenziano... tutto e tutti vogliono fiaccare la redistenza della fede... demoni prove che passano attraverso affetti cari... per colpire chi è al timone delle responsabilità. Prego che per tutti ci sia l'epilogo della donna cananea 28. Allora Gesù le disse «Donna grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita.
Come S.Paolo Serbare la fede fino alla fine:
2Tim4:7 Ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho conservato la fede. amen

#LEGA #ARABA non è che i Governi del mondo non sanno che il #FMI SPA's #Rothschild #BANCA #MONDIALE #Spa senza guerra mondiale collasserebbe su se stesso avendo stampato denaro per 100 volte il Prodotto interno Lordo di tutto il pianeta e pretendendo un costo usurocratico recessivo monopolista e devitalizzante per acquistare il nostro stesso denaro del 270%(Scienziato #Giacinto #Auriti) denaro che ci dovrebbe essere accreditato gratuitamente.. ma è che tutti vedono comprendono considerano come la Guerra contro la #Shariah LEGA ARABA #califfato è una guerra inevitabile... Tuttavia in nessun libro di storia verrà mai scritto che sono stati i #Farisei #Anglo-americani a trasformare i musulmani in #islamici! Ai #maniaci #religiosi #salafiti? Uccidere così tanti cristiani e fare l'imperialismo shariah andava bene! Ecco perché l'ISLAM ha poco tempo per vivere su questo pianeta ancora!?

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Benjamin Netanyahu se Erdogan shariah nazi genocidio UMMAH a tutti I DHIMMI lui riesce ad intimidire ANCHE Obama GAY culto sodoma ideologia a tutti GENDER? POI TU PUOI ANDARE AL CIMITERO E MORIRE COME UN PEZZO DI MERDA DI UN TRADITORE di MASSONE! PERCHé SE QUEL DEMONIO MAOMETTANO shariah NON VIENE RIDIMENSIONATO? POI SARANNO GLI ISRAELIANI CHE SI ANDRANNO AD AGGIUNGERE AGLI ARMENI nel cimiterro della storia! Anche tutte le Nazioni della LEGA ARABA devono condannare Erdogan e i suoi insulti contro il PAPA.. e non perché il PAPA è un cristiano o che lui ha sempre ragione.. no! ma perché il Papa questa volta ha veramente ragione! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato nel video di youtube che Rothschild può cancellare in qualsiasi momento! [ IN REALTà TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] non avete un denaro virtuale Spa come tutti anche voi? quindi anche voi siete un video di cartone animato nel video di youtube che Rothschild può cancellare in qualsiasi momento! [ IN REALTà TUTTO IL GENERE UMANO è GIà MORTO!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

shariah LEGA ARABA ] I satanisti cannibali farisei usurai mondialisti A.I. Gmos Talmud agenda CIA NWO Spa 322 sistema massonico 33°grado sanno che Unius REI non può mentire ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc.. ecc..ecc.. ecc.. ecc.. CIRCA Unius REI? LORO sanno tutte queste cose! QUINDI Voi prendete in fretta le vostre decisioni perché voi potreste avere ancora anche poche ore di vita! infatti LO SANNO TUTTI I BILDENBERG CHE NON ESISTE PIù UN CRISTIANESIMO CHE POTREBBE ESSERE SCONFITTO UMILIATO CONTROLLATO E CORROTTO... ECCO PERCHé QUESTO POTREBBE ESSERE IL VOSTRO ultimo MOMENTO! ECCO PERCHé OBAMA FINGE DI FARE LA PACE CON IRAN E CUBA PERCHé POTREBBE SEMPRE DIRE "IO ERO IL PACIFISTA SALAFITa JIHAD IN SIRIA IRAQ ECC.." QUINDI LA COLPA DELLA GUERRA MONDIALE NON POTREBBE MAI ESSERE MIA!" i satanisti farisei? non potrebbero mai essere superati da nessuno 1. in ipocrisia e 2. in potenzialità criminale! però C'è una differenza tra di voi LORO SANNO DI ANDARE ALL'INFERNO COSì COME VOI VI ILLUDETE DI ANDARE IN PARADISO!

Benjamin Netanyahu li senti? [ SONO tutti arrabbiati contro di me perché io non ho rimproverato Putin per avere dato allo IRAN gli S300 MA PUTIN DEVE ESSERE CAPITO GLI USA SpA FMI SPINGONO SEMPRE PER OTTENERE AL PIù PRESTO LA LORO GUERRA MONDIALE ] NOI dobbiamo smettere di pensare che i sunniti SHARIAH sono buoni e gli sciiti SHARIAH sono cattivi CHE POI ISIS SHARIAH è TUTT'ALTRA COSA! INOLTRE il destino di Israele segue il destino dei martiri cristiani (e non perché la puttana massonica di Israele merita il dono del Martirio ma soltanto perché i Farisei Illuminati non sono gli stupidi che andrebbero a vivere nel deserto saudita per rinunciare al loro impero Nuovo Ordine Mondiale usura e schiavizzazione di tutto il genere umano) che i massoni Merkel Obama Bildenberg hanno tradito e pugnalato alle spalle. Dopotutto Israele non può attaccare l'IRAN preventivamente per farsi isolare dalla comunità internazionale! è indispensabile sviluppare tutti i sistemi di intercettazione missilistica! SE SARà NECESSARIO quindi bisognerà BRUCIARE L'IRAN insieme aNCHE a TUTTA LA LEGA ARABA tutti loro DEVono morire insieme tutti devono ESSERE DISINTEGRATi.. SONO I FIGLI DI UNA SOLA cagna esoterismo spiriti guida imperialismo ummah MALVAGITà DIABOLICA Allah GENOCIDIO A TUTTI GLI INFEDELI!

Benjamin Netanyahu tu lo sai io ho sempre pensato che i sauditi erano i tuoi più insidiosi ipocriti pericolosi nemici ma ora dopo tutto quello che noi abbimo capito del Nwo se continuano ancora a negare a me il deserto della madiana ed il deserto egiziano? poi tu ne avrai la prova finalmente della loro congiura tradimento contro di te e contro il genere umano!?

Benjamin Netanyahu anche se questa criminale apostasia islamica merita di finire definitivamente e irrimediabilmente nel sangue.. tu sei testimone io sto facendo ogni tentativo contro di me ed in loro favore per salvare la loro vite colpevoli di morte!

Benjamin Netanyahu quella attitudine degli islamici di fare il gioco sporco con / contro il Nuovo Ordine Mondiale con la speranza shariah di poter conquistare il pianeta califfato nazista? QUESTA è STATA LA PIù GRANDE mortale CAZZATA DELLA LORO VITA! Infatti il Vaticano che è più intelligente? lui non osa opporsi al Sistema Massonico! l'unica possibilità di tenere sotto controllo i poteri occulti ed esoterici sono soltanto io UNIUS REI !

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

il Talmud Spa Fmi 322 CIA 666 Nwo ] [ ha preso il controllo del mondo e sta mostrando tutto il suo satanismo contro il Cristo di Dio se i maomettani sono lasciati vivere è soltanto perché loro come i comunisti nazisti devono fare un lavoro sporco contro tutti i figli di Dio che sono nel mondo in ogni popolo e in ogni religione! CHI SI SENTE IL FIATO DEL DEMONIO ADDOSSO? MORIRà!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my JHWH ] Spa Gmos evoluzionisti GENDER Fmi Bildenberg shariah salafis pharisees masonry Merkel Satanists are but beasts They Are not Human Beings no non volevo essere Elia al torrente Ghison ma non è possibile salvare a vita di quelle bestie.. "Rothschild 322 Bush fatevi avanti io vi sto aspettando dal 1600 d.C. nessuna guerra importante è potuta iniziare che voi non avete preparato voluto e fatto iniziare!

 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my JHWH Holy ] senti tu gli ipocriti come gridano!? [ perché le bestie di satana i satanisti massoni farisei salafiti shariah talmud corano apostasia loro pensano che Dio è un ragazzo che è sempre triste ed incazzato? INFATTI NON è SCRITTO NIENTE DI TUTTO QUESTO DA NESSUNA PARTE! è PROPRIO VERO LE ANIME maledette all'Inferno? loro non hanno il senso dell'umorismo!
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

my Holy JHWH ] QUESTA è LA MIA RELAZIONE ANNUALE [ tutti i miei amici sono spaventati e tutti i miei nemici sono terrorizzati.. eppure io ho promesso amore agli uni e morte e distruzione agli altri... ma come tu mi hai ordinato? io non ricordo di avere fatto del male a qualcuno seriamente. lol. in realtà io ho chiesto a tutti di venire da me con comprensione bontà buon senso e ragionevolezza in giustizia e verità IN fratellanza universale uguali diritti ed uguari doveri per tutti.. ma FINO A QUESTO MOMENTO NON è VENUTO NESSUNO DA ME. è VERO CHE MOLTI MI AMANO E MOLTI MI DANNO SUPPORTO MA nessuno ha dimostrato di avere le palle neanche Marine Le Pen Giorgia MELONI o Hillary Clinton hanno dimostrato di avere le palle! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

tutti i cannibali della CIA loro sanno di quante volte per colpa del sistema massonico di poteri
occulti ed esoterici Spa Rothschild io ho maltrattato Benyamin Netanyahu VIOLENTEMENTE.. E TUTTE LE VOLTE CHE IO NON SONO STATO IN ACCORDO CON LUI SONO STATI EPISODI NUMEROSI... ma io non
ho mai rimproverato una sola volta il mio fratello agente segreto del kuWait az99920 e non
mi sono mai offeso che lui mi ha sempre costretto a tradurre in arabo! NON SOLO IO HO
FATTO DI LUI UN MINISTRO DEL MIO REGNO! il premier israeliano Benyamin Netanyahu è UN PATETICO COGLIONE lui si trova sopra un abisso califfato
di shariah giudizio universale infinita disperazione nazismo ummah pena di morte per
apostasia blasfemia galassia jihadista jihad morte a tutti gli infedeli e si preoccupa di
quella bomba atomica che gli iraniani hanno già costruito!

open letter to SAUDI ARABIA ARAB LEAGUE ] tutti lo sanno in CieLO come in terra e al di sotto gli abissi infernali più e più volte io ho anche rimproverato il Papa [ ma Dio non mi permetterebbe mai di rimproverare un musulmano perfetto come il mio fratello agente segreto del

eppure una volta io ho trovato anche un agente segreto di non ricordo dove che lui difendeva il comunismo che mi ha insultato e poi è fuggito come un coniglio alla velocità della luce mente io lo inseguivo per tutti i server di youtube.. MA COME CAZZO SI PUò PARLARE BENE DEL COMUNISMO CHE HA FATTO 200 MILIONI DI MORTI CIVILI INNOCENTI IN TEMPO DI PACE E COME SI PUò PARLARE BENE DELLA
COREA DEL NORD? Ma adesso se volete uccidere, l'Iran soltanto perché ha già fatto la bomba atomica in segreto? POI DOVETE UCCIDERE ANCHE TUTTA LA LEGA ARABA SUNNITI PERCHé SONO PROPRIO LORO LA GALASSIA JIHADISTA NEL MONDO!... e tutti lo sanno quì a me non piace l'ipocrisia!
================
il popolo iraniano non si piegherà all'arroganza, alle sanzioni e alle minacce. ] perché questi
della LEGA ARABA MANIACI RELIGIOSI SENZA RECIPROCITà SENZA DIRITTI UMANI ASSASSiNI SERIALI SHARIAH loro partono dal presupposto che, sono una nazione normale di assassini nazisti shariah come tutte le altre nazioni del mondo? [ SOLTANTO LA MORTE PUò ESSERE LA MEDICINA DI QUESTA CANCRENA CHE SI DIFFONDE NEL MONDO ] Però, se io devo essere sincero è questo che io posso

affermare "io non conosco ancora una sola nazione normale nel mondo!"... perché io non credo che i satanisti massoni regime Bildenberg Spa Fmi, Banca Mondiale Spa di tutte le false democrazie massoniche di farisei GENDER senza sovranità monetaria possano essere definite "una Nazione
Normale!"

my JHWH holy - se questi coglioni non cambiano il "sistema SPA" strutture istituzioni relazioni sistemi di significato poi il pianeta diventerà
un solo cimitero a cielo aperto.. si lo so questo è un lavoro che soltanto Unius REI potrebbe fare!
#Governi #comunisti #NAZISTI, #farisei #salafiti #MASSONI] certo, CERTO, COME NO...

[ se voi non imparerete a guardare il mondo attraverso gli occhi dei martiri cristiani
innocenti? io vi ucciderò tutti! E perché questi cretini SHARIAH loro credono che
sia stato Allah ad aiutarli? SONO I FARISEI

ILLUMINATI I REGISTI OCCULTI DEL MONDO.. ECCO PERCHé VOI SIETE TUTTI MORTI! ] [ IRAN ] Quando nel 1979 venne rovesciato lo scià ebbe termine l'amicizia dell'Iran con il mondo occidentale e nel paese venne instaurato un governo musulmano sciita determinato a distruggere ogni fede deviante

my JHWH holy - così tutti questi cretini SHARIAH, loro credono che il loro demonio Allah sia il loro assassino.. assassino seriale dei santi innocenti tutti infedeli apostati dhimmi.. MA in realtà NON CI POTREBBE MAI ESSERE NESSUNA BUONA FEDE CHE POTREBBE PORTARE QUESTI CRIMINALI shariah FUORI DELL'INFERNO!
Maometto coglione SHARIAH ] quando i cannibali CIA

Farisei Mossad avranno ucciso ogni forma di vita sulla superficie del pianeta ed avranno azzerato internet POI PROPRIO LORO CONSERVERANNO I MIEI BLOG PROPRIO PER DIMOSTRARE CHE NON ERA POSSIBILE SALVARE IL GENERE UMANO!
http//uniusreixkingdom.blogspot.com/2012/06/uniusrei3-is-jude.html
io non ho inventato niente lo ha detto quel traditore criminale di Mario MONTI Bildenberg:
"noi dobbiamo creare grandi problemi affinché, gli Stati siano costretti a cedere sempre più
porzioni di sovranità!" QUESTA NON è LA EUROPA DEI POPOLI E DELLA DEMOCRAZIA questa è la Europa dei satanisti massoni!

Maometto misogino shariah ] si come no [ noi facciamo il femminicidio della femmina incubatrice poligamia schiava inferiore.. oppure, poi ci attacchiamo tutti al cazzo di Obama GENDER per fare i froci, insieme a lui... come a dire: "noi siamo caduti dalla padella nella brace" .. IL TUO ALLAH è IL DEMONIO CHE NON HA NESSUN RISPETTO DELLA DIGNITà UMANA! ISRAEL AMORE mio tu lo sai io ho un mondo segreto, che è fatto di demoni alieni zombie maniaci religiosi assassini seriali farisei salafiti
usurai satanisti cannibali della CIA massoni Bildenberg di mostri e di ogni genere di
mostruosità che senza la protezione dello Spirito Santo? io non potrei mai sostenere!
è chiaro a tutti .. chi lancia una sfida soprannaturale al divino Unius REI? lui ha
condannato se stesso a morte e distruzione! 

my JHWH - si è vero sono tutti figli di IRA e DISTRUZIONE e non meritano la misericordia.. ma tu sei ONNIPOTENTE ED IO MI ASPETTO QUALCOSA DI
BUONO DA TE! Infatti se tu non avevi progetti di amore tu li avresti già distrutti tu non puoi nascondere alla mia METAFISICa i tuoi progetti di
misericoria! 

I SACERDOTI di satana in youtube avevano l'ordine espresso di non instaurare un dialogo con me e Kerry 322 Bush 666 LaVEy i super sacerdoti di satana con i super poteri voodoo del cazzo hanno detto "voi parlate ad Unius REI ma, voi non parlate con Unius REI!" infatti il loro obiettivo era quello di danneggiare il mio equilibrio psicologico.. ma adesso sono loro che loro hanno dei problemi perché io sono la legge del taglione!
=================
la verità sugli ebrei non la conosce nessuno ] con la distruzione del Tempio di Gerusalemme molti di loro sono i satanisti Illuminati del dio Gufo al Bohemian grove. ma la maggior parte degli ebrei non hanno più una religione e sarebbe facile per me fare di tutti loro dei cristiani. PERCHé TUTTI GLI EBREI SEGUONO IL LORO RE LORENZOJHWH.. ma Dio
mi ha chiesto di far risantificare la religione ebraica e così deve essere fatto quando sarà
stata epurata e purificata dai farisei bestie del talmud satanico massonico 

MY JHWH i miei siti sono una buona tortura per tutti coloro che vogliono espiare i propri
peccati! e quindi vogliono recuperare per Dio la propria vita [ MOLTI SONO I CHIAMATI (non tutti) MA POCHI SONO GLI ELETTI ].. chi vuole essere, gradito a Dio leggerà i miei siti
=============
le primavere arabe hanno dimostrato che l'Islam, criminale assassino nazista shariah non può
essere riformato non può aprirsi ai valori della dignità e sacralità della vita.. ECCO PERCHé
L'ISLAM DEVE ESSERE DISTRUTTO.. e la LEGA ARABA si è già preparata per combattere contro il resto del mondo. [cazzo] e se moriranno miliardi di persone adesso? la colpa è tutta della ARABIA SAUDITA
 Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero

io non ho inventato niente lo ha detto quel traditore criminale di Mario MONTI Bildenberg "noi dobbiamo creare grandi problemi affinché gli Stati siano costretti a cedere sempre più porzioni di sovranità!" QUESTA NON è LA EUROPA DEI POPOLI E DELLA DEMOCRAZIA questa è la Europa dei satanisti massoni!?
===============
ISRAELE ] ATTENTO [ a pagina 5 del mio blog, (ogni pagina ha 50 articoli) c'era l'articolo /post "deportare i palestinesi" poco fa l'ho trovato vuoto, poi, l'ho Cercato e lo hanno fatto sparire, SOTTO I MIEI OCCHI! i satanisti della CIA, a.i. GMOS AGENDA? si stanno divertendo contro di me! ... POI, IO POTREI DIMENTICARMI DI ESSERE UN BRAVO RAGAZZO! Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!
 =============
Israel ] anche questo articolo io ho trovato completamente vuoto... [
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/corruttibile-impero-romano.html  ] se io faccio distruggere la ARABIA SAUDITA, tutti i satanisti 322 massoni maomettani shariah 666? Tu tieniti fuori 
 ==============
per sfuggire alla tassazione impossibile il 40% della economia italiana è nel sommerso ecco perché noi abbiamo pagato l'EURO il 40% in più.. ed adesso che la nostra industria e società è stata distrutta dalla GEMANIA adesso chi paga i danni? è facile dire i vostri politici traditori Bildenberg vi hanno tradito.. non si può dire così.. ecco perché la GERMANIA ha ucciso l'Europa PERCHé NON SI PUò FARE UNA UNIONE MONETARIA SENZA FARE ANCHE UNA UNIONE ECONOMICA SENZA FARE UNA UNIONE POLITICA.. ma questa realizzazione politica unitaria non si può fare sotto il regime massonico Bildenberg per diventare tutti quanti totalmente indemoniati sotto la agenda della grande usura bancaria dei Farisei usurai tutti i commercianti di schiavi goym Rothschild!?

Signore Pietà Cristo Pietà! Dio Santo Dio Forte Dio Immortale abbi pietà di noi e del mondo intero!

Israel ] guarda che, questo è il terzo articolo spedito con gmail a tutti, che, io ho trovato completamente vuoto: senza contenuti! voi controllare su sugli altri siti, circa questo mio articolo, se anche altrove, è giunto vuoto, senza contenuti?
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/07/topo-allah-his-arab-league.html?

Israele ] ora l'articolo completamente svuotato, privato dei suoi contenuti originali? è ritornato, è ricomparso!
http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/06/uniusrei-deporta-palestinesi.html
ovviamente, io gli ho applicato, incollato, i miei commenti più recenti, adesso

=================
my Israel, quando io vedo quei troioni, dei massoni Bildenberg, mettere la desta di cazzo lucertola, dentro le 12 stelle, della bandiera europea: di Baal JabullOn, per fingere loro, di fare la [ madonna immacolata di satana ] ??? ok, è allora, io vengo preso, dal disgusto e dall'ira, messi insieme!

Rothschild 322 Satana shariah 666 Bush Maometto ]] mi dispice! in nessun modo, io ti permetterò, di tenere due popoli, in queste condizioni! [[ Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman's Home. Click here to watch: Firebombs Hurled at Jerusalem Councilman Aryeh King's Home. Two Molotov cocktails were hurled at Jerusalem councilman Aryeh King's house in Ma'ale ha-Zeitim this week. The firebombs thrown set laundry hung to dry in the porch on fire, but no one was hurt. The incident was documented by security cameras. The footage shows two masked men running from the direction of Silwan towards the house, throwing the Molotov cocktails and then running away.
Watch Here. King's wife, who was home during the incident, called the police. According to King, "since August last year there have been 49 attacks on the house - these are the ones reported to police. It doesn't include times we came home, like during Passover, and saw stones on the porch. Despite all of that, we do not know of one suspect brought in front of a judge." King, who was a short distance away from the house when the attack occurred, chased the perpetrators but failed to catch the two men. In addition to the firebombs, flares were fired at houses in the neighborhood from the direction of Arab neighborhood Ras al-Amud. Source: Ynet

open letter to SAUDI ARABIA ]] il caprone Bush 666, il super sacerdote di satana JabullOn Spa Fmi, al gufo Baal Bohemian Grove, lui ti sa montare bene, per come tu sei la sua troia shariah strega puttana, messa a 90° alla pecorica Erdogan: magia voodoo, per uccidere, in questo modo, tutto il genere umano: Ummah Califfato galassia shariah jihadista! eppure, c'è un proverbio che dice: "non ride sempre la moglie puttana del ladro assassino!" perché il marito è morto.. un giorno di questi!

open letter to SAUDI ARABIA ]] e perché, quella tua strega voodoo di Erdogan, lei ha fatto un palazzo presidenziale, di: 1000 stanze ed una notte puttana? Perché, lui farà l'impero ottomano "new", molto più ricco e potente di quello che c'era prima.. e lui ha l'esercito di: 20milioni di soldati per poterlo fare: (lui lo ha detto: "una moschea in ogni scuola per fare la conquista della Europa Egitto, Israele, Iran ecc..).. così ObamA Gender, ha la "Casa Bianca", mentre, Rothschild NWO e Bush sono Illuminati invisibili, e lui Erdogan, il cane.. lui ha la "Casa Verde", mentre, la Arabia Saudita sono i suoi Illuminati invisibili Mecca shariah, idolo lunare! OVVIAMENTE, CINA E RUSSIA? LORO SARANNO GIà STATI UCCISI E CONQUISTATI!

open letter to SAUDI ARABIA ]] i 666 Nwo 322 Fmi? LORO hanno il Gufo pietra al Bohemian Grove, ed invece, tu hai l'Idolo abominevole lunare pietra alla Mecca SHARIAH UMMAH .. si è vero, VOI così diversi, eppure, VOI così uniti ed affini: VOI SIETE LA SINAGOGA TALMUD CORANO,  dello IMPERIALISMO, di tutti gli ASSASSINI SERIALI della storia di Maometto il falso profeta, LA ABOMINAZIONE DELL'INFERNO, PER LA SCHIAVITù UNIVERSALE! Voi avete aperto la porta dell'inferno.. e da questo momento, proprio voi dovete vivere nel terrore!

e perché, VOI pensavate che, voi potevate continuare a pugnalare i popoli alle spalle, NASCOSTI NELL'OMBRA: COSì, impunemente, per sempre? ANCORA ED ANCORA? [[ open letter to SAUDI ARABIA ]] [[ open letter to 666 Nwo 322 Fmi ]] MA STA PER GIUNGERE VELOCEMENTE LA VOSTRA RETRIBUZIONE!

666 Califfato shariah Erdogan 332 NWO Spa Fmi Obama GENDER Bildenberg, la ENTITà del cazzo di Maometto  ] cosa io sto pensanado adesso? [ che, se tu fossi veramente intelligente? non mi penseresti stupido! ]
MA, QUESTA è LA VERITà: "tu sei un perdente!"

stop you porn tube satan, FARISEI SALAFITI, TALMUD CORANO MERDA, stop Sodoma halloween, Gomorrah, 666 Califfato shariah ummah nazism Erdogan, ONU OIC 332, NWO Spa Fmi, Obama GENDER Bildenberg: SISTEMA MASSONICO, TRUFFA USUROCRAZIA MODNIALE! ]]]] ASSASSINI [[[[ TUTTO è BUONO PER DEI DEMONI COME VOI, PUR DI CONTINUARE AD UCCIDERE PACIFICI ED INNOCENTI MARTIRI CRISTIANI IN TUTTO IL MONDO!

è MOLTO SEMPLICE! ] [ UNIUS REI autorizza tutti i Governi del mondo a stampare, gratuitamente, in regime di sovranità monetaria, tutta la carta moneta, di cui loro hanno bisogno, per pagare i loro debiti con le amministrazioni e i loro debiti con le imprese! "GLI USURAI NON HANNO UNA COSCIENZA", DISSE NAPOLEONE!

ROTHSCHILD LUI DEI SOLDI NON SA CHE FARSENE, tra debito pubblico e signoraggio bancario, lui deteniene, da solo, il 50% di tutta la massa monetaria mondiale (falso in bilancio, di ammiragliato dell'oceano del cazzo truffa) .. ma per stampare denaro pubblicamente? non è stato mai abolito l'ordine esecutivo 11110 di Kennedy, per il cui motivo, lui è stato ucciso! .. ed ora per noi, il suo supremo sacrificio non deve essere avvenuto inutilmente, come è inutile il sangue dei martiri, per quel islamista shariah traditore di Obama il massone coglione Bildenberg! IN CONCLUSIONE OGNI STATO DEL MONDO PUò STAMPARE LEGALMENTE, e gratuitamente, del DENARO ATTRAVERSO l'ordine esecutivo 11110 di KennedY

a tutti i Governi del mondo! ] i miei figli: tutte le bestie di satana di farisei anglo-americani Illuminati dal cazzo morto di satana? loro non darebbero mai a me nessun dispiacere! INFATTI IO SONO IL RE DI ISRAELE! VOI STAMPATE IL DENARO DI CUI AVETE BISOGNO, E DITE A QUEI DEPRAVATI, RINNEGATI, FIGLI DI GEZABELE, CHE IO: UNIUS REI, IO VI HO DATO IL PERMESSO!

Lega Araba Shariah ] chi di voi ha fermato un solo jihadista alla frontiera? Voi siete il vaso di creta, in mezzo ai vasi di ferro! Certo non vi proteggerà la vostra shariah merda maomettana! è normale che Erdogan non ha pagato nessun riscatto, per liberare i suoi prigionieri tutti, perché, quasi tutti gli jihadisti shariah sono costretti a passare dalla Turchia shariah

#IL CAIRO, La #Lega #Araba ha rifiutato di riconoscere categoricamente Israele, come Stato ebraico ] [ quindi, noi disconosceremo la LEGA ARABA che, sorge sopra il genocidio shariah, pedofilia, blasfemia, apostasia, poligamia, di tutti i popoli cristiani precedenti, che, hanno subito il genocidio di: ISIS Shariah! QUESTI MAOMETTATI NON SANNO CHE, TUTTI I MIEI FIGLI: I SATANISTI Farisei MASSONI CANNIBALI, LORO IMPIEGHERANNO, SOLTANTO DUE ORE, PER RITORNARE AD ESSERE DI NUOVO I CRISTIANI, o gli ebrei della Torah! lo sanno tutti: "i vigliacchi codardi, si piegano rapidamente, alla legge del più forte, ed i mondialiasti usurai? loro sono i vigliacchi per antonomasia! Quindi si piegherranno e strisceranno tutti ai piedi di Unius REI!

#Lega #Araba e secondo voi, io devo fare del male ai miei miei figli, tutti satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, che vengono da me piangendo, pentiti e convertiti di essere stati la sinagoga di satana ... oppure, io devo fare del male a voi, i fautori di ogni terrorismo islamico, dei maniaci religiosi senza speranza, che voi siete il nazismo della shariah, che è 1000 volte peggiore del nazismo di Hitler

#Lega #Araba [ come? ] la conversione di satanisti massoni Bildenberg Farisei Merkel Obama, sinagoga di satana sarebbe una finta conversione? MA, QUESTO NON è UN MIO PROBLEMA! IO NON SONO UN UOMO DELLA RELIGIONE PER DECIDERE CIRCA LE VERE CONVERSIONI! i veri cristiani sono quelli che uccidi tu! Tutti gli altri, iniziando da me? NOI SIAMO tutti: I PEZZI DI MERDA! infatti, noi non siamo i martiri!

perché papa francesco non ti ha sputato in un occhio [[ anche questo blog è stato punito dal Nwo Spa Fmi regime massonico Bildenberg ]] infatti è un articolo trovato totalmente vuoto... ovviamente, io mi riferivo alla visita di Obama dal Papa... hanno fatto tanto casino, per la foto di Giovanni Paolo II insieme, al generale Augusto Pinoche? EPPURE OBAMA E 100.000 VOLTE TERRORISTA jihADISTA, ED ISTIGATORE DI GOLPE CECCHINI CIA IN UCRAINA più di lui!

http://uniusreixkingdom.blogspot.com/2014/03/perche-papa-francesco-non-ti-ha-sputato.html

satana Obama Gender ] per colpa tua [ quando oggi, si dice, in tutto il mondo, che, qualcuno, lui è un vero uomo? SI DICE: "STUPRATORE PEDOFILO CANNIBALE MAOMETTO satanista DELLA CIA: Mossad 11-09!" quelli si, che, tutti loro sono i veri uomini Obama Merkel GENDER shariah!

satana Obama Gender ] se, tu avevi paura dei Bush 322 ROthschild cannibali Usurai 666 Spa? [ poi, tu non avresti mai dovuto dire: "io posso fare il Presidente degli Stati Uniti" ]] PERCHé, DI QUESTO IO SONO SICURO: "NON è STANDO NASCOSTO, COME UN VIGLIACCO, DIETRO AL TUO COMPUTER, E DIETRO ALLE SPALLE DEI TUOI SATANISTI CIA, CHE TU POTRAI SALVARTI DALLE MIE MANI!"

lega araba ]] SE VOI CAPIVATE, CHE CON IL VOSTRO SHARIAH TERRORISMO [[  voi state soltanto a fortificare il NWO 666, Spa 322 Regime massonico? e, così voi state minacciando, seriamente, la stessa sopravvivenza del vostro ISLAM merda, e del mio ISLAM santo: su tutto il pianeta? voi non avreste mai sentito quell'asino di un caprone salafita iraniano Ruhollah Mosavi Khomeini, shariah califfato, del King AdbUllah Saudi Arabia, le bestie indemoniate dai spiriti guida di Maometto!

https://drive.google.com/folderview?id=0B7Pk-HS79e1QUWRSNkY4NDF1cDQ& 


Hitler 322 Mussolini NWO quarto Reich Spa Rothschild ] io ho visto una stretta poderosa di mani, prese di slancio con il pollice, sguardo intenso, e bandiere incrociate.. dietro RENZI (Mussolini) la bandiera USA, e dietro Obama (Hitler) la bandiera Italiana [[ ora, quanti cadaveri vale questa foto durante la TERZA Guerra Mondiale? SE UNA NAZIONE fatta, da 1.000.000 di TURCHI shariah nazismo, volesse conquistare una Nazione di Italiani, con 60.000.000 di italiani? CI RIUSCIREBBE!


=========================
 Benjamin Netanyahu ] NON puoi usare la democrazia, per combattere il nazismo della Shariah, ecco perché, tu sei un bamboccione, che non merita la stima di nessuno.. questo è il destino per chi è troppo buono ed onesto come te: "essere disprezzato e calpestato da tutti, ecco perché, sei tu che uccidi gli israeliani ogni giorno!" TU PRENDI QUEI 12 MUSULMANI, CHE HANNO BUTTATO IN MARE, I 12 CRISTIANI MARTIRI INNOCENTI FACENDOLI AFFOGARE, NELLA ATTRAVERSATA DALLA LIBIA ALL'ITALIA? adesso, tu dai loro da mangiare gratis, in carcere per tutta la loro vita ergastolo.. ma, per morti di fame shariah come loro? questa è una benedizione! [ ecco perché, i massoni faranno annettere AFRICA ED Europa alla LEGA ARABA.. ma, questo è già qualcosa che è stato detto dagli islamici tanto tempo fa: "attraverso le vostre leggi, noi vi domineremo"
=============================
Benjamin Netanyahu ] NON puoi usare la democrazia, per combattere il nazismo della Shariah, ecco perché, tu sei un bamboccione, che non merita la stima di nessuno.. questo è il destino per chi è troppo buono ed onesto come te: "essere disprezzato e calpestato da tutti, ecco perché, sei tu che uccidi gli israeliani ogni giorno!" TU PRENDI QUEI 12 MUSULMANI, CHE HANNO BUTTATO IN MARE, I 12 CRISTIANI MARTIRI INNOCENTI FACENDOLI AFFOGARE, NELLA ATTRAVERSATA DALLA LIBIA ALL'ITALIA? adesso, tu dai loro da mangiare gratis, in carcere per tutta la loro vita ergastolo.. ma, per morti di fame shariah come loro? questa è una benedizione! [ ecco perché, i massoni faranno annettere AFRICA ED Europa alla LEGA ARABA.. ma, questo è già qualcosa che è stato detto dagli islamici tanto tempo fa: "attraverso le vostre leggi, noi vi domineremo" Benjamin Netanyahu ] LOL. oh NO, NON TI PREOCCUPARE .. è tutto sotto controllo [ il fatto è che, quando, tutte le volte, io calpesto Satana? c'è sempre qualcuno (gli idolatri), i suoi schiavi, in tutti i popoli, ed in tutte le religioni, che si bruciano insieme a lui!
 
Christus VINCIT regnat imperat: amen alleluia. VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT VINCIT . Unius REI [ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB, ] Benjamin Netanyahu ] si è vero, gridano forte le URLATRICI scimmie EVULUTE di Satana BESTIA MASSONE IL SUPER UOMO [ ma, questa è la verità: quando diranno: "chi DI VOI: si fa avanti a sfidare Unius REI?" POI, VEDRAI NON SI FARà AVANTI NESSUNO! =============
 ROTHSCHILD TI HA DETTO NESSUNO CHE HAI ROTTO LE PALLE? ] tu smetti di mettere questa merda nella mia posta, inviata da un indirizzo privato che è stato ackerato [ Un 27enne di Roma ha guadagnato €3000 a settimana lavorando da casa!Intervistiamo Giuseppe Marino per scoprire come è riuscito a combattere la recessioneCon quante persone sei andato a letto prima di sposarti con me?


Risposta cristiana a una verità scomoda

Quando vedo video di questo tipo mi vengono in mente quegli avvisi che apparivano sui video a rischio: “Non cercare di farlo a casa, i partecipanti a queste scene rischiose sono professionisti addestrati specificatamente a sopravvivere a cose come queste”.
Il video di oggi non riporta questa avvertenza, e ci immerge brutalmente in un mondo in cui la promiscuità sembra essere un fatto normale. Nella società pansessualizzata in cui viviamo, non è strano che la verginità venga considerata un'anormalità, al punto che a quanto sembra non c'è una sola coppia nel video che sia stata casta. È un fatto reale che più del 90% dei giovani americani inizia la propria vita sessuale molto prima di sposarsi.
Qual è l'oggetto del video? Anche se sembra incredibile, il sito Elite Daily lo pubblica nella sua sezione umoristica.  

http://www.aleteia.org/it/stile-di-vita/articolo/con-quante-persone-sei-andato-a-letto-prima-di-sposarti-con-me-5791528286945280?utm_campaign=NL_It&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_It-18/04/2015

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] io do per scontato, che, come voi dite: voi siete i Ministri Santi di Dio, voi dovete stare con me Unius REI, e non con le lucertole Spa di Babilonia Meretrice Bush Obama GENDER, dei suoi Illuminati farisei anglo-americani il GUFO!
lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] 1... se, voi venite da me, io vi benedirò tutti con pace e prosperità economiche, che, non possono essere immaginate! ED IO SONO UN RE UNIVERSALE, IO NON SONO UN POLITICO CHE DICE LE BUGIE, in campagna elettorale: ecco perché io sono la sovranità monetaria dei popoli liberi ed indipendenti! ]
2... se, voi venite da me, POI QUESTA GUERRA MONDIALE SE LA FANNO, tra di loro soltanto: BUSH 322, CONTRO ROTHSCHILD 666

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] chi non vuole morire come un disperato sul campo di battaglia, poi, lui deve essere disponibile a cambiare in meglio, anche perché nessuno di voi potrebbe avere uno schiavo di goym dalit dhimmi, che, è IL SUO Re Unius REI.. quindi questa dimmitudine deve sparire! [ lo Stato Laico è una standard che sarà imposto su tutto il pianeta: contro ideologie, e contro geopolitiche ]]] SOLTANTO IN QUESTO MODO, NOI POTREMMO ESSERE COSTRETTI A FARE UNA GUERRA GIUSTA, CONTRO LA KOREA DEL NORD, PER ESEMPIO!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo, che IO vi ammazzErei tutti molto volentieri.. ma, QUESTA è LA VERITà, HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] HOLY ALLAH, LUI VI AMA TROPPO ANCORA? .. si ma, non è ancora per molto! certo, ma, lo sanno tutti la pazienza non è una mia migliore attitudine.. fate presto!

lorenzoALLAH ha detto alla LEGA ARABA ] certo che la mia è soltanto una posizione di fede [ ma, INFATTI SIETE VOI CHE AFFERMATE DI AVERE FEDE IN DIO ] però se voi avete mentito? [ in realtà la fede non è necessaria per coloro che possono usare bene le armi!
=========
Spa FMI, shariah NWO Califfato ]] però è una bella soddisfazione, per te, quella di sapere che stai per morire come una disperata anima all'inferno
==================
questo è il declino della civiltà ebraico-cristiana ( in all tuo fuck: in toto: la civiltà dei diritti umani ) sotto ONU la puttana islamica del GENDER, l'anticristo MERKEL, di un Islam shariah e dei suoi satanisti massoni del Fondo Monetario Spa: i farisei del talmud: entrambi i commercianti degli schiavi! Dalla dhimmitudine, alla jihad, del genocidio: del Califfato mondiale, e del suo Nuovo Ordine Mondiale: Bush, infatti ha detto: "noi vinceremo 322 cazzi bollenti nel culo, di emorroidi infette!".... Ecco cosa succede a calpestare il CROCIFISSO, si finisce sempre nella Merda di un manicomio criminale!
this is President Metaphysical Mankind

8_12. [YHWH: and: the Kingdom of Israel] [political value of the: theology: in: UniusREI] :: set to "Yeshua Ha Maschiach" [Acts of the: Apostles: 1,6] asked him (again, a time): "Lord, is: this time: that restore the kingdom of Israel?". [of the Acts: Apostles: 1,7]. but: he said, "not: it is up to them: you know the times and: the moments, that: the Father has fixed by his own authority", now, right, these are the times, of the United of: Palestine (Israel), and I am unius REI: for: this: that I am: the only one that: has the legal right, of: build the Jewish Temple: why: if: worship: is: only Jewish? However, the feature: of the: Jewish Temple: is: a universal feature! and: we are not: we are: the racists of the: the synagogues of the murderers of the Pharisees: IMF, why: us in Palestine us not: hunt anyone! if: you think that: the third world war can be expected, yet, another 100 years, is this: the only alternative: why: I am a political messiah, that: not: only the Jews,